Artyku? Dodaj artyku?

DREMA 2020 – odpowiadamy na wyzwania bran?y

28-11-2019, 09:20

Logo DREMA - Mi?dzynarodowe Targi Maszyn, Narz?dzi i Komponentów Dla Przemys?u Drzewnego i Meblarskiego

O wyzwaniach w przemy?le drzewnym i meblarskim, o budowaniu przewagi konkurencyjnej w bran?y oraz o tym, dlaczego targi DREMA to najbardziej wyczekiwane spotkanie przedstawicieli sektora obróbki i przetwórstwa drewna mówi Andrzej Pó?rolniczak – dyrektor targów DREMA i DremaSilesia.

- Targi DREMA to znana i rozpoznawalna marka. Co jest jej si???

Andrzej Pó?rolniczak:?Mi?dzynarodowe Targi Maszyn, Narz?dzi i Komponentów dla Przemys?u Drzewnego i Meblarskiego DREMA s? w czo?ówce najwi?kszych wystaw ?wiatowych dedykowanych bran?y obróbki i przetwórstwa drewna. Jako jedyne wydarzenie w Polsce otrzyma?y rekomendacj? EUMABOIS!?Natomiast silnej pozycji w bran?y targowej nie buduje si? szybko.?To lata ci??kiej pracy opartej na wnikliwych analizach rynku, biznesowych relacjach i zaufaniu.?Grupa MTP organizuj?c od kilku dekad targi dla przedstawicieli bran?y obróbki i przetwórstwa drewna (w 2019 r odby?a si? 35 edycja targów DREMA), stworzy?a w Poznaniu centrum ?wiatowych trendów tego sektora.

Andrzej Pó?rolniczak – dyrektor targów DREMA i DremaSilesia.Andrzej Pó?rolniczak – dyrektor targów DREMA i DremaSilesia.

Kreujemy przysz?o?? bran?y - to has?o towarzysz?ce najbli?szej edycji targów DREMA 2020. Wieloletnie do?wiadczenie doceniaj? partnerzy. W 2019 r. podczas targów DREMA swoj? ofert? prezentowa?o blisko 600 wystawców. Efektownie zaaran?owane stoiska zaj??y ??cznie 28 700 m2, a ekspozycja nowoczesnych maszyn, specjalistycznych urz?dzeń i narz?dzi przyci?gn??a do Poznania 15.450 zwiedzaj?cych profesjonalistów. Te imponuj?ce liczby nie pozostawiaj? w?tpliwo?ci. DREMA to najwi?ksze i najbardziej znacz?ce wydarzenie bran?y drzewnej i meblarskiej w tej cz??ci Europy. DREMA to nie tylko bogata ekspozycja liderów bran?y, ale tak?e liczne konferencje, debaty i szkolenia. Czterodniowy program co roku budowany jest w oparciu o wiedz? do?wiadczonych ekspertów oraz wspierany przez kluczowe stowarzyszenia i instytucje dzia?aj?ce w bran?y drzewnej i meblarskiej. Mamy ?wiadomo??, ?e targi DREMA nie mog?yby istnie? bez naszych wystawców. To oni s? dla nas najwi?ksz? inspiracj? i motywacj?. Dzi?ki temu wsparciu stale si? rozwijamy i mo?emy z dum? organizowa? najwi?ksze targi obróbki i przetwórstwa drewna w Europie ?rodkowo-Wschodniej. Stoj? za nami fakty oraz wypracowane przez lata know-how.

- Dlaczego warto wystawia? si? na targach DREMA?

Andrzej Pó?rolniczak: Targi DREMA od lat daj? okazj? do prezentacji najnowocze?niejszych dokonań polskich i zagranicznych producentów maszyn, narz?dzi, urz?dzeń i komponentów dla przemys?u drzewnego i meblarskiego. S? równie? idealn? przestrzeni? dla przedstawienia wspó?czesnych technologii i rozwi?zań dedykowanych bran?y obróbki drewna. Wystawcy ch?tnie chwal? si? nowo?ciami i innowacyjnymi osi?gni?ciami.

