Ksi?garnia – szczegó?y publikacji

Podgl?d
dost?pny

Termomodernizacja budynków. Ocena efektów energetycznych

Zamów publikacj?

Autor: Kasperkiewicz Krzysztof
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 230
Data wydania: 2018-01-20
Typ: ksi??ka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-30-119775-9


Wersja papierowa: 69,00 PLN

Data wydania:

20-01-2018

Wymiary:

16.5 x 23.5 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

?

Oszcz?dzanie energii jest jednym z wa?niejszych wyzwań XXI wieku. Polityka polegaj?ca na? stopniowym zaostrzaniu wymagań budowlanych, dotycz?cych przede wszystkim izolacyjno?ci cieplnej przegród zewn?trznych wp?ywa g?ównie na popraw? efektywno?ci energetycznej budynków nowo wznoszonych. Bior?c jednak pod uwag? fakt, ?e nowe budynki, oddawane corocznie do u?ytkowania, stanowi? oko?o 2% ogó?u budynków u?ytkowanych w Polsce, znacz?ca poprawa krajowego bilansu energetycznego oraz ograniczenie wydatków na eksploatacj? budynków mo?liwe jest tylko dzi?ki poprawie jako?ci energetycznej budynków wzniesionych przed i w pierwszych latach po transformacji ustrojowej, które charakteryzowa?y si? wi?kszym zu?yciem energii na ogrzewanie.

Niniejsza publikacja traktuje zagadnienie termomodernizacji w sposób kompleksowy. Wskazuje, które dzia?ania i w jakiej kolejno?ci nale?y wykona? oraz w jaki sposób oceni? uzyskiwane dzi?ki nim oszcz?dno?ci energetyczne. Zaprezentowane sposoby obliczania efektów termomodernizacji podzielone zosta?y na dwie cz??ci – oszcz?dno?ci gwarantowanych, których wielko?? zale?y tylko od warunków klimatycznych w danym sezonie ogrzewczym oraz oszcz?dno?ci, których wielko?? wynika ze sposobu u?ytkowania przestrzeni ogrzewanej budynku. Wykazano, ?e dostosowanie instalacji ogrzewczej do zmniejszonych strat ciep?a budynku ma istotny wp?yw na zwi?kszenie efektywno?ci energetycznej termomodernizacji. Podane zosta?y wskazówki dotycz?ce kolejno?ci przeprowadzania dzia?ań termomodernizacyjnych, metody oceny wentylacyjnych strat ciep?a oraz s?onecznych zysków ciep?a, b?d?ce oryginalnym dorobkiem naukowym autora.

Ksi??ka skierowana jest do osób zajmuj?cych si? ocen? energetyczn? budynków oraz wykonawców prac termomodernizacyjnych, a tak?e w?a?cicieli budynków jednorodzinnych i? zarz?dców nieruchomo?ci.?

Spis tre?ci:

1. Wprowadzenie

2. Terminologia

3. Definicja i podstawowe problemy termomodernizacji budynków

4. Struktura wiekowa i charakterystyka budynków wzniesionych w Polsce wed?ug wymagań obowi?zuj?cych przed przemianami ustrojowymi

4.1. Struktura wiekowa budynków

4.2. Przegrody obudowy budynków

4.3. Wentylacja budynków

4.3.1. Wymagania i rozwi?zania techniczne

4.3.2. Badania wymiany powietrza w budynkach mieszkalnych wielolokalowych wzniesionych przed przemianami ustrojowymi, przed termomodernizacj?

