Przetarg

us?ugi konserwacji i napraw klimatyzatorów, urz?dzeń klimatyzacyjnych i innych zwi?zanych z nimi urz?dzeń wentylacyjnych wraz z automatyk? i zasilaniem zamontowanych w obiektach I Oddzia?u ZUS w Warszawie

24-12-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Zak?ad Ubezpieczeń Spo?ecznych I Oddzia? w Warszawie
Senatorska 6/8,00-917 Warszawa
tel. +48 22 538 20 78,
fax. +48 22 826 38 87
e-mail: zap_warszawa1@zus.pl, zap_warszawa1@zus.pl
http:// www.zus.pl

Kontaktuj?c si? z firm? powiedz, ?e zdoby?e? o niej informacje dzi?ki portalowi elektryka.org!
Dzi?kujemy!
Szczegó?y przetargu


Og?oszenie nr 628720-N-2019 z dnia 2019-12-24 r.

Zak?ad Ubezpieczeń Spo?ecznych I Oddzia? w Warszawie: us?ugi konserwacji i napraw klimatyzatorów, urz?dzeń klimatyzacyjnych i innych zwi?zanych z nimi urz?dzeń wentylacyjnych wraz z automatyk? i zasilaniem zamontowanych w obiektach I Oddzia?u ZUS w Warszawie
OG?OSZENIE O ZAMóWIENIU - Us?ugi
Zamieszczanie og?oszenia: Zamieszczanie obowi?zkowe
Og?oszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mog? ubiega? si? wy??cznie zak?ady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia?alno??, lub dzia?alno?? ich wyodr?bnionych organizacyjnie jednostek, które b?d? realizowa?y zamówienie, obejmuje spo?eczn? i zawodow? integracj? osób b?d?cych cz?onkami grup spo?ecznie marginalizowanych
Nie

Nale?y poda? minimalny procentowy wska?nik zatrudnienia osób nale??cych do jednej lub wi?cej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni? 30%, osób zatrudnionych przez zak?ady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY
Post?powanie przeprowadza centralny zamawiaj?cy
Nie
Post?powanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli przeprowadzenie post?powania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli prowadzenie post?powania:
Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj?cych
Nie

Je?eli tak, nale?y wymieni? zamawiaj?cych, którzy wspólnie przeprowadzaj? post?powanie oraz poda? adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj?cymi z innych państw cz?onkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania post?powania wspólnie z zamawiaj?cymi z innych państw cz?onkowskich Unii Europejskiej – maj?ce zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zak?ad Ubezpieczeń Spo?ecznych I Oddzia? w Warszawie, krajowy numer identyfikacyjny 00001775600300, ul. Senatorska  6/8 , 00-917  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 22 538 20 78, , e-mail zap_warszawa1@zus.pl, zap_warszawa1@zus.pl, faks +48 22 826 38 87.
Adres strony internetowej (URL): www.zus.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym mo?na uzyska? dost?p do narz?dzi i urz?dzeń lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPóLNE UDZIELANIE ZAMóWIENIA (je?eli dotyczy):
Podzia? obowi?zków mi?dzy zamawiaj?cymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania z zamawiaj?cymi z innych państw cz?onkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj?cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post?powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post?powania odpowiadaj? pozostali zamawiaj?cy, czy zamówienie b?dzie udzielane przez ka?dego z zamawiaj?cych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta?ych zamawiaj?cych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów z post?powania mo?na uzyska? pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b?dzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zus.pl

Dost?p do dokumentów z post?powania jest ograniczony - wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a?:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
ul. Senatorska 6/8, 00-917 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz?dzi i urz?dzeń lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne
Nie
Nieograniczony, pe?ny, bezpo?redni i bezp?atny dost?p do tych narz?dzi mo?na uzyska? pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMóWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: us?ugi konserwacji i napraw klimatyzatorów, urz?dzeń klimatyzacyjnych i innych zwi?zanych z nimi urz?dzeń wentylacyjnych wraz z automatyk? i zasilaniem zamontowanych w obiektach I Oddzia?u ZUS w Warszawie
Numer referencyjny: 440000/271/6/2019-ZAP
Przed wszcz?ciem post?powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Us?ugi
II.3) Informacja o mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz??ci:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu mo?na sk?ada? w odniesieniu do:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do udzielenia ??cznie nast?puj?cych cz??ci lub grup cz??ci:

