Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Nawiewniki dwusystemowe Aereco EXR.HP

  Nawiewnik dwusystemowy Aereco EXR.HP Dwusystemowy nawiewnik Aereco EXR.HP to higrosterowany nawiewnik wyposa?ony w ustawienie przep?ywu minimalnego, który mo?e zosta? jednym ruchem zamieniony w nawiewnik ci?nieniowy z kontrol? strumienia maksymalnego. U?ytkownik posiada pe?n? kontrol?...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Antywywa?eniowe okucia Protect Plus

  Antywywa?eniowe okucie Protect Plus Okucie Protect Plus to niezawodne zabezpieczenie okien i drzwi balkonowych przed w?amaniem. Wyposa?one w antywywa?eniowe elementy z grzybkowymi rolkami rygluj?cymi na ca?ym obwodzie skrzyd?a, wzmacniaj? po??czenie mi?dzy skrzyd?em i o?cie?nic?. Próby wy...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Systemy MOWO

  System MOWO MOWO jest kompleksowym systemem umo?liwiaj?cym osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej w warstwie izolacji budynku. Monta? w tej technologii wykonuje si? bez u?ycia dodatkowych konsoli no?nych, wsporników, kotew i pianek PU. Elementy wchodz?ce w sk?ad zestawu MOWO (profile ins...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Energooszcz?dny monta?

  Energooszcz?dny monta? Gwarancj? niezawodnego dzia?ania okien jest ich prawid?owy monta?. Zdaj?c sobie z tego spraw? oferujemy naszym Klientom zestaw dedykowanych konsol oraz przy??czy, które s? gwarancj? ?atwego i bezpiecznego monta?u zgodnego z wytycznymi RAL. Nasze rozwi?zania zwi?ksza...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Termiczne ramki mi?dzyszybowe Master Therm

  Termiczna ramka mi?dzyszybowa Master Therm Termiczna ramka mi?dzyszybowa Master Therm obni?a ryzyko skraplania si? pary wodnej na szybie wewn?trz pomieszczenia. Szczególn? zalet? jest redukcja wspó?czynnika Uw o 0,1-0,3 W/m2K, co zwi?ksza energooszcz?dno?? ca?ego okna. W rezultacie...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Okucia Designo

  Okucie Designo Okucia DESIGNO do okien PVC to wyj?tkowo ciekawe rozwi?zanie, którym zainteresuj? si? przede wszystkim osoby ceni?ce sobie estetyk?. W tym unikalnym na rynku okuciu, wszystkie zawiasy i os?onki zosta?y ukryte pod przylg? skrzyd?a, dlatego s? niewidoczne na oknie. Okucia to...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Aluminiowe os?ony zewn?trzne

  Aluminiowe os?ony zewn?trzne Aluminiowe os?ony zewn?trzne na profile PVC dostarczaj? niemal nieograniczonych mo?liwo?ci w wykonaniu stolarki okiennej w dowolnym kolorze. Z elementami tymi skonfigurowa? mo?na wi?kszo?? dost?pnych w ofercie Vetrex produktów, w tym systemy z najbardziej...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Nawiewniki ci?nieniowe akustyczne Aereco AMI

  Nawiewnik ci?nieniowy akustyczny Aereco AMI To nawiewnik samoreguluj?cy, w którym ilo?? dostarczanego powietrza regulowana jest automatycznie w zale?no?ci od ró?nicy ci?nienia na zewn?trz i wewn?trz pomieszczenia. Dzieje si? tak do poziomu ró?nicy ci?nień, przy którym...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Nawiewniki ci?nieniowe akustyczne Aereco AMO

  Nawiewniki ci?nieniowe akustyczne Aereco AMO Nawiewniki ci?nieniowe Aereco AMO Rw=33dB posiadaj? automatyczn? regulacj? ilo?ci dostarczanego powietrza w zale?no?ci od ró?nicy ci?nienia na zewn?trz i wewn?trz pomieszczenia. Dodatkowo u?ytkownik ma tak?e mo?liwo?? ograniczenia przep?ywu pow...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Nawiewniki higrosterowane akustyczne Aereco EHA

  Nawiewnik higrosterowany akustyczny Aereco EHA Nawiewnik Aereco EHA Rw=40dB mo?e by? instalowany bezpo?rednio na oknie lub na kasecie rolet. Dzi?ki swojej konstrukcji oraz wyposa?eniu w czujnik higroskopijny, zapewnia maksymaln? ochron? akustyczn? optymalizuj?c jednocze?nie ilo?? doprowadzanego...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Nawiewniki higrosterowane dwustrumieniowe Aereco EMM

  Nawiewnik higrosterowany dwustrumieniowy Aereco EMM W swojej ofercie proponujemy najbardziej  popularny ze wszystkich nawiewników higrosterowanych, Aereco EMM Rw=33dB. Dost?pny jest on w dwóch typach przep?ywu i w 3 ró?nych kolorach. Produkt ten wyró?nia si? este...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Do?wietlacz okien piwnicznych, gotowe na?wietle szer. od 80 do 125 cm

  Gotowe do?wietlacze okien piwnicznych zast?puj? tradycyjnie wykonane do?wietlacze murowane. Dzi?ki stosowaniu tego nowoczesnego produktu zaoszcz?dzamy czas, koszty oraz zapewniamy sobie dobre do?wietlenie pomieszczeń piwnicznych.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
雅彩彩票 邓州市| 阳江市| 南皮县| 宣武区| 武胜县| 界首市| 化隆| 文成县| 迁西县| 孟连| 富锦市| 息烽县| 客服| 宁国市| 南阳市| 秭归县| 西宁市| 衡水市| 建平县| 兴城市| 阿克陶县| 大同市| 玉门市| 治多县| 新邵县| 安阳县| 黑龙江省| 梨树县| 达日县| 漳浦县| 交城县| 汝城县| 深水埗区| 淮南市| 贵州省| 温泉县| 兴国县| 大英县| 景洪市| 志丹县| 张掖市|