Ksi?garnia – szczegó?y publikacji

Podgl?d
dost?pny

Nowe Prawo Budowlane i Przepisy Wykonawcze

Zamów publikacj?

Autor: Rafa? Lewandowski, Andrzej Kulak
Wydawnictwo: Forum Media Polska Sp. z o.o.
Stron: 1200
Data wydania: 2019-07-20
Typ: ksi??ka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: brak informacji


Wersja papierowa: 569,00 PLN

Data wydania:

20-07-2019

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

tak

?

?Nowe Prawo Budowlane i Przepisy Wykonawcze” to praktyczna publikacja dla bran?y budowlanej zawieraj?ca jasny komentarz do Prawa budowlanego oraz ustaw wa?nych w trakcie prowadzenie procesu inwestycyjnego, projektowania i wykonywania prac budowlanych

Dla kogo?

?Nowe Prawo Budowlane i Przepisy Wykonawcze” to ponad 1200 stron materia?ów przygotowanych specjalnie z my?l? o inwestorach, architektach i projektantach, kierownikach budów i kierownikach robót, inspektorach nadzoru inwestorskiego, szefach firm wykonawczych, pracownikach administracji architektoniczno-budowlane.

Dost?p do wi???cych interpretacji aktualnie obowi?zuj?cych przepisów z zakresu wszystkich ustaw oraz rozporz?dzeń maj?cych wp?yw na proces inwestycyjno-budowlany oraz komentarz do zmienionych regulacji, które wesz?y w ?ycie w 2017 r.

Spis tre?ci:?

I. Najnowsze zmiany przepisów prawa budowlanego

1. Uczestnicy procesu budowlanego

1.1. Rola organów administracji publicznej (przedmiot regulacji ustawowej)

1.1.1. Organy administracji architektoniczno-budowlanej

1.1.2. Nadzór budowlany – uprawnienia i kompetencje

1.1.3. Nowe przepisy w zakresie uprawnień budowlanych

1.2. Prawa i obowi?zki inwestora

1.2.1. Nowe zasady odpowiedzialno?ci solidarnej inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy

1.3. Prawa i obowi?zki projektanta

1.4. Prawa i obowi?zki kierownika budowy

1.5. Prawa i obowi?zki inspektora nadzoru inwestorskiego

2. Umowa o roboty budowlane

2.1. Roboty budowlane, dla których wymagane jest pozwolenie na budow?

2.2. Roboty budowlane, dla których wymagane jest zg?oszenie

2.3. Roboty budowlane, dla których nie jest wymagane pozwolenie lub zg?oszenie

3. Czynno?ci poprzedzaj?ce wydanie pozwolenia na budow?

3.1. Wniosek o pozwolenie na budow? i rozbiórk?

3.2. Wymagania wobec projektu budowlanego

3.3. Dodatkowe opinie, uzgodnienia i pozwolenia

3.4. O?wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomo?ci? na cele budowlane

3.5. Czynno?ci organu przed wydaniem pozwolenia na budow?

3.6. Pozwolenie na budow? – wydanie decyzji, zmiana i odmowa

3.6.1. Wydanie decyzji o pozwoleniu na budow?

3.6.2. Zmiana pozwolenia na budow?

3.6.3. Odmowa udzielenia pozwolenia na budow?

3.6.4. Problematyka zagadnienia wst?pnego jako przes?anki zawieszenia post?powania

3.6.5. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budow? i pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych

