Artyku? Dodaj artyku?

Wielkie kino na ma?ym ekranie – na ?wi?ta i nie tylko…

15-12-2019, 14:30

?nie?ka logo

Z czym kojarzy si? kino? Przede wszystkim z rozrywk? i relaksem w gronie najbli?szych. Dzi?ki odpowiedniemu przygotowaniu ?cian i wsparciu nowych technologii, z magii ekranu mo?emy te? korzysta? w zaciszu w?asnego domu, bez konieczno?ci zakupu telewizora. Jak w swoim M stworzy? komfortow? przestrzeń do ogl?dania ulubionych produkcji? Mo?na to zrobi? na kilka sposobów, w zale?no?ci od dost?pnego bud?etu i ju? w najbli?sze ?wi?ta cieszy? si? ze wspólnych seansów z rodzin?.

Wielkie kino na ma?ym ekranie – na ?wi?ta i nie tylko…

Na czym polega fenomen filmów i seriali? Przenosz? nas w zupe?nie inny ?wiat. Ogl?daj?c trafiaj?ce w nasze gusta produkcje odcinamy si? od problemów i relaksujemy. Nierzadko pe?ni? one równie? funkcj? antycznego katharsis – maj? oczyszczaj?c?, terapeutyczn? moc. Czasem s?u?? te? jako prosty ?umilacz” czasu, w my?l zasady, ?e ?miech to zdrowie. Wygospodarowa? ?filmow?” przestrzeń mo?emy we w?asnym mieszkaniu, gdzie w nocy, o pó?nocy, a nawet w pi?amie, przy dowolnym repertuarze, b?dziemy ?ledzi? losy ulubionych bohaterów. Gdy zaaran?ujemy taki k?cik jeszcze teraz, zyskamy równie? ciekawy sposób na sp?dzenie czasu z najbli?szymi w trakcie ?wi?t.

Rozwi?zanie na ka?d? kieszeń

Najlepiej, je?li pomieszczenie na domowe kino b?dzie mia?o co najmniej 20 m2 powierzchni. Nic nie stoi oczywi?cie na przeszkodzie, aby przygotowa? na ten cel równie? mniejsze wn?trze, jednak b?dzie to wymaga? od nas nieco wi?cej sprytu. Najbardziej popularnym rozwi?zaniem jest wygospodarowanie przestrzeni w salonie, czyli najwa?niejszym miejscu spotkań ca?ej rodziny. Przy tej opcji wystarczy jedna, du?a i wolna ?ciana – na jej g?adkiej, bia?ej powierzchni b?dzie mo?na wy?wietla? filmy z projektora.

Aby obraz by? jak najlepszy, zadbajmy o odpowiednie przygotowanie pod?o?a – sprawd?my jego stan, oczy??my z kurzu i ewentualnych zabrudzeń. Je?li wykryjemy p?kni?cia, ubytki i dziury po ko?kach, wykorzystajmy do ich wype?nienia specjaln? mas? naprawcz?. Nast?pnie powierzchni? delikatnie szlifujemy papierem ?ciernym, odpylamy, gruntujemy i malujemy. ?ciana, która pos?u?y nam jako ekran powinna by? matowa, gdy? rozprasza padaj?ce na powierzchni? ?wiat?o, nie odbieraj?c jako?ci obrazowi. Dobrym rozwi?zaniem jest wi?c wykorzystanie do malowania lateksowej farby ?nie?ka Eko Plus, dost?pnej w kolorze ?nie?nobia?ym. To produkt z matowym wykończeniem pow?oki, która jest równie? odporna na szorowanie i dzia?anie promieniowania UV/UVC. Co istotne, farba jest te? przyjazna dla alergików i osób szczególnie wra?liwych.

Podczas kontroli ?ciany mo?e si? okaza?, ?e wymaga ona wyg?adzenia. Wówczas warto si?gn?? po gotow? do u?ycia g?ad? szpachlow?, która jest ?atwa i szybka w aplikacji, dzi?ki czemu remont przeprowadzimy sprawnie i w?asnymi si?ami. Na uzyskanie ?nie?nobia?ych, g?adkich powierzchni pozwala np. zastosowanie g?adzi ACRYL-PUTZ? FS 20 FINISZ. Pami?tajmy, by wyrób nak?ada? zgodnie z zaleceniami producenta, a uzyskamy wówczas po??dany efekt końcowy. ?ciana, na jakiej wy?wietla? b?dziemy obraz musi by? te? pozbawiona pó?ek, obrazów czy innych dekoracji.

