Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Agregat pr?dotwórczy Zipper ZI-STE950A

  Generator pr?du Zipper ZI-STE950 idealny do u?ytku w ogrodzie na dzia?ce lub podczas prac remontowych.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Agregat malarski hydrodynamiczny t?okowy PM-PDM-1500

  Kompaktowy zestaw malarski z bogatym kompletnym wyposa?eniem dodatkowym. Niezb?dne wyposa?enie dla ka?dej obs?ugi technicznej eksploatacji budynków, czy ma?ych robót malarskich

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Agregaty malarskie

  Agregaty malarskie, hydrodynamiczne (bezpowietrzny) pozwalaj? na szybkie malowanie du?ych powierzchni. Idealne do farb akrylowych do malowania pomieszczeń. Malowanie przy pomocy agregatu jest du?o ?atwiejsze ni? malowanie p?dzlem czy wa?kiem. S?u?y do szybkiego malowania ?cian, sufitów, k...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Pompy

  Pompy Sprz?t tego typu s?u?y do przepompowywania wody. Decyduj?c si? na wynajem pomp z naszej wypo?yczalni, otrzymaj? Państwo urz?dzenie doskona?e zarówno do przepompowywania wody czystej, jak i tej zanieczyszczonej mu?em, szlamem, ?wirem, a nawet kamieniami. Dla naszych pomp nie stanowi...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Pompy szlamowe

  Pompy szlamowe Pompy szlamowa u?ywane s? w miejscach wymagaj?cych pompowania cieczy zawieraj?cej du?? ilo?? cia? sta?ych m.in. osady, szlamy, odpady w wyniku obróbki przemys?owe czy pozosta?o?ci po ci?ciu kamienia. Zastosowanie pomp szlamowych nie ogranicza si? wy??cznie do tego celu. Sto...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Zag?szczarki

  Zag?szczarki Zag?szczarki gruntu s? urz?dzeniami za pomoc? których mo?na wykona? proste i skomplikowane prace budowlane m.in. budow? dróg, wyk?adanie asfaltu, budow? chodników itp. S? to urz?dzenia wysokiej wydajno?ci, a zarazem proste w obs?udze. ?wietnie sprowadzaj? si? na...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Ig?ofiltry

  Ig?ofiltry Ig?ofiltrowy stosuje si? do czasowego obni?enia poziomu wody, gdy dno zaplanowanego wykopu znajduje si? poni?ej poziomu wód gruntowych. Elementy sk?adowe zestawu dobiera si? w zale?no?ci od potrzeb – wielko?ci wykonywanego wykopu, i warunków gruntowych. Je?li potrz...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • ?adowarki teleskopowe

  ?adowarki teleskopowe ?adowarki teleskopowe umo?liwiaj? prac? w trudnym terenie, zapewniaj? du?y zasi?g boczny. Praktyczna budowa umo?liwia niezwykle szybk? i wszechstronn? prac? na wysoko?ci. Dzi?ki temu ?adowarki s? bardzo wydajne, a jednocze?nie niezwykle ?atwe w obs?udze. Niew?tpliw? zalet?...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Podno?niki teleskopowe

  Podno?niki teleskopowe Podno?niki teleskopowe s? bardzo popularne ze wzgl?du na swoj? niezawodno?? oraz niskie koszty. Do ich najwi?kszych zalet nale?? mo?liwo?? obrotu w zakresie 360°, nap?d na wszystkie ko?a z blokad? mechanizmu ró?nicowego oraz pr?dko?? podnoszenia, które gw...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Podno?niki masztowe

  Podno?niki masztowe Samobie?ne podno?niki masztowe s? od d?ugiego czasu naszym bestsellerem. Znajd? zastosowanie przy konserwacji zak?adów produkcyjnych lub magazynów. Ich uniwersalne zastosowanie do prac wewn?trz i na zewn?trz oraz przyst?pna cena czyni? je bardzo wydajnymi. Obs?u...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Elektryczne podno?niki no?ycowe

  Elektryczne podno?niki no?ycowe Elektryczne podno?niki no?ycowe s? popularne ze wzgl?du na ich kompaktowo?? i niskie koszty eksploatacji. W Polsce sprzedali?my do tej pory ponad 1000 platform no?ycowych. W standardzie posiadaj? wytrzyma?e baterie o d?ugiej ?ywotno?ci. Dzi?ki ma?emu promieniowi s...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Podno?niki na przyczepach

  Podno?niki na przyczepach Podno?niki na przyczepach stanowi? doskona?? alternatyw? dla drabin i rusztowań dla np. w?a?cicieli domów. Niewielka waga mniejszych podno?ników umo?liwi ich ci?gni?cie nawet najmniejszym pojazdem zdolnym do holowania, a jednocze?nie u?atwia manipulacj? w...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Podno?niki przesuwne

  Podno?niki przesuwne Przesuwne podno?niki no?ycowe s? bezpieczniejsz? i wydajniejsz? alternatyw? dla drabin do pracy w pomieszczeniach. Wbudowane kieszenie dla wózka wid?owego oraz sk?adane barierki umo?liwiaj? prosty i ?atwy transport podno?ników. Ich zalet? s? kompaktowe wymiary...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Spalinowe podno?niki no?ycowe

  Spalinowe podno?niki no?ycowe Spalinowe podno?niki no?ycowe s? polecane do u?ytkowania przy ró?nego rodzaju pracach budowlanych. Spalinowe silniki i terenowe nap?dy zapewniaj? niezawodno?? i trwa?o?? podno?nika, nawet w trudnych warunkach zewn?trznych. Mimo ich wielko?ci manewrowanie i ko...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • U?ywane podno?niki koszowe

  U?ywane podno?niki koszowe Oferujemy u?ywane podno?niki po wszelkich niezb?dnych naprawach i renowacji lub jako ekonomiczn? rynkow? opcj? gotow? do dalszej modyfikacji przez klienta. Wszystkie maszyny maj? udokumentowane pochodzenie, jak równie? s? poddawane inspekcji i kontroli bezpiecze...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
雅彩彩票 巴彦淖尔市| 庆城县| 延吉市| 辽源市| 那曲县| 新民市| 巫山县| 依兰县| 崇信县| 襄垣县| 漳州市| 龙岩市| 公主岭市| 平舆县| 兴宁市| 蕉岭县| 瑞安市| 诸暨市| 黄龙县| 蒙山县| 宜丰县| 中西区| 英德市| 定兴县| 北碚区| 滦平县| 遂川县| 浦北县| 岗巴县| 西乌珠穆沁旗| 双流县| 色达县| 陵水| 宁安市| 西峡县| 洛南县| 西昌市| 青州市| 宽城| 天柱县| 阳谷县|