Ksi?garnia – szczegó?y publikacji

Podgl?d
dost?pny

Poradnik Kierownika Budowy z teczk? dokumentacji na pendrive

Zamów publikacj?

Autor: Forum Media Polska Sp. z o.o.
Wydawnictwo: Forum Media Polska Sp. z o.o.
Stron: 900
Data wydania: 2019-02-02
Typ: ksi??ka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-37-412142-2


Wersja papierowa: 619,00 PLN

Data wydania:

02-02-2019

Wymiary:

619.00

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

tak

?

?Poradnik Kierownika Budowy” to kompletna baza praktycznych informacji na temat obowi?zków, które musi wype?nia? kierownik budowy – wymagania wynikaj?ce z prawa w zakresie umów budowlanych czy dotycz?ce tworzenia dokumentacji odbiorczej. Kompendium wiedzy kierownika budowy zawiera m.in. nowe wytyczne przy zawieraniu umów budowlanych, warunki przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz metod? weryfikacji poszczególnych robót wg dokumentacji budowlanej.

Publikacja dedykowana kierownikom budów

?Poradnik Kierownika Budowy” zaznajomi Ci? z licznymi nowelizacjami ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290), pozwoli ustrzec si? przed najcz??ciej pope?nianymi b??dami w post?powaniu administracyjnym przygotowuj?cym do rozpocz?cia prac oraz zagwarantuje prawid?owe i terminowe wykonanie kluczowych prac okre?lonych w projekcie. Otrzymasz równie? zbiór gotowych edytowalnych dokumentów – wnioski, protoko?y, umowy, za?wiadczenia oraz listy kontrolne, które zapewni? szybk? pomoc w ka?dej sytuacji. Wpisujesz tylko swoje dane w wykropkowane miejsca – to wszystko! W?ród najnowszych druków znajduj? si? instrukcje do bezpiecznego u?ytkowania maszyn budowlanych zgodnie z ustaw? o systemach oceny zgodno?ci.

Spis tre?ci:

I. UMOWY BUDOWLANE – OBOWI?ZKOWE ZAPISY, KLAUZULE, ZABEZPIECZENIA ORAZ GOTOWE PRZYK?ADY

1. Nowe wytyczne przy zawieraniu umów budowlanych dotycz?ce okre?lania regu? podwykonawstwa, trybu realizacji robót oraz zasad aneksowania umów

2. Obowi?zkowe klauzule umowne – analiza sprawdzonych klauzul dotycz?cych:? polisy ubezpieczenia, wynagrodzenia, zmiany stawki VAT, kaucji na pokrycie szkód w trakcie realizacji inwestycji, czasu pracy

3. Zabezpieczenia kontraktowe – jakie kaucje i kary umowne nale?y zawrze? w kontrakcie aby zabezpieczy? p?atno?? za niewykonanie lub nienale?yte wykonanie umowy

4. Dodatkowe umowy serwisowe na urz?dzenia uj?te w projekcie? - co nale?y w nich uj?? aby braki w dokumentacji serwisowej nie by?y podstaw? do odst?pienia od udzielonych gwarancji kontraktowych

5. Zestaw 30 gotowych do u?ycia wzorów umów na ka?dy rodzaj budowy, modernizacji czy remontu oraz us?ug zwi?zanych z ich realizacj?, w tym m.in.:

6. umowa z inspektorem nadzoru,

7. umowa z podwykonawc? robót budowlanych,

8. umowa z dostawc? kruszywa? i innych materia?ów budowlanych,

9. umowa o wykonanie prac geodezyjnych, itp.

9.1. Szczegó?owa instrukcja opracowania umowy o roboty budowlane wraz z przyk?adowymi wzorami wpisów

9.2. Katalog sprawdzonych klauzul i zabezpieczeń umownych, przyk?ady druków i weksli gwarancyjnych, dotycz?cych m.in.:

10. rozliczania wynagrodzenia, w tym za prace dodatkowe

11. zmiany stawki VAT,

12. kaucji na pokrycie szkód w trakcie realizacji inwestycji,

13. polisy ubezpieczenia,

14. ryzyka wyst?pienia tzw. si?y wy?sze, np. niekorzystnych warunków atmosferycznych

II. PRZYGOTOWANIE I ROZPOCZYNANIE ROBóT

1. Zakres wymaganych dzia?ań i formalno?ci przy zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydawaniu pozwolenia na budow?

2. Nowe procedury potwierdzaj?ce prawo do terenu na cele budowlane oraz przygotowanie dokumentacji geologiczno-in?ynierskiej

3. Obowi?zkowe czynno?ci, które nale?y wykona? przed przyst?pieniem do realizacji – wymogi administracyjne m. in. przy opracowywaniu map geodezyjnych, wniosków o wydanie decyzji ?rodowiskowych i pozwoleń, wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, wniosków o udzielenie pozwolenia wodno-prawnego

4. Warunki przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy przed rozpocz?ciem robót – aktualne wytyczne i praktyczne wskazówki

5. Komplet obowi?zuj?cych wniosków, podań, zawiadomień i o?wiadczeń niezb?dnych do rozpocz?cia robót budowlanych, w tym, m.in.:??

5.1. wniosek o wydanie zezwolenia na zaj?cie pasa drogowego

5.2. zawiadomienie o zmianach uczestników procesu budowlanego;

5.3. zestaw dokumentów koniecznych do uzyskania decyzji ?rodowiskowych,

5.4. o?wiadczenie o w?a?ciwym zagospodarowaniu terenów przyleg?ych,? ?

