Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Przetarg

Termomodernizacja budynków u?yteczno?ci publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski”

24-12-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Urz?d Gminy Tomaszów Lubelski
ul. 29 Listopada 9,22-600 Tomaszów Lubelski
tel. 846?643?085
fax. 846?643?873
e-mail: wodociagi@tomaszowlubelski.pl
http:// https://ugtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl

Kontaktuj?c si? z firm? powiedz, ?e zdoby?e? o niej informacje dzi?ki portalowi elektryka.org!
Dzi?kujemy!
Szczegó?y przetargu


Og?oszenie nr 638348-N-2019 z dnia 2019-12-24 r.

Urz?d Gminy Tomaszów Lubelski: Termomodernizacja budynków u?yteczno?ci publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski”
OG?OSZENIE O ZAMóWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie og?oszenia: Zamieszczanie obowi?zkowe
Og?oszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mog? ubiega? si? wy??cznie zak?ady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia?alno??, lub dzia?alno?? ich wyodr?bnionych organizacyjnie jednostek, które b?d? realizowa?y zamówienie, obejmuje spo?eczn? i zawodow? integracj? osób b?d?cych cz?onkami grup spo?ecznie marginalizowanych
Nie

Nale?y poda? minimalny procentowy wska?nik zatrudnienia osób nale??cych do jednej lub wi?cej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni? 30%, osób zatrudnionych przez zak?ady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY
Post?powanie przeprowadza centralny zamawiaj?cy
Nie
Post?powanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli przeprowadzenie post?powania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli prowadzenie post?powania:
Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj?cych
Nie

Je?eli tak, nale?y wymieni? zamawiaj?cych, którzy wspólnie przeprowadzaj? post?powanie oraz poda? adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj?cymi z innych państw cz?onkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania post?powania wspólnie z zamawiaj?cymi z innych państw cz?onkowskich Unii Europejskiej – maj?ce zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urz?d Gminy Tomaszów Lubelski, krajowy numer identyfikacyjny 55096000000000, ul. ul. 29 Listopada  9 , 22-600  Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 846?643?085, e-mail wodociagi@tomaszowlubelski.pl, faks 846?643?873.
Adres strony internetowej (URL): https://ugtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym mo?na uzyska? dost?p do narz?dzi i urz?dzeń lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne https://ugtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorz?dowej
I.3) WSPóLNE UDZIELANIE ZAMóWIENIA (je?eli dotyczy):
Podzia? obowi?zków mi?dzy zamawiaj?cymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania z zamawiaj?cymi z innych państw cz?onkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj?cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post?powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post?powania odpowiadaj? pozostali zamawiaj?cy, czy zamówienie b?dzie udzielane przez ka?dego z zamawiaj?cych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta?ych zamawiaj?cych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów z post?powania mo?na uzyska? pod adresem (URL)
Tak
https://ugtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b?dzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://ugtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl

Dost?p do dokumentów z post?powania jest ograniczony - wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a?:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
droga pocztow? lub osobi?cie
Wymagane jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
droga pocztow? lub osobi?cie
Adres:
ul. 29 Listopada 9 22-600 Tomaszów Lubelski

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz?dzi i urz?dzeń lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne
Nie
Nieograniczony, pe?ny, bezpo?redni i bezp?atny dost?p do tych narz?dzi mo?na uzyska? pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMóWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Termomodernizacja budynków u?yteczno?ci publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski”
Numer referencyjny: IT.271.15.2019
Przed wszcz?ciem post?powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz??ci:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu mo?na sk?ada? w odniesieniu do:
wszystkich cz??ci
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do udzielenia ??cznie nast?puj?cych cz??ci lub grup cz??ci:

Maksymalna liczba cz??ci zamówienia, na które mo?e zosta? udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Maksymalna liczba cz??ci zamówienia, na które mo?e zosta? udzielone zamówienie jednemu wykonawcy wynosi dwie cz??ci


