Przetarg

Wykonanie robót budowlanych polegaj?cych na przebudowie i rozbudowie ze zmian? sposób u?ytkowania na O?rodek Ca?odobowej Opieki Wytchnieniowej dla Dzieci i M?odzie?y Niepe?nosprawnej obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie

24-12-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Miejski O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Krakowie
ul. Józefińska 14,30-529 Kraków
tel. 12 6165482, 6165469
fax. 126?165?428
e-mail: do@poczta.mops.krakow.pl
http:// www.mops.krakow.pl

Kontaktuj?c si? z firm? powiedz, ?e zdoby?e? o niej informacje dzi?ki portalowi elektryka.org!
Dzi?kujemy!
Szczegó?y przetargu


Og?oszenie nr 638221-N-2019 z dnia 2019-12-24 r.

Miejski O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Krakowie: Wykonanie robót budowlanych polegaj?cych na przebudowie i rozbudowie ze zmian? sposób u?ytkowania na O?rodek Ca?odobowej Opieki Wytchnieniowej dla Dzieci i M?odzie?y Niepe?nosprawnej obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie
OG?OSZENIE O ZAMóWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie og?oszenia: Zamieszczanie obowi?zkowe
Og?oszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mog? ubiega? si? wy??cznie zak?ady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia?alno??, lub dzia?alno?? ich wyodr?bnionych organizacyjnie jednostek, które b?d? realizowa?y zamówienie, obejmuje spo?eczn? i zawodow? integracj? osób b?d?cych cz?onkami grup spo?ecznie marginalizowanych
Nie

Nale?y poda? minimalny procentowy wska?nik zatrudnienia osób nale??cych do jednej lub wi?cej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni? 30%, osób zatrudnionych przez zak?ady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY
Post?powanie przeprowadza centralny zamawiaj?cy
Nie
Post?powanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli przeprowadzenie post?powania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli prowadzenie post?powania:
Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj?cych
Nie

Je?eli tak, nale?y wymieni? zamawiaj?cych, którzy wspólnie przeprowadzaj? post?powanie oraz poda? adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj?cymi z innych państw cz?onkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania post?powania wspólnie z zamawiaj?cymi z innych państw cz?onkowskich Unii Europejskiej – maj?ce zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 35150530800000, ul. ul. Józefińska  14 , 30-529  Kraków, woj. ma?opolskie, państwo Polska, tel. 12 6165482, 6165469, e-mail do@poczta.mops.krakow.pl, faks 126?165?428.
Adres strony internetowej (URL): www.mops.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym mo?na uzyska? dost?p do narz?dzi i urz?dzeń lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Administracja samorz?dowa
I.3) WSPóLNE UDZIELANIE ZAMóWIENIA (je?eli dotyczy):
Podzia? obowi?zków mi?dzy zamawiaj?cymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania z zamawiaj?cymi z innych państw cz?onkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj?cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post?powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post?powania odpowiadaj? pozostali zamawiaj?cy, czy zamówienie b?dzie udzielane przez ka?dego z zamawiaj?cych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta?ych zamawiaj?cych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów z post?powania mo?na uzyska? pod adresem (URL)
Tak
www.mops.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b?dzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mops.krakow.pl

Dost?p do dokumentów z post?powania jest ograniczony - wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a?:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
1. Wykonawca mo?e z?o?y? tylko jedn? ofert? przygotowan? w j?zyku polskim na formularzu ofertowym stanowi?cym za??cznik numer 7 do specyfikacji. 2. Wykonawca sk?ada ofert? - pod rygorem niewa?no?ci - w formie pisemnej. Zamawiaj?cy, dzia?aj?c na mocy art. 10c ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. odst?puje od wymogu u?ycia ?rodków komunikacji elektronicznej przy sk?adaniu ofert z uwagi na potrzeb? ochrony informacji szczególnie wra?liwych, której nie mo?na zagwarantowa? w sposób dostateczny przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej lub innych narz?dzi lub urz?dzeń, które mog?yby by? udost?pnione przez zamawiaj?cego.
Adres:
Miejski O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz?dzi i urz?dzeń lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne
Nie
Nieograniczony, pe?ny, bezpo?redni i bezp?atny dost?p do tych narz?dzi mo?na uzyska? pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMóWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Wykonanie robót budowlanych polegaj?cych na przebudowie i rozbudowie ze zmian? sposób u?ytkowania na O?rodek Ca?odobowej Opieki Wytchnieniowej dla Dzieci i M?odzie?y Niepe?nosprawnej obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie
Numer referencyjny: 271.2.62.2019
Przed wszcz?ciem post?powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz??ci:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu mo?na sk?ada? w odniesieniu do:
tylko jednej cz??ci
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do udzielenia ??cznie nast?puj?cych cz??ci lub grup cz??ci:

Maksymalna liczba cz??ci zamówienia, na które mo?e zosta? udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegaj?cych na przebudowie i rozbudowie ze zmian? sposób u?ytkowania na O?rodek Ca?odobowej Opieki Wytchnieniowej dla Dzieci i M?odzie?y Niepe?nosprawnej obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie. 2. Istotne postanowienia umowy, w tym warunki realizacji inwestycji zosta?y okre?lone w umowie, której wzór stanowi za??cznik numer 11 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje mi?dzy innymi prace w zakresie robót: 1) wyburzeniowych,2) dotycz?cych przeniesienia obiektów budowlanych,3) ziemnych,4) murarskich,5) ?elbetowych,6) izolacyjnych7) termoizolacyjnych,8) zwi?zanych z monta?em stolarki i ?lusarki okiennej i drzwiowej,9) wykończeniowych,10) dekarskich,11) remontowych,12) dotycz?cych monta?u urz?dzeń d?wigowych,13) dotycz?cym instalacji fotowoltaicznej,14) dotycz?cych instalacji elektrycznej,15) dotycz?cych instalacji niskopr?dowych,16) dotycz?cych zabezpieczeń przeciwpo?arowych,17) dotycz?cych kanalizacji sanitarnej,18) dotycz?cych kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód opadowych,19) dotycz?cych instalacji wodoci?gowej i hydrantowej,20) dotycz?cych instalacji gazowej,21) dotycz?cych instalacji grzewczej,22) dotycz?cych instalacji wentylacji mechanicznej23) drogowych oraz w zakresie wykonania utwardzeń.4. Szczegó?owy zakres robót okre?laj?: 1) Projekt architektoniczny i aran?acji wn?trza,2) Projekty wykonawcze, w tym bran?owe,3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,4) Przedmiary robót:a) Roboty budowlane,b) Instalacje sanitarnec) Instalacje elektryczne i s?abopr?dowe,d) Roboty drogowe,5) Zestawienie materia?ów, urz?dzeń i wyposa?enia,6) Decyzja o pozwoleniu na budow?, stanowi?ce za??czniki numer 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.4. Roboty budowlane w obiekcie winny by? wykonywane z uwzgl?dnieniem wymagań w zakresie dost?pno?ci dla osób niepe?nosprawnych, w tym poruszaj?cych si? przy pomocy wózka inwalidzkiego, szczególnie w zakresie okre?lonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada? budynki i ich usytuowanie. W przypadku u?ycia w opisie przedmiotu zamówienia zawartych w ww. dokumentach nazw w?asnych oznacza to, ?e zamawiaj?cy oczekuje zaproponowania rozwi?zań o równowa?nych parametrach technicznych tj. nie gorszych ni? parametry jakimi charakteryzuje si? materia?, urz?dzenie, element, wskazany w specyfikacji. Wszelkie produkty pochodz?ce od konkretnych producentów, okre?laj? minimalne parametry jako?ciowe i cechy u?ytkowe, jakim musz? odpowiada? towary, aby spe?ni? wymagania stawiane przez zamawiaj?cego i stanowi? wy??cznie wzorzec jako?ciowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jako?ciowych, zamawiaj?cy rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dost?pnych ?ród?ach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przyk?adowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiaj?cego w stosunku do okre?lonego rozwi?zania. Pos?ugiwanie si? nazwami producentów (produktów) ma wy??cznie charakter przyk?adowy. Zamawiaj?cy, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazuj?c oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocze?nie produkty równowa?ne o parametrach jako?ciowych i cechach u?ytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznaj?c tym samym ka?dy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.5. Zamawiaj?cy zaleca, aby wykonawca przed sporz?dzeniem oferty dokona? wizji lokalnej w budynkach, w których b?d? wykonywane roboty, zapozna? si? z przedmiotem zamówienia, w szczególno?ci z dokumentacj?, o której mowa w ust. 4 powy?ej. Termin wizji lokalnej – pod dniu 14 stycznia 2020 nale?y uzgodni? telefonicznie z upowa?nionymi przedstawicielami zamawiaj?cego Panem Micha?em Kasperczykiem, adres e-mail: michal.kasperczyk@mops.krakow.pl, Panem Tadeuszem Witkiem adres e-mail: tadeusz.witek@mops.krakow.pl, tel. 12 616 54 64 oraz Panem ?ukaszem G?ogowskim adres e-mail: lukasz.glogowski@mops.krakow.pl, tel. 12 616 54 706. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zapewniaj?c na w?asny koszt si?? robocz? oraz wszystkie ?rodki techniczne potrzebne do jego realizacji. Wykonawca zapewnia materia?y i urz?dzenia niezb?dne do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadaj?ce aktualne atesty i certyfikaty pozwalaj?ce na ich stosowanie. Transport materia?ów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urz?dzeń obci??aj? wykonawc?. Dobór maszyn i sprz?tu koniecznego do realizacji przedmiotu zamówienia powinien uwzgl?dnia? warunki lokalne, tj. wp?yw ha?asu i zapylenia na funkcjonowanie obiektu.7. Wykonawca wraz z ofert? zobowi?zany jest z?o?y? kosztorys ofertowy opracowany zgodnie z przepisami rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okre?lenia metod i podstaw sporz?dzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre?lonych w programie funkcjonalno - u?ytkowym. Wykonawca zobowi?zany jest zamie?ci? w kosztorysach ofertowych wszystkie pozycje okre?lone przez zamawiaj?cego w przedmiarach z uwzgl?dnieniem wymogów okre?lonych w zestawieniach materia?ów, urz?dzeń i wyposa?enia.8. Zamawiaj?cy wymaga, aby wykonawca, któremu zostanie powierzone wykonanie robót by? ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dzia?alno?ci gospodarczej – suma ubezpieczenia co najmniej 100 000,00z? (s?ownie: sto tysi?cy z?otych 00/100). Polisa musi by? wa?na przynajmniej w okresie obowi?zywania umowy o wykonanie robót budowlanych. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza dor?czy zamawiaj?cemu, najpó?niej w dniu podpisania umowy o wykonanie robót budowlanych, odpowiednio uwierzytelnion? kserokopi? polisy. Ponadto, wykonawca zobowi?zany b?dzie, w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy o wykonanie robót budowlanych, ale przed rozpocz?ciem wykonywania robót budowlanych ubezpieczy?:1) roboty obj?te przedmiotem zamówienia, 2) materia?y lub elementy i urz?dzenia do wbudowania lub zamontowania, 3) maszyny budowlane oraz maszyny i urz?dzenia niezb?dne do realizacji przedmiotu zamówienia, 4) sprz?t, wyposa?enie budowlane lub monta?owe oraz obiekty stanowi?ce zaplecze budowy. Suma ubezpieczenia ma odpowiada?: 1) dla robót obj?tych przedmiotem zamówienia oraz materia?ów lub elementów i urz?dzeń do wbudowania lub zamontowania – zgodnie z warto?ci? robót okre?lon? w ofercie wykonawcy, 2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urz?dzeń niezb?dnych do monta?u, sprz?tu i zaplecza, wyposa?enia budowlanego lub monta?owego oraz obiektów stanowi?cych zaplecze budowy – warto?ci niezb?dnej do odtworzenia lub zast?pienia maszyn, urz?dzeń, wyposa?enia. Wykonawca zobowi?zany jest utrzyma? ubezpieczenia, o których mowa powy?ej przez ca?y okres realizacji przedmiotu zamówienia, tj. do czasu dokonania przez zamawiaj?cego końcowego odbioru robót.

