Przetarg

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1863L od km 4+437 do km 8+852 w miejscowo?ci Rako?upy Du?e oraz drogi powiatowej Nr 1864L od km 8+425 do km 6+610 na odcinku Rako?upy-Plisków

24-12-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Powiat Che?mski
Plac Niepodleg?o?ci 1,22-100 Che?m
tel. 825?627?501
fax. 825?627?510
e-mail: starostwo@powiat.chelm.pl
http:// https://spchelm.bip.lubelskie.pl

Kontaktuj?c si? z firm? powiedz, ?e zdoby?e? o niej informacje dzi?ki portalowi elektryka.org!
Dzi?kujemy!
Szczegó?y przetargu


Og?oszenie nr 638452-N-2019 z dnia 2019-12-24 r.

Powiat Che?mski: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1863L od km 4+437 do km 8+852 w miejscowo?ci Rako?upy Du?e oraz drogi powiatowej Nr 1864L od km 8+425 do km 6+610 na odcinku Rako?upy-Plisków
OG?OSZENIE O ZAMóWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie og?oszenia: Zamieszczanie obowi?zkowe
Og?oszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mog? ubiega? si? wy??cznie zak?ady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia?alno??, lub dzia?alno?? ich wyodr?bnionych organizacyjnie jednostek, które b?d? realizowa?y zamówienie, obejmuje spo?eczn? i zawodow? integracj? osób b?d?cych cz?onkami grup spo?ecznie marginalizowanych
Nie

Nale?y poda? minimalny procentowy wska?nik zatrudnienia osób nale??cych do jednej lub wi?cej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni? 30%, osób zatrudnionych przez zak?ady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY
Post?powanie przeprowadza centralny zamawiaj?cy
Nie
Post?powanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli przeprowadzenie post?powania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli prowadzenie post?powania:
Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj?cych
Nie

Je?eli tak, nale?y wymieni? zamawiaj?cych, którzy wspólnie przeprowadzaj? post?powanie oraz poda? adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj?cymi z innych państw cz?onkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania post?powania wspólnie z zamawiaj?cymi z innych państw cz?onkowskich Unii Europejskiej – maj?ce zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Che?mski, krajowy numer identyfikacyjny 11019822100000, ul. Plac Niepodleg?o?ci  1 , 22-100  Che?m, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 825?627?501, e-mail starostwo@powiat.chelm.pl, faks 825?627?510.
Adres strony internetowej (URL): https://spchelm.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym mo?na uzyska? dost?p do narz?dzi i urz?dzeń lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Administracja samorz?dowa
I.3) WSPóLNE UDZIELANIE ZAMóWIENIA (je?eli dotyczy):
Podzia? obowi?zków mi?dzy zamawiaj?cymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania z zamawiaj?cymi z innych państw cz?onkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj?cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post?powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post?powania odpowiadaj? pozostali zamawiaj?cy, czy zamówienie b?dzie udzielane przez ka?dego z zamawiaj?cych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta?ych zamawiaj?cych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów z post?powania mo?na uzyska? pod adresem (URL)
Tak
https://spchelm.bip.lubelskie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b?dzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dost?p do dokumentów z post?powania jest ograniczony - wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a?:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wnioski w formie pisemnej pod rygorem niewa?no?ci nale?y sk?ada? w siedzibie Zamawiaj?cego osobi?cie, za po?rednictwem pocztowego operatora publicznego lub pos?ańca 1. Wniosek wraz z za??cznikami nale?y umie?ci? w zamkni?tym opakowaniu uniemo?liwiaj?cym odczytanie zawarto?ci bez uszkodzenia tego opakowania. 2. Wniosek sk?ada si? w formie pisemnej. 3. Wniosek i jego za??czniki musz? by? opiecz?towane piecz?tk? imienn? i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
Adres:
Powiat Che?mski, Plac Niepodleg?o?ci 1, 22-100 Che?m, I pi?tro, pokój Nr 127 (Punkt Kancelaryjny)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz?dzi i urz?dzeń lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne
Nie
Nieograniczony, pe?ny, bezpo?redni i bezp?atny dost?p do tych narz?dzi mo?na uzyska? pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMóWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1863L od km 4+437 do km 8+852 w miejscowo?ci Rako?upy Du?e oraz drogi powiatowej Nr 1864L od km 8+425 do km 6+610 na odcinku Rako?upy-Plisków
Numer referencyjny: OG.272.1.43.2019
Przed wszcz?ciem post?powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz??ci:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu mo?na sk?ada? w odniesieniu do:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do udzielenia ??cznie nast?puj?cych cz??ci lub grup cz??ci:

