Ksi?garnia – szczegó?y publikacji

Podgl?d
dost?pny

Ksi??ka Obiektu Budowlanego

Zamów publikacj?

Autor: Forum Media Polska Sp. z o.o.
Wydawnictwo: Forum Media Polska Sp. z o.o.
Stron: 900
Data wydania: 2019-10-02
Typ: ksi??ka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: brak informacji


Wersja papierowa: 569,00 PLN

Data wydania:

02-10-2019

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

tak

?

?Ksi??ka Obiektu Budowlanego” to kompleksowe narz?dzie dla administratorów, zarz?dców budynku oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie Ksi??ki Obiektu Budowlanego. Dzi?ki poradnikowi spe?nienie obligatoryjnych wymogów narzuconych przez Prawo Budowlane oraz opracowanie niezb?dnej dokumentacji technicznej nie b?dzie stanowi?o dla Ciebie problemu. Publikacja zawiera aktualny wykaz elementów budynku, wskazówki przy zg?aszaniu reklamacji prac wadliwych oraz gotowe wzory zg?oszeń prac budowlanych.

?Ksi??ka Obiektu Budowlanego” pozwala m.in. na dokonanie fachowego przegl?du poszczególnych elementów obiektu przed sezonem zimowym, skompletowanie dokumentacji potwierdzaj?cej prawid?owe wykonywanie obowi?zków wynikaj?cych z ustawy Prawo budowlane oraz wyposa?enie si? w gotowe do wykorzystania listy kontrolne, protoko?y odbioru, zawiadomienia oraz wzory umów.

Publikacja oznacza dost?p do ponad 100 gotowych dokumentów z zakresu zarz?dzania nieruchomo?ciami m.in. protoko?ów odbioru robót budowlanych, list kontrolnych, wnioski i zawiadomienia, specyfikacje zamówień na roboty oraz us?ugi budowlane, wzory umów zabezpieczaj?cych interesy zarz?dcy na wypadek inspekcji NB lub wyst?pienia konfliktu z w?a?cicielem obiektu, wykonawc?/podwykonawc? robót. ?Ksi??ka Obiektu Budowlanego” pozwoli Ci tak?e na uzyskanie szczegó?owej listy aktualnych uchybień wykrywanych podczas kontroli KOB wraz z komentarzem jak prowadzi? ksi??k? obiektu, aby nie powiela? b??dów stwierdzonych podczas inspekcji przez uprawnione organy, s?u?by i stra?e.

?Spis tre?ci:

I. Zasady prowadzenia Ksi??ki Obiektu Budowlanego zgodnie z najnowszymi przepisami

1. Podstawa prawna wydania rozporz?dzenia dotycz?cego KOB i zakres jego stosowania

1.1. Podstawowe poj?cia stosowane w rozporz?dzeniu dotycz?cym KOB

1.2. Skorygowany wzór KOB

1.3. Ogólne zasady dokonywania wpisów

2. Zasady i sposób prowadzenia Ksi??ki Obiektu Budowlanego — podsumowanie obowi?zuj?cych aktów prawnych

2.1. Zmiany w regulacjach prawnych zwi?zanych z wej?ciem w ?ycie W dniu 1 stycznia 2017 r. nowelizacji ustawy Prawo budowlane z punktu widzenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie KOB

2.2. Zestawienie najwa?niejszych aktów prawnych zwi?zanych z utrzymaniem obiektów budowlanych i prowadzeniem Ksi??ki Obiektu Budowlanego

2.3. Prowadzenie Ksi??ki Obiektu Budowlanego i archiwizacja dokumentacji technicznej obiektu zgodnie z obecnie obowi?zuj?cym prawem

3. Katastrofy budowlane i awarie — zagadnienia ogólne i obowi?zki w?a?ciciela oraz zarz?dcy

3.1. Statystyka katastrof budowlanych

3.2. Poj?cie katastrofy budowlane]

3.3. Awaria a katastrofa budowlana

3.4. Procedura po zaistnieniu katastrofy budowlanej

3.5. Obowi?zki uczestników procesu budowlanego oraz w?a?ciciela lub zarz?dcy bezpo?rednio po wyst?pieniu katastrofy b?d? awarii budowlanej

3.6. Odpowiedzialno?? osób odpowiedzialnych w razie wyst?pienia katastrofy b?d? awarii budowlane]

3.7. Ksi??ka Obiektu Budowlanego jako ?wiadectwo awarii i katastrof w budynku Podsumowanie

II. Zmiana w?a?ciciela obiektu budowlanego w aspekcie dyspozycji ustawy Prawo budowlane i aktów wykonawczych

1. Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna obiektu podlegaj?ca przekazaniu nowemu w?a?cicielowi