4. Budowa i procedura oddawania do u?ytku obiektu budowlanego

4.1. Faza prowadzenia robót budowlanych

4.2. Rozpocz?cie robót budowlanych

5. Kontrola budowy

6. Warunki przyst?pienia do u?ytkowania obiektu budowlanego

7. Zmiana sposobu u?ytkowania obiektu budowlanego lub jego cz??ci

8. Nielegalne przyst?pienie do u?ytkowania obiektu budowlanego

9. Specustawa mieszkaniowa

9.1. Poj?cie inwestycji i zakres regulacji

9.2. Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej

9.3. Koncepcja urbanistyczno architektoniczna

9.4. Wniosek o wydanie uchwa?y lokalizacyjnej

9.5. Pozwolenie na budow? inwestycji mieszkaniowej i post?powania towarzysz?ce

9.6. Standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych

9.7. Kontrowersje

10. Wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych

10.1. Wprowadzenie do obrotu lub udost?pnianie na rynku krajowym wyrobów budowlanych

10.2. Kontrola wyrobów budowlanych

11. Projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego 2018

11.1. Planowanie przestrzenne w projekcie Kodeksu urbanistyczno-budowlanego

11.2. Proces inwestycyjny

12. Projekt zmian – ustawa inwestycyjna

12.1. Zmiany w zakresie dróg publicznych, geodezji, energetyki, wód i ?cieków

12.2. Zmiany w zakresie planowania przestrzennego

12.3. Zmiany w zakresie ustawy Prawo budowlane

13. Ochrona danych osobowych w bran?y budowlanej

13.1. Zakres stosowania oraz cel wprowadzenia nowych regulacji dotycz?cych ochrony danych osobowych

13.2. Organizacja procesu przetwarzania danych osobowych

13.3. Zasady przetwarzania danych osobowych

13.4. Bezpieczeństwo przetwarzania danych

II. Planowanie przestrzenne ? w?adztwo planistyczne gminy

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

3.1. Realizacja inwestycji celu publicznego

3.2. Decyzja o warunkach zabudowy

4. Rewitalizacja terenów inwestycyjnych

III. Przepisy techniczno-budowlane dla poszczególnych obiektów

1. Egzekucja administracyjna obowi?zków wynikaj?cych z Prawa budowlanego

2. Odst?pstwo od warunków technicznych

3. Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania

3.1. Sytuowanie budynków wzgl?dem granicy dzia?ki budowlanej

3.2. Sytuowanie budynków wzgl?dem parkingów , odleg?o?ci miejsc do gromadzenia odpadów sta?ych, odleg?o?ci dotycz?cych pokryw i wylotów wentylacji

3.3. Zmiany w zakresie zabudowy i zagospodarowania dzia?ki budowlanej

3.4. Dost?p inwestycji do drogi publicznej

3.4.1. Dost?p faktyczny i prawny do drogi publicznej

3.4.2. Zezwolenie zarz?dcy drogi na lokalizacj? zjazdu

4. Uzbrojenie dzia?ki – wytyczne

4.1. Uzbrojenie dzia?ki – wytyczne formalne

4.2. Uzbrojenie dzia?ki – wytyczne techniczne

5. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych w zamówieniach publicznych

