Ksi?garnia – szczegó?y publikacji

Podgl?d
dost?pny

Zasady okre?lania warto?ci nieruchomo?ci

Zamów publikacj?

Autor: Andrzej Hopfer, Lech Kotlewski, Ryszard Cymerman
Wydawnictwo: EDUCATERRA Spó?ka z.o.o.
Stron: 235
Data wydania: 2016-05-09
Typ: ksi??ka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-38-899963-5


Wersja papierowa: 50,00 PLN

Data wydania:

09-05-2016

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

?

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo?ciami (T.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774) - traktowana jako g?ówny akt prawny w zakresie wyceny nieruchomo?ci - podaje podstawowe definicje dotycz?ce przedstawionych zagadnień. Oto niektóre z nich:

  • okre?lanie warto?ci nieruchomo?ci - nale?y przez to rozumie? okre?lanie warto?ci nieruchomo?ci jako przedmiotu prawa w?asno?ci i innych praw do nieruchomo?ci (art. 4, pkt.6a);
  • wycena nieruchomo?ci - nale?y przez to rozumie? post?powanie, w wyniku którego dokonuje si? okre?lenia warto?ci nieruchomo?ci (art. 4, pkt. 6);
  • szacowanie nieruchomo?ci - nale?y przez to rozumie? czynno?ci zwi?zane z okre?laniem warto?ci nieruchomo?ci (art. 4, pkt. 8)

Te trzy poj?cia zwi?zane z szukaniem warto?ci przedmiotu wyceny s? w brzmieniu podobne, ale w znaczeniu ró?ne:

  • okre?lenie warto?ci w domy?le oznacza jakiego rodzaju prawa rzeczowego szukamy warto?ci;
  • ?wycena nieruchomo?ci to kolejne kroki (post?powania) zwi?zane z wykonaniem operatu, a wi?c badanie dokumentów (prawnych, geodezyjnych, planistycznych) i stanu nieruchomo?ci, analiza rynku i oszacowanie warto?ci nieruchomo?ci, z przygotowanie odpowiedniego dokumentu (operatu szacunkowego);
  • szacowanie nieruchomo?ci to czynno?ci prowadz?ce do znalezienia warto?ci, a wi?c wybór procedury okre?lenia warto?ci i jej zastosowanie (podej?cia, metody , techniki).

W uj?ciu schematycznym wycena nieruchomo?ci, to danie poprawnej odpowiedzi na trzy podstawowe pytania:

  1. co? (co jest przedmiotem wyceny?),
  2. po co? (w jakim celu jest okre?lana warto???),
  3. jak? (jak ma by? okre?lona warto???).

Odpowiedzi na te trzy pytania s? ?ci?le ze sob? powi?zane co oznacza, ?e zmiana odpowiedzi na pytanie "co?" lub "po co?" wywo?uje najcz??ciej zmian? odpowiedzi na pytanie "jak?" - a wi?c procedura okre?lenia warto?ci jest zwykle zale?na od przedmiotu i celu szacowania.

Spis tre?ci:?

