Artyku? Dodaj artyku?

Jak izolowa? zbiorniki przemys?owe i ile mo?na na tym oszcz?dzi??

10-12-2019, 12:10

Je?eli ruroci?gi stanowi? ?uk?ad krwiono?ny” elektrowni czy fabryk, to o zbiornikach mo?na powiedzie?, ?e pe?ni? funkcj? komór i zastawek pozwalaj?cych regulowa? przep?yw drogocennych substancji. Konstrukcje tego typu to klucz do poprawnego funkcjonowania niemal ka?dego przedsi?biorstwa produkcyjnego czy przetwórczego, dlatego tak wa?ne jest ich odpowiednie zabezpieczenie. Ile mo?na straci? na braku lub uszkodzeniu izolacji, a ile zyska? kosztem nawet niewielkiej inwestycji w popraw? standardu energetycznego zak?adu? Jak zabezpieczy? ?ciany, a jak dach zbiornika? O tym w niniejszym poradniku!

Jak izolowa? zbiorniki przemys?owe i ile mo?na na tym oszcz?dzi??

Konstrukcje ci?nieniowe, magazynowe czy procesowe, o zró?nicowanych kszta?tach i wymiarach, o odmiennych funkcjach i zadaniach – wszystkie wymagaj? odpowiedniej izolacji, a potrzeba ta jest tym wyra?niejsza, z im wi?ksz? ró?nic? temperatur pomi?dzy sk?adowanym medium a otoczeniem mamy do czynienia. Izolacja zbiorników przede wszystkim pozwala na utrzymanie prawid?owych w?a?ciwo?ci fizyczno-chemicznych przechowywanych paliw czy surowców, co jest niezb?dne dla zachowania ci?g?o?ci prowadzonych procesów. Nie ka?dy w?a?ciciel czy dyrektor zak?adu jednak wie, w jaki sposób izolacja przek?ada si? te? na ograniczenie strat energii i emisji CO2, co wp?ywa na to, co najwa?niejsze – koszty operacyjne oraz wp?yw jednostki na ?rodowisko.

Potencja? oszcz?dno?ci

Pod tym wzgl?dem warto?ciowych informacji dostarczaj? raporty Europejskiej Fundacji Izolacji Przemys?owych (EiiF) – niezale?nej, mi?dzynarodowej organizacji non-profit, która w ramach programu audytów TIPCHECK bada potencja? oszcz?dno?ci i efekty modernizacji starszych zak?adów na starym kontynencie. W raportach ?Climate protection with rapid payback Energy and CO2 savings potential of industrial insulation in EU-27” oraz ?Harnessing the Potential of Industrial Insulation. Survey of 180 TIPCHECK Audits” znajdziemy dane odnosz?ce si? konkretnie do izolacji zbiorników przemys?owych1.

W jednej z rafinerii we W?oszech w wyniku zjawiska korozji pod izolacj? (CUI) dosz?o do znacz?cego uszkodzenia dachu du?ego, dzia?aj?cego w temperaturze 60°C zbiornika magazynuj?cego rop?. W?a?ciciel zak?adu pocz?tkowo rozwa?a? wykonanie nowej konstrukcji bez izolacji, w obawie przed powtórk? problemu. Skala strat energii (9.500 MWh rocznie) oraz zwi?zanych z nimi kosztów (430.000 euro rocznie) sk?oni?a jednak w?odarzy do zmiany decyzji. Obliczono, ?e inwestycja w system izolacji dachu o grubo?ci 30 mm, który pomo?e zapobiec CUI, pozwoli ograniczy? straty energii a? o 80%, a zwi?zany z tym koszt zwróci si? w ci?gu mniej, ni? dwóch lat.

W jednym z zak?adów chemicznych we Francji in?ynierowie TIPCHECK zidentyfikowali z kolei 30 niezaizolowanych zaworów oraz 35 dachów zbiorników o ?redniej powierzchni 28 m2., równie? pozbawionych izolacji. O ile same zawory generowa?y straty ciep?a na poziomie 600 MWh rocznie, z dachów zbiorników ?ucieka?o” w tym czasie a? 12.000 MWh. Inwestycja w wysoko?ci 100.000 euro, obejmuj?ca koszty samego audytu, materia?ów oraz robocizny, w pierwszym roku pozwoli?a wygenerowa? blisko 400.000 euro oszcz?dno?ci, a w latach kolejnych – o 100.000 euro wi?cej. Czas zwrotu inwestycji? Dwa i pó? miesi?ca.