6. Tymczasowe obiekty budowlane

7. Polskie Normy a warunki techniczne dla obiektów budowlanych

8. Przeciwpo?arowe zaopatrzenie budynków w wod? i organizacja dróg po?arowych

9. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym

10. Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub us?ugi

11. Roboty budowlane w pasie drogowym

12. Prace budowlane w otoczeniu zabytków

12.1. Prawo budowlane

12.2. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

12.3. Nowe przepisy

IV. Projekt budowlany – wymagania ogólne

1. Obowi?zkowa tre?? projektu budowlanego – podstawowe informacje

1.1. Zatwierdzenie projektu budowlanego

1.2. Zgodno?? projektu budowlanego z wymaganiami okre?lonymi w decyzji o warunkach zabudowy

2. Forma i zakres projektu budowlanego

2.1. Forma projektu budowlanego

2.2. Zakres projektu budowlanego – projekt zagospodarowania dzia?ki lub terenu

2.3. Zakres projektu budowlanego – projekt architektoniczno- -budowlany

V. Wymagania zgodno?ci projektu i wykonania prac budowlanych pod wzgl?dem ppo?.

1. Bezpieczeństwo przeciwpo?arowe

2. Uzgadnianie projektu budowlanego pod wzgl?dem ochrony przeciwpo?arowej

3. Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpo?arowych

4. Zabezpieczenie przeciwpo?arowe w projekcie budowlanym

4.1. Zabezpieczenia przeciwpo?arowe dla obiektów szczególnych

4.2. Escape room – ochrona przeciwpo?arowa

VI. Ochrona ?rodowiska, Prawo wodne, Prawo energetyczne w procesie budowlanym

1. Decyzja o ?rodowiskowych uwarunkowaniach

1.1. Wymogi formalne wniosku

1.2. Ocena oddzia?ywania przedsi?wzi?cia na ?rodowisko

2. Prawo ochrony przyrody a proces budowlany

2.1. Usuwanie drzew lub krzewów

2.1.1. Wniosek o zezwolenie na usuni?cie drzewa lub krzewu

2.1.2. Usuni?cie drzew lub krzewów przez osoby fizyczne na cele prywatne

2.1.3. Op?aty

2.1.4. Prowadzenie prac w obr?bie drzew

3. Ustawa Prawo energetyczne a bran?a budowlana

3.1. Procedury realizacji przy??czy

3.2. Wymogi techniczne dla urz?dzeń, instalacji i sieci

3.3. Wniosek o przy??czenie, warunki przy??czenia, odmowa przy??czenia

3.4. Umowa o przy??czenie

3.5. Przy??czanie ?róde? energii elektrycznej do sieci

3.6. Przy??czanie do sieci ?róde? stanowi?cych mikroinstalacje

4. Prawo wodne wed?ug nowych przepisów

4.1. System zgód wodnoprawnych

4.2. Pozwolenie wodnoprawne

4.2.1. Wniosek o pozwolenie wodnoprawne

4.2.2. Odmowa, wyga?ni?cie, cofni?cie i ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego

4.2.3. Wzajemna relacja pozwolenia na budow? i pozwolenia wodnoprawnego

4.3. Zg?oszenia wodnoprawne

4.4. Oceny wodnoprawne

4.5. Budownictwo wodne

VII. Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych

1. Kategorie geotechniczne obiektów budowlanych

2. Forma przedstawienia geotechnicznych warunków posadowienia

3. Przygotowanie dokumentacji geologiczno-in?ynierskiej

3.1. Dokumentacja geologiczno-in?ynierska sporz?dzana w celu okre?lenia warunków geologiczno-in?ynierskich na potrzeby zagospodarowania przestrzennego

3.2. Dokumentacja geologiczno-in?ynierska sporz?dzana na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych, z wy??czeniem obiektów budownictwa wodnego i obiektów budowlanych inwestycji liniowych

3.3. Dokumentacja geologiczno-in?ynierska sporz?dzana na potrzeby posadawiania obiektów budownictwa wodnego

3.4. Dokumentacja geologiczno-in?ynierska sporz?dzana na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych inwestycji liniowych

3.5. Dokumentacja geologiczno-in?ynierska sporz?dzana na potrzeby podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji lub podziemnego sk?adowania odpadów

3.6. Dokumentacja geologiczno-in?ynierska sporz?dzana na potrzeby sk?adowania odpadów na powierzchni

VIII. Przepisy dotycz?ce pe?nienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz nadzór nad realizacj? inwestycji

1. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

1.1. Uzyskiwanie uprawnień budowlanych – wymagania

1.2. Uzyskiwanie uprawnień budowlanych – wymagana dokumentacja, post?powanie kwalifikacyjne

1.3. Brak ograniczeń i ograniczenia uprawnień budowlanych

1.4. Uprawnienia budowlane – specjalno?ci

1.5. Kodeks urbanistyczno-budowlany i nowa ustawa

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych

2.1. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach ziemnych

2.2. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy obs?udze ?urawi wie?owych

2.3. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych robotach budowlanych

2.3.1. Podwodne prace budowlane

2.3.2. Bezpieczeństwo przy urz?dzeniach elektrycznych na budowie

2.3.3. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach szczególnie niebezpiecznych

2.4. Post?powanie w zwi?zku z wypadkiem przy pracy

Brak za??czników
Brak prenumeraty
 
雅彩彩票 凌云县| 浙江省| 扎鲁特旗| 陆河县| 珠海市| 神农架林区| 江安县| 太湖县| 新巴尔虎右旗| 巨鹿县| 晋宁县| 宜兴市| 邛崃市| 盘锦市| 阳西县| 台东市| 齐河县| 碌曲县| 扎赉特旗| 额尔古纳市| 宝清县| 新宁县| 比如县| 德钦县| 区。| 察雅县| 淅川县| 新乡县| 龙井市| 珲春市| 渝北区| 广东省| 贺兰县| 五河县| 冀州市| 大竹县| 天津市| 衡南县| 高唐县| 六安市| 桐庐县|