Artyku? Dodaj artyku?

Jak zamocowa? lustro — monta? krok po kroku

12-12-2019, 09:55

Logo fischer

Lustro jest integraln? cz??ci? ?azienki i ci??ko wyobrazi? sobie to pomieszczenie bez tafli, w której mogliby?my si? przejrze?. Jednak to nie jedyne pomieszczenie, w którym spe?ni swoj? funkcj?. Lustro mo?e optycznie powi?kszy? wybrany pokój lub by? elementem wystroju wn?trza. Najwa?niejsze jednak, by by?o bezpiecznie zamocowane.

Zaplanowanie monta?u

Jak zamocowa? lustro — monta? krok po krokuJak zamontowa? lustro, fot. fischer Polska

W ?azience warto przewidzie? miejsce na lustro ju? na etapie projektowania pomieszczenia. Dzi?ki temu jeszcze przed po?o?eniem p?ytek lub innej ok?adziny na ?cianach, mo?emy zostawi? wn?k?, w której w przysz?o?ci zamontujemy lustro. Oczywi?cie mo?emy zadzia?a? te? w drug? stron? i dopasowa? nisz? do rozmiaru kupionej tafli. B??dy pomiarowe na tym etapie mog? skutkowa? zwi?kszeniem kosztów ca?ego monta?u — wówczas trzeba b?dzie modyfikowa? wykonan? wn?k? lub zamówi? lustro w konkretnym wymiarze indywidualnie u szklarza.

Monta? lustra w ?azience

Zale?nie od wagi samego lustra (szk?a lub ramy) ca?y monta? mo?emy przeprowadzi? z u?yciem specjalnego kleju, silikonu lub ta?my, odpornych na wilgo?. Jednak u?ycie ?mechanicznej” metody, czyli mocowania za pomoc? wkr?tów i ko?ków zapewni trwa?e, pewne i bezpieczne po??czenie. W tej cz??ci poradnika zak?adamy, ?e lustro b?dziemy montowa? na p?ytkach lub innej tego typu powierzchni szkliwionej.

  • Mierzenie

?rodek lustra powinien znajdowa? si? na wysoko?ci oczu. Zwykle b?dzie to oko?o 165 cm nad pod?og?. Nale?y jednak wzi?? pod uwag? wzrost wszystkich domowników, by ka?dy bez problemu móg? zobaczy? swoje odbicie.?

  • Przygotowanie do wiercenia

Przed przyst?pieniem do wiercenia otworów w ?cianie, najpierw nale?y upewni? si?, ?e w wybranym miejscu nie biegn? rury wodoci?gowe lub gazowe albo przewody elektryczne. ?atwo to sprawdzi? za pomoc? elektronicznych detektorów. Gdy jeste?my ju? pewni, zaznaczamy miejsca, w których b?dziemy wierci? i zabezpieczamy p?ytki ta?m? maskuj?c?, która uchroni je od p?kania.

  • Wiercenie

Wykonywanie otworów w p?ytkach nie musi by? trudne, je?li u?yjemy odpowiedniego wiert?a. Do gresów i p?ytek nieszkliwionych nada si? dobrej jako?ci wiert?o do betonu. Jednak przy ceramicznych, szkliwionych ok?adzinach do przewiercenia si? przez p?ytk? nale?y u?y? specjalnego wiert?a do szk?a i p?ytek z diamentow? końcówk?. Dobrze sprawdzi si? tutaj wiert?o fischer D-GT lub otwornica diamentowa fischer HS-DI. Tego typu sprz?t nie wyszczerbi brzegów otworu. Po przewierceniu si? przez p?ytk? wiert?o powinni?my zamieni? na odpowiadaj?ce pod?o?u. Nale?y równie? pami?ta? o bezwzgl?dnym wy??czeniu udaru w wiertarce. Po przewierceniu przez p?ytk? mo?na go w??czy?, uwa?aj?c, by nie p?k?a. Na samym końcu otwór nale?y oczy?ci? z py?u.

  • Wybór ko?ka i monta?

Z regu?y wiercony otwór powinien mie?, zale?nie od wagi montowanego lustra, oko?o 8 mm ?rednicy. Glazura i tynk nie posiadaj? w?a?ciwo?ci no?nych, wi?c konieczne jest przebicie si? bezpo?rednio do ?ciany. Skutecznym mocowaniem b?d? w tej sytuacji uniwersalne ko?ki nylonowe do ka?dego rodzaju pod?o?a np. przed?u?one wersje fischer SX lub DUOPOWER w rozmiarze co najmniej 60mm.??

SX charakteryzuje równomierne rozpieranie w czterech kierunkach i niewielki ko?nierz, dzi?ki czemu ryzyko ukruszenia tynku lub p?ytki jest minimalne.

DUOPOWER to jedno z flagowych rozwi?zań firmy fischer. Inteligentny, dwukomponentowy ko?ek aktywuje si? w sposób zale?ny od rodzaju pod?o?a.

W przypadku monta?u w p?ycie GK sprawdzi si? np. fischer UX lub DUOTec. Jednak w przypadku naprawd? ci??kich, ozdobnych tafli, wa??cych kilkadziesi?t kilogramów odradzamy ich mocowanie w p?ycie GK.

Technologia zale?na od pod?o?a

Kiedy montujemy lustro poza ?azienk? — w przedpokoju, garderobie lub w innym miejscu, schemat dzia?ania jest identyczny. Nie obowi?zuj? nas jednak obostrzenia zwi?zane z wierceniem w p?ytkach. Nale?y jednak pami?ta? o dobraniu mocowania odpowiedniego do rodzaju pod?o?a, z którym mamy do czynienia. Z pomoc? przyjdzie tutaj wyszukiwarka mocowań fischer.

W przypadku du?ych luster warto skorzysta? z pomocy dodatkowej pary r?k. Ca?y monta? przebiegnie bezpieczniej bez strachu o zdrowie lub pot?uczenie tafli przy monta?u. Du?e gabaryty mocowanego szk?a mog? wymusi? po??czenie kilku technik mocowań: np. u?ycia kleju i dodatkowych mocowań mechanicznych, do których zastosowa? mo?na ko?ki fischer.

?ród?o: fischer Polska sp. z o.o.

Artyku? zosta? dodany przez firm?

fischer Polska sp. z o.o.

fischer Polska nale?y do niemieckiego producenta: systemów zamocowań, wyrobów dla przemys?u samochodowego i zabawkarskiego, który obecny jest w 18 krajach na ca?ym ?wiecie z kilkoma zak?adami produkcyjnymi.

Zapoznaj si? z ofert? firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artyku?y

 
雅彩彩票 婺源县| 苗栗市| 宁远县| 寻乌县| 农安县| 仁布县| 齐河县| 西贡区| 微山县| 工布江达县| 吉林市| 明光市| 荆门市| 拉萨市| 南投县| 大足县| 永德县| 息烽县| 宾川县| 遵义市| 齐齐哈尔市| 建湖县| 南宫市| 巧家县| 红安县| 富宁县| 安平县| 普安县| 二手房| 北海市| 通辽市| 和平县| 保德县| 凌云县| 江津市| 江口县| 亚东县| 万盛区| 乐清市| 银川市| 仁寿县|