Maksymalna liczba cz??ci zamówienia, na które mo?e zosta? udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane: Zadanie obejmuje :I etap :1. Przebudow? drogi powiatowej Nr 1863L na odcinku od km 4+437 do km 8+852- d?ugo?? 4 415 m, szer. 6,0 m;2. Wykonanie pobocza lewostronnego utwardzonego o szer. 1,2 m, na odcinku o d?ugo?ci 335 m,3. Wykonanie dwóch zatok postojowych z wydzieleniem 4 i 3 miejsc postojowych,4. Przebudow? skrzy?owania z drogami gminnymi i powiatowymi,5. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych,6. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz zamontowanie urz?dzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i znaków aktywnych.II etap:1. Przebudow? drogi powiatowej Nr 1864L na odcinku od km 8+425 do km 6+610 o d?ugo?ci 1 815 m, szer. 6,0 m;2. Wykonanie pobocza prawostronnego aktywnego o szer. 1,2 m, dlugo?ci 585 m,3. Przebudow? skrzy?owania z drogami gminnymi i powiatowymi,4. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych,5. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz zamontowanie urz?dzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i znaków aktywnych.Szczegó?owy rodzaj robót oraz ich pe?ny zakres i warunki realizacji okre?la dokumentacja projektowa s?u??ca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych nie wymagaj?cych pozwolenia na budow?, tj. w szczególno?ci:1. Plany i rysunki okre?laj?ce zakres robót budowlanych wraz z okre?leniem lokalizacji ich wykonania- plan zagospodarowania terenu2. Szczegó?owa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zawieraj?ca PolskieNormy przenosz?ce normy europejskie zwi?zane z wykonaniem i odbiorem robót.3. Przedmiary robót.4. Projekty sta?ej organizacji ruchuRoboty budowlane zostan? wykonane z materia?ów Wykonawcy.Wykonawca udzieli Zamawiaj?cemu na roboty obj?te niniejszym zamówieniem pisemnej gwarancji na okres wskazany we wniosku o dopuszczenie do licytacji. Warunki gwarancji opisuje §6 wzoru umowy. Wykonawca udzieli Zamawiaj?cemu na wykonany przedmiot zamówienia pisemnej gwarancji na okres nie krótszy ni? 60 miesi?cy, licz?c od daty końcowego odbioru robót bez zastrze?eń.Wykonawca realizuj?c przedmiot umowy zobowi?zany jest w szczególno?ci do:1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacj? projektow? na wykonanie robót budowlanych dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budow?, specyfikacj? techniczn? wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót; 2) zapewnienia sta?ej obecno?ci kierownika budowy na jej terenie i nadzorowania wykonywanych robót, 3) do utrzymania w czasie prowadzenia robót czysto?ci i porz?dku; 4) przej?cia placu /terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiaj?cego w obecno?ci Inspektora Nadzoru;5) umo?liwianie wst?pu na teren budowy wy??cznie Inspektorowi Nadzoru oraz osobom upowa?nionym przez Zamawiaj?cego lub Wykonawc?,6) opracowania projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzyskaniem zatwierdzenia organu zarz?dzaj?cego ruchem na terenie powiatu che?mskiego,7) ubezpieczenia robót, przy czym ubezpieczeniu winna podlega? w szczególno?ci odpowiedzialno?? cywilna za szkody powsta?e z winy Wykonawcy oraz w nast?pstwie nieszcz??liwych wypadków, dotycz?cych pracowników Wykonawcy i osób trzecich, powsta?e w zwi?zku z prowadzonymi robotami, w tym tak?e z ruchem pojazdów mechanicznych,8) systematycznego prowadzenia oraz pokrycie kosztów wszelkich badań, pomiarów, prób, sprawdzeń kontrolnych i ekspertyz, niezb?dnych do realizacji zadania oraz udokumentowania i zachowania wysokiej jako?ci robót budowlanych i wbudowanych materia?