Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • GstarCAD - Uniwersalny program CAD z wieczyst? licencj?

  GstarCAD to  uniwersalny program CAD z wieczyst? licencj?. Dzi?ki wielu nowoczesnym narz?dziom program pozwala projektantom szybko  tworzy? dowolne rysunki CAD, równie? te bardzoj z?o?one. Z kolei pe?na kompatybilno?? z plikami DWG 2018 gwarantuje u?ytkownikom GstarCAD  (do kt&...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • ZWCAD Architecture - oprogramowanie dla bran?y architektonicznej

  ZWCAD Architecture to ZWCAD+ z dodatkowymi funkcjami przeznaczony dla bran?y architektonicznej. Zawiera wszystkie funkcje ZWCAD+ Professional, a tak?e bogate biblioteki oraz specjalnie zaprojektowane narz?dzia do tworzenia rysunków architektonicznych, zwi?kszaj?ce przep?yw pracy, automatyzuj?...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • ZWCAD Mechanical - oprogramowanie dedykowane dla Mechaników

  ZWCAD Mechanical jest to ZWCAD+ wzbogacony o dodatkowe narz?dzia dedykowane dla Mechaników.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • TOOLS+ 2015 - nak?adka przyspieszaj?ca prac? w ZWCAD

  TOOLS+ 3 - WERSJA DLA ZWCAD+ Nowa wersja narz?dzia TOOLS+ 3, przeznaczon? dla ZWCAD+. Nowa wersja to nie tylko dostosowanie do nowej wersji programu, ale tak?e nowa funkcjonalno??. Nak?adka TOOLS 2015 zawiera pakiet znakomitych narz?dzi u?atwiaj?cych i przy?pieszaj?cych prac? w ZWCAD.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • ZWCAD+ - program do projektowania

  ZWCAD+ jest sprawdzonym programem do projektowania. Powsta? w 2000 roku, natomiast w Polsce jest dost?pny od 2005 roku. Patrz?c z perspektywy czasu ZWCAD przeszed? wiele unowocze?nień i jego mo?liwo?ci ci?gle ros?y. Z roku na rok by?y dodawane nowe funkcje, oraz ulepszano ju? istniej?ce....

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • ZWTraffic 2015 - nak?adka na ZWCAD+ do oznakowania dróg

  Aplikacja ma na celu pomoc w projektowaniu oznakowania dróg i ulic przez wykorzystanie nast?puj?cych modu?ów: Wstawianie symboli znaków drogowych pionowych. Aplikacja wyposa?ona jest w baz? danych typowych znaków drogowych. Mo?liwe jest równie? tworzenie w?...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • KOMPAS-3D V15 - modelowanie 3D bry?owe i powierzchniowe

  KOMPAS-3D jest programem ?atwym do nauczenia, dobrze udokumentowanym, szybkim i niezbyt wymagaj?cym sprz?towo. Modu? 3D + z?o?enia: parametryczne modelowanie 3D zarówno bry?owe jak i powierzchniowe, z?o?enia z mo?liwo?ci? poruszania elementów, oraz sprawdzania kolizji...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Aplikacja MegaCAD NESTING

  ... optymalizacja rozk?adu blach MegaCAD NESTING jest programem s?u??cym do optymalizacji rozk?adu wycinanych elementów na arkuszu blachy. Pozwala na znacz?ce zmniejszenie ilo?ci odpadów powsta?ych w procesie wycinania, szczególnie w przypadku jednoczesnego wycinania wielu s...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Unfold SF - Rozwijanie blach

  Unfold&SF - Rozwijanie blach Unfold jest modu?em do rozwijania blach i projektowania wszelkiego rodzaju cienko?ciennych konstrukcji (czyli blaszanych elementów), takich jak: obudowy, pude?ka, korpusy i szkielety. W aplikacji zawarto funkcje do konstruowania obiektów 3D, kt&oacu...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • MegaCAD

  MegaCAD jest programem szybko rozpowszechniaj?cym si? na naszym rynku. Po raz pierwszy w Polsce pojawi? si? w 1992 roku. Startowa? od oznaczenia 2.01. Po drodze pojawi?o si? wiele wersji, a niedawno mia?y sw? promocj? najnowsze wersje MegaCAD 2019: LT, 2D OEM, 2D i 3D. Obecnie w Polsce, po...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • MegaCAD LT

  MegaCAD Lt - aktualnie 2019 Lt - jest to najmniejsza wersja z rodziny MegaCADa. Jest to idealny produkt dla projektantów i technologów, którzy wykonuj? niewielkie projekty techniczne. W programie mo?na wykona? ka?dy dwuwymiarowy projekt o dowolnym stopniu skomplikowania. Szeroka...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • MegaCAD 2D OEM

  MegaCAD 2D OEM - aktualnie 2019 2D OEM - jest to wersja wzbogacona w stosunku do wersji Lt o ca?y szereg funkcji. Jest to idealny produkt dla projektantów i technologów, którzy wykonuj? dwuwymiarowe projekty techniczne. W programie mo?na wykona? ka?dy dwuwymiarowy projekt o dowo...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • MegaCAD 2D

  MegaCAD 2D - aktualnie 2019 2D - jest to wersja wzbogacona w stosunku do wersji 2D OEM o ca?y szereg funkcji 2D oraz proste modelowanie 3D wraz z wizualizacj?. Jest to idealny produkt dla projektantów i technologów, którzy wykonuj? skomplikowane dwuwymiarowe i proste trój...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • MegaCAD 3D

  MegaCAD 3D - aktualnie 2019 3D - jest to wersja wzbogacona w stosunku do wersji 2D o zaawansowane modelowanie 3D wraz z wizualizacj?. Jest to idealny produkt dla projektantów i technologów, którzy wykonuj? skomplikowane trójwymiarowe projekty techniczne....

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Aplikacja do systemu MegaCAD: BP-CAM

  ... BP-CAM - sterowanie elektrodr??arkami drutowymi BP-CAM - s?u?y do sterowania prac? elektrodr??arki (czteroosiowej lub dwuosiowej). Specyfika pracy elektrodr??arki drutowej wymaga nietypowego rozwi?zania problemu sterowania elektrodami obrabiaj?cymi wykonywany detal. Maj?c na rysunku zdefinio...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
雅彩彩票 本溪| 津市市| 枞阳县| 饶平县| 清新县| 高邮市| 乐亭县| 炉霍县| 凌海市| 水富县| 寻乌县| 道孚县| 云南省| 遵化市| 濉溪县| 永城市| 元阳县| 陇西县| 翁牛特旗| 十堰市| 苍山县| 湘乡市| 邳州市| 密山市| 沽源县| 苗栗县| 九龙县| 句容市| 嵩明县| 深州市| 新安县| 天水市| 徐闻县| 闵行区| 古丈县| 平顺县| 双鸭山市| 连平县| 远安县| 瑞安市| 塘沽区|