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane: ?Termomodernizacja budynków u?yteczno?ci publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski”. Cz??? I zamówienia: Termomodernizacja budynków u?yteczno?ci publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski – Urz?d Gminy Tomaszów LubelskiParametry techniczne obiektu:1) powierzchnia zabudowy ca?ego budynku 226,73 m2,2) kubatura ca?kowita budynku 1 851,85 m3,3) kubatura ogrzewana 1 534,79 m3,4) powierzchnia u?ytkowa 576,09 m2,5) wysoko?? budynku 9,10 m.Zakres robót dla ca?ego zamierzenia budowlanego:1) Roboty rozbiórkowe i demonta?owe.2) Docieplenie ?cian zewn?trznych wraz z nowa kolorystyk? elewacji.3) Docieplenie ?cian zewn?trznych w przestrzeni coko?ów.4) Docieplenie stropu pod dachem.5) Remont kominów i czapek kominowych.6) Wymiana krat okiennych.7) Monta? por?czy i balustrad przy schodach zewn?trznych.8) Przebudowa rur spustowych.9) Wymiana obróbek blacharskich, parapetów zewn?trznych.10) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.11) Remont elementów stalowych.12) Remont murków zewn?trznych.13) Remont schodów zewn?trznych.14) Remont koszy podokiennych.15) Monta? zadaszenia szklanego systemowego. 16) Wykonanie przewodów wentylacyjnych.17) Usuni?cie istniej?cego kot?a gazowego wraz z kominem i podstaw?.18) Przesuni?cie pochylni dla niepe?nosprawnych.19) Wymiana instalacji c.o.20) Wymiana kot?a gazowego na nowy kocio? kondensacyjny – ?ród?o c.w.u.21) Budowa instalacji solarnej22) Budowa instalacji ciep?ej wody u?ytkowej – przebudowa punktów czerpalnych.23) Demonta? istniej?cej instalacji grzewczej.24) Demonta? naczynia otwartego instalacji c.o. zlokalizowanego w WC na pi?trze budynku.25) Wykonanie instalacji grzewczej z rur stalowych ocynkowanych zewn?trznie. 26) Monta? nowych grzejników stalowych p?ytowych i drabinkowych grzejników ?azienkowych.27) Monta? termostatów grzejnikowych.28) Monta? podpionowych zaworów równowa??cych z funkcj? odci?cia i nastaw? wst?pn?.29) Monta? zaworów odpowietrzaj?cych.30) Doposa?enie tablicy g?ównej TG.31) Doposa?enie tablicy licznikowej TL.32) Monta? tablicy TK i wykonanie instalacji zasilania i sterowania urz?dzeń projektowanej kot?owni.33) Wykonanie instalacji po??czeń wyrównawczych.Cz??? II Zamówienia: Termomodernizacja budynków u?yteczno?ci publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski - Gminny O?rodek Kultury PodhorceParametry techniczne obiektu:1) powierzchnia zabudowy ca?ego budynku 505,00 m2,2) kubatura ca?kowita budynku 2 680,69 m3,3) kubatura ogrzewana 2 264,69 m3,4) powierzchnia u?ytkowa 695,41 m2,5) wysoko?? budynku 12,6 m.Zakres robót dla ca?ego zamierzenia budowlanego:1) Roboty rozbiórkowe i demonta?owe.2) Docieplenie ?cian zewn?trznych wraz z nowa kolorystyk? elewacji.3) Docieplenie ?ciany wewn?trznej poddasza.4) Docieplenie coko?ów.5) Docieplenie stropu pod dachem.6) Nadmurowanie ?cianek kot?owni.7) Poszerzenie otworu okiennego.8) Monta? por?czy i balustrad przy schodach zewn?trznych.9) Przebudowa rur spustowych.10) Wymiana obróbek blacharskich, parapetów zewn?trznych.11) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.12) Monta? nawietrzaków higrosterowanych.13) Remont elementów stalowych.14) Remont murków zewn?trznych.15) Remont schodów zewn?trznych.16) Monta? zadaszenia szklanego systemowego. 17) Wymurowanie przewodów wentylacyjnych z wyprowadzeniem ponad po?a? dachow?.18) Przebudowa instalacji odgromowej.19) Wymiana instalacji c.o. wraz z wymian? kot?a.20) Przebudowa punktów czerpalnych wody.21) Demonta? istniej?cej instalacji grzewczej .22) Wykonanie instalacji grzewczej z rur stalowych ocynkowanych zewn?trznie. 23) Monta? nowych grzejników stalowych p?ytowych.24) Monta? termostatów grzejnikowych.25) Monta? podpionowych zaworów równowa??cych z funkcj? odci?cia i nastaw? wst?pn?.26) Doposa?enie tablicy g?ównej TG.27) Monta? tablicy TK i wykonanie instalacji zasilania i sterowania urz?dzeń projektowanej kot?owni.28) Wykonanie instalacji po??czeń wyrównawczych.