Izolacja ?cian zbiornika

Wymagania dotycz?ce projektowania i wykonywania izolacji termicznej zbiorników technologicznych i magazynowych mo?na odnale?? w normie PN-B-20105:2014-09. Dokument ten okre?la m.in. dopuszczaln?, maksymaln? temperatur? powierzchni zewn?trznej p?aszcza ochronnego izolacji na poziomie 50°C, a w kwestii odpowiedniej grubo?ci samej izolacji odsy?a do normy PN-EN ISO 12241:2010, która zawiera szczegó?owe zasady obliczania w?a?ciwo?ci wyposa?enia budynków i instalacji przemys?owych zwi?zanych z przenoszeniem ciep?a.

Jak wygl?da to w praktyce? Na pe?ny system izolacji ?cian zbiornika przemys?owego sk?ada si? konstrukcja no?no-podporowa, materia? izolacyjny oraz p?aszcz zewn?trzny, a tak?e paroizolacja, je?eli pod uwag? bierzemy element systemu ch?odz?cego. Oprócz podstawowego parametru okre?laj?cego w?a?ciwo?ci termiczne materia?u, czyli wspó?czynnika przewodzenia ciep?a, w przypadku izolacji pionowych przegród du?e znaczenie ma tak?e g?sto?? wyrobu.

– ?ciany zbiorników cz?sto s? bardzo wysokie, a ze wzgl?du na ró?nice temperatur pomi?dzy izolacj? i p?aszczem, cz?sto zachodzi tak zwany efekt komina – wyja?nia Micha? N?kanowicz, ekspert firmy Paroc Polska. – Zjawisko to polega na przemieszczaniu si? powietrza pomi?dzy oboma elementami z do?u do góry, co obni?a mo?liwo?ci izolacyjne materia?u – dodaje.

Aby zapobiec negatywnemu zjawisku, wykorzysta? mo?na odpowiednio dopasowane maty i p?yty izolacyjne. Im wy?sza g?sto?? materia?u izolacyjnego, tym mniejsza jest jego zdolno?? do przewodzenia powietrza. Zale?no?? t? przedstawia wykres poni?ej.

Ruch powietrza zmniejsza si? przy wykorzystaniu produktów o wysokiej g?sto?ci.

Ruch powietrza zmniejsza si? przy wykorzystaniu produktów o wysokiej g?sto?ci.

Ze wzgl?du na szerokie spektrum temperatur, z jakimi mamy do czynienia w przypadku zbiorników przemys?owych, powszechnie wykorzystywanym materia?em zarówno przy systemach ciep?ochronnych, jak i zimnochronnych jest we?na kamienna.

– W przypadku zbiorników niskotemperaturowych optymalna g?sto?? izolacji ?cian wynosi oko?o 40-50 kg/m3. Je?li przechowujemy czynnik gor?cy, standardowo sprawdzaj? si? p?yty o g?sto?ci 100 kg/m3, a je?li temperatura medium przekracza 350°C, zalecamy minimum 130 kg/m3 – podpowiada Micha? N?kanowicz. – Jako alternatyw? dla tych drugich wykorzysta? mo?na maty jednostronnie obszyte siatk? z drutu stalowego ocynkowanego i folii aluminiowej PAROC Wired Mat AluCoat o g?sto?ci 80 kg/m3 – dodaje ekspert Paroc.

Izolacja ?ciany zbiornika z p?yt z we?ny kamiennej mocowanych za pomoc? spawanych szpilek lub stalowych ta?m (obr?czy).

Izolacja ?ciany zbiornika z p?yt z we?ny kamiennej mocowanych za pomoc? spawanych szpilek lub stalowych ta?m (obr?czy).

Izolacja dachu zbiornika

We?na kamienna stanowi tak?e dobry wybór w przypadku izolacji dachów zbiorników.

