Ksi?garnia – szczegó?y publikacji

Podgl?d
dost?pny

Poszerzanie mostów

Zamów publikacj?

Autor: Kasprzak Andrzej, Wojciech Radomski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 341
Data wydania: 2017-11-20
Typ: ksi??ka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-30-119471-0


Wersja papierowa: 89,00 PLN

Data wydania:

20-11-2017

Wymiary:

16.5 x 23.5 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

?

Infrastruktura mostowa w Polsce jest w znacznym stopniu przestarza?a. Wiele obiektów wymaga modernizacji polegaj?cej na przystosowaniu parametrów geometrycznych konstrukcji do wymagań wspó?czesnego ruchu. W sposób szczególny dotyczy to poszerzenia pomostów. Wszelkie dzia?ania z tym zwi?zane musz? by? oparte na znajomo?ci stanu technicznego obiektu wynikaj?cego z jego diagnostyki.

Poszerzanie mostów obejmuje wi?c szeroki zakres dzia?ań technicznych, badawczych, projektowych oraz ekonomicznych. Te ostatnie polegaj? na odpowiedzi na podstawowe pytanie – czy bardziej op?acalne jest poszerzenie obiektu czy rozebranie starego i wybudowanie nowego o odpowiednich parametrach geometrycznych i odpowiedniej no?no?ci. Oddzielnym zagadnieniem jest poszerzanie obiektów starych, maj?cych pewne warto?ci zabytkowe. Do tego nale?y jeszcze wymieni? aspekty estetyczne poszerzania mostów. W skrajnym przypadku, gdy droga jednojezdniowa modernizowana jest na dwujezdniow?, przy czym druga nitka biegnie równolegle do istniej?cej, poszerzanie polega? mo?e na budowie nowego obiektu pod nowa nitk?, po?o?onego obok starego – tu szczególnego znaczenia nabieraj? te? wzgl?dy estetyczne.

Niniejsza publikacja omawia zagadnienie poszerzania mostów w szerokim kontek?cie technicznym, ekonomicznym i estetycznym.

Ta unikatowa na rynku wydawniczym pozycja adresowana jest do szerokiego kr?gu odbiorców obejmuj?cego przede wszystkim studentów oraz pracowników wy?szych uczelni technicznych kszta?c?cych si? na kierunku budownictwo oraz kierunkach pokrewnych. B?dzie przydatna równie? dla projektantów oraz wykonawców zabiegów rehabilitacyjnych i modernizacyjnych obiektów mostowych, jak równie? dla osób zajmuj?cych si? zarz?dzaniem infrastruktur? mostow?

Spis tre?ci:?