II.5) G?ówny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45211200-1
45262500-6
45321000-3
71250000-5


II.6) Ca?kowita warto?? zamówienia (je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca?kowita maksymalna warto?? w ca?ym okresie obowi?zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Okre?lenie przedmiotu, wielko?ci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan? udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy, tj. zamówień polegaj?cych na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia w zakresie: wykonania izolacji termicznych ?cian zewn?trznych fundamentowych i naziemnych, robót wykończeniowych, robót elektrycznych, robót zwi?zanych z wymiana c.o. Wielko?? tych zamówień do 20% zamówienia podstawowego. Nie przewiduje si? udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy, a tak?e zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy.
II.8) Okres, w którym realizowane b?dzie zamówienie lub okres, na który zosta?a zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta? ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi?cach:    lub dniach:
lub
data rozpocz?cia:   lub zakończenia: 2022-07-30
Okres w miesi?cachOkres w dniachData rozpocz?ciaData zakończenia
2022-07-30

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiaj?cy b?dzie ocenia? oferty wed?ug nast?puj?cych kryteriów: cena [w z?otych polskich] = 60%; okres gwarancji [w miesi?cach]=20%; wysoko?? zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy [w procentach] =20%Punkty w kryterium ?okres gwarancji” b?d? przyznawane w skali punktowej od 5 - 20pkt. na podstawie informacji podanych przez wykonawc? w ofercie. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywa? oceny ofert w tym kryterium w nast?puj?cy sposób:1) minimalny wymagany przez zamawiaj?cego okres gwarancji, tj. 24 miesi?ce – wykonawca otrzyma 5pkt.2) za ka?de kolejne pe?ne 12 miesi?cy gwarancji udzielonej przez wykonawc? ponad minimalne wymagane 24 miesi?ce wykonawca otrzyma po 5pkt., z tym jednak zastrze?eniem, ?e maksymalny okres gwarancji brany pod uwag? wynosi 60 miesi?cy. Oznacza to, ?e wykonawca otrzyma: za 24 miesi?ce gwarancji - 5pkt.; za 36 miesi?cy -10pkt.; za 48 miesi?cy – 15pkt.; za 60 miesi?cy - 20pkt. Punkty w kryterium ?wysoko?? zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy” b?d? przyznawane w skali punktowej od 5 - 20pkt. na podstawie informacji podanych przez wykonawc? w ofercie. Zamawiaj?cy b?dzie dokonywa? oceny ofert w tym kryterium w nast?puj?cy sposób:1) minimalna wymagana przez zamawiaj?cego wysoko?? zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy jak? wykonawca zobowi?zany b?dzie wnie?? najpó?niej w dniu zawarcia umowy, ustalana jako procent ceny brutto podanej przez wykonawc? w ofercie, tj. 4% ceny brutto podanej w ofercie – wykonawca otrzyma 5pkt.2) za ka?de kolejne pe?ne 2% zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy ponad minimalne 4% wykonawca otrzyma po 5pkt. Oznacza to, ?e wykonawca otrzyma: za 4% zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy - 5pkt.; za 6%– 10pkt.; za 8% -15pkt.; za 10%-20pkt. Ocena ??czna = Cmin x 60% + Ogbad x 20% + Wzbad x 20% Cbad Ogmax Wzmax gdzie:Cmin ? najni?sza cena brutto spo?ród wa?nych ofert,Cbad ? cena brutto badanej oferty,Ogbad ? ilo?? punktów przyznana badanej ofercie w kryterium ?okres gwarancji” wed?ug skali punktowej, o której mowa w niniejszym ust?pie,Ogmax ? maksymalna ilo?? punktów przyznanych w kryterium ?okres gwarancji” wed?ug skali punktowej, o której mowa w niniejszym ust?pie spo?ród wa?nych ofert,Wzbad ? ilo?? punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium ?wysoko?? zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy” wed?ug skali punktowej, o której mowa w niniejszym ust?pie,Wzmax ? maksymalna ilo?? punktów przyznanych w kryterium ?wysoko?? zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy” wed?ug skali punktowej, o której mowa w niniejszym ust?pie spo?ród wa?nych ofert, Wszystkie warto?ci liczbowe b?d? zaokr?glane do dwóch miejsc po przecinku wed?ug nast?puj?cych zasad:1) je?li nast?pna cyfra po zaokr?glanej, to: 0, 1, 2, 3 albo 4, to cyfra zostanie zaokr?glona w dó? (zaokr?glenie z niedomiarem),2) je?li nast?pna cyfra po zaokr?glanej, to: 5, 6, 7, 8, albo 9, to cyfra zostanie zaokr?glona w gór? (zaokr?glenie z nadmiarem).Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejsz?. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwy?sz? liczb? punktów.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów
Okre?lenie warunków: Zamawiaj?cy nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre?lenie warunków: Zamawiaj?cy nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno?? techniczna lub zawodowa
Okre?lenie warunków: O udzielenie zamówienia mog? ubiega? si? wykonawcy, którzy wyka??, ?e: dysponuj? osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.: osobami posiadaj?cymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci: a) konstrukcyjno – budowlanej,b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych.. Wszystkie ww. osoby musz? by? cz?onkami w?a?ciwej Izby In?ynierów Budownictwa. Warunek wiedzy i do?wiadczenia – o udzielenie zamówienia mog? ubiega? si? wykonawcy, którzy posiadaj? niezb?dn? wiedz? i do?wiadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert o udzielenie zamówienia, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wykonawca winien wykaza? si? realizacj? co najmniej dwóch robót budowlanych, których przedmiotem by?o/jest budowa i/lub przebudowa i/lub rozbudowa budynków mieszkalnych b?d? u?ytkowych o powierzchni u?ytkowej co najmniej 1 000m2 ka?dy, w zakres których wchodzi?y prace:1) ziemne,2) murarskie,3) ?elbetowe,4) izolacyjne,5) termoizolacyjne,6) zwi?zane z monta?em stolarki i ?lusarki okiennej i drzwiowej,7) wykończeniowe,8) dekarskie,9) dotycz?ce monta?u urz?dzeń d?wigowych,10) dotycz?ce instalacji elektrycznej,11) dotycz?ce instalacji niskopr?dowych,12) dotycz?ce zabezpieczeń przeciwpo?arowych,13) dotycz?ce instalacji wod. – kan.,14) dotycz?ce instalacji grzewczej,15) drogowe oraz w zakresie wykonania utwardzeń.Warunek udzia?u w post?powaniu dotycz?cy niezb?dnej wiedzy i do?wiadczenia, musi by? spe?niony: ? przez wykonawc? samodzielnie, lub ? przez minimum jeden podmiot udost?pniaj?cy wiedz? i do?wiadczenie (podwykonawc?); ? w przypadku podmiotów wyst?puj?cych wspólnie, wykonawcy (cz?onkowie konsorcjum) musz? spe?nia? warunki udzia?u w post?powaniu ??cznie.
Zamawiaj?cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu imion i nazwisk osób wykonuj?cych czynno?ci przy realizacji zamówienia wraz z informacj? o kwalifikacjach zawodowych lub do?wiadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre?lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj?cy przewiduje nast?puj?ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ O?WIADCZE? SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W CELU WST?PNEGO POTWIERDZENIA, ?E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE?NIA WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ SPE?NIA KRYTERIA SELEKCJI
O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu
Tak
O?wiadczenie o spe?nianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTóW , SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTóRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
