Flir

Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • GstarCAD - Uniwersalny program CAD z wieczyst? licencj?

  GstarCAD to  uniwersalny program CAD z wieczyst? licencj?. Dzi?ki wielu nowoczesnym narz?dziom program pozwala projektantom szybko  tworzy? dowolne rysunki CAD, równie? te bardzoj z?o?one. Z kolei pe?na kompatybilno?? z plikami DWG 2018 gwarantuje u?ytkownikom GstarCAD  (do kt&...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Allplan Architecture - Profesjonalny program BIM dla architektów

  Allplan Architecture to zaawansowane oprogramowanie BIM firmy Nemetschek do projektowania obiektów architektonicznych. U?ytkownicy programu maj? mo?liwo?? pracy na modelu 3D lub wymiennie w ?rodowisku 2D/3D. Niew?tpliwym atutem Allplan Architecture jest niezawodno?? na ka?dym etapie planowani...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Allplan Engineering - Profesjonalny program BIM dla projektantów konstrukcji budowlanych

  Allplan Engineering to profesjonalne oprogramowanie BIM do projektowania konstrukcji budowlanych, które wspiera ca?y proces planowania w biurach in?ynieryjnych, biurach planistycznych oraz w firmach z bran?y budowlanej. Program umo?liwia sporz?dzenie trójwymiarowego modelu konstruk...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • SCIA Engineer - Profesjonalne oprogramowanie do analizy konstrukcji budowlanych w pe?ni kompatybilne z technologi? BIM

  SCIA  Engineer  to  profesjonalne  oprogramowanie  s?u??ce  do przeprowadzania  zaawansowanych  analiz  konstrukcyjnych.  Dzi?ki po??czeniu  wieloletniego  do?wiadczenia  specjalistów  z  bran?y  budowlanej oraz i...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Inteligentny system zdalnego odczytu liczników ISAR

  Inteligentny system zdalnego odczytu liczników ISAR ISAR - Intelligent System for Automatic Reading to zautomatyzowany system do pomiaru zu?ycia oraz sterowania odbioru energii elektrycznej oraz innych mediów takich jak woda, ciep?o, gaz. Umo?liwia dokonywanie zdalnego odczytu, zmi...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • TOOLS+ 2015 - nak?adka przyspieszaj?ca prac? w ZWCAD

  TOOLS+ 3 - WERSJA DLA ZWCAD+ Nowa wersja narz?dzia TOOLS+ 3, przeznaczon? dla ZWCAD+. Nowa wersja to nie tylko dostosowanie do nowej wersji programu, ale tak?e nowa funkcjonalno??. Nak?adka TOOLS 2015 zawiera pakiet znakomitych narz?dzi u?atwiaj?cych i przy?pieszaj?cych prac? w ZWCAD.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • ZWCAD Architecture - oprogramowanie dla bran?y architektonicznej

  ZWCAD Architecture to ZWCAD+ z dodatkowymi funkcjami przeznaczony dla bran?y architektonicznej. Zawiera wszystkie funkcje ZWCAD+ Professional, a tak?e bogate biblioteki oraz specjalnie zaprojektowane narz?dzia do tworzenia rysunków architektonicznych, zwi?kszaj?ce przep?yw pracy, automatyzuj?...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • ZWCAD Mechanical - oprogramowanie dedykowane dla Mechaników

  ZWCAD Mechanical jest to ZWCAD+ wzbogacony o dodatkowe narz?dzia dedykowane dla Mechaników.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • ZWTraffic 2015 - nak?adka na ZWCAD+ do oznakowania dróg

  Aplikacja ma na celu pomoc w projektowaniu oznakowania dróg i ulic przez wykorzystanie nast?puj?cych modu?ów: Wstawianie symboli znaków drogowych pionowych. Aplikacja wyposa?ona jest w baz? danych typowych znaków drogowych. Mo?liwe jest równie? tworzenie w?...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • KOMPAS-3D V15 - modelowanie 3D bry?owe i powierzchniowe

  KOMPAS-3D jest programem ?atwym do nauczenia, dobrze udokumentowanym, szybkim i niezbyt wymagaj?cym sprz?towo. Modu? 3D + z?o?enia: parametryczne modelowanie 3D zarówno bry?owe jak i powierzchniowe, z?o?enia z mo?liwo?ci? poruszania elementów, oraz sprawdzania kolizji...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • ZWCAD+ - program do projektowania

  ZWCAD+ jest sprawdzonym programem do projektowania. Powsta? w 2000 roku, natomiast w Polsce jest dost?pny od 2005 roku. Patrz?c z perspektywy czasu ZWCAD przeszed? wiele unowocze?nień i jego mo?liwo?ci ci?gle ros?y. Z roku na rok by?y dodawane nowe funkcje, oraz ulepszano ju? istniej?ce....

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • MegaCAD

  MegaCAD jest programem szybko rozpowszechniaj?cym si? na naszym rynku. Po raz pierwszy w Polsce pojawi? si? w 1992 roku. Startowa? od oznaczenia 2.01. Po drodze pojawi?o si? wiele wersji, a niedawno mia?y sw? promocj? najnowsze wersje MegaCAD 2019: LT, 2D OEM, 2D i 3D. Obecnie w Polsce, po...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Aplikacja do systemu MegaCAD: BP-CAM

  ... BP-CAM - sterowanie elektrodr??arkami drutowymi BP-CAM - s?u?y do sterowania prac? elektrodr??arki (czteroosiowej lub dwuosiowej). Specyfika pracy elektrodr??arki drutowej wymaga nietypowego rozwi?zania problemu sterowania elektrodami obrabiaj?cymi wykonywany detal. Maj?c na rysunku zdefinio...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • MegaCAD 3D

  MegaCAD 3D - aktualnie 2019 3D - jest to wersja wzbogacona w stosunku do wersji 2D o zaawansowane modelowanie 3D wraz z wizualizacj?. Jest to idealny produkt dla projektantów i technologów, którzy wykonuj? skomplikowane trójwymiarowe projekty techniczne....

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • MegaCAD LT

  MegaCAD Lt - aktualnie 2019 Lt - jest to najmniejsza wersja z rodziny MegaCADa. Jest to idealny produkt dla projektantów i technologów, którzy wykonuj? niewielkie projekty techniczne. W programie mo?na wykona? ka?dy dwuwymiarowy projekt o dowolnym stopniu skomplikowania. Szeroka...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
雅彩彩票 阿克苏市| 夹江县| 成安县| 西充县| 宁陵县| 宁明县| 抚顺市| 普陀区| 庆云县| 大宁县| 新和县| 湘潭县| 顺平县| 固始县| 宝兴县| 论坛| 福安市| 巴里| 塘沽区| 都昌县| 和田县| 金秀| 介休市| 高尔夫| 渭南市| 图片| 涪陵区| 宁明县| 庆元县| 丰镇市| 马关县| 英德市| 武义县| 安平县| 方城县| 南皮县| 沁阳市| 佛山市| 泽库县| 扎赉特旗| 扶绥县|