Przedmowa

1. Wprowadzenie Wojciech Radomski

1.1. Cel i zakres ksi??ki

1.2. Infrastruktura mostowa w Polsce

1.3. Przepustowo?? mostów

1.4. Cele i wymagania stawiane wspó?cze?nie mostom

1.5. Modernizacja strukturalna i funkcjonalna obiektów mostowych

1.6. Starzenie konstrukcyjne, komunikacyjne i przestrzenne obiektów mostowych

Bibliografia do rozdzia?u 1

2. Podstawowe zagadnienia techniczne i estetyczne Wojciech Radomski

2.1. Uwagi wst?pne

2.2. Wzrost obci??eń i redystrybucja si? wewn?trznych

2.3. Rodzaje wariantów poszerzania mostów

2.4. Zagadnienia estetyki w poszerzaniu mostów

Bibliografia do rozdzia?u 2

3. Podstawowe zagadnienia ekonomiczne i spo?eczne Wojciech Radomski

3.1. Uwagi wst?pne

3.2. Podstawy analizy efektywno?ci u?ytkowej w mostownictwie

3.3. Przebudowa? czy budowa? nowy obiekt?

3.4. Nowsze metody analizy ekonomiczno-spo?ecznej w mostownictwie

3.5. Analiza efektywno?ci ekonomicznej w mostownictwie wed?ug zasad zrównowa?onego rozwoju

3.5.1. Wprowadzenie

3.5.2. Ekonomiczna ocena cyklu ?ycia

3.5.3. ?rodowiskowa ocena cyklu ?ycia

3.5.4. Spo?eczna analiza cyklu ?ycia

3.5.5. Zintegrowana analiza cyklu ?ycia

Bibliografia do rozdzia?u 3

4. Analizy i badania poprzedzaj?ce poszerzanie mostów Wojciech Radomski

4.1. Uwagi wst?pne

4.2. Ogl?dziny obiektu

4.3. Analizy obliczeniowe

4.3.1. Modele geometrii konstrukcji

4.3.2. Modele materia?u

4.3.3. Modelowanie obci??enia

4.3.4. Uwagi dodatkowe

4.4. Cele i rodzaje badań diagnostycznych

4.5. Wnioskowanie o kondycji obiektu

Bibliografia do rozdzia?u 4

5. Normatywne zasady projektowania mostów Andrzej Kasprzak

5.1. Systemy przepisów normatywnych do projektowania obiektów mostowych

5.2. Obci??enia ruchome

5.3. Metoda napr??eń dopuszczalnych

5.4. Metoda stanów granicznych

5.5. Analiza i wymiarowanie konstrukcji

Bibliografia do rozdzia?u 5

6. Obliczenia w projektowaniu poszerzenia mostów Andrzej Kasprzak

6.1. Specyfika, cel i zakres obliczeń

6.2. Modelowanie konstrukcji

6.3. Wybrane aspekty obliczeniowe – przyk?ady

6.3.1. Wp?yw sposobu modelowania mostu belkowego na wyniki obliczeń

6.3.2. Wp?yw poszerzenia pomostu na prac? ustroju nios?cego

6.3.3. Wp?yw sposobu ??czenia nowych d?wigarów z istniej?c? konstrukcj? na ich prac?

6.3.4. Ocena no?no?ci zm?czeniowej poszerzanej konstrukcji stalowej

Bibliografia do rozdzia?u 6

7. Podstawowe zagadnienia technologiczne i organizacyjne Wojciech Radomski

7.1. Uwagi wst?pne

7.2. Ogólne kryteria wyboru technologii i organizacji prac

7.3. Technologie poszerzania pomostów betonowych

7.4. Technologie poszerzania pomostów stalowych

7.5. Organizacja prac ze wzgl?du na ruch po obiekcie

Bibliografia do rozdzia?u 7

8. Wzmacnianie obiektów mostowych Wojciech Radomski

8.1. Uwagi wst?pne

8.2. Ogólna klasyfikacja metod wzmacniania prz?se? mostowych

8.3. Wzmacnianie prz?se? betonowych

8.3.1. Klasyfikacja metod wzmacniania

8.3.2. Zwi?kszenie przekroju poprzecznego elementów

8.3.3. Wbudowanie dodatkowych elementów

8.3.4. Zmniejszenie ci??aru w?asnego

8.3.5. Spr??anie kablami zewn?trznymi

