Artyku? Dodaj artyku?

Komfort, bezpieczeństwo, oszcz?dno?ci – co jeszcze zyskasz ze Smart Home?

02-12-2019, 09:20

Inteligentne systemy s? ju? na tyle zaawansowane technologicznie, ?e nie tylko generuj? oszcz?dno?ci, ale te? posiadaj? zdolno?? uczenia si? i samodzielnie reguluj? prac? wszystkich instalacji. Dopasowuj? si? do domowników, zapewniaj?c komfort i bezpieczeństwo. Jak dbaj? o to, na co my cz?sto nie mamy czasu?

Komfort, bezpieczeństwo, oszcz?dno?ci – co jeszcze zyskasz ze Smart Home

Ogrzewanie w??cza si? 30 min przed twoim powrotem, ?wiat?o, które ga?nie, chocia? zapomnieli?my je wy??czy?, czy aplikacja sygnalizuj?ca niewidoczny przeciek w instalacji wody w ?azience. Inteligentne urz?dzenia zarz?dzaj? naszym domem, kiedy pracujemy, odpoczywamy, ?pimy, a nawet podró?ujemy. Ich innowacyjno?? nie polega ju? jedynie na zdalnym otwieraniu i zamykaniu rolet okiennych. Smart home ma za zadanie efektywnie sterowa? domowymi instalacjami, minimalizowa? ryzyko wyst?pienia zagro?eń zwi?zanych z w?amaniami czy awariami oraz ?my?le?” za u?ytkowników, wyr?czaj?c ich w codziennych obowi?zkach. Sprawdzamy, na co warto postawi? w inteligentnym domu.?

Dlaczego smart home?

Chocia? jeszcze kilka lat temu rozwi?zania smart by?y zarezerwowane jedynie dla nowoczesnych biurowców, dzi? inteligentne zarz?dzanie staje si? coraz atrakcyjniejsze i ?atwo dost?pne, a u?ytkownicy doceniaj? szereg korzy?ci, które ze sob? niesie. Wed?ug badania przeprowadzonego przez serwis Oferteo.pl, w?ród produktów z kategorii smart w 2018 roku najpopularniejsze by?y urz?dzenia poprawiaj?ce komfort funkcjonowania, zapewniaj?ce bezpieczeństwo, a tak?e gwarantuj?ce dodatkowe oszcz?dno?ci. Jednak do g?ównych zadań inteligentnych rozwi?zań nale?y poznanie zwyczajów oraz nawyków domowników i sterowanie bez ich bezpo?redniego zaanga?owania. Automatyka ?uczy si?” godzin powrotu w?a?cicieli do domu, wykrywania zbyt suchej gleby w ogrodzie czy zwi?kszania intensywno?ci pracy wentylacji, kiedy organizowane jest przyj?cie urodzinowe, a w domu pojawiaj? si? go?cie. Takie procesy nie wymagaj? r?cznego sterowania i co wi?cej, dbaj? o nasze portfele.?

?Ok, Google”: zadbaj o mnie i o moje wydatki

Wed?ug badania F-Securo opublikowanego przez portal PCWorld ju? 22% amerykańskich oraz 12% europejskich domów korzysta z wirtualnych asystentów, takich jak Alexa Voice czy Google Voice Assistant. Popyt na dopasowane rozwi?zania sprawia, ?e producenci oferuj? zaawansowane technologicznie produkty, które maj? za zadanie sprosta? potrzebom wspó?czesnych u?ytkowników. Jedn? z nich jest mo?liwo?? bezpo?redniego komunikowania si? z systemem.?

–? W inteligentnych domach bardzo wa?ny jest czas. Czas, który mo?emy po?wi?ci? na przyjemno?ci albo wypoczynek, a nie ?mudne studiowanie instrukcji obs?ugi. Dlatego rozwi?zania smart powinny by? ?atwe i szybkie w instalacji, ale tak?e intuicyjne w obs?udze. Takim u?atwieniem z pewno?ci? s? asystenci g?osowi, którym wystarczy wyda? prosty komunikat. Polskie wersje j?zykowe nie s? jeszcze w wi?kszo?ci przypadków dost?pne, ale szacujemy, ?e sytuacji zmieni si? na przestrzeni kilku najbli?szych lat – podkre?la Sylwia Pa?asz-Talarek z firmy Uponor, dostawcy rozwi?zań z zakresu ogrzewania i ch?odzenia p?aszczyznowego oraz automatyki pokojowej.