4.4. Instalacje grzewcze

4.5. Temperatura w ogrzewanych pomieszczeniach

4.6. Standard energetyczny

5. Przep?yw ciep?a w budynku

5.1. Wprowadzenie

5.2. Przenoszenie ciep?a przez przenikanie

5.3. Przenoszenie ciep?a przez wentylacj?

5.4. Szczególne przypadki przenoszenia ciep?a

5.4.1. Przenoszenie ciep?a z przestrzeni ogrzewanej do otoczenia przez przestrzeń nieogrzewan?

5.4.2. Przenoszenie ciep?a przez przenikanie w obszarze mostków cieplnych

5.4.3. Przenoszenie ciep?a przez przegrody przezroczyste

5.5. Wewn?trzne zyski ciep?a

5.6. S?oneczne zyski ciep?a

5.7. Zyski ciep?a z nieogrzewanych przestrzeni budynku

5.8. Instalacja grzewcza

5.9. Straty energetyczne w instalacji grzewczej

5.9.1. Zasady obliczeń

5.9.2. Sprawno?? regulacji temperatury wewn?trznej i wykorzystania ciep?a

5.9.3. Sprawno?? przesy?u ciep?

5.9.4. Sprawno?? wytwarzania ciep?a

6. Obliczanie zapotrzebowania na energi? do ogrzewania budynku

6.1. Wprowadzenie

6.2. Metoda oparta na dostawie ciep?a ze ?ród?a do instalacji grzewczej

6.3. Metoda przyj?ta w obliczeniach charakterystyki energetycznej budynków

6.3.1. Wprowadzenie

6.3.2. Obliczanie zapotrzebowania na energi? u?ytkow? do ogrzewania

6.3.3. Obliczanie zapotrzebowania na energi? końcow? do ogrzewania

6.4. Propozycja modyfikacji metody obliczania zapotrzebowania na energi? do ogrzewania budynku

6.5. Okre?lanie warunków u?ytkowania w przestrzeni ogrzewanej w miesi?cach sezonu grzewczego

7. Przyk?ad obliczenia zapotrzebowania na energi? końcow? do ogrzewania w budynku przed termomodernizacj?

8. Standard energetyczny budynków obecnie wznoszonych

9. Wymagania energetyczne w odniesieniu do budynków poddawanych termomodernizacji

10. Charakterystyka i uwarunkowania dzia?ań termomodernizacyjnych

10.1. Docieplanie ?cian zewn?trznych

10.1.1. Rozwi?zania techniczne

10.1.2. Ograniczenia w stosowaniu dociepleń ?cian zewn?trznych

10.2. Docieplanie stropów nad najwy?sz? kondygnacj? ogrzewan? i stropodachów

10.3. Docieplenie stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

10.4. Wymiana okien i drzwi balkonowych

10.5. Modernizacja instalacji wentylacyjnej

10.6. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

10.7. Rozliczanie kosztów ogrzewania wed?ug zu?ycia ciep?a

11. Ocena efektów energetycznych dzia?ań termomodernizacyjnych

11.1. Wprowadzenie

11.2. Okre?lenie grubo?ci warstwy materia?u termoizolacyjnego docieplenia ?ciany mocowanego bez u?ycia ??czników metalowych

11.3. Okre?lenie grubo?ci warstwy materia?u termoizolacyjnego docieplenia ?ciany mocowanego z u?yciem ??czników metalowych

11.4. Okre?lenie grubo?ci warstwy materia?u termoizolacyjnego docieplenia ?ciany w przypadku niepewnej jej izolacyjno?ci cieplnej

11.5. Wp?yw konstrukcyjnych mostków cieplnych na izolacyjno?? ciepln? ?ciany

11.6. Okre?lenie rzeczywistego wp?ywu docieplenia ?ciany zewn?trznej na zniejszenie ilo?ci ciep?a przenoszonego z przestrzeni ogrzewanej do otoczenia budynku

