Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Budownictwo przemys?owe

  Specjalno?ci? firmy Commercecon s? kompleksowe realizacje w skomplikowanym obszarze, jakim bez w?tpienia jest budownictwo przemys?owe. Zajmujemy si? przygotowywaniem projektów oraz monta?em stalowych konstrukcji. S? to obiekty o ró?norodnym przeznaczeniu. W?ród nich znajduj?...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Hale produkcyjne

  Hale produkcyjne Projekt ka?dej konstrukcji przeznaczonej na wytwórstwo przygotowujemy tak, aby obiekt jak najpe?niej by? dostosowany do procesów produkcyjnych i wymagań. Nasze hale stalowe gwarantuj? wysokie bezpieczeństwo u?ytkowania, s? wyizolowane termicznie, dobrze t?umi? d?wi...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Hale magazynowe

  Hale magazynowe To wielkopowierzchniowe obiekty wybudowane z zastosowaniem niewielkiej liczby podpór. Dzi?ki temu w mo?liwie najbardziej efektywny sposób mo?na wykorzysta? przestrzeń u?ytkow?. Profesjonalne obliczenia i symulacje pomagaj? nam tworzy? konstrukcje w pe?ni bezpieczne...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Obiekty przemys?owe

  Projektujemy oraz montujemy nowoczesne obiekty przemys?owe o ró?norodnym przeznaczeniu, spotykane niemal w ka?dym mie?cie, w którym rozwijaj? si? wszelkiego rodzaju fabryki, firmy logistyczne czy sklepy. W sk?ad tego typu budynków wchodz? przede wszystkim hale produkcyjne i maga...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Hale produkcyjno-magazynowe

  Hale produkcyjno-magazynowe Wykonujemy obiekty przemys?owe o charakterze produkcyjnym oraz magazynowym w jednym. Taka inwestycja jest ekonomicznym rozwi?zaniem dla ka?dego przedsi?biorstwa, które rozwija swoj? dzia?alno??. Projektujemy obiekty odporne na niesprzyjaj?ce czynniki atmosferyc...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Konstrukcje stalowe

  G?ównym zadaniem firmy Commercecon jest projektowanie, produkcja oraz monta? konstrukcji hal stalowych. Ich podstawowymi elementami no?nymi s? stalowe ramy, które wykonywane s? ze specjalnych, spawanych dwuteowników wyró?niaj?cych si? zmienn? wysoko?ci? ?rodnika, a tak?e...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Cieple hale - budynki fabryczne, budynki komercyjne i us?ugowe

  Cieple hale - budynki fabryczne, budynki komercyjne i us?ugowe Przy projektowaniu budynków z grupy CIEP?E HALE równie wa?ne, jak strona u?ytkowa, jest estetyczny i wzorniczy aspekt. Zastosowane materia?y musz? spe?nia? najwy?sze normy jako?ciowe a budynek cz?sto jest wizyt&oacu...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Budowa obory

  Comfort-Line - budynki inwentarskie Grupa budynków Comfort-Line obejmuje g?ównie budynki inwentarskie, a w?ród nich przede wszystkim obory i kurniki. To w?a?nie budowa obory oraz pozosta?ych, niezb?dnych budynków gospodarczych sprawia, ?e g?ównymi odbiorcami na...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Budowa hali magazynowych

  Basic-line - magazyny i wiaty Jedn? z naszych propozycji ofertowych s? nowoczesne hale magazynowe. Budowa tych konstrukcji przebiega w ca?kowitej zgodno?ci z obowi?zuj?cymi standardami bezpieczeństwa i jako?ci. Co wi?cej - budynki z grupy BASIC to g?ównie nieizolowane magazyny o szeroko?c...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Hale rolnicze - Wiaty i zadaszenia

  ZADASZENIA NA MASZYNY ROLNICZE I WIATY STALOWE Wiata charakteryzuje si? brakiem jednej lub wi?kszej ilo?ci ?cian. Najcz??ciej jest to samo zadaszenie oparte na s?upach. Wiaty najcz??ciej mo?na spotka? w miejscach, w których: potrzebna jest ochrona przed deszczem i ?niegiem,...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Hale dla firm transportowych

  HALE DLA FIRM TRANSPORTOWYCH Borga od lat buduje hale przeznaczone dla firm transportowych – hale gara?owe, serwisowe, zaplecza socjalne i magazyny. Je?eli jeste? w?a?cicielem firmy transportowej i posiadasz kilka lub kilkana?cie ci?gników siod?owych lub ci??arówek na pew...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Hale stalowe przemys?owe

  HALE STALOWE DLA PRZEMYS?U Firma Borga rozumie potrzeby przemys?u oraz wymagania dotycz?ce nowoczesnych budynków wykorzystywanych w jego ró?nych sektorach. Sami tak?e jeste?my przedsi?biorstwem przemys?owym. Budujemy hale dla wszystkich ga??zi przemys?u produkcyjnego, warsztaty, ma...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Ramy stalowe Wilno

  RAMY STALOWE - WILNO Rama do budynków z dachem jednospadowym, takich jak sk?ady drewna czy proste hale gara?owe. Normalna rozpi?to?? prz?s?a: 10–20 m Standardowe nachylenie dachu: 7°

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Kratownice

  KRATOWNICE – ROZWI?ZANIE DLA DU?YCH ROZPI?TO?CI W 2017 roku Borga wprowadzi?a do swojej oferty kratownic?. Dzi?ki temu mogli?my rozszerzy? zakres oferowanych przez nas hal. Kratownica a wielko?? budynku Kratownica jest rozwi?zaniem technicznym przeznaczonym przede wszystkim do...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Hale stalowe dla rolnictwa

  HALE STALOWE DLA ROLNICTWA Firma Borga powsta?a ponad 40 lat temu na wsi i nadal stoi twardo na ziemi. Z jednej strony mamy wieloletnie do?wiadczenie w budowie hal stalowych dla rolnictwa, sektora hodowlanego i le?nictwa. Z drugiej strony pos?ugujemy si? tradycyjnym zdrowym rozs?dkiem typowym dl...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
雅彩彩票 碌曲县| 旺苍县| 连州市| 横山县| 班玛县| 鹤壁市| 慈溪市| 乳源| 大余县| 绿春县| 二连浩特市| 广水市| 泾阳县| 鹿泉市| 建湖县| 安仁县| 镇坪县| 兴义市| 玉门市| 金川县| 黔西县| 厦门市| 永春县| 秀山| 威远县| 涪陵区| 德化县| 精河县| 郸城县| 海兴县| 永仁县| 高碑店市| 合川市| 渭南市| 麻阳| 宕昌县| 芷江| 托克逊县| 宣威市| 湘阴县| 怀宁县|