Przetarg

Przebudowa i nadbudowa budynku B zespo?u Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zaka?nego im. Tadeusza Browicza z instalacjami wewn?trznymi w tym wentylacji mechanicznej i instalacjami zewn?trznymi: kanalizacj? deszczow? i wodoci?gow? przy ul. ?w. Floriana 12 w Bydgoszczy Termomodernizacja i rozbudowa sieci LAN i WiFi w zesp. bud B

24-12-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zaka?ny im. Tadeusza Browicza
ul. ?w. Floriana 12,85-030 Bydgoszcz
tel. 052 052 3255654; 3255600
fax. 052 3255664
e-mail: t.chmielewski@wsoz.pl
http:// www.wsoz.pl

Kontaktuj?c si? z firm? powiedz, ?e zdoby?e? o niej informacje dzi?ki portalowi elektryka.org!
Dzi?kujemy!
Szczegó?y przetargu


Og?oszenie nr 638444-N-2019 z dnia 2019-12-24 r.

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zaka?ny im. Tadeusza Browicza: Przebudowa i nadbudowa budynku B zespo?u Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zaka?nego im. Tadeusza Browicza z instalacjami wewn?trznymi w tym wentylacji mechanicznej i instalacjami zewn?trznymi: kanalizacj? deszczow? i wodoci?gow? przy ul. ?w. Floriana 12 w Bydgoszczy Termomodernizacja i rozbudowa sieci LAN i WiFi w zesp. bud B
OG?OSZENIE O ZAMóWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie og?oszenia: Zamieszczanie obowi?zkowe
Og?oszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Modernizacja energetyczna budynków publicznych. Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udost?pniania elektronicznej dokumentacji medycznej -I etap numer RPKP.02.01.00-04-0002/17
O zamówienie mog? ubiega? si? wy??cznie zak?ady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia?alno??, lub dzia?alno?? ich wyodr?bnionych organizacyjnie jednostek, które b?d? realizowa?y zamówienie, obejmuje spo?eczn? i zawodow? integracj? osób b?d?cych cz?onkami grup spo?ecznie marginalizowanych
Nie

Nale?y poda? minimalny procentowy wska?nik zatrudnienia osób nale??cych do jednej lub wi?cej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni? 30%, osób zatrudnionych przez zak?ady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY
Post?powanie przeprowadza centralny zamawiaj?cy
Nie
Post?powanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli przeprowadzenie post?powania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli prowadzenie post?powania:
Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj?cych
Tak

Je?eli tak, nale?y wymieni? zamawiaj?cych, którzy wspólnie przeprowadzaj? post?powanie oraz poda? adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zaka?ny im. Tadeusza Browicza, Bydgoszcz ul. ?w. Floriana 12, KRS 0000063631, Tadeusz Chmielewski tel. 52/32 55 654, t.chmielewski@wsoz.pl
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o., 87-100 Toruń Pl. Teatralny 2, Tadeusz Chmielewski, tel. 52/ 32 55 654, t.chmielewski@wsoz.pl

Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj?cymi z innych państw cz?onkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania post?powania wspólnie z zamawiaj?cymi z innych państw cz?onkowskich Unii Europejskiej – maj?ce zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zaka?ny im. Tadeusza Browicza, krajowy numer identyfikacyjny 00097918800000, ul. ul. ?w. Floriana  12 , 85-030  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 052 052 3255654; 3255600, e-mail t.chmielewski@wsoz.pl, faks 052 3255664.
Adres strony internetowej (URL): www.wsoz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym mo?na uzyska? dost?p do narz?dzi i urz?dzeń lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Inny (prosz? okre?li?):
Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPóLNE UDZIELANIE ZAMóWIENIA (je?eli dotyczy):
Podzia? obowi?zków mi?dzy zamawiaj?cymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania z zamawiaj?cymi z innych państw cz?onkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj?cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post?powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post?powania odpowiadaj? pozostali zamawiaj?cy, czy zamówienie b?dzie udzielane przez ka?dego z zamawiaj?cych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta?ych zamawiaj?cych):
Upowa?nionym do przeprowadzenia post?powania i udzielenia zamówienia jest Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zaka?ny im. Tadeusza Browicza z siedzib? w Bydgoszczy. Szczegó?owe postanowienia mi?dzy stronami zawarte s? w podpisanym porozumieniu z dnia 10.12.2019r.
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów z post?powania mo?na uzyska? pod adresem (URL)
Tak
www.wsoz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b?dzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wsoz.pl

