Ksi?garnia – szczegó?y publikacji

Podgl?d
dost?pny

Elektryczne i nieelektryczne urz?dzenia EX

Zamów publikacj?

Autor: Stanis?aw Nowak
Wydawnictwo: Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.
Stron: 244
Data wydania: 2005-05-09
Typ: ksi??ka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: brak informacji


Wersja papierowa: 80,00 PLN

Data wydania:

09-05-2005

Wymiary:

16.5 x 24 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

?

Strefy zagro?enia wybuchem, wymagania dyrektyw ATEX, rodzaje zabezpieczeń przeciwwybuchowych, dobór, instalowanie, eksploatacja i bezpieczeństwo pracy w pomieszczeniach i przestrzeniach zewn?trznych zagro?onych wybuchem

Z recenzji dr B. Dudojcia z Akademii Morskiej:

Wraz z rozwojem i post?pem technologicznym nast?puj? równie? stopniowe zmiany w obszarze odnosz?cym si? do techniki przeciwwybuchowej. St?d w kolejnym, czwartym ju? wydaniu autor przedk?ada czytelnikowi najnowsz?, odpowiednio zmodyfikowan? i uaktualnion? wersj? ksi??ki pt. ?Elektryczne i nieelektryczne urz?dzenia Ex”.

Podobnie jak w poprzednich wersjach autor przedstawia czytelnikowi zagadnienia zwi?zane z technik? przeciwwybuchow? w oparciu o aktualne prawodawstwo oraz odno?ne normy.

Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe nale?y traktowa? jako zagadnienie bardzo szerokie, maj?c na uwadze globalne podej?cie, pocz?wszy od analizy ryzyka zwi?zanego ze skutkami potencjalnej awarii w odniesieniu do danej instalacji przemys?owej, jak równie? zagro?enie bezpieczeństwa ludzi oraz otaczaj?cego ich ?rodowiska. Wyrazem tego s? liczne regulacje prawne, w?ród których bezpo?rednio zwi?zane z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym s? dyrektywy ATEX, obowi?zuj?ce w obszarze oddzia?ywania gospodarczego UE. Alternatyw? do podej?cia wyra?onego w dyrektywach ATEX jest globalnie uznawany schemat IECEx. Warto zauwa?y?, ?e oba podej?cia maj? wiele wspólnych cech, z których do najwa?niejszych nale?y zaliczy? bezpo?rednie akceptowanie odno?nych norm IEC jako norm zharmonizowanych z dyrektywami ATEX.

To rozwi?zanie mo?e w pewnych przypadkach stwarza? trudno?ci interpretacyjne nieprzygotowanemu czytelnikowi podczas lektury aktualnych norm, których du?a ilo?? i ograniczona dost?pno?? (z powodu wysokich cen) stanowi dodatkow? trudno??.

Ksi??ka Pana Stanis?awa Nowaka wychodzi naprzeciw czytelnikom zainteresowanym zarówno zg??bianiem, jak i uaktualnieniem wiedzy w tym obszarze.

?.

Brak prenumeraty
 
雅彩彩票 盱眙县| 杨浦区| 稻城县| 沙雅县| 龙胜| 山阳县| 鹤峰县| 岑溪市| 霍山县| 鹤庆县| 大石桥市| 玉屏| 淮北市| 正宁县| 祁门县| 栾川县| 丰台区| 建阳市| 遂溪县| 修文县| 花莲市| 凌海市| 常熟市| 进贤县| 当涂县| 安达市| 浮山县| 大城县| 西宁市| 舟山市| 和顺县| 彰化市| 郁南县| 双鸭山市| 黎平县| 无棣县| 涟水县| 苍山县| 临夏县| 仁布县| 宁强县|