Maksymalna liczba cz??ci zamówienia, na które mo?e zosta? udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest do us?uga serwisowa polegaj?ca na utrzymaniu w pe?nej sprawno?ci technicznej i u?ytkowej (poprzez wykonywanie okresowych przegl?dów konserwacyjnych oraz napraw) klimatyzatorów, urz?dzeń klimatyzacyjnych i innych zwi?zanych z nimi urz?dzeń wentylacyjnych wraz z automatyk? i zasilaniem znajduj?cych si? w obiektach I Oddzia?u ZUS w Warszawie, w nast?puj?cych lokalizacjach: ul. Senatorska 6, ul. Senatorska 6/8, ul. Senatorska 10, ul. Miodowa 5, ul. Goleszowska 2, ul. Kasprowicza 151, ul. Wroc?awska 20 i Elizy Orzeszkowej 14.

II.5) G?ówny kod CPV: 50730000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
50712000-9


II.6) Ca?kowita warto?? zamówienia (je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca?kowita maksymalna warto?? w ca?ym okresie obowi?zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre?lenie przedmiotu, wielko?ci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan? udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane b?dzie zamówienie lub okres, na który zosta?a zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta? ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi?cach:    lub dniach:
lub
data rozpocz?cia:   lub zakończenia: 2021-12-31
Okres w miesi?cachOkres w dniachData rozpocz?ciaData zakończenia
2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów
Okre?lenie warunków: Zamawiaj?cy nie wyznacza wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre?lenie warunków: Zamawiaj?cy nie wyznacza wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno?? techniczna lub zawodowa
Okre?lenie warunków: 1. warunek zostanie spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy – w tym okresie, wykona?, a w przypadku ?wiadczeń okresowych lub ci?g?ych równie? wykonuje nale?ycie, minimum 1 us?ug?, ?wiadczon? nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesi?cy, polegaj?c? na wykonywaniu konserwacji napraw klimatyzatorów lub urz?dzeń klimatyzacyjnych i innych zwi?zanych z nimi urz?dzeń wentylacyjnych wraz z automatyk? i zasilaniem, na kwot? minimum 100.000,00 z? brutto wraz z podaniem jej warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego us?uga zosta?a wykonana (lub jest wykonywana), oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy us?uga ta zosta?a wykonana lub jest wykonywana nale?ycie.W przypadku us?ugi wykonywanej (tj. nie zakończonej) do uznania spe?nienia przez Wykonawc? powy?szego warunku zaliczona b?dzie jedynie ta cz??? us?ugi, która zosta?a ju? wykonana,2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn.: 2.1. co najmniej 1 osob? posiadaj?c? ?wiadectwo kwalifikacyjne wydane na podstawie Rozporz?dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegó?owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj?ce si? eksploatacj? urz?dzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828, Nr 129 poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141 poz. 1189) dla osób, które b?d? wykonywa?y prace na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie: obs?ugi, konserwacji, remontów, monta?u i kontrolno-pomiarowym dla urz?dzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV ; 2.2. co najmniej 1 osob?, posiadaj?c? ?wiadectwo kwalifikacyjne wydane na podstawie Rozporz?dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegó?owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj?ce si? eksploatacj? urz?dzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828, Nr 129 poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141 poz. 1189) dla osób, które b?d? wykonywa?y prace na stanowisku DOZORU w zakresie: obs?ugi, konserwacji, remontów, monta?u i kontrolno-pomiarowym dla urz?dzeń wentylacji, klimatyzacji i ch?odniczych, o mocy powy?ej 50 kW; 2.3. co najmniej 1 osob?, posiadaj?c? ?wiadectwo kwalifikacyjne wydane na podstawie Rozporz?dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegó?owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj?ce si? eksploatacj? urz?dzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828, Nr 129 poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141 poz. 1189) dla osób, które b?d? wykonywa?y prace na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie: obs?ugi, konserwacji, remontów, monta?u i kontrolno-pomiarowym dla urz?dzeń wentylacji, klimatyzacji i ch?odniczych, o mocy powy?ej 50 kW; 2.4. co najmniej 1 osob?, posiadaj?c? ?wiadectwo kwalifikacyjne wydane na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubo?aj?cych warstw? ozonow? (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 oraz z 2019 r. poz. 60 i 534) do obs?ugi technicznej, demonta?u oraz naprawy urz?dzeń i instalacji zawieraj?cych substancje kontrolowane.
Zamawiaj?cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu imion i nazwisk osób wykonuj?cych czynno?ci przy realizacji zamówienia wraz z informacj? o kwalifikacjach zawodowych lub do?wiadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre?lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj?cy przewiduje nast?puj?ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ O?WIADCZE? SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W CELU WST?PNEGO POTWIERDZENIA, ?E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE?NIA WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ SPE?NIA KRYTERIA SELEKCJI