2. O?wiadczenia, które ma z?o?y? ka?dy wykonawca w terminie 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej zamawiaj?cego wykazu z?o?onych ofert - o?wiadczenie o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej. Wy?ej wymienione o?wiadczenie nale?y z?o?y? w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej zamawiaj?cego www.mops.krakow.pl wykaz z?o?onych w danym post?powaniu ofert, zgodnie z zamieszczonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzorem (za??cznik numer 10).3. Dokumenty i o?wiadczenia, które wykonawca ma z?o?y? na ??danie zamawiaj?cego w wyznaczonym terminie nie krótszym ni? 5 dni – dotyczy wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona:1) Aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy.a) Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu, sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce, ?e nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci. b) Je?eli w kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentów, o których mowa powy?ej, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, której dokument mia? dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty/o?wiadczenia powinny by? aktualne na dzień sk?adania ofert. 2) Za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpieczeń Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawar? porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; a) Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wy?ej sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e nie zalega z op?acaniem podatków, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne albo, ?e zawar? porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu. b) Je?eli w kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentów, o których mowa powy?ej, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, której dokument mia? dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. c) Dokumenty/o?wiadczenia powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem sk?adania ofert. 3) Za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawar? porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; a) Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wy?ej sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e nie zalega z op?acaniem podatków, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne albo ?e zawar? porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu. b) Je?eli w kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentów, o których mowa powy?ej, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, której dokument mia? dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. c) Dokumenty/o?wiadczenia powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem sk?adania ofert. 4) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol? jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodny z wzorem stanowi?cym za??cznik numer 8 do niniejszej specyfikacji; 5) Wykaz robót wykonanych/wykonywanych nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zosta?y wykonane – zgodny z wzorem stanowi?cym za??cznik numer 9 do niniejszej specyfikacji, 6) Dowody okre?laj?ce, czy us?ugi zamieszczone w ?Wykazie robót wykonanych” zosta?y wykonane nale?ycie i terminowo. Za dowód nale?ytego wykonania us?ug uznaje si? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us?ugi by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentów – inne dokumenty. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwo?ci informacji zawartych w dor?czonych zamawiaj?cemu dowodach bezpo?rednio u podmiotów wystawiaj?cych te dowody. 4. Dokumenty wymagane przy poleganiu na zasobach podmiotów trzecich:1) Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunków prawnych.2) Na ??danie zamawiaj?cego wykonawca, który polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, zobowi?zany b?dzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów o?wiadczeń o niepodleganiu wykluczeniu z post?powania. 3) Wykonawca, który polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodni? zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamówienie, b?dzie dysponowa? niezb?dnymi zasobami tych podmiotów, w szczególno?ci przedstawiaj?c, wraz z ofert?, zobowi?zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.4) Tre?? zobowi?zania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywa? na zakres zobowi?zania innego podmiotu, okre?la? czego dotyczy zobowi?zanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie b?dzie ono wykonywane. W sytuacji, gdy przedmiotem udost?pnienia s? zasoby nierozerwalnie zwi?zane z podmiotem ich udzielaj?cym, niemo?liwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaanga?owania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (w szczególno?ci wiedza, do?wiadczenie), taki dokument powinien zawiera? wyra?ne nawi?zanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia jako podwykonawcy. 5) Zamawiaj?cy ocenia, czy udost?pniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj? na wykazanie przez wykonawc? spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu oraz bada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5 ustawy. 6) W odniesieniu do warunków dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, wykonawcy mog? polega? na zdolno?ciach innych podmiotów. 7) Je?eli zdolno?ci techniczne lub zawodowe podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca, nie potwierdzaj? spe?nienia przez wykonawc? warunków udzia?u w post?powaniu lub zachodz? wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiaj?cy ??da, aby wykonawca w terminie okre?lonym przez zamawiaj?cego: a) zast?pi? ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowi?za? si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz??ci zamówienia, je?eli wyka?e wymagane zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub sytuacj? finansow? lub ekonomiczn? odpowiednio innych podmiotów lub w?asne.
III.5) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTóW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTóRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPE?NIANIA WARUNKóW UDZIA?U W POST?POWANIU:
2. O?wiadczenia, które ma z?o?y? ka?dy wykonawca w terminie 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej zamawiaj?cego wykazu z?o?onych ofert - o?wiadczenie o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej. Wy?ej wymienione o?wiadczenie nale?y z?o?y? w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej zamawiaj?cego www.mops.krakow.pl wykaz z?o?onych w danym post?powaniu ofert, zgodnie z zamieszczonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzorem (za??cznik numer 10).3. Dokumenty i o?wiadczenia, które wykonawca ma z?o?y? na ??danie zamawiaj?cego w wyznaczonym terminie nie krótszym ni? 5 dni – dotyczy wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona:1) Aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy.a) Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu, sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce, ?e nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci. b) Je?eli w kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentów, o których mowa powy?ej, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, której dokument mia? dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty/o?wiadczenia powinny by? aktualne na dzień sk?adania ofert. 