Przetarg

Budowa drogi le?nej nr 220/243/1R i 220/243/1/6K w le?nictwach Rosnowo i Kopaniewo – dojazd po?arowy nr 3

24-12-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Państwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Państwowe Nadle?nictwo Tychowo
ul. Bobolicka 86,78-220 Tychowo
tel. 94 3115201 w. 30
fax. 943?115?569
e-mail: tychowo@szczecinek.rdlp.gov.pl

Kontaktuj?c si? z firm? powiedz, ?e zdoby?e? o niej informacje dzi?ki portalowi elektryka.org!
Dzi?kujemy!
Szczegó?y przetargu


Og?oszenie nr 638356-N-2019 z dnia 2019-12-24 r.

Państwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Państwowe Nadle?nictwo Tychowo: Budowa drogi le?nej nr 220/243/1R i 220/243/1/6K w le?nictwach Rosnowo i Kopaniewo – dojazd po?arowy nr 3
OG?OSZENIE O ZAMóWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie og?oszenia: Zamieszczanie obowi?zkowe
Og?oszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mog? ubiega? si? wy??cznie zak?ady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia?alno??, lub dzia?alno?? ich wyodr?bnionych organizacyjnie jednostek, które b?d? realizowa?y zamówienie, obejmuje spo?eczn? i zawodow? integracj? osób b?d?cych cz?onkami grup spo?ecznie marginalizowanych
Nie

Nale?y poda? minimalny procentowy wska?nik zatrudnienia osób nale??cych do jednej lub wi?cej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni? 30%, osób zatrudnionych przez zak?ady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY
Post?powanie przeprowadza centralny zamawiaj?cy
Tak
Post?powanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli przeprowadzenie post?powania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli prowadzenie post?powania:
Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj?cych
Nie

Je?eli tak, nale?y wymieni? zamawiaj?cych, którzy wspólnie przeprowadzaj? post?powanie oraz poda? adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj?cymi z innych państw cz?onkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania post?powania wspólnie z zamawiaj?cymi z innych państw cz?onkowskich Unii Europejskiej – maj?ce zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Państwowe Nadle?nictwo Tychowo, krajowy numer identyfikacyjny 33004432900000, ul. ul. Bobolicka  86 , 78-220  Tychowo, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 3115201 w. 30, e-mail tychowo@szczecinek.rdlp.gov.pl, faks 943?115?569.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym mo?na uzyska? dost?p do narz?dzi i urz?dzeń lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Inny (prosz? okre?li?):
Państwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Państwowe
I.3) WSPóLNE UDZIELANIE ZAMóWIENIA (je?eli dotyczy):
Podzia? obowi?zków mi?dzy zamawiaj?cymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania z zamawiaj?cymi z innych państw cz?onkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj?cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post?powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post?powania odpowiadaj? pozostali zamawiaj?cy, czy zamówienie b?dzie udzielane przez ka?dego z zamawiaj?cych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta?ych zamawiaj?cych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów z post?powania mo?na uzyska? pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b?dzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_tychowo/zamowienia_publiczne

Dost?p do dokumentów z post?powania jest ograniczony - wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a?:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Korespondencja pocztowa, osobi?cie w sekretariacie Nadle?nictwa
Wymagane jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
ul. Bobolicka 86, 78-220 Tychowo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz?dzi i urz?dzeń lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne
Nie
Nieograniczony, pe?ny, bezpo?redni i bezp?atny dost?p do tych narz?dzi mo?na uzyska? pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMóWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Budowa drogi le?nej nr 220/243/1R i 220/243/1/6K w le?nictwach Rosnowo i Kopaniewo – dojazd po?arowy nr 3
Numer referencyjny: S.270.7.5.2019
Przed wszcz?ciem post?powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz??ci:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu mo?na sk?ada? w odniesieniu do:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do udzielenia ??cznie nast?puj?cych cz??ci lub grup cz??ci:

Maksymalna liczba cz??ci zamówienia, na które mo?e zosta? udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane: W zakresie robót obj?tych zamówieniem wchodzi wykonanie:- Podbudowy,- Nawierzchnie,- Roboty wykończeniowe.Szczegó?owy opis robót, zakres rzeczowy i ilo?ciowy zosta? okre?lony w dokumentacji projektowej stanowi?cy za??cznik nr 3 do SIWZ i w przedmiarze robót z kosztorysem ofertowym stanowi?cym za?. nr 2 do SIWZ. Roboty maj? by? wykonane zgodnie z posiadan? dokumentacj? techniczn? – Projektem Budowlanym oraz Specyfikacj? Techniczn? Wykonania i Odbioru Robót i obowi?zuj?cymi przepisami i normami oraz uwagami realizacyjnymi stanowi?cymi wytyczne do wykonywania robót.

