Artyku? Dodaj artyku?

Drutex wprowadza nowy system rolet

23-12-2019, 13:20

Drutex wprowadza nowy system rolet

Drutex w swojej ofercie proponuje szeroki wybór rolet zewn?trznych. Do sprzeda?y wprowadzony zosta? nowy system ze skrzynk? z EPS. Ten nowoczesny produkt wyró?nia si? lepsz? izolacj? termiczn? i akustyczn?, a tak?e pozwala na uzyskanie wy?szej klasy odporno?ci na w?amanie.

Niezale?nie od zaawansowania technologicznego naszych produktów, wci?? prowadzimy prace nad nowymi rozwi?zaniami wp?ywaj?cymi na ich polepszenie, co pozwala konsekwentnie wzmacnia? pozycj? firmy na rynku. Rolety okienne wprowadzili?my do oferty ju? w 1997 r., a ró?norodno?? produkowanych systemów umo?liwia ich monta? zarówno?w istniej?cych jak i nowobudowanych nieruchomo?ciach. Nowy system ze skrzynk? z EPS wychodzi naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów na ca?ym ?wiecie, m. in. w zakresie optymalizacji izolacyjno?ci termicznej i akustycznej - powiedzia? Miros?aw Furtan, dyrektor ds. produkcji Drutex S.A.

Zastosowanie rolet istotnie zwi?ksza izolacj? akustyczn?, tworz?c dodatkow? barier? dla ha?asu zewn?trznego. Wg danych Drutex, ju? dzi?ki zamontowaniu zewn?trznych rolet nak?adanych lub podtynkowych z aluminiow? skrzynk? na standardowych oknach PCV, mo?na wyciszy? pomieszczenie nawet o 4-5 dB. Natomiast nowy system rolet ze skrzynk? styropianow? wyró?nia si? jeszcze lepszymi parametrami w tym zakresie. Sama skrzynka ju? w standardzie zapewnia wyciszenie na poziomie 45 dB.?

Istotna jest tak?e izolacja termiczna, jak? zapewniaj? wszystkie systemy rolet w ofercie Drutex. Dzi?ki ich zastosowaniu zim? zmniejszaj? si? koszty ogrzewania. Z danych Drutex wynika, ?e wspó?czynnik przenikania ciep?a okna z opuszczon? rolet? wynosi 0,75, podczas gdy parametry Uw tego samego okna bez rolety wynosz? 0,99*.

Izolacja termiczna i akustyczna, to nie jedyne korzy?ci tego nowoczesnego produktu. Nowy system rolet pozwala na uzyskanie klasy odporno?ci na w?amanie RC2, a mo?liwo?? ich po??czenia z zewn?trznymi systemami alarmowymi dodatkowo zwi?ksza poziom bezpieczeństwa.

Najnowszy produkt Drutex ma równie? dodatkowe zalety, które szczególnie widoczne s? na etapie projektowania i budowy, a mianowicie, u?atwia tynkowanie i obróbk? elewacji. System jest dopracowany pod ka?dym wzgl?dem. Charakteryzuje go du?a ?rednica komory pancerza - ?rednica 205 mm (konkurencyjne rolety maj? jedynie ok. 180 mm), co pozwala na wykonywanie rolet, które mog? by? zamontowane na wi?kszych otworach okiennych ni? dotychczas. Odpowiada to aktualnym trendom architektonicznym, stawiaj?cym na wysokie okna w budynkach. Produkt umo?liwia tak?e dopasowanie g??boko?ci skrzynki do grubo?ci muru. W ofercie znajduj? si? skrzynki o wymiarach 260, 300, 365 i 420 mm. Dzi?ki temu system doskonale sprawdzi si? tak?e na zagranicznych rynkach, na których w zale?no?ci od projektu stosowane s? ró?ne standardy budowlane.

Jeste?my jedn? z niewielu firm na rynku, które produkuj? rolety od A do Z. To stanowi najlepsz? rekomendacj? dla naszych produktów i jest potwierdzeniem najwy?szej jako?ci. W odniesieniu do najnowszego systemu rolet zewn?trznych, d??yli?my do tego, aby odpowiada? on oczekiwaniom nawet najbardziej wymagaj?cych klientów Drutex. Zosta? opracowany w sposób daj?cy szersze mo?liwo?ci monta?u i jeszcze lepiej podnosz?cy parametry energooszcz?dne i akustyczne domu – dodaje M. Furtan.

Sprzeda? zewn?trznych rolet Drutex wzrasta z roku na rok. Nowy system jest ju? dost?pny? w sprzeda?y.

?ród?o: DRUTEX S.A.

Artyku? zosta? dodany przez firm?

DRUTEX S.A.

DRUTEX jest wiod?cym producentem okien pionowych w Europie. W swojej ofercie, oprócz produktów z PVC, posiadamy okna i drzwi z aluminium, drewna, systemy drewniano-aluminiowe jak równie? fasady i rolety.

Zapoznaj si? z ofert? firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artyku?y

 
雅彩彩票 华安县| 滨海县| 板桥市| 华安县| 华池县| 天柱县| 南安市| 仪陇县| 九台市| 南投市| 临沭县| 武邑县| 浪卡子县| 万山特区| 绿春县| 洪雅县| 莱西市| 惠州市| 江北区| 四川省| 依安县| 依安县| 永福县| 开阳县| 湘潭县| 包头市| 淮滨县| 娄底市| 义乌市| 昌吉市| 图们市| 上蔡县| 平谷区| 临江市| 翁牛特旗| 河池市| 叶城县| 四会市| 滨海县| 仁寿县| 达孜县|