Ksi?garnia – szczegó?y publikacji

Podgl?d
dost?pny

Odzysk ciep?a w instalacjach ch?odniczych i klimatyzacyjnych

Zamów publikacj?

Autor: Dominik Staniszewski, Waldemar Targański
Wydawnictwo: I.P.P.U.MASTA Spó?ka z o.o.
Stron: 126
Data wydania: 2007-06-08
Typ: ksi??ka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-83-921555-4


Wersja papierowa: 64,00 PLN

Data wydania:

08-06-2007

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

?

Rosn?ce koszty energii, wzgl?dy ochrony ?rodowiska, a niekiedy tak?e przepisy prawa zmuszaj? inwestorów, projektantów i u?ytkowników obiektów wyposa?onych w uk?ady ch?odnicze i klimatyzacyjne do szukania sposobów zmniejszenia zapotrzebowania na energi? do ich ogrzewania lub ch?odzenia. Istotn? rol?, obok dobrej izolacji termicznej obiektów, odgrywa w tym wzgl?dzie odzysk ciep?a. Idea odzysku ciep?a z instalacji ch?odniczej lub klimatyzacyjnej polega na u?ytecznym wykorzystaniu ciep?a odpadowego, które zosta?oby bezpowrotnie stracone w przypadku uk?adu bez odzysku.

Pierwsza cz??? ksi??ki dotyka zagadnień zwi?zanych z odzyskiem ciep?a w uk?adach ch?odniczych. Omówiono w niej ide? oraz zasadno?? i techniczne mo?liwo?ci realizacji odzysku ciep?a przegrzania i skraplania czynnika ch?odniczego po wysokoci?nieniowej stronie uk?adu. Istotn? kwesti? stanowi? ograniczenia stosowania odzysku ciep?a przy zmiennych obci??eniach i parametrach pracy instalacji. Wiele uwagi po?wi?cono w tym wzgl?dzie zagadnieniom wp?ywu zmian ci?nienia skraplania na prac? uk?adu ch?odniczego oraz wp?ywu rodzaju czynnika na efektywno?? odzysku ciep?a.

Na tle uwag dotycz?cych uzasadnionych technicznie parametrów odzyskiwanego ciep?a, omówiono szeregowe i równoleg?e sposoby pod??czania wymienników do odzysku. Przedstawiono najpopularniejsze konstrukcje wymienników do odzysku ciep?a przegrzania i skraplania oraz ich wspó?prac? z zasobnikami ciep?ej wody u?ytkowej.

Tematyk? pierwszej cz??ci ksi??ki zamyka omówienie zasadniczych dziedzin i ekonomicznego aspektu wykorzystania odzysku ciep?a z instalacji ch?odniczych, m.in. w gospodarstwach domowych, mleczarniach, ch?odniach. W przyk?adach uwzgl?dniono tak?e uk?ady automatyki, obs?uguj?ce omawiane systemy.

Cz??? druga ksi??ki traktuje o odzysku ciep?a unoszonego z obiektów wraz z usuwanym powietrzem wentylacyjnym. Powietrze wywiewane jest no?nikiem znacznych ilo?ci ciep?a niskotemperaturowego, mo?liwego jednak do wykorzystania na potrzeby obróbki powietrza nawiewanego. St?d pokrótce omówiono ide? i teoretyczne podstawy odzysku ciep?a w uk?adach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, obja?niaj?c poj?cie sprawno?ci odzysku ciep?a.

Przedstawienie metod odzysku obejmuje zarówno ich systematyk?, jak i opis poszczególnych rozwi?zań, wraz z podaniem charakterystyk ich pracy, cech eksploatacyjnych, sprawno?ci i ekonomicznego rachunku ich wykorzystania.

Istotnym problemem jest w?a?ciwe wkomponowanie uk?adu do odzysku ciep?a w ca?? instalacj? wentylacyjn?, b?d? klimatyzacyjn?. St?d w ksi??ce omówiono ró?ne rozwi?zania systemów z odzyskiem ciep?a oraz przyk?ady konkretnych realizacji w takich obiektach, jak domki jednorodzinne, hale, kryte p?ywalnie, szpitale, czy pomieszczenia na statkach. Zwrócono te? uwag? na zagadnienie automatycznego sterownia prac? central z odzyskiem ciep?a i przedstawiono stosowane uk?ady regulacji i ich elementy.

W podsumowaniu zawarto porównanie uk?adów do odzysku ciep?a z powietrza wywiewanego, wskazówki dotycz?ce wyboru optymalnej metody oraz zasady doboru wielko?ci urz?dzeń do odzysku.

Wykaz literatury dotycz?cej odzysku ciep?a w uk?adach ch?odniczych i klimatyzacyjnych obejmuje zarówno prace opublikowane w czasopismach i prezentowane na konferencjach bran?owych, jak i materia?y firmowe producentów i instalatorów tego typu systemów.?