Przemys? drzewny i meblarski ulega ci?g?ym transformacjom i stoj? przed nim niema?e wyzwania. Na przestrzeni ostatnich kilku lat zmieni?y si? nie tylko zasady produkcji, ale i oczekiwania klientów w kwestii dostosowania produktów do zmieniaj?cego si? stylu ?ycia. Te wyznaczniki maj? równie? istotny wp?yw na organizacj? targów bran?owych. Targi DREMA, id?c z duchem czasu, tak?e si? zmieniaj?! Przede wszystkim si?? wydarzenia jest wszechstronno?? ekspozycji. Funkcjonuj?ce do tej pory samodzielnie FURNICA Mi?dzynarodowe Targi Komponentów Do Produkcji Mebli oraz SOFAB Mi?dzynarodowe Targi Materia?ów Obiciowych i Komponentów Do Produkcji Mebli Tapicerowanych od edycji w 2020 roku staj? si? integraln? cz??ci? targów DREMA, zapewniaj?c uczestnikom holistyczne zaprezentowanie rozwi?zań technologicznych dla przemys?u drzewnego i meblarskiego (od surowców, materia?ów i komponentów do zaawansowanych technologicznie maszyn i urz?dzeń do produkcji mebli). W dniach 15-18 wrze?nia 2020 w Poznaniu pod jednym, globalnie rozpoznawalnym brandem z now? nazw? – DREMA Mi?dzynarodowe Targi Maszyn, Narz?dzi i Komponentów Dla Przemys?u Drzewnego i Meblarskiego, b?dziemy kreowa? przysz?o?? wraz z liderami rynku i renomowanymi markami. Chc?c zapewni? jak najwi?kszy komfort naszym wystawcom, w ramach organizacji edycji DREMA 2020 proponujemy specjalne warunki dla firm organizuj?cych pokazy maszyn na swojej przestrzeni wystawienniczej – s? to m.in. rabaty: za udzia? w targach DREMA i DREMASILESIA, na przy??cza elektryczne, na zawieszenia systemów odpylania, o?wietlenia itp. oraz? bezp?atne wyd?u?enie terminu wcze?niejszego monta?u. Warto podkre?li?, ?e wprowadzili?my równie? nowy termin zg?oszeń – najkorzystniejsze ceny obowi?zuj? do 28 lutego 2020.

- Czy targi nad??aj? za zmieniaj?c? si? rzeczywisto?ci? id?c? w kierunku cyfryzacji i nowych technologii

Andrzej Pó?rolniczak: Bran?e le?no-drzewna i meblarska wraz z przemys?ami wspó?pracuj?cymi maj? w Polsce obecnie znacz?cy potencja?. Bior?c pod uwag? zmiany, jakie aktualnie zachodz? pod wzgl?dem zastosowania nowych technologii, racjonalnego zu?ywania surowca oraz wy?szych wymagań stawianych przez klientów, wdra?anie innowacji jest obowi?zkiem przedsi?biorców. Produkcja mebli w Polsce wci?? ro?nie, bran?a si? rozwija, producenci odnotowuj? coraz wi?cej zamówień ale brakuje wykwalifikowanej kadry. To sprawia, ?e w coraz szerszym stopniu wiele fabryk stawia na automatyzacj? produkcji, chc?c zarówno zwi?kszy? moce produkcyjne, jak i zoptymalizowa? czas oczekiwania na zamówienie. Uczestnictwo w targach DREMA daje znakomit? mo?liwo?? – z jednej strony - do zaprezentowania nowych produktów i udoskonalonych rozwi?zań id?cych w kierunku Przemys?u 4.0, z drugiej strony – do zapoznania si? z szerok? ofert? firm z bran?y i aktualnymi trendami.?