2) Za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpieczeń Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawar? porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; a) Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wy?ej sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e nie zalega z op?acaniem podatków, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne albo, ?e zawar? porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu. b) Je?eli w kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentów, o których mowa powy?ej, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, której dokument mia? dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. c) Dokumenty/o?wiadczenia powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem sk?adania ofert. 3) Za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawar? porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; a) Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wy?ej sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e nie zalega z op?acaniem podatków, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne albo ?e zawar? porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu. b) Je?eli w kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentów, o których mowa powy?ej, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, której dokument mia? dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. c) Dokumenty/o?wiadczenia powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem sk?adania ofert. 4) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol? jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodny z wzorem stanowi?cym za??cznik numer 8 do niniejszej specyfikacji; 5) Wykaz robót wykonanych/wykonywanych nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zosta?y wykonane – zgodny z wzorem stanowi?cym za??cznik numer 9 do niniejszej specyfikacji, 6) Dowody okre?laj?ce, czy us?ugi zamieszczone w ?Wykazie robót wykonanych” zosta?y wykonane nale?ycie i terminowo. Za dowód nale?ytego wykonania us?ug uznaje si? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us?ugi by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentów – inne dokumenty. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwo?ci informacji zawartych w dor?czonych zamawiaj?cemu dowodach bezpo?rednio u podmiotów wystawiaj?cych te dowody. 4. Dokumenty wymagane przy poleganiu na zasobach podmiotów trzecich:1) Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunków prawnych.2) Na ??danie zamawiaj?cego wykonawca, który polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, zobowi?zany b?dzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów o?wiadczeń o niepodleganiu wykluczeniu z post?powania. 3) Wykonawca, który polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodni? zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamówienie, b?dzie dysponowa? niezb?dnymi zasobami tych podmiotów, w szczególno?ci przedstawiaj?c, wraz z ofert?, zobowi?zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.4) Tre?? zobowi?zania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywa? na zakres zobowi?zania innego podmiotu, okre?la? czego dotyczy zobowi?zanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie b?dzie ono wykonywane. W sytuacji, gdy przedmiotem udost?pnienia s? zasoby nierozerwalnie zwi?zane z podmiotem ich udzielaj?cym, niemo?liwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaanga?owania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (w szczególno?ci wiedza, do?wiadczenie), taki dokument powinien zawiera? wyra?ne nawi?zanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia jako podwykonawcy. 5) Zamawiaj?cy ocenia, czy udost?pniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj? na wykazanie przez wykonawc? spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu oraz bada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5 ustawy. 6) W odniesieniu do warunków dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, wykonawcy mog? polega? na zdolno?ciach innych podmiotów. 7) Je?eli zdolno?ci techniczne lub zawodowe podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca, nie potwierdzaj? spe?nienia przez wykonawc? warunków udzia?u w post?powaniu lub zachodz? wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiaj?cy ??da, aby wykonawca w terminie okre?lonym przez zamawiaj?cego: a) zast?pi? ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowi?za? si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz??ci zamówienia, je?eli wyka?e wymagane zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub sytuacj? finansow? lub ekonomiczn? odpowiednio innych podmiotów lub w?asne.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIóW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTóW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTóRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Kosztorys ofertowy opracowany zgodnie z przepisami rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okre?lenia metod i podstaw sporz?dzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre?lonych w programie funkcjonalno – u?ytkowym
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wadium:1) Przyst?puj?c do przetargu wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w kwocie 100 000,00z? (s?ownie: sto tysi?cy z?otych 00/100) w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku, do godz. 08:00.2) Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku formach okre?lonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 3) Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wp?aci? przelewem na rachunek depozytowy zamawiaj?cego, prowadzony w Banku PKO BP Oddzia? w Krakowie o numerze nast?puj?cym: 12 1020 2892 0000 5302 0589 9341. Wykonawca zobowi?zany jest poda? w tytule przelewu swój numer NIP oraz numer post?powania.4) Warunkiem uznania wp?aty wadium b?dzie zaksi?gowanie ich przez bank prowadz?cy rachunek zamawiaj?cego przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Ze wzgl?du na ryzyko zwi?zane z czasem trwania rozliczeń mi?dzybankowych zamawiaj?cy zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.5) Wadium zostanie zwrócone w sytuacjach i na zasadach okre?lonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy.6) Zamawiaj?cy zatrzyma wadium, gdy zajd? przes?anki, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.7) Zamawiaj?cy b?dzie ??da? ponownego wniesienia wadium przez wykonawc?, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, je?eli w wyniku rozstrzygni?cia odwo?ania jego oferta zosta?a wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca b?dzie zobowi?zany wnie?? wadium w terminie okre?lonym przez zamawiaj?cego.8) Wadium wnoszone w formie por?czeń lub gwarancji powinno by? z?o?one w oryginale i musi obejmowa? ca?y okres zwi?zania ofert?. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub por?czenia koniecznym jest, aby gwarancja lub por?czenie obejmowa?y odpowiedzialno?? za wszystkie przypadki powoduj?ce utrat? wadium. Gwarancja lub por?czenie musi zawiera? w swojej tre?ci nieodwo?alne i bezwarunkowe zobowi?zanie wystawcy dokumentu do zap?aty na rzecz zamawiaj?cego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mie? tak? sam? p?ynno?? jak wadium wniesione w pieni?dzu - dochodzenie roszczenia z tytu?u wadium wniesionego w tej formie nie mo?e by? utrudnione. Dlatego w tre?ci gwarancji powinna znale?? si? klauzula stanowi?ca, i? wszystkie spory odno?nie gwarancji b?d? rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji s?dów polskich chyba, ?e co innego wynika z przepisów prawa.

