Artyku? Dodaj artyku?

Zima nie jest straszna z odpowiedni? termoizolacj?

23-12-2019, 11:45

STYROPMIN logo

Ciep?y dom zim? to podstawa komfortu. Cho? ju? od wielu lat has?o ?termomodernizacja“ odmieniane jest przez wszystkie przypadki, nadal wiele osób wi?cej uwagi po?wi?ca temu, jak dogrza? dom, a nie temu, jak maksymalnie wykorzysta? ciep?o, które maj? ju? do dyspozycji. A temu przecie? ma s?u?y? docieplenie.?

- Cz?sto najs?abszym ogniwem okazuje si? planowanie. Odwlekamy decyzj? np. o pracach remontowych wtedy, kiedy jest na nie czas, a gdy temperatura spada poni?ej zera, pozostaj? nam dora?ne rozwi?zania – mówi Renata Ciszewska, doradca techniczny i kierownik laboratorium w firmie Styropmin.

Faktem jest, ?e prac zwi?zanych z ociepleniem domu styropianem nie nale?y prowadzi?, gdy temperatura na zewn?trz jest ni?sza ni? 5 stopni Celsjusza, ale to nie znaczy, ?e zima jest ca?kowicie stracona. To najlepszy okres, by zaplanowa? roboty remontowe na kolejny sezon budowlany.

Po pierwsze, projekt

- Ka?dy dom jest inny, je?li chodzi o zapotrzebowanie na energi? i ciep?o. Nawet podobne budynki wykonane w tej samej technologii mog? si? ró?ni? pod tym wzgl?dem, dlatego do znudzenia powtarzamy, ?e pierwszym, podstawowym i niezb?dnym krokiem jest przeprowadzenie audytu energetycznego domu – podkre?la Renata Ciszewska.?

Mo?na powiedzie?, ?e celem audytu energetycznego jest wskazanie wszystkich s?abych punktów domu, je?li chodzi o utrat? ciep?a i wskazanie optymalnego, równie? ze wzgl?dów ekonomicznych, rozwi?zania. Audyt jest zatem podstaw? projektu termomodernizacji. Projekt powinien wskazywa? ju? bardzo konkretnie zakres prac termomodernizacyjnych oraz materia?y, jakie b?d? wykorzystane.

- ?atwo mo?na to wyja?ni? na przyk?adzie styropianu. Dobry projekt powinien okre?li? parametry styropianu, z których kluczowy jest wspó?czynnik przewodzenia ciep?a, tzw. lambda oraz grubo?? warstwy izolacyjnej, bo w?a?nie te dwa czynniki b?d? mia?y wp?yw na ostateczn? efektywno?? ocieplenia – podkre?la kierownik laboratorium w Styropminie.

Po drugie, materia?y

Uniwersalnym styropianem wysokiej jako?ci jest np. Fasada Pro 40. Jego przeznaczenie jest bardzo szerokie. Sprawdza si? przy ocieplaniu ?cian zewn?trznych przy wykorzystaniu dwóch najpopularniejszych metod (lekkiej-mokrej i lekkiej-suchej). Mo?na go wykorzystywa? do izolacji dachów krokwiowych, pod?óg na legarach, stropodachów wentylowanych, loggii balkonowych, a tak?e potencjalnie ?najtrudniejszych“ do ocieplenia tzw. mostków termicznych?

Gdy wiemy ju? co i za pomoc? jakich materia?ów b?dziemy robi?, mo?na zaplanowa? zakup styropianu. W du?ej mierze moment zakupu powinien zale?e? od tego, czy mamy gdzie przechowa? ten materia?. Styropian jest wra?liwy na ?wiat?o s?oneczne, ale cho? zim? jego nadmiar nam nie grozi, lepiej dmucha? na zimne i w razie wcze?niejszego zakupu zmagazynowa? go w miejscu, w którym b?dzie os?oni?ty. Warto te? zadba?, by oryginalne opakowanie si? nie zniszczy?o.

?ród?o: STYROPMIN Sp. z o. o.

Artyku? zosta? dodany przez firm?

STYROPMIN Sp. z o. o.

Firma STYROPMIN zajmuje si? produkcj? i sprzeda?? p?yt styropianowych wykorzystywanych w ró?nych ga??ziach i sektorach budownictwa. rodukty marki dost?pne s? zarówno w kilkuset punktach sprzeda?y na terenie ca?ej Polski, jak i za granic?.

Zapoznaj si? z ofert? firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artyku?y

 
雅彩彩票 夏邑县| 来凤县| 丹江口市| 临武县| 三都| 平阴县| 密山市| 乐业县| 岱山县| 剑阁县| 贵溪市| 吴忠市| 中西区| 咸丰县| 丹阳市| 于田县| 永胜县| 天峨县| 通化市| 西平县| 广灵县| 治多县| 江陵县| 磐石市| 池州市| 安溪县| 读书| 宁城县| 交口县| 巧家县| 获嘉县| 宣恩县| 靖州| 阜康市| 留坝县| 吐鲁番市| 乌恰县| 徐汇区| 大名县| 丰县| 达拉特旗|