- Bran?a boryka si? z niedoborem pracowników, rosn?cymi kosztami pracy i malej?c? zyskowno?ci?. Jak w pozyskaniu nowych klientów mog? pomóc targi?

Andrzej Pó?rolniczak: Rosn?ce koszty surowców, wzrost kosztów pracy, ochrona ?rodowiska, logistyka – to tylko niektóre wyzwania bran?y drzewnej i meblarskiej, które dotykaj? zarówno du?e zak?ady produkcyjne? jak i mikroprzedsi?biorstwa. Wspó?pracuj?c z naszymi wystawcami, stowarzyszeniami bran?owymi oraz partnerami medialnymi tak aran?ujemy przestrzeń wystawiennicz? i tworzymy program wydarzeń, ?eby? targi DREMA wytycza?y kierunki rozwoju bran?y i w sposób kompleksowy prezentowa?y najnowsze ?wiatowe rozwi?zania technologiczne i techniczne. Temu celowi s?u?y? b?dzie tak?e nowa formu?a targów DREMA 2020. Dotychczasowe targi Furnica i Sofab stan? si? cz??ci? ekspozycji DREMA. Pozwoli to na wszechstronn? prezentacj? rozwi?zań: od procesu projektowania produktów bran?y drzewnej i meblarskiej, poprzez materia?y i komponenty, do nowoczesnych technologii produkcji oraz logistyki. Atutem targów DREMA s? pracuj?ce maszyny i linie technologiczne, u?atwiaj?ce wybór najlepszych rozwi?zań dla zak?adów drzewnych i meblarskich. Targom towarzyszy? b?d? kongresy, na których? b?dziemy wytycza? kierunki rozwoju przemys?u drzewnego i meblarskiego. W ramach Forum Trendów i Drema Design b?dziemy dyskutowa? o trendach dotycz?cych materia?ów i komponentów do produkcji mebli i wyrobów z drewna oraz promowa? najlepsze rozwi?zania projektantów wyrobów z drewna i mebli. Warto podkre?li?, ?e przemys? drzewny i meblarski na targach DREMA prezentuje swoje najlepsze oblicze.

- Targi DREMA od lat kojarz? si? z nowoczesnymi maszynami – automatyzacja procesów w bran?y drzewnej i meblarskiej jest nieunikniona?

Andrzej Pó?rolniczak: Ta automatyzacja ju? si? zacz??a, firmy, które tego jeszcze nie dostrzegaj?, zostan? do tego zmuszone przez konkurencj?. Targi DREMA pozwalaj? wystawcom na ekspozycj? maszyn i urz?dzeń usprawniaj?cych nie tylko produkcj?, ale te? inne procesy w bran?y. Cz?sto odwiedzaj?cy targi dopiero tutaj odkrywaj? nowe rozwi?zania, które zoptymalizuj? ich dzia?alno?? i rozwi??? realne problemy. Niejednokrotnie maszyny jakie pokazuj? nasi wystawcy mog? zast?pi? prac? kilku osób. Nasz? intencj? jako organizatorów jest zach?canie do automatyzacji procesów nie tylko w produkcji, ale te? w ca?ym ?ańcuchu dostaw. Przy problemach kadrowych wielu firm to najlepsze rozwi?zanie.?

- Czy udzia? w targach DREMA, mimo spowolnienia w bran?y, mo?e skutecznie wp?yn?? na podniesienie rangi polskiego meblarstwa i polskich produktów na europejskich rynkach w najbli?szych latach?