IV.1.3) Przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Nale?y poda? informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si? z?o?enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si? z?o?enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si? z?o?enia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej
Nie
Z?o?enie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jednoczesnym z?o?eniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan? zaproszeni do udzia?u w post?powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa b?dzie zawarta:

Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której b?d? zamieszczone dodatkowe informacje dotycz?ce dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si? z?o?enie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje si? pobranie ze z?o?onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz?dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem)
Nale?y poda? adres strony internetowej, na której aukcja b?dzie prowadzona:

Nale?y wskaza? elementy, których warto?ci b?d? przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si? ograniczenia co do przedstawionych warto?ci, wynikaj?ce z opisu przedmiotu zamówienia:

Nale?y poda?, które informacje zostan? udost?pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b?dzie termin ich udost?pnienia:
Informacje dotycz?ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post?powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b?d? warunki, na jakich wykonawcy b?d? mogli licytowa? (minimalne wysoko?ci post?pień):
Informacje dotycz?ce wykorzystywanego sprz?tu elektronicznego, rozwi?zań i specyfikacji technicznych w zakresie po??czeń:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pień, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu:
Warunki zamkni?cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji20,00
Wysoko?? zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og?oszeniem
Minimalne wymagania, które musz? spe?nia? wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze?enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst?pnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale?y poda? informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb? etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiaj?cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko?ci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi?zania stanowi?ce podstaw? do sk?adania ofert, je?eli zamawiaj?cy przewiduje nagrody:

Wst?pny harmonogram post?powania:

Podzia? dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi?zań:
Nale?y poda? informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj?ce minimalne wymagania, którym musz? odpowiada? wszystkie oferty:

Podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj?cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b?dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dost?pny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz?dzeń informatycznych:
Sposób post?powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre?lenie minimalnych wysoko?ci post?pień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pień, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu:
Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni?cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostan? wprowadzone do tre?ci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si? istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale?y wskaza? zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszczalne s? zmiany postanowień umowy w zakresie okre?lonym w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.2. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmian umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, które mog? dotyczy? w szczególno?ci nast?puj?cych przypadków:1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje si? mo?liwo?? zmiany wysoko?ci wynagrodzenia w przypadku zmiany:a) stawki podatku od towarów i us?ug, b) wysoko?ci minimalnego wynagrodzenia za prac? albo wysoko?ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 pa?dziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prac?, c) zasad podlegania ubezpieczeniom spo?ecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko?ci stawki sk?adki na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne – je?eli zmiany te b?d? mia?y wp?yw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawc?, na zasadach okre?lonych w umowie,2) zmiana, w tym wyd?u?enie, terminu wykonania przedmiotu umowy, lub wyd?u?enie terminów realizacji poszczególnych elementów harmonogramu rzeczowo – finansowego, w zwi?zku z:a) konieczno?ci? usuni?cia b??dów lub wpro?wadzenia zmian w dokumentacji projektowej, je?eli konieczno?? ta wynika z okoliczno?ci, których Zamawiaj?cy nie móg? prze?widzie? w momencie zawarcia umowy, b) konieczno?ci? wykonania zamówień do?datkowych i/ lub zamiennych nie-zb?dnych do prawid?owego wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powi?zanych, których udzielenie i wy?konanie sta?o si? konieczne lub celowe i które maj? wp?yw na termin realizacji niniejszej umowy,c) zawieszeniem robót przez Zamawiaj?cego z przyczyn niezale?nych od Wykonawcy, d) dzia?aniem si?y wy?szej (np. kl?ski ?ywio?owe, strajki generalne lub lokalne) maj?cej bezpo?redni wp?yw na terminowo?? wykonywania robót,e) zaistnieniem okoliczno?ci b?d?cych nast?pstwem dzia?ania organów administracji lub osób indy?widualnych, w szczególno?ci:? w przypadku przed?u?enia si? procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, je?eli przed?u?enie to nie wynika?o z winy Wykonawcy,? niemo?liwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczno?ci przesuni?cia terminu przekazania placu budowy,f) wyst?pieniem niezale?nych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wp?ywaj?cymi na realizacj? przedmiotu umowy i przyj?te rozwi?zania technologiczne, g) wyst?pieniem okoliczno?ci, których strony umowy nie by?y w stanie przewidzie? pomimo zachowania nale?ytej staranno?ci,h) zaistnieniem innych okoliczno?ci niezale?nych od Wykonawcy, a maj?cych wp?yw na termin realizacji umowy,i) zmian? przepisów prawnych obowi?zuj?cych w dniu zawarcia umowy, maj?c? wp?yw na realizacj? przedmiotu umowy,– pod warunkiem wyra?enia zgody przez Zamawiaj?cego; termin realizacji umowy mo?e ulec wyd?u?eniu o czas trwania okoliczno?ci stanowi?cych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres niezb?dny do przywrócenia warunków umo?liwiaj?cych w?a?ciw? i zgodn? ze sztuk? techniczn? realizacj? prac);3) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczno?ci uzasadniaj?cych tak? zmian?, w tym w szczególno?ci wynikaj?cych z zapisów planu rzeczowo-finansowego Zamawiaj?cego, 4) zmiana technologii wykonania danego za?kresu robót okre?lonego w dokumentacji projektowej pod warunkiem, i? nie spo?woduje ona obni?enia jako?ci wykona?nia przedmiotu umowy, obni?enia trwa?o?ci jego przedmiotu i wzrostu kosztów jego pó?niejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyra?enia zgody przez Zamawiaj?cego; zmiana taka musi zosta? spowodowana uzasadniaj?cymi je okoliczno?ciami zaistnia?ymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 5) zmiana postanowień umowy w sytuacji wyst?pienia zamówień dodatkowych lub innych zamówień powi?zanych, niezb?dnych do prawid?owego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie sta?o si? konieczne lub celowe, i które maj? wp?yw na realizacj? przedmiotu niniejszej umowy;6) zmiana trybu realizacji niniejszej umowy w zakresie:a) rezygnacji z podwykonawstwa dla cz??ci zamówienia, któr? Wykonawca wskaza? w ofercie, ?e powierzy j? do wykonania podwykonawcy,b) wyst?pienia konieczno?ci zmiany podwykonawcy dla cz??ci zamówienia, któr? Wykonawca wskaza? w ofercie, ?e powierzy j? do wykonania podwykonawcy, za zgod? Zamawiaj?cego i z zachowaniem zasad dotycz?cych podwykonawców okre?lonych w niniejszej umowie, z zastrze?eniem zapisów §2 ust. 6 niniejszej umowy,c) wyst?pienia uzasadnionego przypadku konieczno?ci realizacji przez podwykonawc? cz??ci zamówienia, której Wykonawca nie wskaza? w ofercie, ?e powierzy j? do wykonania podwykonawcy, za