ów, w sposób zgodny z cz?stotliwo?ci? wykonywania wskazan? w SSTWiORB, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w tym zakresie. Wszystkie opinie i wyniki badań musz? by? wykonane przez specjalistyczne laboratorium bran?owe. Wyniki przeprowadzonych badań, pomiarów, prób, sprawdzeń kontrolnych i ekspertyz b?d? bie??co kontrolowane i akceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz udost?pnianie na ka?de ??danie przedstawicielowi Zamawiaj?cego do wgl?du,9) wspó?pracy z Inspektorem Nadzoru w zakresie prawid?owego wykonania przedmiotu zamówienia oraz informowania Zamawiaj?cego o problemach wynik?ych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,10) pokrycia kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu przez Wykonawc? lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialno??, w zwi?zku z wykonywaniem robót,11) bie??cego utrzymania w czysto?ci dróg publicznych, po których b?dzie odbywa? si? ruch pojazdów w zwi?zku z wykonywaniem robót,12) usuni?cia wszelkich usterek i wad powsta?ych w trakcie prac, jak i tych, które mog? wyst?pi? w trakcie okresu gwarancji i r?kojmi, a które ujawnione zostan? w trakcie odbioru pogwarancyjnego, z nale?n? staranno?ci? i pilno?ci? oraz zgodnie z przepisami i normami obowi?zuj?cymi w tym zakresie, w terminach ustalonych przez Zamawiaj?cego,13) zapewnienia obs?ugi geodezyjnej podczas prowadzenia robót i sporz?dzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez upowa?nion? jednostk? geodezyjn?,14) zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynno?ci na terenie budowy i ponoszenie odpowiedzialno?ci odszkodowawczej,15) skompletowania i dostarczenia Zamawiaj?cemu oraz Inspektorowi Nadzoru wraz ze zg?oszeniem zakończenia robót budowlanych pe?nej dokumentacji potwierdzaj?cej ich wykonanie, a w szczególno?ci uzupe?niony dziennik budowy, sprawozdanie techniczne, atesty i deklaracje zgodno?ci wbudowanych materia?ów z zatwierdzonymi recepturami.Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawc? lub Podwykonawc? na podstawie umowy o prac? osób wykonuj?cych czynno?ci w zakresie realizacji zamówienia (je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w sposób okre?lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.): polegaj?ce na pracy operatorów sprz?tów drogowych niezb?dnych do wykonania zamówienia. Obowi?zek ten dotyczy tak?e Podwykonawców- Wykonawca jest zobowi?zany zawrze? w ka?dej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowi?zuj?ce Podwykonawców do zatrudnienia na umow? o prac? wszystkich osób wykonuj?cych wskazane wy?ej czynno?ci. Szczegó?owe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prac? oraz kontrolowanie tego obowi?zku przez Zamawiaj?cego zawarto we wzorze umowy.