2. Braki w dokumentacji obiektu budowlanego przekazanej kolejnemu w?a?cicielowi. Badanie legalno?ci

3. Nowy w?a?ciciel obiektu budowlanego a orzeczenia administracyjne W stosunku do tego obiektu

4. Objecie nieruchomo?ci po poprzednim W?a?cicielu od strony technicznej

5. Przyk?adowa sytuacja zwi?zana ze Zmiana W?a?ciciela obiektu budowlanego

III. Ocena stanu technicznego obiektów budowlanych - zakres kontroli i zasady u?ytkowania

1. Przepisy wykonawcze do ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw w zakresie przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego budynku

1.1. Systematyczne i rzetelne przeprowadzanie kontroli okresowych stanu technicznego budynku jako podstawa w?a?ciwego utrzymania obiektu budowlanego

1.2. Zestawienie przepisów, z których Wynika obowi?zek przeprowadzania kontroli okresowych stanu technicznego budynków oraz zakres tych kontroli

1.3. Dyspozycje dla poszczególnych kontroli stanu technicznego wynikaj?ce z ustawy Prawo budowlane

1.4. Kontrole stanu technicznego wynikaj?ce z przepisów ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

1.4.1. Kto mo?e przeprowadza? kontrole kot?ów i instalacji grzewczych i na jakich zasadach?

1.4.1. Protoko?y z kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacyjnych

1.5. Kontrola oraz ocena stanu i mo?liwo?ci u?ytkowania wyrobów zawieraj?cych azbest wbudowanych w obiekt budowlanych

1.6. Podsumowanie wymagań przepisów technicznych dotycz?cych kontroli okresowych stanu technicznego

2. Zmiany istotne i nieistotne w stosunku do zatwierdzonego projektu a kontrola budowy oraz zakończenie inwestycji budowlane] lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na u?ytkowanie

2.1. Kwalifikacja Wprowadzonych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budow?

2.1.1.1. Czym s? zmiany w sposób istotny odst?puj?ce od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budow?

2.1.1.2. Orzecznictwo s?dów administracyjnych W sprawach dotycz?cych kwalifikacji odst?pienia od zatwierdzonego projektu lub innych warunków pozwolenia na budow?

2.2. Zmiany W stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków decyzji pozwolenia na budow? a kontrola budowy

2.3. Zmiany W stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków decyzji pozwolenia na budow? a Wniosek o Wydanie pozwolenia na u?ytkowanie

2.4. Nieprawid?owo?ci stwierdzone przez inspektorów nadzoru budowlanego podczas kontroli budowy lub obiektu budowlanego. Rodzaje nieprawid?owo?ci, procedury, sankcje

3. Kontrola elementów obiektu budowlanego i jego otoczenia po okresie zimowym pod katem prowadzenia KOB

3.1. Regulacje prawne dotycz?ce kontroli obiektu budowlanego i jego otoczenia po zimie

3.2. Kontrola elementów obiektu budowlanego i jego otoczenia po okresie zimowym

4. Ksi??ka Obiektu Budowlanego a kontrole po okresie zimy

4.1. Kontrola nadzoru budowlanego

IV. Dokumentowanie przegl?dów i kontroli obiektów budowlanych - zakres oraz obowi?zkowe terminy

1. Terminy i obowi?zuj?ce Wytyczne W zakresie przegl?dów okresowych dotycz?cych oceny stanu technicznego obiektu budowlanego

2. Terminy i obowi?zuj?ce Wytyczne W zakresie przegl?dów dotycz?cych bezpieczeństwa wyrobów zawieraj?cych azbest

3. Terminy i obowi?zuj?ce Wytyczne W zakresie przegl?dów dotycz?cych bezpieczeństwa po?arowego

4. Zestawienie podsumowuj?ce poszczególne kontrole okres0We obiektu budowlanego, ich elementy i terminy

5. Terminy kontroli obiektów takich jak place zabaw, boiska oraz inne zewn?trzne kompleksy rekreacyjne i sportowe

6. Dyspozycje wynikaj?ce z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji W aspekcie prowadzenia Ksi??ki Obiektu Budowlanego