8.3.6. Przyklejanie i mechaniczne mocowanie stalowych p?askowników

8.3.7. Bierne przyklejanie ta?m kompozytowych

8.3.8. Przyklejanie mat kompozytowych

Bibliografia do rozdzia?u 6

7. Podstawowe zagadnienia technologiczne i organizacyjne Wojciech Radomski

7.1. Uwagi wst?pne

7.2. Ogólne kryteria wyboru technologii i organizacji prac

7.3. Technologie poszerzania pomostów betonowych

7.4. Technologie poszerzania pomostów stalowych

7.5. Organizacja prac ze wzgl?du na ruch po obiekcie

Bibliografia do rozdzia?u 7

8. Wzmacnianie obiektów mostowych Wojciech Radomski

8.1. Uwagi wst?pne

8.2. Ogólna klasyfikacja metod wzmacniania prz?se? mostowych

8.3. Wzmacnianie prz?se? betonowych

8.3.1. Klasyfikacja metod wzmacniania

8.3.2. Zwi?kszenie przekroju poprzecznego elementów

8.3.3. Wbudowanie dodatkowych elementów

8.3.4. Zmniejszenie ci??aru w?asnego

8.3.5. Spr??anie kablami zewn?trznymi

8.3.6. Przyklejanie i mechaniczne mocowanie stalowych p?askowników

8.3.7. Bierne przyklejanie ta?m kompozytowych

8.3.8. Przyklejanie mat kompozytowych

8.3.9. Wklejanie przypowierzchniowe ta?m kompozytowych

8.3.10. Spr??anie ta?mami kompozytowymi

8.3.11. Zmiana uk?adu statycznego konstrukcji

8.3.12. Wymiana starych elementów na nowe

8.4. Wzmacnianie prz?se? stalowych i zespolonych stalowo-betonowych

8.4.1. Klasyfikacja metod wzmacniania

8.4.2. Zwi?kszenie przekroju elementów

8.4.3. Wbudowywanie dodatkowych elementów wzmacniaj?cych

8.4.4. Zmniejszanie ci??aru w?asnego

8.4.5. Spr??anie kablami zewn?trznymi

8.4.6. Bierne przyklejanie ta?m kompozytowych

8.4.7. Wymiana starych elementów na nowe

8.4.8. Spr??anie ta?mami kompozytowymi

8.4.9. Zmiana uk?adu statycznego

8.4.10. Zmiana systemu podparcia

8.4.11. Wzmacnianie po??czeń

8.5. Uwagi dodatkowe o wzmacnianiu konstrukcji prz?se? mostowych

8.6. Wzmacnianie podpór mostowych

8.7. Wzmacnianie fundamentów

Bibliografia do rozdzia?u 8

9. Poszerzanie mostów zabytkowych Wojciech Radomski

9.1. Ogólna problematyka zabytkowych obiektów mostowych

9.2. Problemy renowacji zabytkowych obiektów mostowych

9.3. Przyk?ady realizacji poszerzenia zabytkowych obiektów mostowych

9.4. Uwagi końcowe

Bibliografia do rozdzia?u 9

10. Przyk?ady poszerzania mostów wspó?czesnych Wojciech Radomski

10.1. Wprowadzenie

10.2. Przyk?ady realizacji

10.2.1. Stosunkowo niewielkie poszerzenia

Most nad Reg? w Resku

Wiadukt San Pietro nad autostrad? Wenecja-Mediolan

Most Principe Umberto w Legnano

10.2.2. Stosunkowo du?e poszerzenia

Most Auckland Harbour w Nowej Zelandii

Most przez cie?nin? Rande (Ponte de Rande) w Hiszpanii

Most przez Ren w Kolonii (Rodenkirchen Brücke)

Most w Chinach

10.3. Uwagi dodatkowe

10.4. Poszerzenie mostu gen. Stefana Grota-Roweckiego przez Wis?? w Warszawie Andrzej Kasprzak

Bibliografia do rozdzia?u 10

Przypisy

Brak za??czników
Brak prenumeraty
 
雅彩彩票 平邑县| 石城县| 赤水市| 三江| 名山县| 云和县| 呼伦贝尔市| 侯马市| 鹤山市| 靖州| 定西市| 凤台县| 涡阳县| 邛崃市| 米林县| 麻阳| 开阳县| 修文县| 夏津县| 阿荣旗| 锦州市| 秦皇岛市| 林口县| 巴彦淖尔市| 汉阴县| 屏山县| 九江市| 阜康市| 桑植县| 太仆寺旗| 堆龙德庆县| 克东县| 普格县| 曲周县| 泗水县| 皮山县| 平潭县| 高邮市| 泗阳县| 靖州| 临颍县|