II.5) G?ówny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Ca?kowita warto?? zamówienia (je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca?kowita maksymalna warto?? w ca?ym okresie obowi?zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Okre?lenie przedmiotu, wielko?ci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan? udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o warto?ci do 50% warto?ci zamówienia podstawowego. Zamówienia te polega? b?d? na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót budowlanych stanowi?cych przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem rzeczowym robót budowlanych stanowi?cych przedmiot zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP obj?te b?d? prace z zakresu budowy dróg obejmuj?ce czynno?ci rodzajowo wskazane w za??czniku nr 3 do SIWZ oraz podobne roboty budowlane jak roboty obj?te zakresem zamówienia podstawowego i zwi?zane z realizacj? tego zamówienia. . Zamówienia, o których mowa w niniejszym punkcie b?d? udzielane w przypadku wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego robót budowlanych stanowi?cych przedmiot zamówienia, w szczególno?ci na skutek zmian w projekcie budowlanym oraz konieczno?? wykonania robót dodatkowych celem zwi?kszenia u?yteczno?ci lub funkcjonalno?ci obiektu budowlanego.Zamówienia, o których mowa w ust. 1 b?d? udzielane po przeprowadzeniu odr?bnego post?powania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej r?ki.
II.8) Okres, w którym realizowane b?dzie zamówienie lub okres, na który zosta?a zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta? ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi?cach:    lub dniach:
lub
data rozpocz?cia:   lub zakończenia: 2020-10-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów
Okre?lenie warunków: O udzielenia zmówienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, spe?niaj?cy warunki udzia?u w post?powaniu zawarte w art. 22 ust. 1b PZP, a wi?c:a) posiadaj? kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre?lenie warunków: 2. O udzielenia zmówienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, spe?niaj?cy warunki udzia?u w post?powaniu zawarte w art. 22 ust. 1b PZP, a wi?c: znajduj? si? w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniaj?cej wykonanie zamówienia;Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e:a) posiada ?rodki finansowe lub posiada zdolno?? kredytow? w wysoko?ci co najmniej 600 000,00 z? b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na kwot? minimum 1 000 000,00 z?
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno?? techniczna lub zawodowa
Okre?lenie warunków: O udzielenia zmówienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, spe?niaj?cy warunki udzia?u w post?powaniu zawarte w art. 22 ust. 1b PZP, a wi?c:dysponuj? odpowiednimi zdolno?ciami technicznymi lub zawodowymi.a) Warunek ten, w zakresie do?wiadczenia, zostanie uznany za spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy – w tym okresie): co najmniej 2 (dwóch) robót polegaj?cych na budowie dróg (przy czym przez jedn? robot? rozumie si? jedn? umow?). ??czna warto?? robót budowlanych, o których mowa w zdaniu poprzedzaj?cym nie jest mniejsza ni? 1 000 000,00 z?otych brutto, ale warto?? robót obj?tych jedn? umow? nie mo?e by? ni?sza ni? 300 tys. z?otych brutto, b) Warunek ten w zakresie osób skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamówienia zostanie spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje przy realizacji zamówienia:? co najmniej jedn? osob? posiadaj?c? uprawnienia budowlane do pe?nienia samodzielnej funkcji w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalno?ci in?ynieryjnej drogowej bez ograniczeń,Zamawiaj?cy wymaga ponadto od wy?ej wymienionej osoby minimum 3-letnie do?wiadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień) w kierowaniu robotami danej specjalno?ci, przy czym zasad? jest, ?e nak?adaj?ce si? na siebie okresy kierowania robotami nie sumuj? si?. Warunek zostanie uznany za spe?niony równie? wtedy, gdy Wykonawca dysponowa? b?dzie osob?, która ??cznie posiada? b?dzie uprawnienia oraz do?wiadczenie, o którym mowa powy?ej. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pó?n. zm – dalej jako ?Prawo budowlane”) osoby, które przed dniem wej?cia w ?ycie ustawy uzyska?y uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pe?nienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowuj? uprawnienia do pe?nienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych nale?y odczytywa? zgodnie z ich tre?ci? decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy b?d?ce podstaw? ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne techniczne funkcje w budownictwie, okre?lone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mog? równie? wykonywa? osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zosta?y uznane na zasadach okre?lonych w przepisach odr?bnych.W zwi?zku z powy?szym, Zamawiaj?cy zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadaj?ce uprawnieniom wymaganym przez Zamawiaj?cego, które zosta?y wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