Wst?p

1. Uwarunkowania wyceny nieruchomo?ci

2. Podstawowe okre?lenia przedmiotu wyceny

3. Rodzaje warto?ci

Rozdzia? I - Sposoby okre?lania warto?ci

1. Klasyfikacja podej??, metod i technik szacowania

2. Podej?cie porównawcze

2.1. Metoda porównywania parami

2.2. Metoda korygowania ceny ?redniej

2.3. Metoda analizy statystycznej rynku

3. Podej?cie dochodowe

3.1. Metoda inwestycyjna

3.2. Metoda zysków

3.3. Technika kapitalizacji prostej

3.4. Technika dyskontowania strumieni dochodów

4. Podej?cie kosztowe

4.1. Metoda kosztów odtworzenia

4.2. Metoda kosztów zast?pienia

4.3. Techniki szacowania w podej?ciu kosztowym

4.3.1. Technika szczegó?owa

4.3.2. Technika elementów scalonych

4.3.3. Technika wska?nikowa

5. Podej?cie mieszane

5.1. Metoda pozosta?o?ciowa?

5.2. Metoda kosztów likwidacji?

5.3. Metoda wska?ników szacunkowych gruntów?

6. Procedura okre?lenia warto?ci

6.1. Metodyczne podej?cie do wyceny nieruchomo?ci

6.2. G?ówne elementy procedury wyceny i okre?lania warto?ci

6.2.1. Przedmiot i zakres wyceny

6.2.2. Podstawy prawne wyceny

6.2.3. Daty istotne w procesie wyceny i ich rola

6.2.4. G?ówne czynno?ci wyceny i szacowania?

6.2.4.1. Ustali? stan przedmiotu wyceny na konkretn? dat?

6.2.4.2. Wybra? nieruchomo?ci podobne

6.2.4.3. Przeliczy? ceny na jednostki porównawcze

6.2.4.4. Uwzgl?dni? zmiany cen w czasie

6.2.4.5. Przyst?pi? do okre?lenia warto?ci przedmiotu szacowania

6.2.4.6. Poda? klauzule

6.2.4.7. Do??czy? za??czniki

?

ROZDZIA? II - Operat szacunkowy

?

ROZDZIA? III - Cele szacowania?

1. Podzia? celów na grupy

2. Cele wynikaj?ce z przepisów prawnych

?

RODZIA? IV – Uprawnienia do szacowania nieruchomo?ci

1. Kto mo?e szacowa? nieruchomo?ci?

2. Regulacje prawne

2.1. Rzeczoznawstwo maj?tkowe

2.2. Uprawnienia zawodowe

2.3. Komisja kwalifikacyjna

2.4. Post?powanie kwalifikacyjne

3. Zestawienie przepisów prawnych niezb?dnych rzeczoznawcom maj?tkowym

?

ROZDZIA? V – Uregulowania dotycz?ce procedur okre?lania warto?ci nieruchomo?ci

1. Ustawa o gospodarowaniu nieruchomo?ciami rolnymi Skarbu Państwa

2. Ustawa o gospodarce nieruchomo?ciami

3. Ustawa o podatku od czynno?ci cywilnoprawnych

4. Ustawa o podatku dochodowym od spadku i darowizn

5. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

6. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

7. Przepisy dotycz?ce zabezpieczenia wierzytelno?ci

8. Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi?biorstw państwowych

9. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?

10. Ustawa o ubezpieczeniu spo?ecznym rolników?

11. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i le?nych?

12. Ustawa o dzia?alno?ci ubezpieczeniowej

13. Ustawa o autostradach p?atnych

14. Uregulowania wynikaj?ce z przepisów dotycz?cych egzekucji z nieruchomo?ci

15. Ustawa o lasach

16. Ustawa o zakwaterowaniu Si? Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

17. Ustawa – Prawo ochrony ?rodowiska

18. Ustawa – Prawo wodne

19. Ustawa o zagospodarowaniu nieruchomo?ci po wojskach Federacji Rosyjskiej

20. Ustawa o ochronie przyrody

21. Przepisy dotycz?ce aktualizacji warto?ci ?rodków trwa?ych

22. Przepisy dotycz?ce spó?dzielni mieszkaniowych

23. Ustawa o przygotowaniu fina?owego turnieju Mistrzostw Europy w Pi?ce No?nej UEFA EURO 2012

24. Ustawa o kszta?towaniu ustroju rolnego

25. Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

26. Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów?

27. Ustawa o rodzinnych ogrodach dzia?owych

ROZDZIA? VI – Etyka i odpowiedzialno??

1. Etyka i odpowiedzialno?? zawodowa

2. Odpowiedzialno?? cywilna

2.1. Zasady odpowiedzialno?ci cywilnej

2.2. Skutki niewykonania dzie?a wyceny

2.3. Konsekwencje

3. Odpowiedzialno?? karna

Rodzia? VII – Standardy zawodowe?

Brak za??czników
Brak prenumeraty
 
雅彩彩票 庄浪县| 江津市| 内黄县| 深圳市| 隆回县| 平远县| 凤台县| 新民市| 积石山| 新竹县| 原阳县| 宝鸡市| 海盐县| 富源县| 安庆市| 定南县| 永宁县| 翁牛特旗| 武胜县| 天峻县| 会泽县| 峨眉山市| 平昌县| 东平县| 淄博市| 盐山县| 房产| 马关县| 宁化县| 双辽市| 木兰县| 甘泉县| 景德镇市| 神木县| 大城县| 余江县| 凌云县| 云林县| 和田市| 昂仁县| 广元市|