Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Pomiary akustyczne

  Pomiary akustyczne Dope?nieniem szerokiej oferty konsultingu s? pomiary akustyczne. Oferta pomiarów akustycznych obejmuje równie? badania w zakresie akustyki ?rodowiskowej (ha?as przemys?owy, drogowy, kolejowy, tramwajowy, lotniczy). Dope?nieniem szerokiej oferty konsultingu s?...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Ochrona przed ha?asem przemys?owym

  Ochrona przed ha?asem przemys?owym Wychodz?c na przeciw wszystkim przedsi?biorcom chc?cym w spokoju wykonywa? swoj? prac? AnkomAkustik - Pracownia Akustyki dostarcza kompleksowe rozwi?zania z zakresu ochrony przed ha?asem. Normy 1. Dopuszczalne poziomy ha?asu w ?rodowisku zosta?y ok...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Ochrona przed ha?asem komunikacyjnym

  Ochrona przed ha?asem komunikacyjnym Drogi, koleje i lotniska s? jednymi z najwi?kszych ?róde? ha?asu naszych czasów. Stale rosn?ca liczna pojazdów staje si? coraz bardziej dokuczliwa dla mieszkańców zw?aszcza w du?ych aglomeracjach w okolicy dróg o znacznym na...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Akustyka wn?trz

  Akustyka wn?trz Czas pog?osu jest wa?nym sk?adnikiem definiuj?cym pomieszczenie. Od niego w du?ej mierze zale?y ocena jako?ci pomieszczenia oraz zrozumia?o?? mowy. Wysoka jako?? klimatu akustycznego odnosi si? bezpo?rednio do komfortu osób przebywaj?cych we wn?trzu. Ochrona przed ha?a...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Akustyka budowlana

  Akustyka budowlana W?a?ciwa izolacyjno?? akustyczna przegród mi?dzy s?siednimi lokalami jak i w obr?bie tego samego mieszkania czy biura zdecydowanie wp?ywa na komfort u?ytkowania budynku. Ochrona przed ha?asem jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań, stawianym budynkom. Wymagania...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Us?ugi pomiarowe

  Us?ugi pomiarowe Badania przeprowadza si? w oparciu o posiadan? przez nas aparatur? firmy AIRFLOW ?wiatowego lidera w dziedzinie urz?dzeń do pomiaru parametrów powietrza oraz innych w zale?no?ci od metody pomiarowej. Ka?de z urz?dzeń posiada indywidualne ?wiadectwo sprawdzenia. &bull...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Badania wizualne (VT)

  Badania wizualne (VT) Badania wizualne (VT) wykonywane wg normy PN-EN 970, poziomy jako?ci wg PN-EN ISO 5817

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Badania ultrad?wi?kowe (UT)

  Badania ultrad?wi?kowe (UT) Badania ultrad?wi?kowe (UT) defektoskopem KRAUTKRAMER dla z??czy spawanych oraz blach o grubo?ci min. 6 mm – wykrywanie wewn?trznych wad o wielko?ci od 0,01 mm, w tym powierzchniowych i podpowierzchniowych (p?kni?cia, rozwarstwienia, nieci?g?o?ci materia?u itp.)...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Pomiary geometryczne 3D

  Pomiary geometryczne 3D Pomiary geometryczne 3D na maszynie wspó?rz?dno?ciowej WENZEL oraz przeno?nym ramieniu pomiarowym FARO (pomiar b??dów kszta?tu, po?o?enie, rozstaw, ?rednice, cylindryczno??, równoleg?o??, prostopad?o??, p?asko??, wspó?osiowo??, pomiary k?t&oacu...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Pomiary 2D precyzyjn? kolumn? (wysoko?ciomierzem) TESA

  Pomiary 2D precyzyjn? kolumn? (wysoko?ciomierzem) TESA Pomiary 2D precyzyjn? kolumn? (wysoko?ciomierzem) TESA - urz?dzenie mierz?ce w 1 lub 2 osiach wspó?rz?dnych; wykorzystywane do pomiarów d?ugo?ci, wysoko?ci, g??boko?ci, stopni i odst?pów na elementach geometrycznych o po...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
雅彩彩票 颍上县| 利辛县| 黎平县| 九龙县| 麻城市| 东光县| 蓬溪县| 乐亭县| 沅江市| 时尚| 北宁市| 沂源县| 田东县| 蒲城县| 双鸭山市| 青龙| 广平县| 塔城市| 宣化县| 布拖县| 雷波县| 友谊县| 扶余县| 新野县| 独山县| 新巴尔虎左旗| 藁城市| 临湘市| 望江县| 阿坝县| 分宜县| 巴东县| 肥乡县| 辽阳市| 阜南县| 南康市| 永春县| 平南县| 炎陵县| 鹤岗市| 于田县|