II.5) G?ówny kod CPV: 45321000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45113000-2
45450000-6
45321000-3
45262522-6
45261000-4
45400000-1
45453000-7
45432100-5
45421100-5
45262521-9
45331100-7
45331110-0
45332200-5
45333000-0
45310000-3
45311200-2
45311100-1
45317300-5
45223210-1
45331100-7


II.6) Ca?kowita warto?? zamówienia (je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca?kowita maksymalna warto?? w ca?ym okresie obowi?zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre?lenie przedmiotu, wielko?ci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan? udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane b?dzie zamówienie lub okres, na który zosta?a zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta? ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi?cach:    lub dniach:
lub
data rozpocz?cia:   lub zakończenia: 2020-10-15
Okres w miesi?cachOkres w dniachData rozpocz?ciaData zakończenia
2020-10-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów
Okre?lenie warunków: Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w ww. zakresie dotyczy cz??ci I i II Zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre?lenie warunków: Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w ww. zakresie dotyczy cz??ci I i II Zamówienia .
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno?? techniczna lub zawodowa
Okre?lenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku:1) Wykonawca winien wykaza?, ?e wykona? nale?ycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid?owo ukończy? nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie: a) w zakresie cz??ci I Zamówienia co najmniej 1 (jedn?) robot? budowlan?, która:- polega?a na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku w zakres której wchodzi?y roboty budowlane, instalacje sanitarne i instalacje elektryczne;- mia?a warto?? minimum 400.000,00 z? brutto (s?ownie: czterysta tysi?cy z?).b) w zakresie cz??ci II Zamówienia co najmniej 1 (jedn?) robot? budowlan?, która:- polega?a na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku w zakres której wchodzi?y roboty budowlane, instalacje sanitarne i instalacje elektryczne;- mia?a warto?? minimum 400.000,00 z? brutto (s?ownie: czterysta tysi?cy z?)2) Dotyczy cz??ci I i II Zamówienia. O udzielenie zamówienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, którzy dysponuj? lub b?d? dysponowa? w okresie wykonywania zamówienia i skieruj? do jego realizacji:a) min. jedn? osob? pe?ni?c? funkcj? Kierownika budowy w bran?y konstrukcyjno-budowlanej, posiadaj?c? uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadaj?ce im równowa?ne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równowa?ne do wy?ej wskazanych.
Zamawiaj?cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu imion i nazwisk osób wykonuj?cych czynno?ci przy realizacji zamówienia wraz z informacj? o kwalifikacjach zawodowych lub do?wiadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre?lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj?cy przewiduje nast?puj?ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ O?WIADCZE? SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W CELU WST?PNEGO POTWIERDZENIA, ?E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE?NIA WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ SPE?NIA KRYTERIA SELEKCJI
O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu
Tak
O?wiadczenie o spe?nianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTóW , SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTóRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu, okre?lonych w rozdziale 4 SIWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy musz? z?o?y? wraz z ofert? o?wiadczenia (aktualne na dzień sk?adania ofert) w zakresie wskazanym w Za??czniku Nr 4 i Nr 5 do SIWZ. Informacje zawarte w o?wiadczeniach b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. O?wiadczenia te Wykonawca sk?ada zgodnie ze wzorami stanowi?cymi Za??cznik Nr 4 i Nr 5 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania si? o zamówienie przez Wykonawców o?wiadczenia, o których mowa w pkt 5.1.1 SIWZ sk?ada ka?dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie. O?wiadczenia te, maj? potwierdza? spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym ka?dy z Wykonawców wykazuje spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który powo?uje si? na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie w jakim powo?uje si? na ich zasoby, warunków udzia?u w post?powaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o?wiadczeniach, o których mowa w pkt 5.1.1 SIWZ.
III.5) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTóW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTóRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPE?NIANIA WARUNKóW UDZIA?U W POST?POWANIU:
W celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu, okre?lonych w rozdziale 4 SIWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy musz? z?o?y? wraz z ofert? o?wiadczenia (aktualne na dzień sk?adania ofert) w zakresie wskazanym w Za??czniku Nr 4 i Nr 5 do SIWZ. Informacje zawarte w o?wiadczeniach b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. O?wiadczenia te Wykonawca sk?ada zgodnie ze wzorami stanowi?cymi Za??cznik Nr 4 i Nr 5 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania si? o zamówienie przez Wykonawców o?wiadczenia, o których mowa w pkt 5.1.1 SIWZ sk?ada ka?dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie. O?wiadczenia te, maj? potwierdza? spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym ka?dy z Wykonawców wykazuje spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który powo?uje si? na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie w jakim powo?uje si? na ich zasoby, warunków udzia?u w post?powaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o?wiadczeniach, o których mowa w pkt 5.1.1 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIóW SELEKCJI:
W celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu, okre?lonych w rozdziale 4 SIWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy musz? z?o?y? wraz z ofert? o?wiadczenia (aktualne na dzień sk?adania ofert) w zakresie wskazanym w Za??czniku Nr 4 i Nr 5 do SIWZ. Informacje zawarte w o?wiadczeniach b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. O?wiadczenia te Wykonawca sk?ada zgodnie ze wzorami stanowi?cymi Za??cznik Nr 4 i Nr 5 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania si? o zamówienie przez Wykonawców o?wiadczenia, o których mowa w pkt 5.1.1 SIWZ sk?ada ka?dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie. O?wiadczenia te, maj? potwierdza? spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym ka?dy z Wykonawców wykazuje spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który powo?uje si? na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie w jakim powo?uje si? na ich zasoby, warunków udzia?u w post?powaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o?wiadczeniach, o których mowa w pkt 5.1.1 SIWZ.
III.6) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTóW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTóRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Dokumenty sk?adane po otwarciu ofert na wezwanie Zamawiaj?cego przez Wykonawc?, którego oferta zostanie oceniona najwy?ej:Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krótszym ni? 5 dni terminie, aktualnych na dzień z?o?enia, nast?puj?cych o?wiadczeń lub dokumentów:a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zosta?y wykonane (sporz?dzonego zgodnie z Za??cznikiem Nr 7 do SIWZ), z za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te roboty budowlane zosta?y wykonane nale?ycie, w szczególno?ci informacji o tym czy roboty zosta?y wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid?owo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentów - inne dokumenty – w odniesieniu do warunku okre?lonego w pkt. 4.2.3. ppkt. 1) SIWZ,b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamówienia, w szczególno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporz?dzonego zgodnie z Za??cznikiem Nr 8 do SIWZ – w odniesieniu do warunku okre?lonego w pkt. 4.2.3. ppkt. 2) SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1) Wykonawca jest zobowi?zany wnie?? wadium w wysoko?ci: - Cz??? I Zamówienia 10.000,00 PLN (s?ownie z?: dziesi?? tysi?cy z?otych 00/100),- Cz??? II Zamówienia 10.000,00 PLN (s?ownie z?: dziesi?? tysi?cy z?otych 00/100),2) Wadium mo?e by? wniesione w jednej lub kilku nast?puj?cych formach:a) pieni?dzu - wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wp?aci? przelewem na nast?puj?cy rachunek bankowy Zamawiaj?cego: Bank PKO BP nr rachunku: 21 1020 3147 0000 8802 0103 3885 z adnotacj? ?Wadium – Znak sprawy: IT.271.15.2019 ?Termomodernizacja budynków u?yteczno?ci publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski – dla cz??ci ….. zamówienia”. (Prosz? wpisa? cz??? zamówienia) b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym, ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym;c) gwarancjach bankowych;d) gwarancjach ubezpieczeniowych;e) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.).3) Za skuteczne wniesienie wadium w pieni?dzu, Zamawiaj?cy uzna wadium, które znajdzie si? na rachunku bankowym Zamawiaj?cego przed up?ywem terminu sk?adania ofert.4) W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi by? gwarancj? nieodwo?aln?, bezwarunkow? i p?atn? na pierwsze pisemne ??danie Zamawiaj?cego, sporz?dzon? zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami i powinna zawiera? nast?puj?ce elementy:a) nazw? daj?cego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiaj?cego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielaj?cych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,b) kwot? gwarancji,c) termin wa?no?ci gwarancji w formule: ?od dnia …….– do dnia ………”,d) zobowi?zanie gwaranta do zap?acenia kwoty gwarancji na pierwsze ??danie Zamawiaj?cego w sytuacjach okre?lonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.5) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej ni? pieni??na, Zamawiaj?cy wymaga orygina?u dokumentu wadialnego (gwarancji lub por?czenia). 6) Wadium musi zabezpiecza? ofert? przez ca?y okres zwi?zania ofert?, pocz?wszy od dnia, w którym up?ywa termin sk?adania ofert.7) Zamawiaj?cy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezw?ocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa?nieniu post?powania, z wyj?tkiem Wykonawcy, którego oferta zosta?a wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrze?eniem przypadku okre?lonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.8) Zamawiaj?cy zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta zosta?a wybrana jako najkorzystniejsza niezw?ocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.9) Zamawiaj?cy zwraca niezw?ocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofa? ofert? przed up?ywem terminu sk?adania ofert.10) Zamawiaj?cy ??da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc?, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy Pzp, je?eli w wyniku rozstrzygni?cia odwo?ania jego oferta zosta?a wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego.11) Zamawiaj?cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je?eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie z?o?y? o?wiadczeń lub dokumentów, potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, o?wiadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pe?nomocnictw lub nie wyrazi? zgody na poprawienie omy?ki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowa?o brak mo?liwo?ci wybrania oferty z?o?onej przez Wykonawc? jako najkorzystniejszej.13) Zamawiaj?cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je?eli Wykonawca, którego oferta zosta?a wybrana:a) odmówi? podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okre?lonych w ofercie,b) nie wniós? wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy,c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego sta?o si? niemo?liwe z przyczyn le??cych po stronie Wykonawcy.14) Zasady wnoszenia wadium okre?lone w niniejszym rozdziale dotycz? równie? przed?u?ania wa?no?ci wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach okre?lonych w ustawie Pzp.