II.5) G?ówny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233140-2


II.6) Ca?kowita warto?? zamówienia (je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca?kowita maksymalna warto?? w ca?ym okresie obowi?zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre?lenie przedmiotu, wielko?ci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan? udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane b?dzie zamówienie lub okres, na który zosta?a zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta? ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi?cach:    lub dniach:
lub
data rozpocz?cia:   lub zakończenia: 2021-09-24

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Realizacja umowy b?dzie nast?powa? w dwóch etapach, z tym, ?e II etap obejmuj?cy ca?o?? robót zostanie wykonany do dnia 24 wrze?nia 2021 r.2. Terminy wykonania poszczególnych etapów wskazane b?d? w harmonogramie finansowo - rzeczowym z zastrze?eniem, ?e termin wykonania I etapu robót b?dzie nie pó?niej ni? do dnia 18 wrze?nia 2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów
Okre?lenie warunków: Zamawiaj?cy nie okre?la ?adnych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre?lenie warunków: Zamawiaj?cy nie okre?la ?adnych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno?? techniczna lub zawodowa
Okre?lenie warunków: Warunek zostanie spe?niony, je?li wykonawca wyka?e, ?e w ci?gu ostatnich 5 lat, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy w tym okresie, wykona?: - minimum jedn? robot? budowlan? w zakresie rozbudowy lub budowy lub przebudowy dróg klasy technicznej min. L o ??cznej powierzchni min. 12 000,00 m2.Warunek zostanie spe?niony, je?li wykonawca wyka?e, ?e dysponuje osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia, co najmniej: Kierownikiem budowy, który posiada nast?puj?ce kwalifikacje: - co najmniej 2 lata do?wiadczenia na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru przy realizacji robót bran?y drogowej, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w bran?y drogowej.Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w bran?y drogowej powinny by? wydane zgodnie z ustaw? z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W przypadku nabycia uprawnień budowlanych w innym kraju ni? Polska b?d? tak?e uznawane kwalifikacje zawodowe nabyte w państwach cz?onkowskich Unii Europejskiej oraz państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (European Economic Area- EEA) i Konfederacji Szwajcarskiej.
Zamawiaj?cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu imion i nazwisk osób wykonuj?cych czynno?ci przy realizacji zamówienia wraz z informacj? o kwalifikacjach zawodowych lub do?wiadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre?lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj?cy przewiduje nast?puj?ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ O?WIADCZE? SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W CELU WST?PNEGO POTWIERDZENIA, ?E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE?NIA WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ SPE?NIA KRYTERIA SELEKCJI
O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu
Tak
O?wiadczenie o spe?nianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTóW , SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTóRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zamawiaj?cy ??da z?o?enia o?wiadczenia o przynale?no?ci (lub jej braku) do grupy kapita?owej (za??cznik Nr 4). Zamawiaj?cy ??da z?o?enia powy?szego dokumentu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udzia?u w licytacji elektronicznej.2. Zamawiaj?cy ??da z?o?enia odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy. Zamawiaj?cy ??da z?o?enia powy?szego dokumentu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udzia?u w licytacji elektronicznej.
III.5) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTóW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTóRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPE?NIANIA WARUNKóW UDZIA?U W POST?POWANIU:
Zamawiaj?cy ??da z?o?enia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udzia?u w licytacji:1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zosta?y wykonane, z za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te roboty budowlane zosta?y wykonane nale?ycie, w szczególno?ci informacji o tym czy roboty zosta?y wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid?owo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentów – inne dokumenty. (za??cznik Nr 2 - wykaz wykonanych robót budowlanych).2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno?ci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami (za??cznik Nr 3 - wykaz osób).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIóW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTóW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTóRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu w stosownych sytuacjach polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolno?ciach innych podmiotów, musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamówienie, b?dzie dysponowa? niezb?dnymi zasobami tych podmiotów, w szczególno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie (za??cznik nr 6 - zobowi?zanie) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wraz z wnioskiem Wykonawcy. Zamawiaj?cy oceni, czy udost?pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe, pozwalaj? na wykazanie przez Wykonawc? spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu oraz zbada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. W odniesieniu do warunków dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, Wykonawcy mog? polega? na zdolno?ciach innych podmiotów, je?li podmioty te zrealizuj? roboty budowlane lub us?ugi, do realizacji których te zdolno?ci s? wymagane. Je?eli zdolno?ci techniczne lub zawodowe podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, nie potwierdzaj? spe?nienia przez Wykonawc? warunków udzia?u w post?powaniu, lub zachodz? wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiaj?cy za??da, aby Wykonawca w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego: a) zast?pi? ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowi?za? si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz??ci zamówienia, je?eli wyka?e zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub sytuacj? finansow? lub ekonomiczn?.2. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci. Dokumenty te powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Je?eli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje si? ww. dokumentu, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, której dokument mia? dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu z?o?onego przez Wykonawc?, Zamawiaj?cy mo?e zwróci? si? do w?a?ciwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.3. Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu sk?ada o?wiadczenie wst?pne potwierdzaj?ce spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udzia?u w post?powaniu.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia o?wiadczenia wst?pne sk?ada ka?dy Wykonawca.5. Wykonawca, który powo?uje si? na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie, w jakim powo?uje si? na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w o?wiadczeniu wst?pnym.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Licytacja elektroniczna
IV.1.2) Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci: 80 000,00 z? (s?ownie: osiemdziesi?t tysi?cy z?otych 00/100) do dnia i godziny otwarcia licytacji.2. Wykonawca wnosi wadium w formie okre?lonej w art. 45 ust. 6 ustawy. 3. Wadium wniesione w pieni?dzu nale?y wp?aci? na rachunek bankowy Zamawiaj?cego: Nr 34 1600 1101 1841 1342 5000 0005 Bank BG? BNP Paribas S.A. z dopiskiem wadium - ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1863L od km 4+437 do km 8+852 w miejscowo?ci Rako?upy Du?e oraz drogi powiatowej Nr 1864L od km 8+425 do km 6+610 na odcinku Rako?upy-Plisków”.4. Wadium uwa?a si? za wniesione, je?eli kwota wadium znajdzie si? na rachunku bankowym Zamawiaj?cego przed otwarciem licytacji. 5. Dowód wniesienia wadium powinien zosta? dostarczony do Zamawiaj?cego do dnia i godziny otwarcia licytacji. Zamawiaj?cy dokona zatrzymania b?d? zwrotu wadium zgodnie z tre?ci? art. 46 ustawy.

