Artyku? Dodaj artyku?

Najlepszy towarzysz zimowych wieczorów? Nie tylko ciep?y, ale i bezpieczny! Paroc prezentuje p?yt? kominkow? PAROC Fireplace Slab

12-12-2019, 10:45

Przez znakomit? cz??? roku pomijany, nieco zapomniany i w zasadzie niezwracaj?cy na siebie uwagi. Jednak gdy nadchodzi jesień, a po niej mro?na zima, staje si? prawdziwym centrum rodzinnych spotkań i niezb?dnym elementem wyposa?enia niemal ka?dego domu. Kominek, bo o nim mowa, zas?uguje na ciep?e my?li – nie tylko przez wzgl?d na walory estetyczne, ale te? funkcje. Dobrze zaizolowany, skutecznie odci??a system grzewczy, co wp?ywa na komfort domowników i… zasobno?? ich portfela. W tym celu Paroc przygotowa? specjaln? p?yt? kominkow? Fireplace Slab!

Najlepszy towarzysz zimowych wieczorów? Nie tylko ciep?y, ale i bezpieczny! Paroc prezentuje p?yt? kominkow? PAROC Fireplace Slabfot. Pexels

Cho? do niedawna izolacj? kominka traktowa?o si? nieco ?po macoszemu”, dzi? o potrzebie dodatkowego zabezpieczenia ?domowego ogniska” mówi si? ca?kiem g?o?no. Wynika to zarówno z rosn?cych wymagań bezpieczeństwa ogniowego budynków, ale tak?e zdroworozs?dkowego pragmatyzmu. Odpowiednio wykonana izolacja ma za zadanie ch?odzi? gor?ce spaliny, a co za tym idzie ?agodzi? ró?nice temperatur oraz chroni? przewody kominowe przed korozj?. Je?li zawczasu nie zadbamy o domowy kominek, wilgo?, sadza i stopnie Celsjusza sprawi?, ?e po kilku zimach b?dzie nadawa? si? do gruntownego odnowienia, a w najgorszym przypadku – ca?kowitego wyburzenia.

Aby przez d?ugie lata cieszy? si? mi?ym ciep?em, a nie gor?czkowo szuka? tymczasowych rozwi?zań, do budowy i zabezpieczenia kominka trzeba podej??… na ch?odno! W tym wypadku warto postawi? na niezawodn? we?n? kamienn?, a dok?adniej produkty ?ci?le dedykowane tak wymagaj?cym obszarom.

Pokryte foli? aluminiow?, szczelne p?yty kominkowe PAROC Fireplace Slab z powodzeniem wytrzymuj? temperatur? sta?? si?gaj?c? nawet 550oC. Produkt dost?pny jest w dwóch g?sto?ciach – 80 oraz 90 kg/m3, osi?ga wspó?czynnik przewodzenia ciep?a na poziomie 0,037 W/mK i klasyfikacj? ogniow? A1 ?wiadcz?c? o jego niepalno?ci.

P?yty izolacyjne uk?adamy foli? aluminiow? w kierunku ?ród?a ciep?a, pami?taj?c o tylnej ?cianie, która zwykle pe?ni jednocze?nie funkcj? przegrody zewn?trznej. We?n? mocujemy mechaniczne za pomoc? ko?ków ze stali nierdzewnej lub przy u?yciu wysokotemperaturowej zaprawy klejowej.

Rada eksperta Paroc: Podczas zabezpieczania kominków liczy si? przede wszystkim precyzja – dok?adne dopasowanie i po??czenie izolacji zapobiega przedostawaniu si? zanieczyszczeń na zewn?trz i do wewn?trz kominka oraz stoi na stra?y szczelno?ci ca?ej konstrukcji. Co wi?cej, nale?y bezwzgl?dnie pami?ta?, by izolacja nie styka?a si? z wk?adem i paleniskiem. Mi?dzy wk?adem a p?ytami nale?y zachowa? kilkucentymentowy odst?p, ca?o?? po??czy? na stykach wysokotemperaturow?, samoprzylepn? ta?m? aluminiow?.

?ród?o: Paroc Polska sp. z o.o.

Artyku? zosta? dodany przez firm?

Paroc Polska sp. z o.o.

Grupa Paroc jest mi?dzynarodowym producentem izolacji z kamiennej we?ny mineralnej.

Zapoznaj si? z ofert? firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artyku?y

 
雅彩彩票 江北区| 凤凰县| 马尔康县| 垦利县| 五台县| 营山县| 苗栗市| 丽水市| 大新县| 吉木乃县| 长海县| 公主岭市| 平潭县| 霞浦县| 沅陵县| 濮阳县| 岳西县| 全椒县| 蒲城县| 临清市| 云霄县| 昭平县| 宜春市| 宣威市| 卓资县| 临沧市| 溧阳市| 荔波县| 岢岚县| 永嘉县| 微山县| 泾阳县| 满洲里市| 武汉市| 静宁县| 莎车县| 育儿| 河西区| 高要市| 赣州市| 吴忠市|