Zadbajmy równie? o to, by zapewni? odpowiedni? ochron? przed ?wiat?em s?onecznym i o?wietleniem z ulicy – pomog? w tym dopasowane rolety czy zas?ony na okna, wykonane z materia?u typu blackout. To dobra opcja, która nie obci??y przy tym nadto domowego bud?etu.?

Z my?l? o kinowych koneserach?

Je?li zale?y nam na domowym kinie z prawdziwego zdarzenia, musimy w?o?y? wi?cej trudu w przygotowanie przestrzeni i dobór profesjonalnego sprz?tu wraz z wysokiej jako?ci projektorem na czele. Trzeba przede wszystkim odpowiednio wyg?uszy? wszystkie elementy konstrukcyjne pomieszczenia – pod?og?, ?ciany i sufit. Drewniany parkiet (ewentualnie: wyk?adzin?) mo?emy po?o?y? na pod?o?e zaizolowane na bazie pod?ogi p?ywaj?cej, która sk?ada si? z we?ny mineralnej, izolacji przeciwwilgociowej z folii paroprzepuszczalnej oraz betonowego podk?adu. Istotne znaczenie ma równie? wykończenie sufitu – najlepiej zdecydowa? si? na wersj? podwieszan?, ze wzgl?du na jej w?a?ciwo?ci d?wi?koch?onne. Specjali?ci rekomenduj? u?ycie do tego celu p?yt warstwowych perforowanych, którymi warto wy?o?y? równie? ?ciany. Mo?na ewentualnie si?gn?? po p?yty kartonowo-gipsowe, pod warunkiem, ?e wyciszymy je we?n? mineraln? o podwy?szonej g?sto?ci.?

Je?li stworzymy tak? konstrukcj? od podstaw, g?o?niki (oraz wszelkie inne instalacje) mog? by? praktycznie niewidoczne, a projektor wysuwa? si? z podwieszanego sufitu. Przydatne oka?e si? z pewno?ci? komfortowe wyposa?enie, np. wygodne, rozk?adane fotele, obite mi?kkimi materia?ami. Ca?y proces aran?acji wn?trza mo?e by? do?? skomplikowany, w zwi?zku z tym op?aca si? rozwa?y? wsparcie zespo?u specjalistów, którzy posiadaj? rozleg?? wiedz? na tematy zwi?zane z optyk?, akustyk?, elektryk?, sterowaniem systemami video, kalibracj? czy te? dystrybucj? obrazu i d?wi?ku.

Nowe filmowe hity, serialowe superprodukcje czy te? starsze tytu?y, które nigdy si? nie starzej? – to, co b?dziemy ogl?da? w domowym kinie zale?y tylko od nas. Dobrze przygotowana, funkcjonalna przestrzeń pozwoli nam przenie?? si? do magicznego ?wiata i prze?ywa? przygody razem z ulubionymi bohaterami – nie tylko od ?wi?ta, ale i na co dzień.

?ród?o: FFiL ?nie?ka SA

Artyku? zosta? dodany przez firm?

FFiL ?nie?ka SA

Fabryka Farb i Lakierów ?nie?ka SA jest wiod?c? spó?k? w Grupie Kapita?owej ?nie?ka i czo?owym producentem farb i lakierów w Polsce i Europie ?rodkowo-Wschodniej.

Zapoznaj si? z ofert? firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artyku?y

 
雅彩彩票 葵青区| 吉隆县| 磐石市| 柏乡县| 额济纳旗| 高碑店市| 旅游| 井研县| 新乡县| 洛阳市| 霍邱县| 赤城县| 凌云县| 山西省| 上杭县| 桓仁| 嵊州市| 中江县| 新宾| 延安市| 勃利县| 诸城市| 浑源县| 平谷区| 奈曼旗| 澎湖县| 区。| 隆子县| 个旧市| 兴业县| 西乌珠穆沁旗| 吕梁市| 沈丘县| 大洼县| 灵川县| 梨树县| 卢氏县| 屏东县| 定西市| 时尚| 夹江县|