Ksi?garnia – szczegó?y publikacji

Podgl?d
dost?pny

Metodyka planowania w zarz?daniu nieruchomo?ciami

Zamów publikacj?

Autor: Andrzej Muczyński
Wydawnictwo: EDUCATERRA Spó?ka z.o.o.
Stron: 267
Data wydania: 2016-09-09
Typ: ksi??ka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-38-8999-64-2


Wersja papierowa: 45,00 PLN

Data wydania:

09-09-2016

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

?

Uwzgl?dniaj?c tez? ogóln? i znaczenie funkcji planowania w mened?erskim podej?ciu do zarz?dzania nieruchomo?ciami cele pracy obejmuj?:

  • przedstawienie specyfiki procesu zarz?dzania nieruchomo?ciami na tle teorii zarz?dzania;
  • dokonanie przegl?du, analizy i syntezy podstawowych zagadnień dotycz?cych planowania w zarz?dzaniu organizacjami z punktu widzenia mo?liwo?ci wykorzystania (adaptacji) wykszta?conych tam koncepcji, zasad, metod i procedur do zarz?dzania nieruchomo?ciami;
  • opracowanie kompleksowej i spójnej metodyki tworzenia typowych planów zarz?dzania nieruchomo?ciami stanowi?cej rozwi?zane modelowe - rodzaj "teorii ?redniego zasi?gu"- mo?liwe do zastosowania dla ró?nych rodzajów i typów nieruchomo?ci;
  • implementacj? ustalonej metodyki planowania na przyk?adzie wybranej - realnie istniej?cej - nieruchomo?ci mieszkaniowej po dokonaniu szczegó?owej analizy i oceny uwarunkowań w otoczeniu wewn?trznym i zewn?trznym badanego obiektu.

Przyj?te cele stanowi? zestaw sekwencyjny zbudowany wed?ug zasady od ogó?u do szczegó?u. Zosta?y one skorelowane ze struktur? tre?ci monografii.

Spis tre?ci:

