Artyku? Dodaj artyku?

Zasady projektowania schodów ogrodowych

12-12-2019, 11:00

Wed?ug obowi?zuj?cych przepisów* szeroko?? u?ytkowa schodów zewn?trznych do budynku powinna wynosi? co najmniej 1,2 m - przy czym nie mo?e by? mniejsza ni? szeroko?? u?ytkowa biegu schodowego w budynku. W wypadku domów jednorodzinnych szeroko?? biegu i spocznika schodów wewn?trznych nie mo?e by? mniejsza ni? 80cm. Oprócz tego, liczba stopni w jednym biegu schodów zewn?trznych nie powinna wynosi? wi?cej ni? 10.

Tyle mówi? przepisy. Nie jest to jednak wszystko, o czym powinni?my pami?ta?. Jest jeszcze wzór, który pozwoli okre?li? wygodn? wysoko?? i d?ugo?? stopnia: 2h+s=60-65cm – czyli suma podwójnej wysoko?ci stopnia plus jego d?ugo?? powinna mie?ci? si? w granicach mi?dzy 60 a 65cm. Nieco mo?e mniej fundamentalna, ale równie istotna jest zasada, aby przy schodach zewn?trznych przyjmowa? wi?ksze warto?ci szeroko?ci stopnia kosztem jego wysoko?ci, czyli po polsku - dla naszej wygody lepsze na zewn?trz s? schody d?u?sze, lecz bardziej p?askie. Bardzo wygodne s? na przyk?ad stopnie o wymiarach 30-35cm (d?ugo??) na 15cm (wysoko??). D?ugo?? stopnia w ?adnym wypadku nie powinna by? natomiast mniejsza ni? 20-25cm – poni?ej tej warto?ci schody robi? si? nie tylko niewygodne, ale wr?cz niebezpieczne. Schody skonstruowane zgodnie z podanym wzorem umo?liwiaj? wygodne chodzenie bez zmiany tempa, d?ugo?ci i rytmu kroków. To bardzo wa?ne, szczególnie je?li b?d? znajdowa?y si? w miejscu, które b?dziemy pokonywa? wielokrotnie w ci?gu dnia, na przyk?ad przed wej?ciem do budynku.?

Ze wzgl?du na ergonomi? i komfort u?ytkowania znaczenie ma równie? liczba stopni. Naturalny rytm chodzenia cz?owieka zazwyczaj jest nieparzysty (bardziej naturalne jest dla nas wykonanie nieparzystej liczby kroków), st?d te? dobrze, je?li liczba stopni w biegu równie? jest nieparzysta.?

* Wi?kszo?? regulacji dotycz?cych wznoszonych w Polsce budynków (oraz ich otoczenia) zawarta jest w rozporz?dzeniu Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada? budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Poz. 926 z 2013 r.).

Zasady projektowania schodów ogrodowych

1/ Porównanie ró?nych proporcji schodów zewn?trznych, spe?niaj?cych wymagania normowe i ergonomiczne
rys. Buszrem.

  1. D?ugo?? kroku doros?ego cz?owieka mie?ci si? z regu?y w zakresie 60-65cm. W tym wypadku – 65cm.
  2. Schody o wymiarach 10x45cm, bardzo ?agodne, doskona?e jako tarasowe.
  3. Schody 15x35cm. Z regu?y stosowane jako g?ówne schody zewn?trzne, np. wej?ciowe do budynku.
  4. Schody 18x30cm. Proporcje stosowane czasem wewn?trz budynków, do?? strome jak na schody zewn?trzne. Mo?liwe do zastosowania na przyk?ad jako zej?cie techniczne.

Zasady projektowania schodów ogrodowych

2/ Ró?nica poziomów 120cm pokonana za pomoc? 12 stopni o wymiarach 10x45cm. W po?owie biegu zastosowano spocznik o tak dobranej d?ugo?ci, aby nie ?ama? rytmu kroków
rys. Buszrem.

  1. Pierwszy bieg schodowy
  2. Spocznik
  3. Drugi bieg schodowy. Wa?ne jest aby biegi sk?ada?y si? z takiej samej liczby stopni.
  4. Poziom docelowy.
  5. D?ugo?? kroku przyj?ta jako 65cm

?

Zasady projektowania schodów ogrodowych

3/ Schody ?widokowe” o wymiarach 6x53cm. Wzór na wymiary stopnia zosta? zachowany (2x6+53=65cm), jednak ze wzgl?du na niewielk? wysoko?? i du?? szeroko?? stopnia w naturalny sposób wymuszaj? spowolnienie kroków. Równie? zwi?kszona szeroko?? biegu sprzyja spacerowemu tempu i rozgl?daniu si? dooko?a
rys. Buszrem.

?ród?o: Buszrem S.A.

Artyku? zosta? dodany przez firm?


Inne publikacje firmy


Podobne artyku?y

 
雅彩彩票 玉山县| 璧山县| 江孜县| 绵竹市| 抚州市| 邯郸县| 惠安县| 大宁县| 客服| 新安县| 务川| 姜堰市| 通化市| 睢宁县| 都昌县| 萍乡市| 常州市| 定西市| 广宁县| 汕尾市| 黄山市| 清徐县| 永康市| 陵水| 青田县| 阿坝县| 化州市| 磐石市| 济源市| 和田县| 库尔勒市| 康马县| 嘉黎县| 枣阳市| 稷山县| 兴仁县| 兴化市| 玉屏| 福安市| 博乐市| 泾源县|