IV.1.3) Przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Nale?y poda? informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si? z?o?enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si? z?o?enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si? z?o?enia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej

Z?o?enie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jednoczesnym z?o?eniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan? zaproszeni do udzia?u w post?powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa b?dzie zawarta:

Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której b?d? zamieszczone dodatkowe informacje dotycz?ce dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si? z?o?enie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje si? pobranie ze z?o?onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz?dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem) Nie
Nale?y poda? adres strony internetowej, na której aukcja b?dzie prowadzona:

Nale?y wskaza? elementy, których warto?ci b?d? przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si? ograniczenia co do przedstawionych warto?ci, wynikaj?ce z opisu przedmiotu zamówienia:

Nale?y poda?, które informacje zostan? udost?pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b?dzie termin ich udost?pnienia:
Informacje dotycz?ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post?powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b?d? warunki, na jakich wykonawcy b?d? mogli licytowa? (minimalne wysoko?ci post?pień):
Informacje dotycz?ce wykorzystywanego sprz?tu elektronicznego, rozwi?zań i specyfikacji technicznych w zakresie po??czeń:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pień, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu:
Warunki zamkni?cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
D?ugo?? okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materia?y i urz?dzenia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og?oszeniem
Minimalne wymagania, które musz? spe?nia? wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze?enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst?pnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale?y poda? informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb? etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiaj?cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko?ci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi?zania stanowi?ce podstaw? do sk?adania ofert, je?eli zamawiaj?cy przewiduje nagrody:

