Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Bezpieczeństwo dachowe

  BEZPIECZE?STWO DACHOWE Wszystkie dachy, po których si? chodzi, musz? by? wyposa?one w systemy bezpieczeństwa dachowego. Bezpieczeństwo dachowe jest istotne przez ca?y rok i dotyczy nie tylko fachowców, którzy codziennie pracuj? na dachach. Kluczowe znaczenie maj? por?cze i u...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • P?otek przeciw?niegowy CoroSNOW®

  P?otek przeciw?niegowy CoroSNOW® P?otek przeciw?niegowy wykonany z nitowanej, ocynkowanej blachy. Stosowany, w celu zabezpieczenia systemu rynnowego przed oberwaniem, w wyniku zsuwaj?cego si? z po?aci dachowej ?niegu. Mo?e by? stosowany na dachach krytych blachodachówk? lub dach&oacut...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Modu? ochronny z kolców CoroBIRD® Pro

  Modu? ochronny z kolców CoroBIRD® Pro Modu?owy system zabezpieczeń wykonany z poliw?glanu. Unikalny system ??czników na końcach listw umo?liwia ?atwy i szybki monta?. Modu? dostosowuje si? do dowolnego kszta?tu pod?o?a bez konieczno?ci ci?cia czy ?amania. Zastosowanie:...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Modu? ochronny z kolców CoroBIRD®

  Modu? ochronny z kolców CoroBIRD® Modu? ochronny z kolców wykonanych ze stali nierdzewnej, mocowanych do listwy z poliw?glanu. Tworz? barier? zapobiegaj?c? zasiadaniu ptactwa i ich gniazdowaniu. Modu?y mo?na ??czy? w dowolnej d?ugo?ci ci?gi zabezpieczaj?ce. Zastosowani...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Aluminiowy kosz dachowy CoroKOSZ®

  Aluminiowy kosz dachowy CoroKOSZ® Aluminiowy kosz dachowy w dwóch wariantach t?oczenia (wzd?u?nym i poprzecznym) do wykonania rynny koszowej, która stanowi najbardziej newralgiczne miejsce w systemie dachowym. T?oczenie zwi?ksza sztywno?? kosza wi?c nie ma konieczno?ci stosowan...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • System usuwania wilgoci ESTRAER

  System usuwania wilgoci ESTRAER Jest to nowatorski, podci?nieniowy system usuwania wilgoci z zawilgoconych termoizolacji, pozwalaj?cy na osuszenie bardzo zamokni?tych termoizolacji bez konieczno?ci ich wymiany. Pomys? polega na wytworzeniu si?y ss?cej przekszta?caj?c energi? kinetyczn? powie...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Akcesoria do dachów stromych

  Akcesoria do dachów stromych O jako?ci systemu decyduje w przewa?aj?cej mierze jako?? zastosowanych produktów. Akcesoria s? wa?nymi elementami zapewniaj?cymi prawid?owe dzia?anie rozwi?zania systemowego. Z tego wzgl?du firma Bauder oprócz produktów podstawowych k?...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Ta?my kominowe

  Ta?my kominowe Samoprzylepna ta?ma uszczelniaj?ca na bazie profilowanego aluminium z warstw? kleju butylowego na ca?ej powierzchni. Ta?ma ma uniwersalne zastosowanie przy uszczelnianiu po??czeń (lub reperacji) wszelkich instalacji przechodz?cych przez pokrycia dachowe o prostok?tnych kszta?tach....

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • ?awy kominiarskie do blachodachówek

  ?awy kominiarskie do blachodachówek System komunikacji dachowej sk?ada si? ze wspornika ?awy, mocownika oraz ?awy kominiarskiej o ró?nej d?ugo?ci - 80 i 120 cm. Wspornik z mocownikiem stanowi optymalne rozwi?zanie umo?liwiaj?ce monta? ?awy w poziomie w zakresie do 10 do 80 stopni k...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • ?awy kominiarskie do paneli na r?bek

  ?awy kominiarskie do paneli na r?bek System komunikacji dachowej sk?ada si? ze wspornika ?awy, mocownika oraz ?awy kominiarskiej o ró?nej d?ugo?ci. Wspornik z mocownikiem stanowi optymalne rozwi?zanie umo?liwiaj?ce monta? ?awy w poziomie w zakresie do 10 do 80 stopni k?ta nachylenia dachu...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Ta?my kalenicowe

  Ta?my kalenicowe Ta?ma kalenicowa stosowana jest do uszczelniania g?siorów wentylowanych pokry? dachów sko?nych le??cych na ?atach i kontr?atach. Mocuje si? j? na kalenicach oraz naro?ach, pod g?siorami, na u?o?one ju? pokrycia. Ta?ma zapewnia dobre warunki wentylacji po?aci i zabe...

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Daszki kominowe

  Stalowe fale kominowe GRAND oferowane s? 3 typach wymiarowych (43 x 50, 43 x 66 i 43 x 80 cm) co zapewnia uniwersalno?? ich stosowania przy ró?nego rodzaju zestawach kominów.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Uchwyty kominowe

  Uchwyty kominowe dla zapewnienia sztywno?ci poziomej przej?cia dachowego a jednocze?nie oddylatowania komina od konstrukcji budynku.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wywietrznik grawitacyjny Schiedel BRYZA

  Wywietrznik grawitacyjny Schiedel Bryza, przeznaczony jest do monta?u na pustakach wentylacyjnych Schiedel w uk?adzie pionowym i poziomym. Monta? nasady na pustaku odbywa si? przy pomocy odpowiedniego adaptera monta?owego.

  budownictwo.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
雅彩彩票 舞阳县| 天镇县| 东至县| 盱眙县| 临高县| 资兴市| 内乡县| 碌曲县| 米脂县| 福贡县| 辽中县| 祥云县| 简阳市| 贡山| 霸州市| 石渠县| 竹溪县| 淮北市| 柳州市| 泸西县| 镇沅| 阳江市| 南江县| 莱西市| 平顶山市| 修武县| 麻城市| 当阳市| 普兰店市| 林西县| 福海县| 岐山县| 乐陵市| 怀来县| 雅安市| 绍兴市| 陕西省| 苗栗县| 温州市| 南漳县| 大田县|