Zamawiaj?cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu imion i nazwisk osób wykonuj?cych czynno?ci przy realizacji zamówienia wraz z informacj? o kwalifikacjach zawodowych lub do?wiadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Co najmniej jedn? osob? posiadaj?c? uprawnienia budowlane do pe?nienia samodzielnej funkcji w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalno?ci in?ynieryjnej drogowej bez ograniczeń,Zamawiaj?cy wymaga ponadto od wy?ej wymienionej osoby minimum 3-letnie do?wiadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień) w kierowaniu robotami danej specjalno?ci, przy czym zasad? jest, ?e nak?adaj?ce si? na siebie okresy kierowania robotami nie sumuj? si?. Warunek zostanie uznany za spe?niony równie? wtedy, gdy Wykonawca dysponowa? b?dzie osob?, która ??cznie posiada? b?dzie uprawnienia oraz do?wiadczenie, o którym mowa powy?ej.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre?lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj?cy przewiduje nast?puj?ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ O?WIADCZE? SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W CELU WST?PNEGO POTWIERDZENIA, ?E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE?NIA WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ SPE?NIA KRYTERIA SELEKCJI
O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu
Tak
O?wiadczenie o spe?nianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTóW , SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTóRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
o?wiadczenie dotycz?ce spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu sk?adane na podstawie art. 25a ust. 1 PZP – aktualne na dzień sk?adania ofert – sporz?dzone wg wzoru stanowi?cego za??cznik nr 4 do SIWZ, stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu;
III.5) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTóW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTóRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPE?NIANIA WARUNKóW UDZIA?U W POST?POWANIU:
o?wiadczenie dotycz?ce przes?anek wykluczenia z post?powania sk?adane na podstawie art. 25a ust. 1 PZP – aktualne na dzień sk?adania – sporz?dzone wg wzoru stanowi?cego za??cznik nr 5 do SIWZ, stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIóW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTóW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTóRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w kwocie 39 000,00 z?otych (s?ownie: trzydzie?ci dziewi?? tysi?ce z?otych).Wadium nale?y wnie?? przed up?ywem terminu sk?adania ofert. 2. Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach:1) pieni?dzu,2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej z tym, ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym,3) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych,5) por?czeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z pó?niejszymi zmianami).3. Wadium wp?acane w pieni?dzu nale?y wnie?? przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego w banku BG? BNP PARIBAS nr rachunku: 08 2030 0045 1110 0000 0215 5980 z dopiskiem: Wadium na zabezpieczenie oferty w post?powaniu na ?Budowa drogi le?nej nr 220/243/1R i 220/243/1/6K w le?nictwach Rosnowo i Kopaniewo – dojazd po?arowy nr 3”.Wniesienie wadium w pieni?dzu b?dzie skuteczne, je?eli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiaj?cego.4. Z tre?ci wadium wnoszonego w formie: por?czenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub por?czeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci powinno wynika? bezwarunkowe, na pierwsze pisemne ??danie zg?oszone przez Zamawiaj?cego w terminie zwi?zania ofert?, zobowi?zanie gwaranta do wyp?aty Zamawiaj?cemu pe?nej kwoty wadium w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 5. Wadium wnoszone w formie innej ni? pieni?dz mo?e by? za??czone w oryginale do oferty lub z?o?one w oryginale przed up?ywem terminu sk?adania ofert w siedzibie Zamawiaj?cego (pokój nr 2.02-Sekretariat). Wadium musi zabezpiecza? ofert? przez ca?y okres zwi?zania ofert?. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowaln? form? wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z post?powania, a jego oferta zostanie uznana za odrzucon?.6. Tre?? gwarancji wadialnej musi zawiera? nast?puj?ce elementy:1) nazw? daj?cego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/por?czenia (Zamawiaj?cego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielaj?cych gwarancji/por?czenia) oraz wskazanie ich siedzib,2) okre?lenie wierzytelno?ci, która ma by? zabezpieczona gwarancj?/por?czeniem – okre?lenie przedmiotu zamówienia3) kwot? gwarancji/por?czenia,4) zobowi?zanie gwaranta/por?czyciela do zap?acenia bezwarunkowo i nieodwo?alnie kwoty gwarancji/por?czenia na pierwsze pisemne ??danie Zamawiaj?cego w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP .

IV.1.3) Przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Nale?y poda? informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si? z?o?enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si? z?o?enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si? z?o?enia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej
Nie
Z?o?enie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jednoczesnym z?o?eniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan? zaproszeni do udzia?u w post?powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa b?dzie zawarta:

Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której b?d? zamieszczone dodatkowe informacje dotycz?ce dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si? z?o?enie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje si? pobranie ze z?o?onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz?dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem) Nie
Nale?y poda? adres strony internetowej, na której aukcja b?dzie prowadzona:

Nale?y wskaza? elementy, których warto?ci b?d? przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si? ograniczenia co do przedstawionych warto?ci, wynikaj?ce z opisu przedmiotu zamówienia:

Nale?y poda?, które informacje zostan? udost?pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b?dzie termin ich udost?pnienia:
Informacje dotycz?ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post?powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b?d? warunki, na jakich wykonawcy b?d? mogli licytowa? (minimalne wysoko?ci post?pień):
Informacje dotycz?ce wykorzystywanego sprz?tu elektronicznego, rozwi?zań i specyfikacji technicznych w zakresie po??czeń:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pień, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu:
Warunki zamkni?cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og?oszeniem
Minimalne wymagania, które musz? spe?nia? wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze?enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst?pnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale?y poda? informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb? etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiaj?cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko?ci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi?zania stanowi?ce podstaw? do sk?adania ofert, je?eli zamawiaj?cy przewiduje nagrody:

Wst?pny harmonogram post?powania:

Podzia? dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi?zań:
Nale?y poda? informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj?ce minimalne wymagania, którym musz? odpowiada? wszystkie oferty:

Podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj?cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b?dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dost?pny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz?dzeń informatycznych:
Sposób post?powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre?lenie minimalnych wysoko?ci post?pień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pień, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu:
Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni?cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostan? wprowadzone do tre?ci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si? istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale?y wskaza? zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowi?cy za??cznik nr 7 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie z?o?onej oferty Wykonawcy. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wyst?pienia co najmniej jednej z okoliczno?ci w niej wymienionych z uwzgl?dnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udost?pniania informacji o charakterze poufnym (je?eli dotyczy):

?rodki s?u??ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu:
Data: 2020-01-14, godzina: 09:15,
Skrócenie terminu sk?adania wniosków, ze wzgl?du na piln? potrzeb? udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem):
Nie
Wskaza? powody:

J?zyk lub j?zyki, w jakich mog? by? sporz?dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu
>
IV.6.3) Termin zwi?zania ofert?: do: okres w dniach: 30 ( od ostatecznego terminu sk?adania ofert) (od ostatecznego terminu sk?adania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez państwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki s?u??ce sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZA??CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ?CE OFERT CZ??CIOWYCH


 
雅彩彩票 北川| 山丹县| 云梦县| 新邵县| 安泽县| 略阳县| 宜昌市| 怀安县| 新邵县| 柳江县| 元江| 河间市| 和硕县| 武安市| 辽阳县| 隆化县| 宝鸡市| 库车县| 麦盖提县| 迭部县| 佛山市| 灵宝市| 丹阳市| 清苑县| 老河口市| 永定县| 手游| 蓬莱市| 阿合奇县| 邹城市| 哈密市| 缙云县| 普格县| 扎鲁特旗| 丰都县| 固原市| 洛扎县| 布尔津县| 郧西县| 铜陵市| 大安市|