Artyku? Dodaj artyku?

Jak wybra? najlepsze rega?y do sklepu?

22-11-2019, 10:10

Na dobr? sprzeda? w sklepie wp?ywa mnóstwo czynników, w?ród których niebagatelne znaczenie odgrywaj? m.in. odpowiednie rega?y pó?kowe. Jaki typ rega?ów wybra?, aby by?y one solidne oraz przede wszystkim funkcjonalne? Podpowiadamy w poni?szym artykule.

Jak wybra? najlepsze rega?y do sklepu?

  1. Dopasowanie do wymagań sklepu
  2. Przestrzeń magazynowa

Dopasowanie do wymagań sklepu

Dobrej klasy rega?y sklepowe, takie jak oferowane przez LOG-SYSTEM, powinny by? przede wszystkim idealnie dopasowane do – cz?sto niestandardowej – przestrzeni w sklepie. Ponadto musz? one doskonale wpasowa? si? w ?ci?le okre?lony przez ka?d? sie? sklepow? rozk?ad poszczególnych dzia?ów w obiekcie. Powinny by? równie? odpowiednio wysokie, aby móc zmie?ci? na nich spor? ilo?? towaru, ale równocze?nie owa wysoko?? powinna by? na tyle optymalna, aby klient móg? bez wi?kszych trudno?ci ?ci?gn?? produkty nawet z najwy?szej pó?ki. Ponadto powinny te? cechowa? si? odpowiedni? g??boko?ci?, która pozwoli zarówno na zmieszczenie w nich sporej ilo?ci towaru, jak i na wygodne wyci?ganie ich z pó?ek.

W przypadku du?ych sklepów, w których u?ywane s? wózki na kó?kach, dobrze jest wybra? rega?y z gumowymi coko?ami. Zabezpieczenie to pozwoli na skuteczn? ochron? rega?ów przed uszkodzeniami w przypadku wielokrotnych uderzeń wózkami przez klientów. Rozwi?zanie to jest szczególnie zalecane do wielkich sklepów, po których je?d?? wózki wid?owe (tzw. paleciaki). Gumowy cokó? zabezpieczy rega? nawet przed silnym uderzeniem jad?cego wózka.

Wybieraj?c rega?y sklepowe, dobrze jest te? zwróci? uwag? na ich konstrukcj?. Polecan? opcj? s? modele z pó?kami drucianymi. Na drutach nie osadza si? kurz, wi?c nie trzeba ich sprz?ta?. S? one bardzo wytrzyma?e, a tak?e funkcjonalne. Nawet po wykupieniu cz??ci towaru z pó?ek, dzi?ki drucianej kratce wida? doskonale pozosta?e produkty, a tak?e towary znajduj?ce si? na pó?kach obok (górnych lub dolnych).

Przestrzeń magazynowa

Poza odpowiednio dopasowanym umeblowaniem przestrzeni sprzeda?owej, nie wolno zapomina? równie? o tzw. zapleczu. Magazyn jest równie wa?ny, co cz??? widoczna dla klientów. Przestrzeń ta musi by? wi?c przede wszystkim wysoce funkcjonalna. Pracownicy powinni wi?c móc ?atwo i szybko ?ci?gn?? produkty z pó?ek. Ponadto pomi?dzy poszczególnymi rega?ami nale?y zostawi? odpowiedni? ilo?? miejsca, aby bez trudu mog?y po tak utworzonych alejkach je?dzi? np. wózki paletowe. Umeblowanie powinno by? solidne, trwa?e, wytrzyma?e na uszkodzenia mechaniczne, a tak?e dostatecznie mocne, aby unie?? nawet bardzo du?? ilo?? towaru. Polecanym rozwi?zaniem s? rega?y magazynowe, a nawet ca?e systemy wysokiego sk?adowania sterowane komputerowo. W zale?no?ci od rodzaju obiektu czy specyfiki biznesu, dobr? opcj? mog? by? równie? np. sto?y warsztatowe.

Artyku? napisany z pomoc?: skuteczni.pl

Artyku? sponsorowany

Podobne artyku?y

 
雅彩彩票 疏勒县| 乌鲁木齐县| 三都| 双江| 屏边| 神农架林区| 昌宁县| 辽阳县| 台南市| 六盘水市| 侯马市| 富源县| 新闻| 新昌县| 陵川县| 海口市| 永年县| 凤翔县| 区。| 嘉善县| 福海县| 霍山县| 荔浦县| 理塘县| 秦安县| 定西市| 德昌县| 普格县| 泰顺县| 香港| 珲春市| 黎城县| 郸城县| 太保市| 嘉兴市| 博爱县| 黔南| 疏勒县| 砚山县| 屯留县| 大名县|