Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Hale produkcyjno-magazynowe

  Hale produkcyjno-magazynowe Wykonujemy obiekty przemys?owe o charakterze produkcyjnym oraz magazynowym w jednym. Taka inwestycja jest ekonomicznym rozwi?zaniem dla ka?dego przedsi?biorstwa, które rozwija swoj? dzia?alno??. Projektujemy obiekty odporne na niesprzyjaj?ce czynniki atmosferyc...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Obiekty przemys?owe

  Projektujemy oraz montujemy nowoczesne obiekty przemys?owe o ró?norodnym przeznaczeniu, spotykane niemal w ka?dym mie?cie, w którym rozwijaj? si? wszelkiego rodzaju fabryki, firmy logistyczne czy sklepy. W sk?ad tego typu budynków wchodz? przede wszystkim hale produkcyjne i maga...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Budownictwo przemys?owe

  Specjalno?ci? firmy Commercecon s? kompleksowe realizacje w skomplikowanym obszarze, jakim bez w?tpienia jest budownictwo przemys?owe. Zajmujemy si? przygotowywaniem projektów oraz monta?em stalowych konstrukcji. S? to obiekty o ró?norodnym przeznaczeniu. W?ród nich znajduj?...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Hale magazynowe

  Hale magazynowe To wielkopowierzchniowe obiekty wybudowane z zastosowaniem niewielkiej liczby podpór. Dzi?ki temu w mo?liwie najbardziej efektywny sposób mo?na wykorzysta? przestrzeń u?ytkow?. Profesjonalne obliczenia i symulacje pomagaj? nam tworzy? konstrukcje w pe?ni bezpieczne...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Konstrukcje stalowe

  G?ównym zadaniem firmy Commercecon jest projektowanie, produkcja oraz monta? konstrukcji hal stalowych. Ich podstawowymi elementami no?nymi s? stalowe ramy, które wykonywane s? ze specjalnych, spawanych dwuteowników wyró?niaj?cych si? zmienn? wysoko?ci? ?rodnika, a tak?e...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Hale produkcyjne

  Hale produkcyjne Projekt ka?dej konstrukcji przeznaczonej na wytwórstwo przygotowujemy tak, aby obiekt jak najpe?niej by? dostosowany do procesów produkcyjnych i wymagań. Nasze hale stalowe gwarantuj? wysokie bezpieczeństwo u?ytkowania, s? wyizolowane termicznie, dobrze t?umi? d?wi...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Cieple hale - budynki fabryczne, budynki komercyjne i us?ugowe

  Cieple hale - budynki fabryczne, budynki komercyjne i us?ugowe Przy projektowaniu budynków z grupy CIEP?E HALE równie wa?ne, jak strona u?ytkowa, jest estetyczny i wzorniczy aspekt. Zastosowane materia?y musz? spe?nia? najwy?sze normy jako?ciowe a budynek cz?sto jest wizyt&oacu...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Budowa hali magazynowych

  Basic-line - magazyny i wiaty Jedn? z naszych propozycji ofertowych s? nowoczesne hale magazynowe. Budowa tych konstrukcji przebiega w ca?kowitej zgodno?ci z obowi?zuj?cymi standardami bezpieczeństwa i jako?ci. Co wi?cej - budynki z grupy BASIC to g?ównie nieizolowane magazyny o szeroko?c...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Budowa obory

  Comfort-Line - budynki inwentarskie Grupa budynków Comfort-Line obejmuje g?ównie budynki inwentarskie, a w?ród nich przede wszystkim obory i kurniki. To w?a?nie budowa obory oraz pozosta?ych, niezb?dnych budynków gospodarczych sprawia, ?e g?ównymi odbiorcami na...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Hale stalowe przemys?owe

  HALE STALOWE DLA PRZEMYS?U Firma Borga rozumie potrzeby przemys?u oraz wymagania dotycz?ce nowoczesnych budynków wykorzystywanych w jego ró?nych sektorach. Sami tak?e jeste?my przedsi?biorstwem przemys?owym. Budujemy hale dla wszystkich ga??zi przemys?u produkcyjnego, warsztaty, ma...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Hale stalowe magazynowe

  HALE MAGAZYNOWE I PRZECHOWALNIE – PROJEKTOWANIE I BUDOWA W Borga doskonale rozumiemy potrzeb? skutecznych rozwi?zań logistycznych, zarówno prze?adunkowych, jak i magazynowych. B?d?c firm? mi?dzynarodow?, przewozimy ogromne ?adunki na place budowy zlokalizowane w wielu miejscach Euro...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Hale rolnicze - Kurniki

  KURNIKI Kurnik powinien by? budynkiem jak naj?atwiejszym do utrzymania w czysto?ci, zapewniaj?cym w?a?ciw? wentylacj? oraz izolacj? – utrzymanie w?a?ciwej temperatury zarówno w zimie jak i w lecie. Hale stalowe Borga z przeznaczeniem na kurniki spe?niaj? powy?sze za?o?enia. Doda...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Hale stalowe

  HALE STALOWE BUDOWA HAL STALOWYCH, KTÓRE PRZETRWAJ? LATA. Nasza podstawowa zasada brzmi: budowa hali stalowej powinna by? prosta. Kierujemy si? ni? przy ka?dym zleceniu, bez wzgl?du na to, jak bardzo z?o?one s? Twoje wymagania. Od pierwszego projektu hali stalowej, a? do momentu przek...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Hale stalowe dla rolnictwa

  HALE STALOWE DLA ROLNICTWA Firma Borga powsta?a ponad 40 lat temu na wsi i nadal stoi twardo na ziemi. Z jednej strony mamy wieloletnie do?wiadczenie w budowie hal stalowych dla rolnictwa, sektora hodowlanego i le?nictwa. Z drugiej strony pos?ugujemy si? tradycyjnym zdrowym rozs?dkiem typowym dl...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Rekonstrukcja hal

  REKONSTRUKCJE Firma Borga ju? od wielu lat wykonuje prace remontowe i rekonstrukcje. Wynika to z faktu, ?e jeste?my producentem, posiadamy w?asny system budowlany opracowany i nadzorowany przez naszych statyków i projektantów, sami tak?e realizujemy budow? hal. Zrealizowali?my...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
雅彩彩票 临江市| 高陵县| 武鸣县| 绥中县| 贞丰县| 东光县| 淄博市| 庆城县| 句容市| 临朐县| 谢通门县| 涞源县| 万荣县| 河津市| SHOW| 新乐市| 株洲县| 定远县| 秦皇岛市| 晋宁县| 郧西县| 霍林郭勒市| 千阳县| 方山县| 弋阳县| 陵水| 铜鼓县| 杂多县| 宿州市| 莱芜市| 益阳市| 湟中县| 五台县| 巴彦县| 靖安县| 郎溪县| 万荣县| 绵竹市| 铅山县| 古浪县| 清远市|