Wst?pny harmonogram post?powania:

Podzia? dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi?zań:
Nale?y poda? informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj?ce minimalne wymagania, którym musz? odpowiada? wszystkie oferty:

Podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj?cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b?dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dost?pny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz?dzeń informatycznych:
Sposób post?powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre?lenie minimalnych wysoko?ci post?pień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pień, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu:
Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni?cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostan? wprowadzone do tre?ci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si? istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale?y wskaza? zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?ci wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy, w sposób i na warunkach szczegó?owo opisanych w § 17 Projektu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udost?pniania informacji o charakterze poufnym (je?eli dotyczy):

?rodki s?u??ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu:
Data: 2020-01-15, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu sk?adania wniosków, ze wzgl?du na piln? potrzeb? udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem):
Nie
Wskaza? powody:

J?zyk lub j?zyki, w jakich mog? by? sporz?dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu
>
IV.6.3) Termin zwi?zania ofert?: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez państwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki s?u??ce sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZA??CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ?CE OFERT CZ??CIOWYCH


Cz??? nr: 1Nazwa: Termomodernizacja budynków u?yteczno?ci publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski – Urz?d Gminy Tomaszów Lubelski
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane:Parametry techniczne obiektu:1) powierzchnia zabudowy ca?ego budynku 226,73 m2,2) kubatura ca?kowita budynku 1 851,85 m3,3) kubatura ogrzewana 1 534,79 m3,4) powierzchnia u?ytkowa 576,09 m2,5) wysoko?? budynku 9,10 m.Zakres robót dla ca?ego zamierzenia budowlanego:1) Roboty rozbiórkowe i demonta?owe.2) Docieplenie ?cian zewn?trznych wraz z nowa kolorystyk? elewacji.3) Docieplenie ?cian zewn?trznych w przestrzeni coko?ów.4) Docieplenie stropu pod dachem.5) Remont kominów i czapek kominowych.6) Wymiana krat okiennych.7) Monta? por?czy i balustrad przy schodach zewn?trznych.8) Przebudowa rur spustowych.9) Wymiana obróbek blacharskich, parapetów zewn?trznych.10) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.11) Remont elementów stalowych.12) Remont murków zewn?trznych.13) Remont schodów zewn?trznych.14) Remont koszy podokiennych.15) Monta? zadaszenia szklanego systemowego. 16) Wykonanie przewodów wentylacyjnych.17) Usuni?cie istniej?cego kot?a gazowego wraz z kominem i podstaw?.18) Przesuni?cie pochylni dla niepe?nosprawnych.19) Wymiana instalacji c.o.20) Wymiana kot?a gazowego na nowy kocio? kondensacyjny – ?ród?o c.w.u.21) Budowa instalacji solarnej22) Budowa instalacji ciep?ej wody u?ytkowej – przebudowa punktów czerpalnych.23) Demonta? istniej?cej instalacji grzewczej.24) Demonta? naczynia otwartego instalacji c.o. zlokalizowanego w WC na pi?trze budynku.25) Wykonanie instalacji grzewczej z rur stalowych ocynkowanych zewn?trznie. 26) Monta? nowych grzejników stalowych p?ytowych i drabinkowych grzejników ?azienkowych.27) Monta? termostatów grzejnikowych.28) Monta? podpionowych zaworów równowa??cych z funkcj? odci?cia i nastaw? wst?pn?.29) Monta? zaworów odpowietrzaj?cych.30) Doposa?enie tablicy g?ównej TG.31) Doposa?enie tablicy licznikowej TL.32) Monta? tablicy TK i wykonanie instalacji zasilania i sterowania urz?dzeń projektowanej kot?owni.33) Wykonanie instalacji po??czeń wyrównawczych.
2) Wspólny S?ownik Zamówień(CPV): 45321000-3, 45113000-2, 45450000-6, 45262522-6, 45261000-4, 45400000-1, 45453000-7, 45432100-5, 45421100-5, 45262521-9, 45331100-7, 45331110-0, 45332200-5, 45333000-0, 45310000-3, 45311200-2, 45311100-1, 45317300-5