Spis tre?ci:

Wst?p

1. Ciep?o odpadowez instalacjich?odniczej

1.1 Podstawy teoretyczne

1.2 Mo?liwo?ci odzysku ciep?a z urz?dzenia ch?odniczego

1.3 Mo?liwo?ci wykorzystania ciep?a odzyskiwanego z urz?dzenia ch?odniczego

1.4 Wp?yw ci?nienia skraplania na parametry odzyskiwanego ciep?a oraz na efektywno?? pracy urz?dzenia ch?odniczego

1.5 Rodzaj czynnika ch?odniczego a odzysk ciep?a

1.6 Technicznie uzasadnione parametry odzyskiwanego ciep?a dla jego praktycznego wykorzystania

2. Rozwi?zania instalacjido odzysku ciep?a

2.1 Pod??czenia wymienników do odzysku ciep?a

2.1.1 Pod??czenie szeregowe

2.1.2 Pod??czenie równoleg?e

2.2 Wymienniki do odzysku ciep?a i zasobniki ciep?ej wody u?ytkowej

2.2.1 Wymienniki p?ytowe

2.2.2 Wymienniki p?aszczowo-rurowe

2.2.3 Zasobniki ciep?ej wody u?ytkowej

2.3 Przyk?ady w?z?ów odzysku ciep?a z elementami automatyki

2.3.1 Przyk?ady pod??czeń urz?dzeń do odzysku ciep?a z wykorzystaniem armatury firmy Danfoss

2.3.2 Przyk?ady pod??czeń urz?dzeń do odzysku ciep?a z wykorzystaniem armatury firmy Siemens

3. Praktyczne zastosowania odzysku ciep?a

3.1 Odzysk ciep?a w przetwórstwie spo?ywczym

3.2 Zabezpieczenie gruntu pod ch?odni? przed przemarzaniem

3.3 Podgrzewanie wody u?ytkowej, spo?ywczej oraz systemy grzewcze 3.4 Procesy suszenia

3.5 W?ze? odzysku ciep?a w centrali klimatyzacyjnej

4. Aspektekonomiczny stosowania odzysku ciep?a w uk?adach ch?odniczych

4.1 Analiza ekonomiczna odzysku ciep?a z instalacji ch?odniczej supermarketu

4.2 Analiza ekonomiczna odzysku ciep?a z urz?dzenia ch?odniczego ch?odz?cego wod? technologiczn?

4.3 Analiza odzysku ciep?a z instalacji ch?odniczej zak?adu mi?snego 4.4 Podsumowanie

Literatura do cz??ci I

5. Parametry powietrza wilgotnego

6. Odzysk ciep?a z powietrza usuwanego

6.1. Idea odzysku ciep?a w uk?adach wentylacji i klimatyzacji

6.2. Sprawno?? odzysku ciep?a

6.3. Aspekt prawny odzysku ciep?a w uk?adach wentylacji i klimatyzacji

7. Metody odzysku ciep?a

7.1. Recyrkulacja powietrza

7.2. Uk?ady odzysku ciep?a bez medium po?rednicz?cego

7.2.1. Wymienniki rekuperacyjne

7.2.2. Wymienniki regeneracyjne

7.3. Uk?ady odzysku ciep?a z medium po?rednicz?cym

7.3.1 Wymiennik typu rurka ciep?a

7.3.2. Uk?ad z ciecz? po?rednicz?c?

7.3.3. Pompa ciep?a

8. Uk?ady klimatyzacji z odzyskiem ciep?a

8.1. Miejsce urz?dzeń do odzysku ciep?a w uk?adzie klimatyzacji

8.2. Uk?ady kombinowane z kilkoma elementami odzysku ciep?a

8.3. Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep?a dla domów jednorodzinnych

8.4. Centrale z odzyskiem ciep?a dla hal krytych p?ywalni

8.5. Centrale z odzyskiem ciep?a dla pomieszczeń o du?ej kubaturze

8.6. Odzysk ciep?a w centralach klimatyzacyjnych dla szpitali

8.7. Uk?ady automatycznej regulacji central z odzyskiem ciep?a

9. Dobór urz?dzeń do odzysku ciep?a podsumowanie

9.1. Porównanie uk?adów do odzysku ciep?a

9.2. Ekonomiczna efektywno?? uk?adów do odzysku ciep?a

9.3. Wybór uk?adu odzysku ciep?a

Literatura do cz??ci II

Brak za??czników
Brak prenumeraty
 
雅彩彩票 鹰潭市| 中阳县| 铜鼓县| 东宁县| 罗城| 商丘市| 宁城县| 汝州市| 乌鲁木齐市| 修武县| 霍城县| 哈尔滨市| 大足县| 隆德县| 崇文区| 铁岭县| 将乐县| 日照市| 宁海县| 新沂市| 安新县| 伽师县| 济南市| 宁安市| 灯塔市| 洛浦县| 吴江市| 桂东县| 铁岭县| 汤阴县| 双流县| 张家川| 新源县| 廊坊市| 海城市| 万年县| 商水县| 苍梧县| 新宁县| 上饶县| 晋州市|