Artyku? Dodaj artyku?

Planujesz budow? domu? Uwzgl?dnij grubsze ocieplenie - za rok wchodz? nowe Warunki Techniczne!

23-12-2019, 12:50

Inwestorzy indywidualni decyduj?cy si? w ostatnich latach na budow? domu musieli dostosowa? si? do wy?szych standardów zwi?zanych z oszcz?dno?ci? energii cieplnej, co wynika z nowelizacji rozporz?dzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada? budynki. Cykl zmian, zapocz?tkowanych jeszcze w 2014, znajdzie swój fina? 1 stycznia 2021, kiedy to ostatecznie w ?ycie wejd? docelowe wymagania cieplne wzgl?dem dachów i ?cian zewn?trznych. Jak przygotowa? si? na nadchodz?ce regulacje? Ile centymetrów ocieplenia trzeba b?dzie do?o?y?? Ile to b?dzie kosztowa??

Zmiany w przepisach to efekt realizowanej przez Polsk? dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która nak?ada na nasz kraj obowi?zek ograniczania zu?ycia nieodnawialnych ?róde? energii przez obiekty, w tym gospodarstwa domowe. A oszcz?dza? jest co, gdy? ogrzewanie domów jednorodzinnych nierzadko poch?ania nawet 80% wszystkich kosztów eksploatacyjnych.

Zgodnie z prawem budowlanym ka?dy nowo powstaj?cy, sprzedawany b?d? wynajmowany dom powinien posiada? ?wiadectwo charakterystyki energetycznej, które poprzez szereg kryteriów okre?la efektywno??, z jak? budynek wykorzystuje energi?. Na szczególn? uwag? zas?uguje wska?nik energii u?ytkowej.

– Wielko?? ta mówi o ilo?ci energii potrzebnej do utrzymania temperatury powietrza w pomieszczeniach, przygotowania ciep?ej wody u?ytkowej – wyja?nia Adam Buszko, ekspert z firmy Paroc Polska. – Parametr okre?la wi?c ilo?? ciep?a trafiaj?cego do wn?trz z systemu grzewczego po uwzgl?dnieniu jej strat przez przegrody zewn?trzne – dodaje.

Sk?d ucieka ciep?o?

Jak przepisy przek?adaj? si? na rzeczywisto??? Dla poszczególnych przegród budynku warunki techniczne okre?laj? konkretne, dopuszczalne warto?ci wspó?czynnika przenikania ciep?a U. Im mniejsza jest jego warto??, tym skuteczniej dana przegroda izoluje przed utrat? ciep?a, utrzymuj?c j? wewn?trz budynku. Jak kszta?tuj? si? docelowe wymagania dla poszczególnych przegród, prezentuje poni?sza tabela.

Jak kszta?tuj? si? docelowe wymagania dla poszczególnych przegród

Jak wida?, wymagania termiczne dla pod?óg na gruncie pozostan? takie same, za? najbardziej restrykcyjne wymagania odnosz? si? do dachów. Zdaniem ekspertów, jest to decyzja ze wszech miar uzasadniona. – ?rednio poprzez konstrukcj? i po?a? dachow? ucieka nawet 25-30% energii wykorzystywanej do ogrzewania – przestrzega Adam Buszko.

Jak grubej izolacji potrzeba?

W praktyce, zmiany oznaczaj? konieczno?? zastosowania okien i drzwi o podwy?szonych parametrach energooszcz?dno?ci, oraz przede wszystkim grubszego ocieplenia ?cian i dachów. Oczywi?cie, wiele zale?y tak?e od technologii i jako?ci wykonania, a tak?e u?ytych materia?ów no?nych oraz w?a?ciwo?ci termoizolacyjnych samego materia?u. Poni?sza tabela prezentuje orientacyjny rozk?ad grubo?ci izolacji, wymaganych dla poszczególnych konstrukcji w poszczególnych latach, w tym docelowe wymagania WT 2021.

Jak grubej izolacji potrzeba?

Wymagania WT 2021 dla ?cian zewn?trznych spe?nimy, stawiaj?c ?cian? dwuwarstwow? sk?adaj?c? si? z muru konstrukcyjnego o grubo?ci 18-38 cm oraz izolacji o grubo?ci minimum 15 cm. Przyk?adem konstrukcji spe?niaj?cej wymóg U ≤ 0,2 W/(m2K) mo?e by? wi?c mur z bloczków silikatowych o grubo?ci 18 cm ocieplony p?ytami z we?ny kamiennej o wspó?czynniku λ = 0,036 W/(mK) i grubo?ci 17 cm. Nieco mniejsz? grubo?? izolacji mo?na uzyska?, stosuj?c technik? ?ciany trójwarstwowej. W tym przypadku wystarczy we?na o grubo?ci 16 cm, przy za?o?eniu 4-centymetrowej warstwy powietrza w postaci szczeliny wentylacyjnej oraz warstwy os?onowej z cegie? silikatowych o grubo?ci 12 cm.

Koszty izolacji czy izolacja kosztów?

Grubsze ocieplenie to inwestycja, a ka?d? inwestycj? okre?la pocz?tkowy nak?ad finansowy oraz czas, w jakim nast?puje jego zwrot. A wi?c mamy do czynienia bardziej z kosztami izolacji, czy… izolacj? kosztów?

– Uzasadnione ekonomicznie ocieplenie to takie, którego udzia? nie przekracza 2-3% nak?adów na budow? domy i którego koszt zwraca si? w czasie do 10 lat. Dla ka?dej konstrukcji mo?na wi?c zaproponowa? tak? grubo?? izolacji, która zapewni optymalny stosunek oszcz?dno?ci do kosztów i czasu zwrotu – mówi Adam Buszko. – Inwestorom indywidualnym zalecamy stosowanie we?ny kamiennej o grubo?ci 20 cm dla fasad, 30 cm dla poddasza oraz 15 cm dla pod?óg. Poprawnie i kompleksowo wykonana termomodernizacja mo?e obni?y? koszty ogrzewania nawet o po?ow?, a czas zwrotu takiej inwestycji za spraw? ni?szych rachunków wynosi zazwyczaj 7 lat – podsumowuje ekspert firmy Paroc.

?ród?o: Paroc Polska sp. z o.o.

Artyku? zosta? dodany przez firm?

Paroc Polska sp. z o.o.

Grupa Paroc jest mi?dzynarodowym producentem izolacji z kamiennej we?ny mineralnej.

Zapoznaj si? z ofert? firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artyku?y

 
雅彩彩票 康平县| 油尖旺区| 山阴县| 上蔡县| 邹平县| 崇明县| 茶陵县| 新龙县| 长垣县| 金溪县| 德庆县| 沂源县| 济阳县| 福清市| 许昌县| 九江市| 乌鲁木齐市| 民权县| 东台市| 塔城市| 江川县| 九龙坡区| 方城县| 电白县| 天长市| 淳化县| 布尔津县| 上高县| 赤峰市| 左云县| 大关县| 泰宁县| 高阳县| 沙田区| 正蓝旗| 当阳市| 西安市| 宜兰市| 新竹市| 怀柔区| 县级市|