1. Wprowadzenie?

1.1. Rozwój teorii i praktyki? zarz?dzania nieruchomo?ciami

1.2. Cel i zakres pracy

2. Zarz?dzanie nieruchomo?ciami na tle teorii zarz?dzania

2.1. Teoria zarz?dzania jako dyscyplina naukowa

2.2. Definicje i interpretacje zarz?dzania a zarz?dzanie nieruchomo?ciami

2.3. Strukturalne uj?cie procesu zarz?dzania nieruchomo?ciami

2.4. Funkcjonalne uj?cie procesu zarz?dzania nieruchomo?ciami

2.5. Zarz?dzanie nieruchomo?ciami jako proces dynamiczny i wielowymiarowy

3. Podstawy planowania w procesach zarz?dzania

3.1. Istota, zasady i funkcje planowania

3.2. Przebieg procesu planowania

3.3. Typologia planowania?

3.4. Metody i techniki planowania

3.5. Zalety i wady planowania w zarz?dzaniu

4. Koncepcja i metody planowania strategicznego

4.1. Misja, wizja i zamierzenia

4.2. Analiza strategiczna

4.2.1. Analiza otoczenia zewn?trznego

4.2.2. Analiza wewn?trzna

4.2.3. Metoda SWOT jako algorytm analizy strategicznej

4.3. Formu?owanie i wybór strategii zarz?dzania

4.4. Sporz?dzanie planu strategicznego

5. Zasady, formy i procedury planowania operacyjnego

5.1. Ogólna charakterystyka planowania operacyjnego

5.2. Rodzaje planów operacyjnych?

5.3. Procedura sporz?dzania planów operacyjnych

6. Metodyka tworzenia typowego planu zarz?dzania nieruchomo?ci?

6.1. Definicje, cele i funkcje planu zarz?dzania nieruchomo?ci?

6.2. Za?o?enia ogólne opracowania typowego planu zarz?dzania nieruchomo?ci?

6.3. Procedura sporz?dzania typowego planu zarz?dzania nieruchomo?ci?

6.4. Struktura tre?ci typowego planu zarz?dzania nieruchomo?ci?

6.5. Charakterystyka elementów tre?ci typowego planu zarz?dzania nieruchomo?ci?

6.5.1. Wst?p do planu zarz?dzania nieruchomo?ci?

6.5.2. Analiza i ocena stanu istniej?cego nieruchomo?ci?

6.5.3. Analiza otoczenia rynkowego nieruchomo?ci

6.5.4. Analiza ekonomiczno-finansowa nieruchomo?ci

6.5.5. Analiza strategiczna

6.5.6. Sformu?owanie (za?o?eń) planu strategicznego

6.5.7. Opracowanie planu operacyjnego (realizacyjnego)?

6.5.8. Podsumowanie planu, wnioski końcowe i rekomendacje

6.6. Wymagania szczególne stawiane typowym planom zarz?dzania?

7. Implementacja metodyki planowania na wybranej nieruchomo?ci mieszkaniowej

7.1. Wst?p

7.1.1. Podstawa formalna sporz?dzania planu

7.1.2. Przedmiot i zakres planu

7.1.3. Status w?a?ciciela i zarz?dcy (autora planu)

7.1.4. Cele opracowania planu a oczekiwania w?a?ciciela nieruchomo?ci

7.1.5. Podstawy prawne zarz?dzania nieruchomo?ci?

7.1.6. Wykorzystane ?ród?a informacji i materia?y pomocnicze

7.2. Analiza i ocena stanu istniej?cego nieruchomo?ci

7.2.1. Analiza stanu prawnego nieruchomo?ci?

7.2.2. Lokalizacja i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

7.2.3. Analiza stanu techniczno-funkcjonalnego nieruchomo?ci

7.2.4. Charakterystyka dokumentacji technicznej

7.2.5. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomo?ci?

7.2.6. Okre?lenie potrzeb remontowo-modernizacyjnych

7.2.7. Analiza sposobu zarz?dzania nieruchomo?ci?

7.2.8. Podsumowanie i wnioski

7.3. Analiza otoczenia rynkowego nieruchomo?ci

7.3.1. Otoczenie zewn?trzne i analiza rynku nieruchomo?ci

7.3.2. Klienci – potrzeby, preferencje i upodobania

7.3.3. Analiza nieruchomo?ci konkurencyjnych i porównywalnych

7.3.4. Podsumowanie i wnioski

7.4. Analiza ekonomiczno-finansowa nieruchomo?ci

7.4.1. Bie??ca analiza finansowa nieruchomo?ci

7.4.2. Mo?liwo?ci poprawy sytuacji finansowej nieruchomo?ci?

7.4.3. Obecne i potencjalne ?ród?a finansowania?

7.4.4. Okre?lenie warto?ci rynkowej nieruchomo?ci?

7.4.5. Podsumowanie i wnioski

7.5. Analiza strategiczna

7.5.1. Mocne i s?abe strony nieruchomo?ci?

7.5.2. Szanse i zagro?enia w otoczeniu zewn?trznym

7.6. Sformu?owanie (za?o?eń) planu strategicznego

7.6.1. Okre?lenie wariantów (scenariuszy) post?powania?

7.6.2. Ocena projektowanych wariantów post?powania

7.6.3. Wskazanie wariantu optymalnego (planu strategicznego)

7.7. Opracowanie planu operacyjnego (realizacyjnego)

7.8. Podsumowanie planu, wnioski końcowe i rekomendacje

8. Podsumowanie i wnioski

Bibliografia

Inne ?ród?a

Wykaz tabel i rysunków

Brak za??czników
Brak prenumeraty
 
雅彩彩票 肇源县| 宜丰县| 布拖县| 凤山县| 高唐县| 石家庄市| 棋牌| 冷水江市| 金山区| 黎平县| 交城县| 团风县| 伊宁县| 车致| 出国| 邯郸市| 宝应县| 福州市| 金华市| 洛阳市| 周口市| 彭泽县| 塔城市| 利津县| 九台市| 陕西省| 长沙市| 天镇县| 雅江县| 依安县| 攀枝花市| 朔州市| 全南县| 武汉市| 隆昌县| 新疆| 湘西| 法库县| 岢岚县| 巴中市| 靖西县|