Ksi?garnia – szczegó?y publikacji

Podgl?d
dost?pny

Ha?as i zanieczyszczenia w wentylacji pomieszczeń

Zamów publikacj?

Autor: Krzysztof Kaiser, Andrzej Wolski
Wydawnictwo: I.P.P.U.MASTA Spó?ka z o.o.
Stron: 254
Data wydania: 2011-04-10
Typ: ksi??ka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-39-215555-3


Wersja papierowa: 78,00 PLN

Data wydania:

10-04-2011

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie


Wst?p

Skomplikowane wynalazki wymagaj? skomplikowanych metod ochrony przed skutkami ich dzia?ania.

Decyzja wydania publikacji, któr? przekazujemy Czytelnikom, nie jest spraw? przypadku. Brak podstawowej literatury omawiaj?cej problemy zwi?zane z ha?asem i zanieczyszczeniami powietrza w wentylacji pomieszczeń sta? si? impulsem do napisania niniejszej ksi??ki, która mo?e by? podr?cznikiem i poradnikiem dla wielu czytelników. W prezentacji materia?u starali?my si? zastosowa? mo?liwie najprostszy aparat matematyczny,przedk?adaj?c potrzeb? prostego wyt?umaczenia zjawiska nad zbyt uniwersalne modele matematyczne, gdy nie znajduj? one praktycznego zastosowania. Pierwsza cz??? monografii po?wi?cona jest zagadnieniom akustycznym w wentylacji. Czytelnik znajdzie w niej informacje o zjawiskach akustycznych oraz o sposobie analizy ha?asu i jego uci??liwo?ci.

W tej cz??ci zaprezentowano równie? podstawowe modele propagacji d?wi?ku maj?ce zastosowanie podczas projektowania instalacji wentylacyjnych oraz narz?dzia niezb?dne do oceny wp?ywu tych instalacji na ?rodowisko i sposoby ograniczania generowanego ha?asu. W drugiej cz??ci omówiono oddzia?ywanie wentylacji na czysto?? powietrza wewn?trznego, prezentuj?c jednocze?nie podstawowe parametry wentylacji zwi?zane ze skuteczno?ci? usuwania zanieczyszczeń. Ponadto Czytelnik znajdzie tu informacje na temat ogólnie znanych zanieczyszczeń powietrza i ich w?a?ciwo?ci. Zaprezentowano tak?e zanieczyszczenia powietrza mniej znane specjalistom z bran?y wentylacyjnej takie, jak: zanieczyszczenia promieniotwórcze i zapachowe. Czy wybór zaprezentowanego w ksi??ce materia?u jest trafny, a sposób przedstawienia w?a?ciwy i zrozumia?y, pozostawiamy ocenie Czytelników. Mamy nadziej?, ?e po przeczytaniu ksi??ki, Czytelnik z ?atwo?ci? i zrozumieniem b?dzie móg? korzysta? z literatury tematu oraz wykorzystywa? t? wiedz? w praktyce.

Spis tre?ci:

Wst?p

Cz??? 1 HA?AS W WENTYLACJI POMIESZCZE?

1. Ha?as jako zjawisko fizyczne

1.1 Rodzaje drgań mechanicznych w o?rodkach materialnych

1.2 Zjawiska fizyczne zwi?zane z rozchodzeniem si? fal

1.3 Rodzaje i modele fal

1.4 Opis matematyczny zjawiska ruchu falowego

1.5 Poziomy nat??enia d?wi?ku i mocy akustycznej

1.6 Modele propagacji d?wi?ku

2. Postrzeganie ha?asu przez cz?owieka

2.1 Skale g?o?no?ci d?wi?ku

2.2 Subiektywno?? Wra?eń s?uchowych

2.3 Pomiary g?o?no?ci

2.4 Mierniki

2.5 Analiza wyników pomiarów akustycznych

3. Oddzia?ywanie ha?asu na cz?owieka i otoczenie

3.1 Wp?yw ha?asu na zdrowie cz?owieka

3.2 Wymagania i normatywy

3.3 Korelacja krzywych granicznych i poziomu nat??enia d?wi?ku

4. Rozchodzenie si? d?wi?ku w przestrzeni

4.1 Ha?as w przestrzeni otwartej

4.2 T?umienie naturalne

4.3 Rozk?ad poziomu nat??enia d?wi?ku na powierzchni ziemi

4.4 Ha?as z wielu ?róde?

4.5 Wyodr?bnienie sygna?u z t?a akustycznego

4.6 Rozk?ad poziomu nat??enia d?wi?ku w pomieszczeniu

4.7 Zmodyfikowane równania poziomu nat??enia d?wi?ku w pomieszczeniu

4.8 Nat??enie d?wi?ku w polu swobodnym

4.9 Nat??enie d?wi?ku w polu pog?osowym

4.10 ?redni wspó?czynnik poch?aniania d?wi?ku. Ch?onno?? akustyczna pomieszczenia

