Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Wylewanie, wykonanie pod?o?a, posadzek, stropu, fundamentu

  Oferujemy beton w zakresie od B- 7,5 do B 50 lub inny na ?yczenie klienta. Dzi?ki zastosowaniu najnowocze?niejszych rozwi?zań technologii produkcji, naszym Klientom dostarczamy beton najwy?szej jako?ci. Beton oraz zaprawy realizujemy w oparciu o wysokiej klasy certyfikowane cementy, kruszywa ora...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wylewki maszynowe, betonowe

  Oferujemy beton w zakresie od B- 7,5 do B 50 lub inny na ?yczenie klienta. Dzi?ki zastosowaniu najnowocze?niejszych rozwi?zań technologii produkcji, naszym Klientom dostarczamy beton najwy?szej jako?ci. Beton oraz zaprawy realizujemy w oparciu o wysokiej klasy certyfikowane cementy, kruszywa ora...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Drena? pionowy VD

  Drena? fundamentów za pomoc? drena?u pionowego VD to technologia ?ci?le zwi?zana ze zjawiskiem konsolidacji. Realizowana wraz z nasypem przeci??aj?cym jest jedn? z najbardziej sprawdzonych i niew?tpliwie najtańszych metod wzmacniania pod?o?a gruntowego.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Kolumny Jet Grouting JG

  Metoda iniekcji strumieniowej – JET GROUTING – umo?liwia polepszenie parametrów mechanicznych gruntu, jak równie? jego uszczelnienie.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Dynamiczne zag?szczenie DC

  Zag?szczanie dynamiczne to technologia nazywana równie? metod? konsolidacji dynamicznej, nale?y do technologii wynalezionych i wdro?onych przez firm? Menard. Od końca lat sze??dziesi?tych zag?szczanie dynamiczne zosta?o zastosowane w tysi?cach realizacji na ca?ym ?wiecie w zró?nicowanych warunkach gruntowych i dla ró?nego rodzaju konstrukcji: pod drogi, lotniska, hale wielkoprzestrzenne i wiele innych budowli.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Kolumny kombinowane MCC

  Profil geologiczny w strefie starorzeczy i pasie nadmorskim cz?sto kszta?tuje si? tak, ?e pod warstw? gruntów niespoistych (piasków) wyst?puj? grunty s?abe i nieno?ne. Technologia kolumn MCC zosta?a opracowana z my?l? o takich miejscach.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Kolumny betonowe CFA

  Kolumny betonowe CFA wykonuje si? przy pomocy ?widra ?limakowego, który wwiercany jest na g??boko?? odpowiadaj?c? pe?nej d?ugo?ci pala.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Kolumny ?wirowe SC

  Technologia kolumn ?wirowych SC to jedna z najbardziej znanych technologii wzmacniania pod?o?a gruntowego. Kolumny wibrowymiany wykonywane s? ró?nymi metodami, przy u?yciu wielu rodzajów jednostek sprz?towych, których dobór zale?y od: d?ugo?ci kolumn, ?rednicy kolumn, parametrów wzmacnianego gruntu.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wibroflotacja VF

  Wibroflotacja (wibrozag?szczanie) jest metod? wzmacniania gruntu niespoistego, polegaj?c? na wywo?aniu zmiany uk?adu ziaren pod wp?ywem drgań cyklicznych.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Zag?szczenie impulsowe RIC

  Technologia impulsywnego zag?szczenia bardzo dobrze sprawdza si? we wszelkiego rodzaju gruntach niespoistych, szczególnie do zag?szczenia ?wirów i piasków. Mo?e by? równie? u?yta na obszarach rekultywowanych, gdzie wyst?puj? grunty antropogeniczne i nasypy niebudowlane.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Kolumny wymiany dynamicznej DR

  Kolumny wymiany dynamicznej DR to niejako rozwini?cie technologii dynamicznego zag?szczenia DC, która jest wykorzystywana w gruntach, charakteryzuj?cych si? znaczn? ?ci?liwo?ci?.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
雅彩彩票 法库县| 东平县| 沂源县| 庆安县| 错那县| 云和县| 台中县| 潜山县| 武城县| 达孜县| 枣强县| 宁化县| 芦溪县| 饶河县| 永定县| 绍兴市| 分宜县| 灵寿县| 彰化县| 湖南省| 油尖旺区| 双城市| 林芝县| 嘉义市| 辽源市| 邢台市| 巴马| 屯门区| 北流市| 札达县| 桃江县| 塘沽区| 萨嘎县| 青浦区| 青阳县| 盐山县| 临潭县| 吴堡县| 平陆县| 绥化市| 吐鲁番市|