Artyku? Dodaj artyku?

Jak odnowi? dach w domu – kostce?

23-12-2019, 11:05

B?d?ce niegdy? realizacj? marzeń o w?asnym, wygodnym domu tak zwane ?kostki” cz?sto nie odpowiadaj? obecnym standardom budowlanym i potrafi? przysporzy? wielu k?opotów swoim w?a?cicielom. Jednym ze s?abych punktów tego typu budynków s? stropodachy. Ich konstrukcj? mo?na gruntownie zmodernizowa? przy zastosowaniu nowoczesnych technologii materia?owych.

Powtarzaj?ce si? problemy z przeciekami czy przemarzaniem dachu sprawiaj?, ?e w?a?ciciele domów – kostek staj? przed wyborem przeprowadzenia kolejnej naprawy lub gruntownej renowacji. Charakterystyczn? dla tamtego okresu konstrukcj? by? stropodach niewentylowany z?o?ony z p?yty betonowej, na której uk?adano ?u?el paleniskowy lub wióry z cementem jako termoizolacj?, wylewki betonowej i pokrycia z papy asfaltowej ??czonej lepikiem.?

Stropodachy domów z lat 70. wymagaj? kompleksowej modernizacji Fot. ShutterstockStropodachy domów z lat 70. wymagaj? kompleksowej modernizacji Fot. Shutterstock

S?abej jako?ci pow?oka wierzchnia traci?a swoje w?a?ciwo?ci pod wp?ywem ekstremalnych ró?nic temperatur oraz promieni UV, a w znajduj?cej si? pod ni? warstwie ocieplenia wykrapla?a si? para wodna. Na skutek parowania wilgoci cz?sto dochodzi?o do odrywania si? zwietrza?ej papy, któr? nale?a?o ponownie przyklei? lepikiem. Taki uk?ad nie tylko nie zapewnia? szczelno?ci, ale równie? ochrony cieplnej. Wówczas bardzo rzadko lub w ogóle nie stosowano izolacji termicznej w postaci we?ny mineralnej czy styropianu. Jedynym sposobem na unikni?cie uci??liwych napraw i pogorszenia stanu technicznego takich budynków jest renowacja stropodachu z zastosowaniem nowoczesnych technologii materia?owych.

Jak? metod? wybra??

Cz?stym zaleceniem w przypadku starych niewentylowanych stropodachów jest wzniesienie ?cian kolankowych i stworzenie tradycyjnego dachu jedno- lub dwuspadowego. Powstaje wtedy konstrukcja stropodachu wentylowanego, który ze wzgl?du na obecno?? bufora powietrznego i dodatkowej ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi jest uwa?any za lepsze rozwi?zanie pod wzgl?dem termoizolacyjno?ci i szczelno?ci. Nie zawsze jednak no?no?? stropodachu jest wystarczaj?ca, by wykona? tego rodzaju nadbudow?. Nie oznacza to jednak, ?e nie mo?e on spe?nia? obowi?zuj?cych wymogów zwi?zanych z ochron? ciepln? i wodoszczelno?ci?. Najprostszym i najbardziej sprawdzonym sposobem modernizacji stropodachu pe?nego jest stworzenie nowego uk?adu odpowiednio dobranych warstw sk?adaj?cych si? na paroizolacj?, ocieplenie i izolacj? przeciwdeszczow?, która jednocze?nie pe?ni funkcj? pokrycia dachu. Dost?pne dzi? materia?y hydro- i termoizolacyjne pozwalaj? uzyska? bardzo dobrze ocieplon? przegrod?, która mo?e z nawi?zk? odpowiada? standardowi domów energooszcz?dnych. Punktem wyj?cia do efektywnej renowacji stropodachu jest zerwanie starego poszycia. Nale?y sku? wylewk? i usun?? znajduj?c? si? pod ni? warstw? starych materia?ów termoizolacyjnych, które nie tylko nie zapewniaj? ?adnej ochrony cieplnej, ale dodatkowo obci??aj? konstrukcj? stropodachu. Spadek, który by? wcze?niej wylany z betonu, mo?na odtworzy? z wykorzystaniem lekkich klinów styropianowych.

Nowe pokrycie – warstwa po warstwie

Przed przyst?pieniem do aplikacji kolejnych warstw nowego pokrycia nale?y najpierw starannie oczy?ci? i wyrówna? strop, a nast?pnie u?o?y? paroizolacj? w formie membrany lub wysokoparoszczelnej papy. W przypadku zastosowania papy pod?o?e trzeba dodatkowo zagruntowa?. Nast?pnie bezpo?rednio na paroizolacji uk?ada si? p?yty termoizolacyjne. Najlepszym rozwi?zaniem b?dzie grafitowy styropian, taki jak np. Knauf Therm Expert Dach/Pod?oga EPS 80 λ 31, gdy? cechuje si? on najlepszymi w?a?ciwo?ciami termoizolacyjnymi na poziomie 0,031 W/mK.?

P?yty Knauf Therm Expert Dach/Pod?oga EPS 80 λ 31 Fot. Knauf ThermP?yty Knauf Therm Expert Dach/Pod?oga EPS 80 λ 31 Fot. Knauf Therm

?

Bior?c pod uwag? fakt, ?e zgodnie z warunkami technicznymi na rok 2021 minimalny wspó?czynnik przenikania ciep?a dla dachów powinien wynosi? maksymalnie 0,15 W/m2K, grubo?? tradycyjnego bia?ego styropianu dachowego o parametrze 0,040 W/mK musia?aby wynosi? 25-30 cm.

Stosuj?c materia? z domieszk? grafitu wystarczy u?o?y? warstw? o grubo?ci 20 cm, aby uzyska? taki efekt. P?yty Knauf Therm Expert Dach/Pod?oga s? dost?pne w standardowych wymiarach 1000 x 500 mm, jednak na ?yczenie mog? by? docinane na wymiar, maksymalnie do formatu 4000 x 1200 mm. Pozwala to na idealne dopasowanie ich do kszta?tu ocieplanej powierzchni. Finalnym etapem jest u?o?enie pokrycia wierzchniego, które jednocze?nie stanowi warstw? wodoszczeln?. Mo?na je stworzy? przy u?yciu nowoczesnych pap asfaltowych modyfikowanych polimerami. W odró?nieniu od swoich poprzedników z lat 70. wykazuj? one odporno?? na wysokie i niskie temperatury, a ponadto starzej? si? wolniej. Nale?y je uk?ada? w systemie dwuwarstwowym. Jako pierwsz? warstw? stosuje si? pap? podk?adow?, a w drugiej kolejno?ci – termozgrzewaln? z posypk?.

?ród?o: Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Artyku? zosta? dodany przez firm?

Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Jeste?my przoduj?cym producentem styropianu z wieloletnim do?wiadczeniem w formowaniu cz??ci z polistyrenu i polipropylenu spienionego.

Zapoznaj si? z ofert? firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artyku?y

 
雅彩彩票 宁远县| 无为县| 驻马店市| 博湖县| 泰兴市| 和平区| 读书| 汶上县| 蓝山县| 开封县| 墨脱县| 泰顺县| 西平县| 金川县| 青川县| 简阳市| 宜兰市| 天等县| 凤庆县| 饶平县| 百色市| 永丰县| 宁津县| 铜山县| 华阴市| 隆昌县| 敦煌市| 七台河市| 灌南县| 凌源市| 肥城市| 泸州市| 天峨县| 盘山县| 茂名市| 山东| 杂多县| 东乡族自治县| 重庆市| 南汇区| 青海省|