Dost?p do dokumentów z post?powania jest ograniczony - wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a?:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
w formie papierowej
Adres:
85-030 Bydgoszcz ul. ?w. Floriana 12 budynek C, Kancelaria/Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz?dzi i urz?dzeń lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne
Nie
Nieograniczony, pe?ny, bezpo?redni i bezp?atny dost?p do tych narz?dzi mo?na uzyska? pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMóWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Przebudowa i nadbudowa budynku B zespo?u Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zaka?nego im. Tadeusza Browicza z instalacjami wewn?trznymi w tym wentylacji mechanicznej i instalacjami zewn?trznymi: kanalizacj? deszczow? i wodoci?gow? przy ul. ?w. Floriana 12 w Bydgoszczy Termomodernizacja i rozbudowa sieci LAN i WiFi w zesp. bud B
Numer referencyjny: 022/15/2019
Przed wszcz?ciem post?powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz??ci:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu mo?na sk?ada? w odniesieniu do:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do udzielenia ??cznie nast?puj?cych cz??ci lub grup cz??ci:

Maksymalna liczba cz??ci zamówienia, na które mo?e zosta? udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i nadbudowa budynku B zespo?u Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zaka?nego im. Tadeusza Browicza z instalacjami wewn?trznymi w tym wentylacji mechanicznej i instalacjami zewn?trznymi: kanalizacj? deszczow? i wodoci?gow? przy ul. ?w. Floriana 12 w Bydgoszczy. Termomodernizacja i rozbudowa sieci LAN i WiFi w zespole bud. B. Zakres zamówienia obejmuje realizacj? Projektu dotycz?cego wykonania robót budowlano-instalacyjnych w budynku B zespo?u kompleksu szpitalnego.Projekt, z uwagi na przyj?ty monta? finansowy, zosta? podzielony na 3 Zadania,w celu zapewnienie odr?bno?ci rozliczeń, w tym fakturowania robót. W sk?ada Projektu wchodz? nast?puj?ce Zadania:1) ?Przebudowa i nadbudowa budynku B zespo?u Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zaka?nego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy wrazz przebudow? zewn?trznej sieci wodoci?gowej przy ulicy ?w. Floriana 12w Bydgoszczy”.Zadanie finansowane ze ?rodków w?asnych Zamawiaj?cego – Szpitalaoraz Wpó?zamawiaj?cego – KPIM Sp. z o.o.2) ?Termomodernizacja budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zaka?nego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy”.Zadanie finansowane ze ?rodków unijnych EFRR RPO WK-P oraz ?rodków w?asnych Zamawiaj?cego – Szpitala.3) ?Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udost?pniania elektronicznej dokumentacji medycznej – Etap I - Modernizacja systemów informatycznychi us?ug elektronicznych w budynku B zespo?u Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zaka?nego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy” (?e-Zdrowie”). Zadanie finansowane ze ?rodków unijnych EFRR RPO WK-P oraz ?rodków w?asnych Zamawiaj?cego – Szpitala.

II.5) G?ówny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45215140-0
45450000-6
45330000-9
45333000-0
45331000-6
45110000-1
45261100-5
45232460-4
45442110-8
45310000-3
45313100-5


II.6) Ca?kowita warto?? zamówienia (je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca?kowita maksymalna warto?? w ca?ym okresie obowi?zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre?lenie przedmiotu, wielko?ci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan? udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane b?dzie zamówienie lub okres, na który zosta?a zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta? ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi?cach:    lub dniach: 600
lub
data rozpocz?cia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Okres realizacji robót wynosi od 500 do 600 dni licz?c od dnia przekazania obiektu, terenu realizacji zadania
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów
Okre?lenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre?lenie warunków: Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony wówczas, gdy Wykonawca wyka?e, ?e jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na efektywn? (z wy??czeniem franszyzy) sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni? 7 000 000,00 z?, lub dla walut obcych na kwot? w wysoko?ci równowa?nej liczonej wed?ug ?redniego kursu z?otego w stosunku do walut obcych og?oszonego przez NBP obowi?zuj?cego w dniu, w którym zamieszczone zosta?o og?oszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno?? techniczna lub zawodowa
Okre?lenie warunków: Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony wówczas, gdy Wykonawca wyka?e:A) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: 1 roboty budowlanej polegaj?cej na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku u?yteczno?ci publicznej o warto?ci robót minimum 6 000 000,00 z? brutto (s?ownie: sze?? milionów z?otych)B) ?e dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, mog?ce pe?ni? funkcje:Kierownik budowy Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń albo lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane, które zosta?y wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisów – wymagane co najmniej 5 lat do?wiadczenia na stanowisku kierownika budowy.
Zamawiaj?cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu imion i nazwisk osób wykonuj?cych czynno?ci przy realizacji zamówienia wraz z informacj? o kwalifikacjach zawodowych lub do?wiadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre?lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj?cy przewiduje nast?puj?ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ O?WIADCZE? SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W CELU WST?PNEGO POTWIERDZENIA, ?E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE?NIA WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ SPE?NIA KRYTERIA SELEKCJI
O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu
Tak
O?wiadczenie o spe?nianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTóW , SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTóRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
A) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy p.z.p. wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu; B) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci;C) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamówienia publiczne;D) o?wiadczenia wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej; w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wykonawca mo?e z?o?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu.E) odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy p.z.p.;
III.5) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTóW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTóRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPE?NIANIA WARUNKóW UDZIA?U W POST?POWANIU:
A) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zosta?y wykonane, z za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te roboty budowlane zosta?y wykonane nale?ycie, w szczególno?ci informacji o tym czy roboty zosta?y wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid?owo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentów – inne dokumenty (wzór wykazu stanowi za??cznik nr 5 do SIWZ);B) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i do?wiadczenia niezb?dnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi za??cznik nr 6 do SIWZ);C) dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na sum? gwarancyjn? okre?lon? przez Zamawiaj?cego w warunku.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIóW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTóW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTóRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 80.000,00 z?