11.7. Wp?yw mostków cieplnych na izolacyjno?? stropodachu wentylowanego

11.8. Wp?yw mostków cieplnych na izolacyjno?? stropu nad nieogrzewanymi piwnicami

11.9. Efekty energetyczne wymiany okien

11.10. Dostosowanie mocy cieplnej ?ród?a ciep?a do zmniejszonego obci??enia cieplnego budynku

12. Metoda obliczania wp?ywu zag??bienia okna w ?cianie na wielko?? s?onecznych zysków ciep?a

12.1. Wprowadzenie

12.2. Analiza oddzia?ywania rodzajów promieniowania s?onecznego na powierzchni? okna

12.3. Model matematyczny oddzia?ywania promieniowania s?onecznego na powierzchni? okna zag??bionego w otworze okiennym

12.4. Wyniki przyk?adowych obliczeń

13. Przebieg termomodernizacji w Polsce

14. Obliczanie efektów energetycznych termomodernizacji budynku

15. Przyk?ady obliczania efektów energetycznych dzia?ań termomodernizacyjnych

15.1. Wprowadzenie

15.2. Efekty energetyczne modernizacji instalacji grzewczej

15.3. Efekty energetyczne docieplenia ?cian i wymiany okien w budynku, w którym nie zosta?a zmodernizowana instalacja grzewcza

15.4. Efekty energetyczne ponownego docieplenia ?cian zewn?trznych budynku w celu zwi?kszenia ich izolacyjno?ci cieplnej

15.5. Efekty energetyczne docieplenia ?cian i wymiany okien w budynku wykonanych po modernizacji instalacji grzewczej

15.6. Efekty energetyczne kompleksowej termomodernizacji budynku zgodnie z obowi?zuj?cymi wymaganiami

15.7. Wnioski

16. Ocena w?a?ciwo?ci energetycznych budynku na podstawie zu?ycia surowca energetycznego lub energii

16.1. Wprowadzenie

16.2. Obliczenia zapotrzebowania na energi? końcow? do ogrzewania na podstawie rocznego zu?ycia surowca energetycznego lub energii

16.3. Monitoring energetyczny budynku

16.3.1. Opis metody

16.3.2. Przyk?ad zastosowania metody

16.3.2.1. Charakterystyka budynków b?d?cych przedmiotem monitoringu

16.3.2.2. Sposób przeprowadzenia monioringu

16.3.2.3. Wyniki monitoringu w I budynku

16.3.2.4. Przebieg i wyniki monitoringu w budynku II

16.4. Ocena mo?liwo?ci obni?enia mocy ?ród?a ciep?a do ogrzewania budynku po termomodernizacji

16.4.1. Ocena na podstawie zmierzonej ilo?ci ciep?a zu?ywanego na ogrzewanie budynku

16.4.2. Ocena na podstawie monitoringu energetycznego

17. Zapobieganie wyst?powaniu zagrzybienia w budynkach poddanych termomodernizacji

17.1. Wprowadzenie

17.2. Warunki powstawania i rozwoju grzybów ple?niowych

17.3. Obliczanie warto?ci wspó?czynnika temperaturowego fRsi w obszarach wspólnego oddzia?ywania dwóch lub trzech mostków cieplnych

17.4. Obliczanie maksymalnej wilgotno?ci wzgl?dnej w pomieszczeniach ze wzgl?du na zapobieganie powstaniu zagrzybienia

17.5. Wentylacja pomieszczeń wymagana ze wzgl?du na zabezpieczenie przed wyst?pieniem zagrzybienia

18. Ocena wp?ywu termomodernizacji na warunki klimatyczne w budynku w okresie letnim

19. Podsumowanie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Brak za??czników
Brak prenumeraty
 
雅彩彩票 平定县| 广南县| 丹东市| 石泉县| 宣汉县| 平湖市| 乌什县| 青田县| 合作市| 姜堰市| 永登县| 诸暨市| 萍乡市| 金川县| 甘泉县| 高碑店市| 原平市| 云南省| 普定县| 奇台县| 安龙县| 信阳市| 萝北县| 鲁甸县| 太仓市| 新河县| 石渠县| 将乐县| 平武县| 庆安县| 广州市| 昔阳县| 成都市| 深州市| 崇明县| 淮安市| 成武县| 雅江县| 临沂市| 鄄城县| 高邑县|