IV.1.3) Przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Nale?y poda? informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si? z?o?enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si? z?o?enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si? z?o?enia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej

Z?o?enie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jednoczesnym z?o?eniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan? zaproszeni do udzia?u w post?powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa b?dzie zawarta:

Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której b?d? zamieszczone dodatkowe informacje dotycz?ce dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si? z?o?enie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje si? pobranie ze z?o?onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz?dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem) Nie
Nale?y poda? adres strony internetowej, na której aukcja b?dzie prowadzona:

Nale?y wskaza? elementy, których warto?ci b?d? przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si? ograniczenia co do przedstawionych warto?ci, wynikaj?ce z opisu przedmiotu zamówienia:

Nale?y poda?, które informacje zostan? udost?pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b?dzie termin ich udost?pnienia:
Informacje dotycz?ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post?powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b?d? warunki, na jakich wykonawcy b?d? mogli licytowa? (minimalne wysoko?ci post?pień):
Informacje dotycz?ce wykorzystywanego sprz?tu elektronicznego, rozwi?zań i specyfikacji technicznych w zakresie po??czeń:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pień, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu:
Warunki zamkni?cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og?oszeniem
Minimalne wymagania, które musz? spe?nia? wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze?enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst?pnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale?y poda? informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb? etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiaj?cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko?ci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi?zania stanowi?ce podstaw? do sk?adania ofert, je?eli zamawiaj?cy przewiduje nagrody:

Wst?pny harmonogram post?powania:

Podzia? dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi?zań:
Nale?y poda? informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj?ce minimalne wymagania, którym musz? odpowiada? wszystkie oferty:

Podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj?cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b?dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
https://licytacje.uzp.gov.pl/
Adres strony internetowej, na której jest dost?pny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
https://spchelm.bip.lubelskie.pl
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz?dzeń informatycznych:
1. Wykonawcy dopuszczeni do udzia?u w licytacji elektronicznej zostan? zaproszeni do sk?adania ofert, a ich dane zostan? przes?ane do Urz?du Zamówień Publicznych na platform? do prowadzenia licytacji elektronicznych znajduj?c? si? pod adresem www.licytacje.uzp.gov.pl. 2. Korzystanie z oprogramowania jest bezp?atne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie si? w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umo?liwi? Zamawiaj?cemu dopuszczenie go do udzia?u w licytacji, winien zarejestrowa? si? w tym systemie przed wys?aniem wniosku o dopuszczenie do udzia?u w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekaza? Zamawiaj?cemu informacj? o swoim loginie (identyfikatorze).3. Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajduj? si? w Menu na g?ównej stronie platformy licytacji w zak?adce ?Samouczek”.4. Wymagania techniczne: Komputer PC (lub równowa?ny) z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz pod??czony do sieci Internet. Zainstalowana przegl?darka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wy?szej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wy?szej.
Sposób post?powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre?lenie minimalnych wysoko?ci post?pień:
1. Zamawiaj?cy udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najni?sz? cen? brutto.2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy sk?adaj? kolejne korzystniejsze post?pienia. Mo?liwo?? z?o?enia post?pienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamkni?cia.3. Oferta z?o?ona w toku licytacji przestaje wi?za?, gdy inny Wykonawca z?o?y? ofert? korzystniejsz?.4. W toku licytacji Wykonawcy proponuj? rzeczywist? cen? oferty brutto wyra?on? w z?otych oraz ewentualnie w groszach (grosze nale?y oddzieli? od z?otych kropk?).5. Oferta z?o?ona przez Wykonawc? winna by? ni?sza od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwot? minimalnego post?pienia.6. Jedno post?pienie (minimalna ró?nica mi?dzy kolejnymi ofertami) wynosi 50 000,00 z? brutto (s?ownie: pi??dziesi?t tysi?cy z?otych 00/100). 7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna si? od ceny wywo?awczej 1 900 000,00 z? brutto (s?ownie: jeden milion dziewi??set tysi?cy z?otych 00/100). 8. W toku licytacji Zamawiaj?cy za po?rednictwem platformy licytacyjnej na bie??co b?dzie przekazywa? wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji z?o?onych przez nich ofert, liczbie Wykonawców bior?cych udzia? w licytacji elektronicznej, a tak?e o cenach z?o?onych ofert, z tym, ?e do momentu zamkni?cia licytacji nie ujawni informacji umo?liwiaj?cych identyfikacj? Wykonawców.
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja jednoetapowa Czas trwania: po up?ywie 10 minut od czasu ostatniego post?pienia w przypadku braku kolejnych ofert

Wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pień, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu:
Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w licytacji elektronicznej:
Data: 2020-01-14 godzina: 10:00:00
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Otwarcie licytacji elektronicznej nast?pi po up?ywie 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do udzia?u w licytacji. Dok?adna data i godzina zostan? podane w zaproszeniu.
Termin i warunki zamkni?cia licytacji elektronicznej:
Zamkni?cie licytacji elektronicznej nast?pi po up?ywie 10 minut od czasu ostatniego post?pienia w przypadku braku kolejnych ofert.

Istotne dla stron postanowienia, które zostan? wprowadzone do tre?ci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte s? w projekcie umowy b?d?cej za??cznikiem do niniejszego og?oszenia, zamieszczonej na stronie internetowej: https://spchelm.bip.lubelskie.pl

Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy:
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowi?zany jest stosownie do postanowień art.150 ust. 1 i 2 ustawy Pzp do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy na sum? stanowi?c? 10 % zaoferowanej ceny (z VAT).2. Zabezpieczenie s?u?y pokryciu roszczeń z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy. 3. Wykonawca w z?o?onej ofercie okre?la form?, w jakiej wniesie zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy.4. Forma zabezpieczenia musi by? zgodna z przepisami ustawy, tj. art. 148 ust 1 ustawy Pzp. 5. Zabezpieczenia wnoszone w pieni?dzu Wykonawca wp?aca przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego Nr 34 1600 1101 1841 1342 5000 0005 Bank BG? BNP Parias S.A. z dopiskiem ?Przebudowa drogi powiatowej Nr 1863L od km 4+437 do km 8+852 w miejscowo?ci Rako?upy Du?e oraz drogi powiatowej Nr 1864L od km 8+425 do km 6+610 na odcinku Rako?upy-Plisków”. 6. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy zwrócone b?dzie zgodnie z postanowieniami art. 151 ustawy.7. Wykonawcy wyst?puj?cy wspólnie ponosz? solidarn? odpowiedzialno?? za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy (art. 141 ustawy Pzp).

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si? istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale?y wskaza? zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany tre?ci umowy wymagaj? formy pisemnej pod rygorem niewa?no?ci. 2. Zamawiaj?cy przewiduje zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.3. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty w zakresie:1) terminu realizacji umowy gdy jest ona spowodowana:a) warunkami atmosferycznymi uniemo?liwiaj?cymi wykonywanie robót (przez warunki atmosferyczne uniemo?liwiaj?ce wykonywanie robót nale?y rozumie? warunki atmosferyczne w znaczny sposób odbiegaj?ce od warunków zwykle panuj?cych o tej samej porze roku na terenie realizowania robót,b) epidemi? stwierdzon? przez uprawnione do tego organy,c) si?? wy?sz?, d) wadami dokumentacji projektowej uniemo?liwiaj?cymi prawid?owe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i skutkuj?cymi przerw? w realizacji robót budowlanych.2) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez strony w przypadku zdarzeń takich jak: ?mier?, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowi?zków pod warunkiem, ?e zaproponowane osoby b?d? mia?y kwalifikacje nie ni?sze od osób wskazanych w umowie.4. Zmiany do umowy nast?puj? na pisemny wniosek jednej ze stron wraz z uzasadnieniem konieczno?ci wprowadzenia tych zmian.5. Zmiany umowy wymagaj? zgody Zamawiaj?cego i Wykonawcy w formie sporz?dzonego na pi?mie i podpisanego przez strony aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udost?pniania informacji o charakterze poufnym (je?eli dotyczy):

