Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Transport

  Transport Strong Steel Poland jako dystrybutor stali jest operatorem logistycznym oferuj?cym kompleksowe rozwi?zania z zakresu zarz?dzania ?ańcuchem dostaw dostosowane do zindywidualizowanych potrzeb klientów. Oprócz sprzeda?y wyrobów hutniczych oferujemy równie?...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Us?ugi monta?owe, ci?cie blach i rur

  Us?ugi monta?owe, ci?cie blach i rur Strong Steel Poland specjalizuje si? tak?e w pracach monta?owych z zakresu automatyki, sterowań elektrycznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej. Nasze us?ugi ?wiadczymy firmom z ka?dej ga??zi przemys?u, ze szczególnym uwzgl?dnieniem elektroenergetyki...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Akustyka wn?trz

  Akustyka wn?trz Czas pog?osu jest wa?nym sk?adnikiem definiuj?cym pomieszczenie. Od niego w du?ej mierze zale?y ocena jako?ci pomieszczenia oraz zrozumia?o?? mowy. Wysoka jako?? klimatu akustycznego odnosi si? bezpo?rednio do komfortu osób przebywaj?cych we wn?trzu. Ochrona przed ha?a...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Pomiary akustyczne

  Pomiary akustyczne Dope?nieniem szerokiej oferty konsultingu s? pomiary akustyczne. Oferta pomiarów akustycznych obejmuje równie? badania w zakresie akustyki ?rodowiskowej (ha?as przemys?owy, drogowy, kolejowy, tramwajowy, lotniczy). Dope?nieniem szerokiej oferty konsultingu s?...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Ochrona przed ha?asem komunikacyjnym

  Ochrona przed ha?asem komunikacyjnym Drogi, koleje i lotniska s? jednymi z najwi?kszych ?róde? ha?asu naszych czasów. Stale rosn?ca liczna pojazdów staje si? coraz bardziej dokuczliwa dla mieszkańców zw?aszcza w du?ych aglomeracjach w okolicy dróg o znacznym na...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Akustyka budowlana

  Akustyka budowlana W?a?ciwa izolacyjno?? akustyczna przegród mi?dzy s?siednimi lokalami jak i w obr?bie tego samego mieszkania czy biura zdecydowanie wp?ywa na komfort u?ytkowania budynku. Ochrona przed ha?asem jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań, stawianym budynkom. Wymagania...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Ochrona przed ha?asem przemys?owym

  Ochrona przed ha?asem przemys?owym Wychodz?c na przeciw wszystkim przedsi?biorcom chc?cym w spokoju wykonywa? swoj? prac? AnkomAkustik - Pracownia Akustyki dostarcza kompleksowe rozwi?zania z zakresu ochrony przed ha?asem. Normy 1. Dopuszczalne poziomy ha?asu w ?rodowisku zosta?y ok...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Us?ugowe ci?cie z?omu

  Wykonujemy us?ugi w zakresie ci?cia ponadgabarytowych elementów z?omowych poprzez: Ci?cie metod? gazow? z?omu stalowego. Ci?cie metod? plazmow? chromoniklu, ?eliwa, stopów miedzi oraz aluminium. Ci?cie metod? mechaniczn? przestrzennych konstrukcji stalowych za pomoc...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wynajem koparek

  Oferujemy Państwu wynajem koparek oraz innego sprz?tu: Koparka g?sienicowa o wadze 41,2 tony – O&K RH 16.5 + osprz?t do wyboru. Koparka g?sienicowa o wadze 34,0 tony – LIEBHERR 934C + osprz?t do wyboru. Koparka g?sienicowa o wadze 27,0 ton – LIEBHERR 914C +...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Roboty specjalistyczne

  Roboty specjalistyczne Tam, gdzie z ró?nych powodów nie mo?na u?y? ci??kiego sprz?tu wyburzeniowego nasi fachowcy wykonaj? dla Państwa specjalistyczne roboty takie jak: Likwidacja instalacji przemys?owych lub ich cz??ci. Demonta? linii technologicznych, maszyn, wyposa...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Prace rozbiórkowe i wyburzeniowe

  Wyburzenia i rozbiórki Realizujemy jako generalny wykonawca kompleksowe roboty wyburzeniowe obiektów budowlanych wszelkiego przeznaczenia i konstrukcji jak: Hale przemys?owe. Biurowce. Mosty, wiadukty, estakady o konstrukcji ?elbetowej. Obiekty u?yteczno?c...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Renowacje stropów

  Stropy RECTOR w obu systemach ?wietnie nadaj? si? w przypadkach konieczno?ci wymiany starych, drewnianych stropów.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • U?ywane podno?niki koszowe

  U?ywane podno?niki koszowe Oferujemy u?ywane podno?niki po wszelkich niezb?dnych naprawach i renowacji lub jako ekonomiczn? rynkow? opcj? gotow? do dalszej modyfikacji przez klienta. Wszystkie maszyny maj? udokumentowane pochodzenie, jak równie? s? poddawane inspekcji i kontroli bezpiecze...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wynajem podno?ników koszowych

  Wynajem podno?ników koszowych Wynajmujemy podno?niki koszowe wolnobie?ne oraz samojezdne wraz z operatorem na terenie ca?ego kraju. Znajd? u nas Państwo podno?niki no?ycowe, przegubowe, teleskopowe, a tak?e podno?niki na przyczepach i samochodach. Je?li nie znale?li Państwo interesuj?cego...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Kontenery

  Oferujemy wynajem kontenerów budowlanych.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
雅彩彩票 博乐市| 潜山县| 岳阳市| 四子王旗| 万州区| 翁牛特旗| 来安县| 阳谷县| 河池市| 玛多县| 阜新| 斗六市| 定襄县| 西乌珠穆沁旗| 德化县| 乐平市| 永康市| 包头市| 兴海县| 玉林市| 平和县| 金阳县| 铜陵市| 密云县| 安化县| 晋州市| 来安县| 建始县| 贡山| 天津市| 南皮县| 浏阳市| 平果县| 襄城县| 边坝县| 西贡区| 额济纳旗| 墨脱县| 黔江区| 泰来县| 临漳县|