5.5. wzór protoko?u przekazania placu budowy wraz z przyk?adowym planem zagospodarowania placu

III. PROWADZENIE KONTROLI JAKO?CI PRAC

1. Warunki techniczne oraz wytyczne BHP? i PPO? przy prowadzeniu poszczególnych robót budowlanych w trakcie realizacji inwestycji

2. Nowe zasady wprowadzania zmian podczas realizacji robót w stosunku do prac przewidzianych w umowie i projekcie – procedury formalne i dokumentacyjne zabezpieczaj?ce odpowiedzialno?? inwestora i wykonawcy

3. Wymagania kontroli w zakresie poprawno?ci i jako?ci realizowanych robót (m.in.: ziemnych, konstrukcyjnych, izolacyjnych) pod k?tem

3.1. Polskich Norm,

3.2. Aprobat technicznych,

3.3. Certyfikatów zgodno?ci

3.4. przyj?tej sztuki budowlanej

4. Wzorcowy szablon Planu BIOZ wraz instrukcj? opracowania dla ró?nego rodzaju inwestycji, protoko?y zabezpieczenia prac niebezpiecznych po?arowo

5. 50 gotowych do u?ycia instrukcji BHP dla pracowników budowlanych

6. Zestaw list kontrolnych do weryfikacji prac budowlanych na ka?dym etapie inwestycji

7. Komplet protoko?ów kontroli wyrobów budowlanych

IV. ODBIORY I ODDAWANIE DO U?YTKOWANIA

1. Odbiory prac zanikaj?cych i cz??ciowych? –? jakie badania, pomiary i próby nale?y przeprowadza? w trakcie realizacji inwestycji, jak je udokumentowa? i z czym porówna? (karty techniczne, certyfikaty, normy PN-EN)?

2. Odbiór dokumentacji powykonawczej – zasady weryfikacji poprawno?ci prowadzenia dziennika budowy, jakimi wpisami mo?na zabezpieczy? swoje `interesy` w dokumentacji

3. Weryfikacja poszczególnych robót wg dokumentacji budowlanej - co nale?y sprawdzi? w obiekcie przed odbiorem, aby mie? pewno?? ?e stan rzeczywisty inwestycji zgadza si? z projektem budowlanym, pozwoleniem na budow? i dokumentacj? powykonawcz?

4. Co sprawdzaj? i do czego najcz??ciej maj? uwagi inspektorzy NB i PSP podczas kontroli obiektu przygotowanego do u?ytkowania –praktyczna lista kontrolna

4.1. Protokó? kontroli obowi?zkowej zakończonej budowy z praktycznym obja?nieniem

4.2. Zestaw 20 protoko?ów z odbiorów cz??ciowych, prac zanikaj?cych, wykrytych wad i usterek, w tym m.in.:

4.2.1. protokó? odbioru cz??ciowego przewodu wodoci?gowego i kanalizacyjnego? ? ?

4.2.2. protokó? odbioru przewodów kominowych, pod??czeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych? ?

4.3. Obligatoryjne procedury i czynno?ci przy odbiorach budowlanych, w tym:

4.3.1. zawiadomienie o usuni?ciu nieprawid?owo?ci sanitarno-higienicznych

4.3.2. zg?oszenie do u?ytkowania cz??ci obiektu w którym trwaj? jeszcze prace budowlane

4.3.3. o?wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu budowlanego z odst?pstwami od projektu?

V. ODPOWIEDZIALNO?? I WSPó?PRACA NA LINII: INWESTOR – KIEROWNIK BUDOWY – PROJEKTANT

1. Odpowiedzialno?? uczestników procesu budowlanego podczas odbioru robót – najwa?niejsze dokumenty zabezpieczaj?ce poprawno?? prowadzenia i odbioru inwestycji zgodnie z wytycznymi Prawa budowlanego i warunków technicznych

2. Problemy z realizacj? warunków projektu budowlanego – jakie obowi?zki wobec kierownika budowy ma projektant, a jakie inwestor?

3. Wymagane roboty dodatkowe nie uj?te w projekcie budowlanym – jak je udokumentowa? i rozliczy?

4. Wytyczne w zakresie rozliczania robót w przypadku og?oszenia upad?o?ci g?ównego wykonawcy lub przedwczesnego rozwi?zania umowy o roboty budowlane

5. Wady i b??dy projektowe - kto odpowiada za b??dy oraz braki w zatwierdzonym projekcie budowlanym?

6. O?wiadczenia kierownika budowy, w tym: o przej?ciu odpowiedzialno?ci za teren budowy; o zgodno?ci wykonanych prac z projektem budowlanym

7. Kalkulacje i rozliczenia robót dodatkowych, prac posiadaj?cych wady oraz prac realizowanych etapami

8. Wzory pism roszczeniowych, przyk?adowe wezwania do usuni?cia usterki

9. Kompletna dokumentacja stwierdzonych wad i b??dów budowlanych

Praktyczna dokumentacja zawieraj?ca m.in.:

  • wzory umów na roboty i us?ugi budowlane zabezpieczaj?ce interesy kierownika budowy
  • listy kontrolne i dokumenty niezb?dne podczas prowadzenia budowy
  • wzory protoko?ów z odbiorów robót budowlanych
Brak za??czników
Brak prenumeraty
 
雅彩彩票 池州市| 乌兰浩特市| 大英县| 平顺县| 华池县| 榆林市| 新安县| 象山县| 格尔木市| 南漳县| 理塘县| 山阴县| 长治县| 苍南县| 阜宁县| 德清县| 句容市| 安达市| 海城市| 山阴县| 施甸县| 西林县| 扶沟县| 饶河县| 西乌珠穆沁旗| 民乐县| 遂溪县| 常宁市| 大理市| 乌拉特后旗| 东乡族自治县| 白水县| 河西区| 分宜县| 五常市| 新干县| 无为县| 建阳市| 九台市| 纳雍县| 宜阳县|