Artyku? Dodaj artyku?

Szlifierka mimo?rodowa Bosch GET 55-125 z nap?dem bezpo?rednim dla profesjonalistów

11-12-2019, 08:00

Optymalna ergonomia zapewnia maksymaln? kontrol?

  • Szybka praca: funkcja nap?du bezpo?redniego umo?liwia nawet trzykrotnie szybsze tempo szlifowania
  • Pe?na kontrola: nowe wzornictwo z ergonomicznym punktem podparcia d?oni i w?skim obwodem r?koje?ci
  • Niemal bezpy?owa praca: wielootworowy talerz szlifierski i siatka szlifierska znacz?co zwi?kszaj? odsysanie powstaj?cego py?u po pod??czeniu bezpo?rednio do odkurzacza.

Szlifierka mimo?rodowa Bosch GET 55-125 z nap?dem bezpo?rednim dla profesjonalistówfot. Bosch

Bosch rozszerzy? ofert? o now? szlifierk? mimo?rodow? z nap?dem bezpo?rednim: GET 55-125 Professional. Narz?dzie wyposa?one jest w mocny silnik o mocy 550 W, który zapewnia szybkie tempo usuwania materia?u w po??czeniu z wysok? jako?ci? obróbki. Przej?cie ze szlifowania zgrubnego do bardziej precyzyjnego szlifowania wykończeniowego lub polerowania odbywa si? za pomoc? jednego klikni?cia. Dzi?ki funkcji nap?du bezpo?redniego szlifierka mo?e osi?gn?? nawet trzykrotnie wi?ksze tempo usuwania materia?u. Kolejn? zalet? jest ?atwiejsza obs?uga narz?dzi dzi?ki zoptymalizowanemu wzornictwu: Model GET 55-125 Professional charakteryzuje si? elastyczn? i komfortow? obs?ug? niezale?nie od zastosowania i pozycji pracy, co zawdzi?cza ergonomicznie ukszta?towanemu mi?kkiemu punktowi oparcia d?oni oraz w?skiej r?koje?ci. Umo?liwia to profesjonalistom z bran? zwi?zanych z obróbk? drewna, a tak?e malarzom i lakiernikom (samochodowym) wygodne i efektywne szlifowanie lub polerowanie. GET 55-125 Professional o ?rednicy talerza 125 mm idealnie nadaje si? do obróbki mniejszych, wypuk?ych lub wkl?s?ych powierzchni. Narz?dzie posiada 6-stopniowy wst?pny wybór pr?dko?ci obrotowej i jest przeznaczone do szlifowania ró?nego rodzaju powierzchni, takich jak: drewno lite, powierzchnie drewniane pokryte farb?, elementy metalowe malowane lub lakierowane, np. przy naprawach blacharskich.

Wydajna i niemal bezpy?owa praca dzi?ki wielootworowemu talerzowi szlifierskiemu i siatce szlifierskiej

Model GET 55-125 Professional umo?liwia profesjonalistom bardzo wydajn? prac? przy niskim poziomie emisji py?u dzi?ki zastosowaniu wielootworowego talerza szlifierskiego i siatki szlifierskiej M480. Oba akcesoria znajduj? si? w standardowym wyposa?eniu szlifierki. Dodatkowo rura wylotowa pod??czona bezpo?rednio do odkurzacza zapewnia du?? wygod? pracy. W porównaniu do standardowych talerzy z sze?cioma lub o?mioma otworami, zastosowany w tym modelu talerz szlifierski wielootworowy minimalizuje zatykanie materia?u ?ciernego oraz zapylenie obrabianego surowca oraz ?rodowiska pracy, wyd?u?a ?ywotno?? materia?u ?ciernego i zapewnia wy?sz? wydajno?? ?ciern?. Takie rozwi?zanie chroni te? zdrowie u?ytkownika, oszcz?dza czas potrzebny na sprz?tanie po pracy i poprawia jako?? obróbki powierzchni.

Szlifierka mimo?rodowa GET 55-125 z nap?dem bezpo?rednim jest tak?e wyposa?ona w antystatyczny adapter do odsysania py?u, który u?atwia prowadzenie pod??czonego odkurzacza. Posiada tak?e dodatkow? r?koje??, któr? mo?na zamocowa? po obu stronach narz?dzia, a tak?e zdejmowan? os?on? chroni?c? talerz szlifierski i materia? podczas pracy blisko kraw?dzi.

Szlifierki mimo?rodowe z nap?dem bezpo?rednim GET 55-125 s? dost?pne w sprzeda?y u wybranych partnerów handlowych Bosch Professional.

Podobne artyku?y

 
雅彩彩票 江安县| 凉山| 吉首市| 松桃| 宁河县| 清涧县| 达拉特旗| 乐安县| 射洪县| 察雅县| 黄陵县| 安西县| 古浪县| 鲁甸县| 遂宁市| 大洼县| 门源| 三门峡市| 开封县| 宜黄县| 荔波县| 杭州市| 临夏县| 五寨县| 平南县| 山西省| 新化县| 宁明县| 蒲江县| 孟连| 凤山市| 依兰县| 齐河县| 贺州市| 郸城县| 东源县| 云南省| 晋江市| 静乐县| 祁阳县| 牙克石市|