zgod? Zamawiaj?cego i z zachowaniem zasad dotycz?cych podwykonawców okre?lonych w niniejszej umowie, z zastrze?eniem zapisów §2 ust. 6 niniejszej umowy,– w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcze?niej przez Wykonawc? okoliczno?ci zwi?zanych w szczególno?ci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie ca?o?ci prowadzonej dzia?alno?ci, czy innymi kwestiami maj?cymi wp?yw na organizacj? procesu realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy;7) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezb?dne do prawid?owej realizacji zamówienia zwi?zane z:a) konieczno?ci? zapewnienia bezpieczeń?stwa lub zapobie?enia awarii,b) konieczno?ci? spowodowan? zmian? obowi?zuj?cych przepisów prawa powoduj?c?, ?e realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie si? niecelowa, c) wyst?pieniem okoliczno?ci powoduj?cych, ?e niemo?liwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w za?o?ony w opisie przedmiotu zamówienia sposób zgodnie z zasadami sztuki in?ynierskiej, których nie przewidziano w momencie zawarcia umowy,d) zaistnieniem okoliczno?ci le??cych po stronie Zamawiaj?cego, w szczególno?ci spowodowanych sytuacj? finansow?, zdolno?ciami p?atniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okoliczno?ciami, których nie przewidziano w momencie zawarcia umowy,e) konieczno?ci? wpadkowej modyfikacji zasad p?atno?ci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i cz?stotliwo?ci wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń i dokonywania p?atno?ci mi?dzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamówienia (m.in. rodzajów i terminów dokonywania czynno?ci odbiorowych), w tym w szczególno?ci wynikaj?cych z potrzeby wydatkowania ?rodków bud?etowych uj?tych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiaj?cego,f) zaistnieniem niemo?liwych do wcze?niejszego przewidzenia i niezale?nych od stron umowy okoliczno?ci powoduj?cych niecelowo??, zb?dno??, czy bezzasadno?? realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego spo?eczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spo?ecznego lub interesu Zamawiaj?cego jako dysponenta ?rodków publicznych, g) zaistnieniem innej niemo?liwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno?ci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za któr? ?adna ze stron nie ponosi odpowiedzialno?ci, skutkuj?cej brakiem mo?liwo?ci nale?ytego wykonania umowy zgodnie ze specyfikacj? istotnych warunków zamówienia;8) porz?dkuj?ce i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególno?ci zwi?zane ze:a) zmian? formy zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, b) zmian? zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w zwi?zku ze zmian? warunków realizacji umowy, c) zmian? danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób reprezentuj?cych strony (w szczególno?ci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych);9) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, je?eli po stronie Wykonawcy wyst?puj? podmioty dzia?aj?ce wspólnie, o których mowa w art. 23 i 141 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych np. konsorcjum, spó?ka cywilna i w trakcie realizacji umowy wyst?pi? okoliczno?ci uniemo?liwiaj?ce lub utrudniaj?ce dalsze dzia?anie wszystkim podmiotom tworz?cym stron? wykonawcz?, w szczególno?ci, gdyby zosta?a og?oszona upad?o?? lub otwarta zosta?a likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim przypadku dopuszcza si? za uprzedni? zgod? Zamawiaj?cego przej?cie obowi?zków Wykonawcy umowy przez pozosta?e podmioty tworz?ce stron? wykonawcz? celem dokończenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;10) zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego spo?eczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spo?ecznego lub interesu Zamawiaj?cego jako dysponenta ?rodków publicznych, a polegaj?ce m.in. na mo?liwo?ci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczno?ci wcze?niej nie przewidzianych, obni?enia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad p?atno?ci wynagrodzenia umownego w zwi?zku z realizacj? p?atno?ci w ramach programów zewn?trznych lub potrzeb? wydatkowania ?rodków bud?etowych uj?tych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiaj?cego;11) inne zmiany postanowień umowy zwi?zane z zaistnieniem okoliczno?ci, których nie przewidziano w chwili zawarcia umowy.3. Ka?dorazowo zmiana umowy mo?e nast?pi? wy??cznie na podstawie aneksu sporz?dzonego w formie pisemnej pod rygorem niewa?no?ci.4. Zmiana umowy, jej uzupe?nienie, rozwi?zanie, odst?pienie lub wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewa?no?ci.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udost?pniania informacji o charakterze poufnym (je?eli dotyczy):

?rodki s?u??ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu:
Data: 2019-12-31, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu sk?adania wniosków, ze wzgl?du na piln? potrzeb? udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem):
Nie
Wskaza? powody:

J?zyk lub j?zyki, w jakich mog? by? sporz?dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu
> polski
IV.6.3) Termin zwi?zania ofert?: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez państwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki s?u??ce sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZA??CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ?CE OFERT CZ??CIOWYCH


 
雅彩彩票 东乌| 永川市| 建阳市| 济南市| 宿松县| 大荔县| 英德市| 乌审旗| 景洪市| 新民市| 岗巴县| 开原市| 重庆市| 常熟市| 从化市| 温泉县| 虹口区| 枣庄市| 顺昌县| 翁牛特旗| 浙江省| 乌拉特后旗| 绍兴县| 南投县| 静宁县| 石屏县| 德惠市| 林周县| 长汀县| 赤城县| 日土县| 徐汇区| 遂溪县| 新宾| 长乐市| 剑阁县| 禄劝| 交口县| 固镇县| 镇原县| 名山县|