O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu
Tak
O?wiadczenie o spe?nianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTóW , SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTóRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej RP, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 3. za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar? porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu;4. za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpieczeń Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar? porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu,5. o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci,6. o?wiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);7. o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamówienia publiczne.
III.5) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTóW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTóRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPE?NIANIA WARUNKóW UDZIA?U W POST?POWANIU:
1. Wykaz us?ug wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy – w tym okresie, (minimum jedna us?uga), ?wiadczona nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesi?cy, polegaj?ca na wykonywaniu konserwacji, napraw klimatyzatorów lub urz?dzeń klimatyzacyjnych i innych zwi?zanych z nimi urz?dzeń wentylacyjnych wraz z automatyk? i zasilaniem, na kwot? minimum 100.000,00 z? brutto wraz z podaniem jej warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego us?uga zosta?a wykonana (lub jest wykonywana), oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy us?uga ta zosta?a wykonana lub jest wykonywana nale?ycie.W przypadku us?ugi wykonywanej (tj. nie zakończonej) do uznania spe?nienia przez Wykonawc? powy?szego warunku zaliczona b?dzie jedynie ta cz??? us?ugi, która zosta?a ju? wykonana.2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamówienia publicznego:- co najmniej 1 osoba posiadaj?ca ?wiadectwo kwalifikacyjne wydane na podstawie Rozporz?dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegó?owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj?ce si? eksploatacj? urz?dzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828, Nr 129 poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141 poz. 1189) dla osób, które b?d? wykonywa?y prace na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie: obs?ugi, konserwacji, remontów, monta?u i kontrolno-pomiarowym dla urz?dzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV ; - co najmniej 1 osoba, posiadaj?ca ?wiadectwo kwalifikacyjne wydane na podstawie Rozporz?dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegó?owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj?ce si? eksploatacj? urz?dzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828, Nr 129 poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141 poz. 1189) dla osób, które b?d? wykonywa?y prace na stanowisku DOZORU w zakresie: obs?ugi, konserwacji, remontów, monta?u i kontrolno-pomiarowym dla urz?dzeń wentylacji, klimatyzacji i ch?odniczych, o mocy powy?ej 50 kW; - co najmniej 1 osoba, posiadaj?ca ?wiadectwo kwalifikacyjne wydane na podstawie Rozporz?dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegó?owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj?ce si? eksploatacj? urz?dzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828, Nr 129 poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141 poz. 1189) dla osób, które b?d? wykonywa?y prace na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie: obs?ugi, konserwacji, remontów, monta?u i kontrolno-pomiarowym dla urz?dzeń wentylacji, klimatyzacji i ch?odniczych, o mocy powy?ej 50 kW; - co najmniej 1 osob?, posiadaj?c? ?wiadectwo kwalifikacyjne wydane na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubo?aj?cych warstw? ozonow? (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 oraz z 2019 r. poz. 60 i 534) do obs?ugi technicznej, demonta?u oraz naprawy urz?dzeń i instalacji zawieraj?cych substancje kontrolowane.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIóW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTóW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTóRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Pe?nomocnictwa ( o ile dotyczy) w formie orygina?u lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z orygina?em przez osob? udzielaj?c? pe?nomocnictwa lub po?wiadczone notarialnie do podpisania oferty.2. O?wiadczenie w zakresie wype?nienia obowi?zków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.3. O?wiadczenie Wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej; w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej Wykonawca mo?e z?o?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przeka?e Zamawiaj?cemu przedmiotowe o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca sk?adaj?cy ofert? zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci: 2 100,00 z?.