3) Warto?? cz??ci zamówienia(je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi?cach:
okres w dniach:
data rozpocz?cia:
data zakończenia: 2020-10-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 60,00
D?ugo?? okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materia?y i urz?dzenia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Cz??? nr: 2Nazwa: Termomodernizacja budynków u?yteczno?ci publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski - Gminny O?rodek Kultury Podhorce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane:Parametry techniczne obiektu:1) powierzchnia zabudowy ca?ego budynku 505,00 m2,2) kubatura ca?kowita budynku 2 680,69 m3,3) kubatura ogrzewana 2 264,69 m3,4) powierzchnia u?ytkowa 695,41 m2,5) wysoko?? budynku 12,6 m.Zakres robót dla ca?ego zamierzenia budowlanego:1) Roboty rozbiórkowe i demonta?owe.2) Docieplenie ?cian zewn?trznych wraz z nowa kolorystyk? elewacji.3) Docieplenie ?ciany wewn?trznej poddasza.4) Docieplenie coko?ów.5) Docieplenie stropu pod dachem.6) Nadmurowanie ?cianek kot?owni.7) Poszerzenie otworu okiennego.8) Monta? por?czy i balustrad przy schodach zewn?trznych.9) Przebudowa rur spustowych.10) Wymiana obróbek blacharskich, parapetów zewn?trznych.11) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.12) Monta? nawietrzaków higrosterowanych.13) Remont elementów stalowych.14) Remont murków zewn?trznych.15) Remont schodów zewn?trznych.16) Monta? zadaszenia szklanego systemowego. 17) Wymurowanie przewodów wentylacyjnych z wyprowadzeniem ponad po?a? dachow?.18) Przebudowa instalacji odgromowej.19) Wymiana instalacji c.o. wraz z wymian? kot?a.20) Przebudowa punktów czerpalnych wody.21) Demonta? istniej?cej instalacji grzewczej .22) Wykonanie instalacji grzewczej z rur stalowych ocynkowanych zewn?trznie. 23) Monta? nowych grzejników stalowych p?ytowych.24) Monta? termostatów grzejnikowych.25) Monta? podpionowych zaworów równowa??cych z funkcj? odci?cia i nastaw? wst?pn?.26) Doposa?enie tablicy g?ównej TG.27) Monta? tablicy TK i wykonanie instalacji zasilania i sterowania urz?dzeń projektowanej kot?owni.28) Wykonanie instalacji po??czeń wyrównawczych.
2) Wspólny S?ownik Zamówień(CPV): 45321000-3, 45450000-6, 45262522-6, 45261000-4, 45400000-1, 45453000-7, 45432100-5, 45421100-5, 45223210-1, 45331100-7, 45331110-0, 45332200-5, 45310000-3, 45311200-2, 45311100-1, 45317300-5

3) Warto?? cz??ci zamówienia(je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi?cach:
okres w dniach:
data rozpocz?cia:
data zakończenia: 2020-10-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
D?ugo?? okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materia?y i urz?dzenia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


 
雅彩彩票 渑池县| 泸溪县| 手游| 华安县| 嘉义市| 闽清县| 汉中市| 疏勒县| 建宁县| 普兰店市| 神池县| 福建省| 茌平县| 开江县| 榕江县| 惠水县| 威海市| 望江县| 梅河口市| 普兰店市| 昌吉市| 泰安市| 临西县| 荔浦县| 响水县| 阿图什市| 汉源县| 彩票| 长岭县| 临夏县| 丽水市| 赤水市| 山阴县| 漯河市| 封丘县| 许昌县| 灵宝市| 通化市| 庆城县| 伊宁县| 沙洋县|