Artyku? Dodaj artyku?

Planujesz budow? domu? Uwzgl?dnij grubsze ocieplenie - za rok wchodz? nowe Warunki Techniczne!

17-12-2019, 18:30

Inwestorzy indywidualni decyduj?cy si? w ostatnich latach na budow? domu musieli dostosowa? si? do wy?szych standardów zwi?zanych z oszcz?dno?ci? energii cieplnej, co wynika z nowelizacji rozporz?dzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada? budynki. Cykl zmian, zapocz?tkowanych jeszcze w 2014, znajdzie swój fina? 1 stycznia 2021, kiedy to ostatecznie w ?ycie wejd? docelowe wymagania cieplne wzgl?dem dachów i ?cian zewn?trznych. Jak przygotowa? si? na nadchodz?ce regulacje? Ile centymetrów ocieplenia trzeba b?dzie do?o?y?? Ile to b?dzie kosztowa??

Zmiany w przepisach to efekt realizowanej przez Polsk? dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która nak?ada na nasz kraj obowi?zek ograniczania zu?ycia nieodnawialnych ?róde? energii przez obiekty, w tym gospodarstwa domowe. A oszcz?dza? jest co, gdy? ogrzewanie domów jednorodzinnych nierzadko poch?ania nawet 80% wszystkich kosztów eksploatacyjnych.

Zgodnie z prawem budowlanym ka?dy nowo powstaj?cy, sprzedawany b?d? wynajmowany dom powinien posiada? ?wiadectwo charakterystyki energetycznej, które poprzez szereg kryteriów okre?la efektywno??, z jak? budynek wykorzystuje energi?. Na szczególn? uwag? zas?uguje wska?nik energii u?ytkowej.

– Wielko?? ta mówi o ilo?ci energii potrzebnej do utrzymania temperatury powietrza w pomieszczeniach, przygotowania ciep?ej wody u?ytkowej – wyja?nia Adam Buszko, ekspert z firmy Paroc Polska. – Parametr okre?la wi?c ilo?? ciep?a trafiaj?cego do wn?trz z systemu grzewczego po uwzgl?dnieniu jej strat przez przegrody zewn?trzne – dodaje.

Sk?d ucieka ciep?o?

Jak przepisy przek?adaj? si? na rzeczywisto??? Dla poszczególnych przegród budynku warunki techniczne okre?laj? konkretne, dopuszczalne warto?ci wspó?czynnika przenikania ciep?a U. Im mniejsza jest jego warto??, tym skuteczniej dana przegroda izoluje przed utrat? ciep?a, utrzymuj?c j? wewn?trz budynku. Jak kszta?tuj? si? docelowe wymagania dla poszczególnych przegród, prezentuje poni?sza tabela.

Planujesz budow? domu? Uwzgl?dnij grubsze ocieplenie - za rok wchodz? nowe Warunki Techniczne!

Jak wida?, wymagania termiczne dla pod?óg na gruncie pozostan? takie same, za? najbardziej restrykcyjne wymagania odnosz? si? do dachów. Zdaniem ekspertów, jest to decyzja ze wszech miar uzasadniona.

– ?rednio poprzez konstrukcj? i po?a? dachow? ucieka nawet 25-30% energii wykorzystywanej do ogrzewania – przestrzega Adam Buszko.

Jak grubej izolacji potrzeba?

W praktyce, zmiany oznaczaj? konieczno?? zastosowania okien i drzwi o podwy?szonych parametrach energooszcz?dno?ci, oraz przede wszystkim grubszego ocieplenia ?cian i dachów. Oczywi?cie, wiele zale?y tak?e od technologii i jako?ci wykonania, a tak?e u?ytych materia?ów no?nych oraz w?a?ciwo?ci termoizolacyjnych samego materia?u. Poni?sza tabela prezentuje orientacyjny rozk?ad grubo?ci izolacji, wymaganych dla poszczególnych konstrukcji w poszczególnych latach, w tym docelowe wymagania WT 2021.

Planujesz budow? domu? Uwzgl?dnij grubsze ocieplenie - za rok wchodz? nowe Warunki Techniczne

Wymagania WT 2021 dla ?cian zewn?trznych spe?nimy, stawiaj?c ?cian? dwuwarstwow? sk?adaj?c? si? z muru konstrukcyjnego o grubo?ci 18-38 cm oraz izolacji o grubo?ci minimum 15 cm. Przyk?adem konstrukcji spe?niaj?cej wymóg U ≤ 0,2 W/(m2K) mo?e by? wi?c mur z bloczków silikatowych o grubo?ci 18 cm ocieplony p?ytami z we?ny kamiennej o wspó?czynniku λ = 0,036 W/(mK) i grubo?ci 17 cm. Nieco mniejsz? grubo?? izolacji mo?na uzyska?, stosuj?c technik? ?ciany trójwarstwowej. W tym przypadku wystarczy we?na o grubo?ci 16 cm, przy za?o?eniu 4-centymetrowej warstwy powietrza w postaci szczeliny wentylacyjnej oraz warstwy os?onowej z cegie? silikatowych o grubo?ci 12 cm.

Koszty izolacji czy izolacja kosztów?

Grubsze ocieplenie to inwestycja, a ka?d? inwestycj? okre?la pocz?tkowy nak?ad finansowy oraz czas, w jakim nast?puje jego zwrot. A wi?c mamy do czynienia bardziej z kosztami izolacji, czy… izolacj? kosztów?

– Uzasadnione ekonomicznie ocieplenie to takie, którego udzia? nie przekracza 2-3% nak?adów na budow? domy i którego koszt zwraca si? w czasie do 10 lat. Dla ka?dej konstrukcji mo?na wi?c zaproponowa? tak? grubo?? izolacji, która zapewni optymalny stosunek oszcz?dno?ci do kosztów i czasu zwrotu – mówi Adam Buszko. – Inwestorom indywidualnym zalecamy stosowanie we?ny kamiennej o grubo?ci 20 cm dla fasad, 30 cm dla poddasza oraz 15 cm dla pod?óg. Poprawnie i kompleksowo wykonana termomodernizacja mo?e obni?y? koszty ogrzewania nawet o po?ow?, a czas zwrotu takiej inwestycji za spraw? ni?szych rachunków wynosi zazwyczaj 7 lat – podsumowuje ekspert firmy Paroc.

?ród?o: Paroc Polska sp. z o.o.

Artyku? zosta? dodany przez firm?

Paroc Polska sp. z o.o.

Grupa Paroc jest mi?dzynarodowym producentem izolacji z kamiennej we?ny mineralnej.

Zapoznaj si? z ofert? firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artyku?y

 
雅彩彩票 济阳县| 闵行区| 桂阳县| 郸城县| 建湖县| 江西省| 内黄县| 西安市| 禄劝| 长宁县| 永登县| 黑河市| 沈丘县| 佛坪县| 莎车县| 阳高县| 常熟市| 德清县| 全南县| 郯城县| 上饶县| 安阳县| 阿巴嘎旗| 南康市| 栾城县| 探索| 邵阳市| 阜新市| 开阳县| 昌江| 宁德市| 甘谷县| 阿尔山市| 光泽县| 通许县| 左贡县| 杭锦旗| 麻城市| 洞口县| 大安市| 霍山县|