IV.1.3) Przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Nale?y poda? informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si? z?o?enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si? z?o?enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si? z?o?enia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej
Nie
Z?o?enie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jednoczesnym z?o?eniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan? zaproszeni do udzia?u w post?powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa b?dzie zawarta:

Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której b?d? zamieszczone dodatkowe informacje dotycz?ce dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si? z?o?enie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje si? pobranie ze z?o?onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz?dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem) Nie
Nale?y poda? adres strony internetowej, na której aukcja b?dzie prowadzona:

Nale?y wskaza? elementy, których warto?ci b?d? przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si? ograniczenia co do przedstawionych warto?ci, wynikaj?ce z opisu przedmiotu zamówienia:

Nale?y poda?, które informacje zostan? udost?pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b?dzie termin ich udost?pnienia:
Informacje dotycz?ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post?powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b?d? warunki, na jakich wykonawcy b?d? mogli licytowa? (minimalne wysoko?ci post?pień):
Informacje dotycz?ce wykorzystywanego sprz?tu elektronicznego, rozwi?zań i specyfikacji technicznych w zakresie po??czeń:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pień, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu:
Warunki zamkni?cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og?oszeniem
Minimalne wymagania, które musz? spe?nia? wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze?enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst?pnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale?y poda? informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb? etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiaj?cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko?ci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi?zania stanowi?ce podstaw? do sk?adania ofert, je?eli zamawiaj?cy przewiduje nagrody:

Wst?pny harmonogram post?powania:

Podzia? dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi?zań:
Nale?y poda? informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj?ce minimalne wymagania, którym musz? odpowiada? wszystkie oferty:

Podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj?cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b?dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dost?pny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz?dzeń informatycznych:
Sposób post?powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre?lenie minimalnych wysoko?ci post?pień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pień, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu:
Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni?cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostan? wprowadzone do tre?ci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si? istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale?y wskaza? zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany dotycz?:Wysoko?ci wynagrodzenia Wykonawcy okre?lonego we wzorze umowy, które mo?e ulec zmianie w przypadku zmiany: 1. stawki podatku od towarów i us?ug (VAT); 2. wysoko?ci minimalnego wynagrodzenia za prac? albo wysoko?ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy Dz.U. z 2018 r. poz. 2177 t.j. o minimalnym wynagrodzeniu za prac?; 3. zasad podlegania ubezpieczeniom spo?ecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko?ci stawki sk?adki na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne; 4. zasad gromadzenia i wysoko?ci wp?at do pracowniczych planów kapita?owych, o których mowa w ustawie z dnia 4 pa?dziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapita?owych; je?eli zmiany te b?d? mia?y wp?yw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawc?. Z wnioskiem o zmian? postanowień umowy mo?e wyst?pi? zarówno Wykonawca, jak i Zamawiaj?cy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udost?pniania informacji o charakterze poufnym (je?eli dotyczy):

?rodki s?u??ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu:
Data: 2020-01-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu sk?adania wniosków, ze wzgl?du na piln? potrzeb? udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem):
Nie
Wskaza? powody:

J?zyk lub j?zyki, w jakich mog? by? sporz?dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu
>
IV.6.3) Termin zwi?zania ofert?: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez państwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki s?u??ce sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZA??CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ?CE OFERT CZ??CIOWYCH


 
雅彩彩票 泸定县| 大悟县| 多伦县| 宝应县| 宣武区| 芒康县| 广州市| 故城县| 彝良县| 海安县| 稻城县| 辉南县| 封丘县| 耿马| 长丰县| 陆丰市| 玉树县| 海城市| 东乡县| 吉首市| 江孜县| 中卫市| 西安市| 米脂县| 定边县| 衡阳县| 新泰市| 栖霞市| 巴楚县| 肥西县| 革吉县| 洪泽县| 德保县| 石泉县| 游戏| 宁陵县| 罗江县| 龙胜| 耿马| 汝城县| 冕宁县|