?rodki s?u??ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu:
Data: 2020-01-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu sk?adania wniosków, ze wzgl?du na piln? potrzeb? udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem):
Nie
Wskaza? powody:

J?zyk lub j?zyki, w jakich mog? by? sporz?dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu
> polski
IV.6.3) Termin zwi?zania ofert?: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez państwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki s?u??ce sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Wniosek wraz z za??cznikami nale?y umie?ci? w zamkni?tym opakowaniu uniemo?liwiaj?cym odczytanie zawarto?ci bez uszkodzenia tego opakowania. 2. Wniosek sk?ada si? w formie pisemnej. 3. Wniosek i jego za??czniki musz? by? opiecz?towane piecz?tk? imienn? i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.4. W niniejszym post?powaniu wszelkie o?wiadczenia, zawiadomienia oraz informacje nale?y przekazywa? za po?rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobi?cie, za po?rednictwem pos?ańca lub faksu. Z zastrze?eniem, ?e je?eli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, innych ustaw lub rozporz?dzeń wykonawczych wymagaj? szczególnej formy dla danego dokumentu, Wykonawca musi zastosowa? t? form?.5. Ochrona danych osobowychZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ?RODO”, Zamawiaj?cy informuje, ?e: 1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Powiat Che?mski, Plac Niepodleg?o?ci 1, 22-100 Che?m.2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest mo?liwy pod adresem: iod@powiatchelmski.pl3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane b?d? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi?zanym z post?powaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ?Przebudowa drogi powiatowej Nr 1863L od km 4+437 do km 8+852 w miejscowo?ci Rako?upy Du?e oraz drogi powiatowej Nr 1864L od km 8+425 do km 6+610 na odcinku Rako?upy-Plisków”, Znak sprawy: OG.272.1.43.2019, prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej.4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych b?d?:? osoby lub podmioty, którym udost?pniona zostanie dokumentacja post?powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ?ustawa Pzp”. 5) Pana/Pani dane osobowe b?d? przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia post?powania o udzielenie zamówienia, a je?eli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca?y czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach prawa.6) Obowi?zek podania przez Pana/Pani? danych osobowych bezpo?rednio dotycz?cych Pana/Pani jest wymogiem ustawowym okre?lonym w przepisach ustawy Pzp, zwi?zanym z udzia?em w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania okre?lonych danych wynikaj? z ustawy Pzp.7 ) W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie b?d? podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.8) Posiada Pan/Pani:? na podstawie art. 15 RODO prawo dost?pu do danych osobowych Pana/Pani dotycz?cych;? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Pana/Pani dotycz?cych*;? na podstawie art. 18 RODO prawo ??dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze?eniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, ?e przetwarzanie danych osobowych dotycz?cych Pana/Pani narusza przepisy RODO.9) Nie przys?uguje Panu/Pani:? w zwi?zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni?cia danych osobowych;? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy? podstaw? prawn? przetwarzania danych osobowych Pana/Pani jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.*Wyja?nienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo?e skutkowa? zmian? wyniku post?powania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmian? postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustaw? Pzp oraz nie mo?e narusza? integralno?ci protoko?u oraz jego za??czników.**Wyja?nienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze ?rodków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa?ne wzgl?dy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa cz?onkowskiego.
ZA??CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ?CE OFERT CZ??CIOWYCH


 
雅彩彩票 乐清市| 青田县| 五大连池市| 泰和县| 阜宁县| 禄丰县| 宁津县| 榆社县| 耒阳市| 房山区| 莆田市| 临高县| 定襄县| 兴化市| 新泰市| 昭觉县| 宽甸| 香河县| 高阳县| 元氏县| 阳原县| 临洮县| 长顺县| 茂名市| 潢川县| 大庆市| 丰台区| 新兴县| 南开区| 沁阳市| 微博| 东辽县| 成都市| 霸州市| 吉林市| 梁山县| 西华县| 金溪县| 和龙市| 偏关县| 青铜峡市|