IV.1.3) Przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Nale?y poda? informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si? z?o?enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si? z?o?enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si? z?o?enia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej

Z?o?enie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jednoczesnym z?o?eniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan? zaproszeni do udzia?u w post?powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa b?dzie zawarta:

Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której b?d? zamieszczone dodatkowe informacje dotycz?ce dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si? z?o?enie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje si? pobranie ze z?o?onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz?dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem) Nie
Nale?y poda? adres strony internetowej, na której aukcja b?dzie prowadzona:

Nale?y wskaza? elementy, których warto?ci b?d? przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si? ograniczenia co do przedstawionych warto?ci, wynikaj?ce z opisu przedmiotu zamówienia:

Nale?y poda?, które informacje zostan? udost?pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b?dzie termin ich udost?pnienia:
Informacje dotycz?ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post?powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b?d? warunki, na jakich wykonawcy b?d? mogli licytowa? (minimalne wysoko?ci post?pień):
Informacje dotycz?ce wykorzystywanego sprz?tu elektronicznego, rozwi?zań i specyfikacji technicznych w zakresie po??czeń:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pień, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu:
Warunki zamkni?cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji20,00
Termin realizacji zamówienia20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og?oszeniem
Minimalne wymagania, które musz? spe?nia? wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze?enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst?pnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale?y poda? informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb? etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiaj?cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko?ci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi?zania stanowi?ce podstaw? do sk?adania ofert, je?eli zamawiaj?cy przewiduje nagrody:

Wst?pny harmonogram post?powania:

Podzia? dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi?zań:
Nale?y poda? informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj?ce minimalne wymagania, którym musz? odpowiada? wszystkie oferty:

Podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj?cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b?dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dost?pny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz?dzeń informatycznych:
Sposób post?powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre?lenie minimalnych wysoko?ci post?pień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pień, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu:
Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni?cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostan? wprowadzone do tre?ci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si? istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale?y wskaza? zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wyst?pienia, co najmniej jednej z okoliczno?ci wymienionych poni?ej, z uwzgl?dnieniem podanych warunków ich wprowadzenia, tj.: 1) odno?nie do zmian w sposobie spe?nienia ?wiadczenia:a. niedost?pno?? na rynku materia?ów lub urz?dzeń wskazanych w ofercie Wykonawcy, spowodowana w szczególno?ci zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materia?ów lub urz?dzeń, przy czym Wykonawca zobowi?zany jest wykaza? Zamawiaj?cemu fakt niedost?pno?ci materia?ów lub urz?dzeń na rynku, zw?aszcza zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku;b. pojawienie si? na rynku cz??ci, materia?ów lub urz?dzeń nowszej generacji pozwalaj?cych na zaoszcz?dzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;c. pojawienie si? nowszej technologii wykonania przedmiotu Umowy pozwalaj?cej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub jego kosztów lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;d. konieczno?? zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwi?zań technicznych/technologicznych ni? wskazane w ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwi?zań grozi?o niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca zobowi?zany jest wykaza? Zamawiaj?cemu wyst?pienie tych okoliczno?ci,e. konieczno?? zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwi?zań technicznych lub materia?owych ze wzgl?du na zmiany obowi?zuj?cego prawa;f. zmiany, o których mowa w lit a) mog? by? podstaw? zwi?kszenia wynagrodzenia wy??cznie w przypadku, w którym wykonawca udowodni, i? ceny materia?ów lub urz?dzeń zast?puj?cych wycofane z produkcji lub rynku s? wy?sze od proponowanych w ofercie, o co najmniej 20 %. Wzrost wynagrodzenia mo?e zosta? wówczas ustalony o nie wi?cej ni? 10 % ró?nicy w cenie;g. zmiany wskazywane w lit e) b?d? wprowadzane wy??cznie w zakresie umo?liwiaj?cym oddanie przedmiotu Umowy do u?ytkowania, a Zamawiaj?cy mo?e ponie?? ryzyko zwi?kszenia wynagrodzenia z tytu?u takich zmian wy??cznie w kwocie równej zwi?kszonym z tego powodu kosztom;h. w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urz?dzeń lub materia?ów, na które wymagane by?o posiadanie okre?lonych prawem ?wiadectw, certyfikatów lub innych podobnych za?wiadczeń, takie ?wiadectwa, certyfikaty lub za?wiadczenia b?d? zawsze wymagane wobec urz?dzeń lub materia?ów, zast?puj?cych te proponowane w ofercie;i. zmiany, o których mowa w lit b) - c) nie mog? stanowi? podstawy zwi?kszenia wynagrodzenia;2) zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne legitymuj?ce si?, co najmniej równowa?nymi uprawnieniami okre?lonymi w tre?ci SIWZ, 3) pozosta?e okoliczno?ci stanowi?ce podstaw? zmiany sposobu spe?nienia ?wiadczenia lub terminu, a tak?e innych zmian, gdy jest to niezb?dne dla wykonania przedmiotu Umowy w sposób nale?yty:a. si?a wy?sza uniemo?liwiaj?ca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ;b. rezygnacja przez Zamawiaj?cego z realizacji cz??ci przedmiotu Umowy - wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ulega obni?eniu o kwot? obliczon? wed?ug cen zawartych w kosztorysie szczegó?owym stanowi?cym za??cznik nr 4 Umowy;c. kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w takim przypadku zmiany w Umowie zostan? ograniczone do zmian koniecznych powoduj?cych unikni?cie kolizji;d. wyd?u?enie okresu gwarancji lub r?kojmi o dowolny okres po uzgodnieniu i pisemnym potwierdzeniu danego okresu z Wykonawc?;e. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególno?ci;- kl?skami ?ywio?owymi;- zaistnieniem nieprzewidywalnych warunków fizycznych, (przez które nale?y rozumie? jakiekolwiek dzia?anie si? natury, którego nie da?o si? przewidzie? lub takie, ?e od do?wiadczonego Wykonawcy nie mo?na by?o w sposób rozs?dny oczekiwa? zastosowania przeciw nim wystarczaj?cych ?rodków ostro?no?ci) uniemo?liwiaj?cych prowadzenie robót budowlanych, dokonywanie odbiorów;f. zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp., w szczególno?ci;- odmienne od przyj?tych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, ska?, itp.);- niewypa?y i niewybuchy;- wykopaliska archeologiczne, nieprzewidywane w SIWZ;g. konieczno?? usuni?cia b??dów, dokonania uzupe?nień, wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej mo?e uzasadnia? wyd?u?enie czasu na wykonanie maksymalnie o czas niezb?dny do prawid?owego wykonania przedmiotu Umowy w zwi?zku z podj?tymi dzia?aniami i o kwot? kosztów poniesionych przez Wykonawc? wskutek powy?szego;h. zmiany terminu Wykonania Umowy b?d?ce nast?pstwem okoliczno?ci le??cych po stronie Zamawiaj?cego, w szczególno?ci:- wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiaj?cego, maksymalnie o czas wstrzymania realizacji Umowy;i. zmiany stawki podatku VAT – przez odpowiedni? zmian? wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Strony s? zobowi?zane do niezw?ocznego zawarcia odpowiedniego aneksu w przypadku wyst?pienia zmiany stawki podatku VAT;j. zmiany wysoko?ci minimalnego wynagrodzenia za prac? albo wysoko?ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 pa?dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac? – przez odpowiedni? zmian? wynagrodzenia brutto Wykonawcy;k. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spo?ecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko?ci stawki sk?adki na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne – przez odpowiedni? zmian? wysoko?ci wynagrodzenia brutto nale?nego Wykonawcy; l. zmiany zasad gromadzenia i wysoko?ci wp?at do pracowniczych planów kapita?owych, o których mowa w ustawie z dnia 4 pa?dziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapita?owych – przez odpowiedni? zmian? wysoko?ci wynagrodzenia brutto nale?nego Wykonawcy. ?. zmiana wysoko?ci kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego udost?pnionego dla Wspó?zamawiaj?cego2. W ?adnym wypadku Wykonawca, nawet w razie zaistnienia okoliczno?ci wskazanych w ust. 1 powy?ej, nie jest uprawniony do wstrzymania prac, odmowy ich wykonania bez zgody Zamawiaj?cego.3. Wszelkie zmiany i uzupe?nienia niniejszej Umowy wymagaj? zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa?no?ci.4. Wszystkie powy?sze postanowienia, stanowi? katalog zmian, na które Zamawiaj?cy mo?e wyrazi? zgod?. Nie stanowi? jednocze?nie zobowi?zania do wyra?enia takiej zgody.5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP: a) zmiana danych zwi?zanych z obs?ug? administracyjno-organizacyjn? Umowy (np. zmiana rachunku bankowego);b) zmiana danych teleadresowych;c) zmiana osób odpowiedzialnych za koordynacj? inwestycji ze strony Zamawiaj?cego.6. Zmiany s? dopuszczalne, je?eli zachodzi co najmniej jedna z nast?puj?cych okoliczno?ci:1) zmiany zosta?y przewidziane w og?oszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które okre?laj? ich zakres, w szczególno?ci mo?liwo?? zmiany wysoko?ci wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;2) zmiany dotycz? realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobj?tych zamówieniem podstawowym, o ile sta?y si? niezb?dne i zosta?y spe?nione ??cznie nast?puj?ce warunki: a) zmiana Wykonawcy nie mo?e zosta? dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególno?ci dotycz?cych zamienno?ci lub interoperacyjno?ci sprz?tu, us?ug lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowa?aby istotn? niedogodno?? lub znaczne zwi?kszenie kosztów dla Zamawiaj?cego, c) warto?? ka?dej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto?ci zamówienia okre?lonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 3) zosta?y spe?nione ??cznie nast?puj?ce warunki: a) konieczno?? zmiany Umowy spowodowana jest okoliczno?ciami, których Zamawiaj?cy, dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci?, nie móg? przewidzie?, b) warto?? zmiany nie przekracza 50% warto?ci zamówienia okre?lonej pierwotnie w Umowie; 4) Wykonawc?, któremu Zamawiaj?cy udzieli? zamówienia, ma zast?pi? nowy Wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt. 1, b) w wyniku po??czenia, podzia?u, przekszta?cenia, upad?o?ci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsi?biorstwa, o ile nowy Wykonawca spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu, nie zachodz? wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie poci?ga to za sob? innych istotnych zmian Umowy, c) w wyniku przej?cia przez Zamawiaj?cego zobowi?zań Wykonawcy wzgl?dem jego podwykonawców; 5) zmiany, niezale?nie od ich warto?ci, nie s? istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 e ustawy Pzp; 6) ??czna warto?? zmian jest mniejsza ni? kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% warto?ci zamówienia okre?lonej pierwotnie w Umowie w przypadku zamówień na us?ugi lub dostawy, albo w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% warto?ci zamówienia okre?lonej pierwotnie w Umowie. 7. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem ust. 6 podlegaj? uniewa?nieniu. Na miejsce uniewa?nionych postanowień umowy wchodz? postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udost?pniania informacji o charakterze poufnym (je?eli dotyczy):

?rodki s?u??ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu:
Data: 2020-01-27, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu sk?adania wniosków, ze wzgl?du na piln? potrzeb? udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem):
Nie
Wskaza? powody:

J?zyk lub j?zyki, w jakich mog? by? sporz?dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu
> PL
IV.6.3) Termin zwi?zania ofert?: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez państwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki s?u??ce sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZA??CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ?CE OFERT CZ??CIOWYCH


 
雅彩彩票 赣州市| 聂拉木县| 奉贤区| 巴林右旗| 长岛县| 银川市| 玛纳斯县| 永春县| 涪陵区| 曲松县| 尼勒克县| 富平县| 富源县| 百色市| 兰州市| 铁岭市| 承德县| 乐都县| 什邡市| 浮梁县| 通化市| 海原县| 萍乡市| 金阳县| 鹰潭市| 乡城县| 天气| 庐江县| 韩城市| 巴林左旗| 湖口县| 万年县| 长岛县| 章丘市| 铅山县| 海门市| 高青县| 闻喜县| 兰州市| 平顶山市| 漳州市|