– Znajduj?ce si? wewn?trz zbiorników wysokotemperaturowych nieruchome powietrze, zawieszone nad gor?cym medium, nie stanowi wystarczaj?cej warstwy izolacyjnej. Ró?nica temperatur pomi?dzy przechowywanym gazem lub ciecz?, a pozbawionym izolacji dachem prowadzi do silnej konwekcji powietrza, a to skutkuje zwi?kszonymi nak?adami na utrzymanie parametrów niezb?dnych dla danego procesu – podkre?la Micha? N?kanowicz.

Warto w tym miejscu wróci? do problemu korozji. Zjawisko CUI w przypadku wspomnianej rafinerii we W?oszech by? mo?e nie wyst?pi?by w ogóle, gdyby od pocz?tku uwzgl?dniono oraz odpowiednio zamontowano p?yty o bardzo niskiej absorpcji wody oraz znikomej zawarto?ci korodotwórczych chlorków, krzemianów, sody i fluoru. We?na te wymagania spe?nia, a jako materia? o wysokim wspó?czynniku oporu przeciw dyfuzji pary wodnej, zapobiega te? kondensacji wilgoci pod warstw? izolacji, chroni?c zabezpieczane konstrukcje poziome przed tworzeniem si? ?rodowisk korozyjnych.

Izolacja dachu zbiornika przy pomocy sztywnych p?yt z we?ny kamiennej.

Izolacja dachu zbiornika przy pomocy sztywnych p?yt z we?ny kamiennej.

Oprócz mo?liwych strat ciep?a i problemu CUI, dachy zbiorników nara?one s? na du?e obci??enia mechaniczne. Zgodnie z kodeksem budowlanym, ?ci?liwo?? p?yt dachowych zbiorników powinna by? dobierana pod obci??eniem od 2 do 4 kPa. Jest to obci??enie równe stosunkowo niewielkiej ilo?ci zalegaj?cego ?niegu. Je?li dach zbiornika ma umo?liwia? czasowe sk?adowanie materia?ów lub okresow? konserwacj? konstrukcji, maszyn czy urz?dzeń, obci??enia tego rz?du s? niewystarczaj?ce.

– Do izolacji tego typu dachów zalecamy stosowanie sztywnych p?yt z we?ny kamiennej z serii PAROC Pro Slab, dla których parametr ?ci?liwo?ci bada si? pod obci??eniem 20 i 50 kPa, co lepiej odwzorowuje faktyczne, spotykane w rzeczywisto?ci obci??enia dachu – wyja?nia Micha? N?kanowicz. – Zalecany uk?ad warstw takiej izolacji dachu to 2/3 docelowej grubo?ci PAROC Pro Slab 20 kPa od spodu oraz 1/3 docelowej grubo?ci izolacji PAROC Pro Slab 50 kPa z wierzchu – podsumowuje ekspert Paroc.

Dlaczego izolowa? zbiorniki przemys?owe?

Kompleksowa izolacja zbiorników przemys?owych to jedno z podstawowych wymagań ?rodowiskowych stawianych nowoczesnym przedsi?biorstwom produkcyjnym i przetwórczym, a jednocze?nie realna szansa na optymalizacj? kosztów dla starszych zak?adów. Jak pokazuj? raporty in?ynierów EiiF, potencja? oszcz?dno?ci jest naprawd? du?y. A pomóc w jego odblokowaniu mog? sprawdzone i dobrze dobrane, profesjonalne izolacje techniczne z we?ny kamiennej.


1https://www.eiif.org/publications

?ród?o: Paroc Polska sp. z o.o.

Artyku? zosta? dodany przez firm?

Paroc Polska sp. z o.o.

Grupa Paroc jest mi?dzynarodowym producentem izolacji z kamiennej we?ny mineralnej.

Zapoznaj si? z ofert? firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artyku?y

 
雅彩彩票 尼玛县| 阜宁县| 迁安市| 东阿县| 吉隆县| 措美县| 随州市| 盐池县| 大足县| 桃源县| 藁城市| 常州市| 曲阜市| 肇州县| 三穗县| 平原县| 新河县| 乐昌市| 云梦县| 兴文县| 丹江口市| 垦利县| 乌兰察布市| 西安市| 宁波市| 临泉县| 隆昌县| 马龙县| 丰城市| 阜宁县| 阜城县| 左权县| 江油市| 永泰县| 松原市| 平遥县| 绥化市| 姚安县| 灌南县| 宁城县| 大厂|