4.11 Czas pog?osu

4.12 W?a?ciwo?ci akustyczne pomieszczenia

4.13 Przybli?one metody obliczania nat??enia d?wi?ku w pomieszczeniu i ich dok?adno??

4.14 Wn?trza jako rezonatory fal akustycznych

4.15 Prowadzenie pomiarów akustycznych w pomieszczeniach

5. Ha?as i jego t?umienie w instalacji

5.1. Wentylatory jako ?ród?a drgań

5.2. Ha?as emitowany przez silniki elektryczne i przek?adnie

5.3. Ha?as powstaj?cy w przewodach wentylacyjnych

5.4. Ha?as powstaj?cy w kolanach i odga??zieniach

5.5. Ha?as powstaj?cy na wewn?trznych przegrodach instalacji

5.6. Generacja ha?asu w nawiewnikach

5.7. T?umienie ha?asu w przewodach wentylacyjnych

5.8. T?umienie d?wi?ku na ?ukach i w kolanach

5.9. Ha?as w rozga??zieniach i dyfuzorach

5.10. Skokowa zmiana przekroju

5.11. T?umienie wywo?ane przez kratki wentylacyjne

5.12. T?umiki d?wi?ków

5.13. T?umienie wprowadzane przez inne elementy instalacji

5.14. Metody prowadzenia obliczeń

5.15. Zalecenia dotycz?ce sposobu wykonania instalacji

5.16. Metody akustyki budowlanej

5.17. Wibracje w instalacjach klimatyzacji - wentylacji

5.18. Generacja ha?asu w instalacjach towarzysz?cych

Literatura do cz??ci I

Cz??? 2 ZANIECZYSZCZENIA W WENTYLACJI POMIESZCZE? 6. Zanieczyszczenia powietrza

6.1. Zanieczyszczenia py?owe i biologiczne

6.2. Zanieczyszczenia gazowe i przykre zapachy

6.3. Zanieczyszczenia promieniotwórcze i jony w powietrzu

7. Zanieczyszczenia powietrza a wentylacja pomieszczeń

7.1. Usuwanie zanieczyszczeń powietrza z pomieszczeń wentylowanych

St??enie zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniu wentylowanym

Ogólna skuteczno?? wentylacji

Krotno?? wymian

Czas przebywania powietrza i zanieczyszczeń w pomieszczeniu

Miejscowa skuteczno?? wentylacji

Obliczanie ilo?ci powietrza niezb?dnej do usuni?cia zanieczyszczeń

Obliczanie ilo?ci powietrza wentylacyjnego w oparciu o subiektywne kryteria oceny zanieczyszczenia powietrza

Obliczanie ilo?ci powietrza niezb?dnej do usuwania zanieczyszczeń emitowanych przez ludzi

Metody eksperymentalne

Wp?yw sposobu rozdzia?u powietrza na st??enie zanieczyszczeń

Strumienie indukcyjne

Strumienie wyporowe, strumień laminarny

Wentylacja miejscowa, obudowy, okapy, odci?gi i wyci?gi

Wentylacja naturalna i jej wp?yw na jako?? powietrza

7.2. Przenikanie zanieczyszczeń do pomieszczeń wentylowanych

Wp?yw zanieczyszczeń powietrza wprowadzanych przez instalacje wentylacyjne

Inne drogi wprowadzania zanieczyszczeń do wentylowanych pomieszczeń

7.3. Dynamika usuwania zanieczyszczeń z wentylowanych pomieszczeń

7.4. Filtracja powietrza

Fizyczne podstawy filtracji

Podstawowe parametry filtrów powietrza

Klasyfikacja filtrów powietrza i ich zastosowanie

Poch?aniacze i filtropoch?aniacze

Eksploatacja filtrów powietrza

7.5. Wp?yw stanu higienicznego instalacji wentylacyjnych na zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach

8. Ocena czysto?ci powietrza

Ocena czysto?ci mikrobiologicznej powietrza

Ocena czysto?ci py?owej powietrza

Ocena stopnia ska?enia promieniotwórczego powietrza

Ocena zanieczyszczenia powietrza substancjami gazowymi i zapachowymi

Literatura do cz??ci II

Brak za??czników
Brak prenumeraty
 
雅彩彩票 长治县| 辽阳市| 台北县| 策勒县| 广州市| 通榆县| 乌鲁木齐县| 聂拉木县| 云阳县| 三河市| 宾阳县| 文安县| 尼勒克县| 南京市| 米易县| 双桥区| 新竹市| 丰宁| 库尔勒市| 弥勒县| 临泽县| 奎屯市| 丰都县| 长丰县| 偏关县| 伊春市| 隆子县| 嘉禾县| 铁力市| 兰考县| 广灵县| 建德市| 湟源县| 基隆市| 白沙| 郯城县| 德格县| 文山县| 乳源| 奉节县| 阜南县|