Andrzej Pó?rolniczak: Polski potencja? produkcyjny stale ro?nie. Warto?? produkcji mebli w Polsce w 2018 roku przekroczy?a 49 mld z?, a warto?? eksportu zbli?a si? do poziomu 48 mld z?, co daje polskim producentom drugie miejsce w Europie. Sukces polskich mebli na ?wiecie jest wa?ny dla polskiej gospodarki - bran?a odpowiada za nawet 2,31 proc. polskiego PKB, podczas gdy ?rednia dla krajów UE wynosi 0,61 procent.. Du?? rol? odgrywaj? niew?tpliwie innowacyjne rozwi?zania maszynowe i technologiczne. A te najlepiej pozna? na ?ywo na targach DREMA. Dlatego – je?li chodzi o przysz?o?? bran?y, a co za tym idzie – targów DREMA - jestem spokojny i? z optymizmem patrz? przysz?o??.?

- W?ród przedstawicieli bran?y drzewnej i meblarskiej poznańskie wydarzenie cz?sto porównywane jest do targów Ligna w Hanowerze i nie brakuje g?osów sugeruj?cych organizowanie targów DREMA co dwa lata. Jak Grupa MTP odnosi si? do tych sugestii?

Andrzej Pó?rolniczak: Parafrazuj?c s?ynne powiedzenie - Polacy nie g?si, swoje targi maj?. Obserwuj?c wnikliwie ca?? bran?? drzewn? mog? stwierdzi?, ?e polska produkcja mebli odnotowuje sta?y progres, co przek?ada si? na rozwój przemys?u targowego. Sukces targów DREMA jest poparty czterdziestoletnim do?wiadczeniem. W du?ym stopniu post?p zawdzi?czamy rynkom zachodnim, które doceniaj? polskie rzemios?o i polskie produkty wysokiej jako?ci. To w?a?nie te rynki s? motorem nap?dowym i przyczyniaj? si? do rozwoju targów DREMA. Klienci zagraniczni narzucaj? nam swoje wymagania, ale równie? pokazuj? techniczne rozwi?zania i tym samym inspiruj? do rozwoju i inwestycji w innowacje. Dzisiaj polscy przedsi?biorcy oferuj? kompleksowe rozwi?zania obejmuj?ce procesy technologiczne, poczynaj?c od technologii przetarcia drewna do zaawansowanych rozwi?zań dla przemys?u meblarskiego. Rodzime firmy maj? si? czym chwali? – wiele innowacyjnych produktów czy rozwi?zań w niczym nie ust?puje zagranicznym technologiom, a wysoka jako?? wykonania, nowoczesne materia?y i korzystniejsza cena pozwalaj? na skuteczne konkurowanie z du?ymi graczami na globalnym rynku. A skoro polscy producenci chc? si? rozwija? i zaspokaja? wymagaj?ce rynki europejskie, to tym bardziej chcemy im, jako Grupa MTP, dawa? tak? mo?liwo??.

DREMA Mi?dzynarodowe Targi Maszyn, Narz?dzi i Komponentów Dla Przemys?u Drzewnego i Meblarskiego odb?d? si? w Poznaniu w dniach 15-18 wrze?nia 2020.?

?ród?o: Grupa MTP

Artyku? zosta? dodany przez firm?

Grupa MTP

Wierzymy w pot?g? spotkań, dlatego organizujemy je nieprzerwanie od blisko 100 lat ??cz?c ze sob? ludzi z ca?ego ?wiata. Cenimy kompetencje, st?d w naszym portfolio jest a? 100 imprez targowych.

Zapoznaj si? z ofert? firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artyku?y

 
雅彩彩票 邮箱| 天气| 阳曲县| 贡嘎县| 泽库县| 桂平市| 黄冈市| 长宁区| 聂拉木县| 松溪县| 山丹县| 平阳县| 深水埗区| 常山县| 荥阳市| 公安县| 马尔康县| 湘西| 兴隆县| 大同市| 秦安县| 从江县| 武功县| 县级市| 开江县| 英德市| 金坛市| 江城| 泗水县| 红河县| 池州市| 合水县| 和平区| 瑞昌市| 青神县| 措美县| 定边县| 凌海市| 潜山县| 兴城市| 申扎县|