Obok wygodnego zarz?dzania i sterowania, równie wa?ne jest bezpieczeństwo i mo?liwo?? nadzoru nad prawid?owym funkcjonowaniem wszystkich instalacji. Szybki dost?p do parametrów pozwala trzyma? ?r?k? na pulsie” i sprawnie lokalizowa? ewentualne usterki, a szczególnie te pojawiaj?ce si? w instalacjach wod-kan. Racjonalne zarz?dzanie zasobami wodnymi jest kluczowe dla prawid?owego rozwoju naszej planety. Jako jednostki mo?emy przyczyni? si? do poprawy obecnej sytuacji w ?rodowisku, zmieniaj?c swoje nawyki. Po??czenie Internetu Rzeczy wraz z domow? instalacj? wody pitnej umo?liwia wczesne wykrywanie awarii oraz zapobieganie wyciekom i tym samym zmniejszeniu zu?ycia wody. Dzi?ki temu w?a?ciciel mo?e w por? podj?? ?rodki zapobiegawcze bez pó?niejszych kosztownych napraw i remontów, a tak?e realnie ograniczy? koszty, które generowa?a przeciekaj?ca sp?uczka czy ciekn?cy kran.

Inteligentne systemy dzi?ki swojej elastyczno?ci dopasowuj? si? do preferencji w?a?cicieli oraz mo?liwo?ci finansowych. Wiele z nich przewiduje zainstalowanie dodatkowych modu?ów zarz?dzaj?cych w pó?niejszym czasie lub wybranie z wielu opcji, tylko tych najbardziej potrzebnych domownikom.?

Ciep?o czy zimno? Odpowied? brzmi: komfortowo?

Jedn? z domowych instalacji najcz??ciej wykorzystuj?cych technologi? smart jest ogrzewanie i ch?odzenie. R?czne sterowanie ?ród?ami ciep?a nie gwarantuje energooszcz?dnej pracy, a dynamicznie zmieniaj?ca si? sytuacja pogodowa sprawia, ?e ich dzia?anie nie dopasowuje si? do aktualnego zapotrzebowania.?

– Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w domu nie jest proste. Wiele osób cz?sto skar?y si?, ?e ich mieszkanie jest niedogrzane lub panuje w nim zbyt wysoka temperatura. Hydrauliczne sterowanie ogrzewaniem poma?u staje si? prze?ytkiem ze wzgl?du na niewystarczaj?c? efektywno??. Chocia? mamy zainstalowane nowoczesne i ekologiczne ?ród?a ciep?a, bez odpowiedniej automatyki zarz?dzaj?cej, nie b?d? one spe?nia? swojego zadania. Nowoczesna technologia reguluje np. prac? ogrzewania p?aszczyznowego i dostosuje jego intensywno?? do bie??cych warunków. Je?eli w ci?gu dnia temperatura na zewn?trz wzrasta, na termostatach wewn?trz domu temperatura maleje, nie generuj?c niepotrzebnych, dodatkowych kosztów. Odpowiednio zaprogramowana instalacja b?dzie równie? obni?a?a swoj? temperatur? w nocy, a zwi?ksza?a j? nad ranem, kiedy si? budzimy – t?umaczy Pa?asz-Talarek.?

Inteligentne systemy ?znaj?” rozk?ad dnia domowników. Wiedz?, kiedy wychodzimy z domu oraz kiedy do niego wracamy. Dzi?ki temu ka?de z urz?dzeń pracuje optymalnie i energooszcz?dnie.?

Podczas wyboru inteligentnej technologii do domu nale?y pami?ta? o tym, aby urz?dzenia posiada?y mo?liwo?? integracji z pozosta?ymi systemami. Oddzielnie pracuj?ce jednostki nie wpisuj? si? w koncepcj? smart home, a jedynie pe?ni? rol? nowoczesnych gad?etów.?

?ród?o: Uponor Sp. z o.o.

Artyku? zosta? dodany przez firm?


Inne publikacje firmy


Podobne artyku?y

 
雅彩彩票 陈巴尔虎旗| 拜泉县| 安顺市| 穆棱市| 温宿县| 连江县| 四子王旗| 彰武县| 武宁县| 台州市| 安龙县| 铁岭县| 清丰县| 临沧市| 应用必备| 南丹县| 黔江区| 呼和浩特市| 英山县| 乌拉特后旗| 阜南县| 屯门区| 桃江县| 长泰县| 冕宁县| 基隆市| 罗田县| 阜宁县| 竹山县| 浠水县| 仲巴县| 连城县| 盐城市| 天峻县| 雷波县| 张家口市| 新蔡县| 南涧| 册亨县| 平江县| 冀州市|