6.1. Kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego i wyposa?enia instalacyjnego. Zalecenia pokontrolne

6.2. Zalecenia pokontrolne a adnotacje W Ksi??ce Obiektu Budowlanego

V. Prowadzenie i dokumentowanie napraw i remontów budynków

1. Roboty budowlane W obiekcie budowlanym a Wpisy do Ksi??ki Obiektu Budowlanego

2. Tworzenie planu oraz prowadzenie ewidencji robot remontowych i konserwacyjnych W obiekcie budowlanym

2.1. Kontrole okresowe stanu technicznego i informacje od u?ytkowników ?ród?em wiedzy o konieczno?ci przeprowadzania remontów i prac konserwacyjnych w obiekcie budowlanym

2.2. Remonty i naprawy — definicje i klasyfikacja robot budowlanych oraz prac wykonywanych w obiekcie budowlanym podczas jego u?ytkowania

2.3. Plan robot remontowych i konserwacyjnych

2.4. Remonty i naprawy — obowi?zki osób odpowiedzialnych za obiekt budowlany a adnotacje w Ksi??ce Obiektu Budowlanego

3. Obowi?zki uczestników procesu budowlanego a dokumentacja powykonawcza

3.1. Proces budowlany w ?wietle przepisów ustawy Prawo budowlane. Prawa i obowi?zki uczestników procesu budowlanego

3.1.1. Prawa uczestników procesu budowlanego

3.1.2. Obowi?zki uczestników procesu budowlanego

3.2. Dokumentacja zaliczana do dokumentacji powykonawczej. Rola uczestników procesu budowlanego w jej powstawaniu

3.3. Projekt budowlany jako podstawa przeprowadzenia inwestycji budowlanej w ?wietle obowi?zuj?cych przepisów oraz aktualnego orzecznictwa s?dów administracyjnych

3.3.1. Projektant jako autor projektu budowlanego

3.3.2. Definicja obszaru oddzia?ywania obiektu

3.3.3. Projekt budowlany jako podstawowy za??cznik do Wniosku o Wydanie pozwolenia na budow? lub stosownego zg?oszenia

3.3.4. Wymagania ustawy Prawo budowlane w stosunku do projektu budowlanego

3.3.5. Wymagania ujednoliconego rozporz?dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. W stosunku do projektu budowlanego

3.3.6. Regulacje prawne W stosunku do projektu budowlanego a orzecznictwo s?dów administracyjnych

3.3.7. Podsumowanie

3.4. Wymagania rozporz?dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. W stosunku do projektu budowlanego po Wej?ciu W ?ycie zmian okre?lonych nowelizacja z 2015 r.

VI. Obowi?zki inwestora wg najnowszego prawa budowlanego

1. Okre?lenie rodzaju zamierzenia budowlanego

2. Realizacja inwestycji mieszkaniowych Wed?ug nowych zasad specustawy

3. Procedury administracyjne poprzedzaj?ce rozpocz?cie robot budowlanych

4. Realizacja przedsi?wzi?cia budowlanego

5. Procedury administracyjne legalnego zakończenia procesu budowlanego

6. Przyst?pienie do u?ytkowania obiektu budowlanego po zakończeniu inwestycji budowlanej

7. Podsumowanie

8. Bezpieczeństwo podczas Wykonywania robot remontowych i modernizacji obiektu budowlanego

8.1. Teren i Warunki Wykonywania robot budowlanych

8.2. Wymagania dotycz?ce miejsc pracy usytuowanych W budynkach oraz W obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie

8.3. Maszyny, instalacje i urz?dzenia Wykorzystywane przy prowadzeniu robot budowlanych

8.4. Roboty Wykonywane na Wysoko?ci — rusztowania i podesty

8.5. Bezpieczeństwo Wykonywania innych robot budowlanych

8.6. Przepisy szczególne dotycz?ce Wykonywania robot budowlanych

VII. Najcz?stsze b??dy w prowadzeniu Ksi??ki Obiektu Budowlanego

1. Kontrola Ksi??ki Obiektu Budowlanego

1. Kontrola poprawno?ci wpisów W Ksi??ce Obiektu Budowlanego

2. Kontrola kompletno?ci dokumentacji

3. Zapoznanie si? inspektorów organu Nadzoru Budowlanego z tre?ci? protoko?ów pokontrolnych i innych dokumentów

2. Najcz?stsze biedy pope?niane przez osoby odpowiedzialne za prowadzenie Ksi??ki Obiektu Budowlanego

1. B??dy zwi?zane z uzupe?nianiem Wpisów W Ksi??ce Obiektu Budowlanego

2. B??dy zwi?zane z gromadzeniem dokumentacji eksploatacyjnej

3. B??dy zwi?zane z organizacja i udokumentowaniem okresowych kontroli technicznych obiektu

4. B??dy zwi?zane z organizacja i udokumentowaniem okresowych kontroli technicznych obiektu Wielkopowierzchniowego

3. Sankcje zwi?zane z biedami i nieprawid?owo?ciami w prowadzeniu Ksi??ki Obiektu Budowlanego

VIII. Instrukcja prowadzenia Ksi??ki Obiektu Budowlanego

1. Za?o?enie Ksi??ki Obiektu Budowlanego

2. Forma Ksi??ki Obiektu Budowlanego i wpisów

3. Obowi?zkowa dokumentacja do??czona do KOB

4. Dane techniczne charakteryzuj?ce obiekt

5. Prowadzenie KOB dla ro?nego rodzaju obiektów budowlanych

5.1. Prowadzenie Ksi??ki Obiektu Budowlanego dla budynków kultury, nauki i o?wiaty

5.2. Prowadzenie Ksi??ki Obiektu Budowlanego obiektów budowlanych przemys?owych

5.3. Prowadzenie Ksi??ki Obiektu Budowlanego obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego

5.3.1. BudoWnictWo sportowe i rekreacyjne

5.3.2. Charakterystyka Wybranych obiektoW budoWnictWa sportowego i rekreacyjnego

5.3.3. Obiekty budowlane zakWateroWania turystycznego i rekreacyjnego

5.3.4. Charakterystyka Wybranych obiektow budowlanych zakwaterowania turystyczne- go i rekreacyjnego

5.3.5. Prowadzenie Ksiazki Obiektu Budowlanego obiektow sportowych i rekreacyjnych oraz zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego

5.3.6. Podsumowanie

5.4. Prowadzenie Ksi??ki Obiektu Budowlanego budynków wielorodzinnych wybudowanych w technologii wielkop?ytowej

5.4.1. Obiekty wielkop?ytowe. Definicja, rodzaje i charakterystyka

5.4.2. Awaryjno?? w budynkach wzniesionych w technologii wielkop?ytowej

5.4.3. Kontrole okresowe stanu technicznego oraz prowadzenie Ksi??ki Obiektu Budowlanego budynków mieszkalnych wielorodzinnych wzniesionych w technologii wielkop?ytowej

5.4.4. Podsumowanie

5.5. Prowadzenie Ksi??ki Obiektu Budowlanego obiektów administracji publicznej

5.6. Prowadzenie Ksi??ki Obiektu Budowlanego obiektów s?u?by zdrowia, opieki spo?ecznej i socjalnej

5.7. Prowadzenie Ksi??ki Obiektu Budowlanego budynków komercyjnych

IX. Gotowa dokumentacja do wykorzystania

1. Listy kontrolne

2. Protoko?y odbioru robot budowlanych

3. Wnioski

3.1. Wniosek o pozwolenie na budow? lub rozbiórk? (B-1)

3.2. Zg?oszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2)

3.3. O?wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo?ci? na cele budowlane (B-3)

3.4. Informacja uzupe?niaj?ca do Wniosku o pozwolenie na budow? lub rozbiórk?, zg?oszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz o?wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo?ci? na cele budowlane (B-4)

3.5. Wzór decyzji o rozpatrzeniu Wniosku

3.6. Przyk?adowy wzór zg?oszenia budowy lub robot budowlanych innych ni? dotycz?cych budynku mieszkalnego jednorodzinnego

3.7. Przyk?adowy wzór zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpocz?cia robot budowlanych

3.8. Przyk?ad zawiadomienia o zakończeniu budowy/Wniosku o Wydanie pozwolenia na u?ytkowanie oraz o?wiadczenia inwestora

3.9. Wniosek 0 przeprowadzenie Wybranego badania, ekspertyzy urz?dzenia technicznego

3.10. Wniosek o Wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego

3.11. Wniosek o Wydanie pozwolenia na u?ytkowanie

3.12. Wzór uzupe?nienia Wniosku

Brak za??czników
Brak prenumeraty
 
雅彩彩票 中牟县| 辽源市| 景泰县| 通辽市| 乐清市| 正镶白旗| 鲜城| 晋城| 汽车| 龙口市| 崇仁县| 宁化县| 方山县| 美姑县| 玉溪市| 吐鲁番市| 金乡县| 平安县| 盘山县| 育儿| 丹巴县| 博野县| 石屏县| 肃宁县| 唐山市| 福建省| 邵阳县| 乌兰浩特市| 漳州市| 西青区| 台中市| 临城县| 扶沟县| 靖安县| 徐州市| 桐城市| 绥宁县| 黄平县| 额济纳旗| 隆林| 武清区|