Artyku? Dodaj artyku?

Termo-detektor UniversalTemp dla majsterkowiczów

10-12-2019, 12:50

Ma?y, lekki i por?czny, odpowiedni do ró?nych zastosowań

  • Wszechstronny: du?y zakres mierzonych temperatur od –30 do +500 stopni Celsjusza
  • Intuicyjny: ?atwe w obs?udze urz?dzenie z wy?wietlaczem do szybkich pomiarów

Termo-detektor UniversalTemp dla majsterkowiczówfot. Bosch

Bosch UniversalTemp pomaga u?ytkownikom w szybki, ?atwy i komfortowy sposób mierzy? temperatur? powierzchni. Urz?dzenie mierzy temperatury od –30 do +50 stopni Celsjusza, wykorzystuj?c zasad? pomiaru w podczerwieni. Jest to jedno z urz?dzeń o najwi?kszym zakresie mierzonych temperatur dost?pnych na rynku. UniversalTemp radzi sobie z typowymi zadaniami takimi jak sprawdzenie równomiernej mocy grzewczej grzejników czy te? wykrywanie strat energii spowodowanych niedostateczn? izolacj?, ale pomo?e tak?e w sprawdzeniu, czy np. kamień do pizzy osi?gn?? w?a?ciw? temperatur? pieczenia. UniversalTemp pomaga oszcz?dza? energi? i jest gotowy do pracy w par? chwil. Urz?dzenie posiada trzy tryby pomiaru. Ka?dy z nich przypisany jest do okre?lonej kategorii materia?ów. Tryby te uwzgl?dniaj? emisyjno?? (emisj? ciep?a) danej powierzchni w czasie pomiaru w podczerwieni. Dzi?ki temu mo?liwe jest bardziej precyzyjne okre?lenie temperatury powierzchni ró?nych materia?ów, takich jak beton, granit, laminaty, piasek, korek, porcelana czy szk?o. Do??czona do urz?dzenia lista materia?ów pomaga wybra? prawid?owy tryb pracy.

?atwa obs?uga, szybki wynik pomiaru

Wynik pomiaru wskazywany jest na pod?wietlonym wy?wietlaczu o czarnym tle, co znacz?co poprawia jego czytelno??. Na wy?wietlaczu mo?na odczyta? aktualn? oraz poprzednio zmierzon? warto??. Dodatkowo u?ytkownicy mog? zobaczy?, czy pomiar jest w toku, sprawdzi? stan na?adowania baterii oraz upewni? si?, który tryb pomiaru jest aktualnie aktywny.

Aby wykona? pomiar, u?ytkownik musi wybra? ??dany tryb, naciskaj?c przycisk ?Mode” na wy?wietlaczu, ustawi? urz?dzenie prostopadle do badanej powierzchni i rozpocz?? pomiar za pomoc? wygodnego w obs?udze w??cznika. Przy naci?ni?tym w??czniku urz?dzenie wykonuje pomiar ci?g?y temperatury powierzchni, na któr? pada wi?zka ?wiat?a podczerwonego i stale wy?wietla zmierzon? warto??. Umo?liwia to okre?lenie minimalnej i maksymalnej temperatury dla danej powierzchni, np. w celu wykrycia mostków termicznych czy sprawdzenia równomiernej mocy grzania grzejników.

Urz?dzenie UniversalTemp jest dost?pne w sprzeda?y.

Podobne artyku?y

 
雅彩彩票 历史| 繁峙县| 定远县| 根河市| 雅江县| 枞阳县| 平南县| 阳曲县| 东莞市| 秦皇岛市| 新宁县| 墨玉县| 巴林右旗| 微博| 海城市| 柞水县| 高淳县| 岳阳市| 德保县| 工布江达县| 馆陶县| 宜宾县| 青阳县| 五莲县| 沭阳县| 水富县| 青田县| 镇巴县| 临桂县| 北京市| 榆树市| 奉节县| 新闻| 紫云| 承德县| 颍上县| 五大连池市| 湘阴县| 江西省| 辛集市| 东乡县|