Artyku? Dodaj artyku?

Wywiad z prezesem GERDY, Zbigniewem Mendlem

25-08-2017, 02:00

Logo Gerda

Zbigniew Mendel, prezes GERDA, zapowiada, ?e my?li o powrocie do stolarki okiennej i zauwa?a potrzeby jakie niesie z sob? budownictwo pasywne.?Firma planuje wzmocni? ekspansj? zagraniczn? i chce umocni? pozycj? lidera bran?y w Polsce.

Wywiad z prezesem GERDY, Zbigniewem Mendlem

W wywiadzie z portalem pasywny-budynek.pl, Zbigniew Mendel, prezes GERDA, zapowiada, ?e my?li o powrocie do stolarki okiennej i zauwa?a potrzeby jakie niesie z sob? budownictwo pasywne. Na razie firma nie rozwa?a wej?cia na gie?d?. Planuje natomiast wzmocni? ekspansj? zagraniczn?. Na pewno GERDA chce umocni? pozycj? lidera bran?y w Polsce.

?

Zbigniew Mendel, zauwa?a, ?e obecnie produkcja zamków, wk?adów zamkowych i rygli stanowi oko?o 30 proc. przychodów firmy. Podkre?la, ?e firma jest jedyn? w Polsce, która produkuje zarówno drzwi, jak i zamki. Dodaje, ?e najnowsze obszary aktywno?ci przy produkcji drzwi to aluminium, a przede wszystkim rozwi?zania zwi?zane z wykorzystaniem urz?dzeń elektronicznych i smartfonów, pod zbiorczym poj?ciem GERDA LOCK. Spó?ka rozpocz??a równie? produkcj? czujników dymu i gazu, w odpowiedzi na wyra?nie zapotrzebowanie klientów, zw?aszcza sieci handlowych, w których pozycja firmy jest silna i zauwa?alna.

Z nowo?ci nale?y spodziewa? si? kolejnej generacji drzwi wej?ciowych, opartych na nieznanych dot?d na rynku rozwi?zaniach technologicznych i technologiach, optymalizuj?cych zarazem wspó?czynniki u?ytkowe, spe?niaj?ce wymagania jakie musi mie? dom pasywny – podkre?la prezes Mendel.

GERDA analizuje tak?e zasadno?? powrotu do produkcji stolarki okiennej, maj?c na wzgl?dzie produkty o wysokiej jako?ci, komponuj?ce si? ide? budowy kompleksowej oferty. Je?eli firma zdecyduje si? na rozbudow? portfolia produktowego o stolark? okienn?, b?d? to okna nowej generacji, wyposa?one w nowe, nieznane dot?d rynkowi rozwi?zania.

Prezes Mendel podkre?la, ?e firma nie rozwa?a aktualnie wej?cia na warszawsk? gie?d?, ale doda?, ze w przysz?o?ci nie jest to wykluczone. Jego zdaniem przychody GERDA powinny w tym roku przekroczy? 100 mln z?, a sama spó?ka osi?gnie zysk na ka?dym poziomie, zarówno na sprzeda?y jak i operacyjnie oraz brutto i netto.

Firma analizuje mo?liwo?ci akwizycji m.in. w zakresie segmentu stolarki okiennej. Potencjalne przej?cia musz? jednak spe?nia? podstawowe kryteria biznesowe: budowa? synergie, dotyczy? rozpoznawalnych marek, b?d? unikalnych, innowacyjnych technologii, zapewnia? symetryczne korzy?ci mi?dzy kupuj?cym i sprzedaj?cym, wreszcie potencjalnie przebiega? na akceptowalnych rozs?dnych poziomach cenowych.

Zbigniew Mendel, zauwa?a, ?e tradycyjnie silny rynek eksportowy, jakim by? rynek rosyjski uleg? marginalizacji. Spó?ka utrzymuje natomiast siln? pozycj? na rynku brytyjskim, a jej reputacyjn? rekomendacj? jest Londyn i montowane tam skrzynki bezpieczeństwa. Firma jest obecna równie? na rynkach Beneluxu, Niemiec, Czech oraz S?owacji, wreszcie Republik Ba?tyckich i USA. Dodaje, ?e na Zachodzie ro?nie zapotrzebowanie na bezpieczeństwo, którego GERDA staje si? beneficjentem, co wida? szczególnie wyra?nie w Austrii i Niemczech. Rynek niemiecki i francuski – z uwagi na ich potencja? – stanowi? b?dzie dla spó?ki priorytet w najbli?szych latach.

Pytany o wielko?? zatrudnienia w firmie, prezes wyja?nia, ?e aktualnie GERDA zatrudnia 185 – 190 osób, a w ca?ej grupie kapita?owej, dedykowanej drzwiom i okuciom – podlegaj?cej notabene aktualnie procesom konsolidacji – zatrudnienie wynosi ponad 300 osób.

Zdaniem prezesa, spó?ka, za kilka lat, niezale?nie od docelowych rozwi?zań kapita?owo – w?a?cicielskich, zachowa swój najwa?niejszy atut - czyli znakomit? rozpoznawalno?? i reputacj? rynkow? w Polsce. Dodaje, ?e chcia?by aby za 5 lat, wielu europejskich u?ytkowników by?o beneficjentami produktów GERDA, coraz bardziej zaawansowanych technologicznie.

Pytany o swoje zainteresowania, prezes odpowiada:

?Moje zainteresowania nie nale?? z pewno?ci? do typowych. Przede wszystkim – jako zdeklarowany Frankofil – jestem zakochany we francuskiej kulturze, historii, polityce i…kuchni oraz j?zyku. Zawsze stawiam Francj? – ojczyzn? wielu pr?dów ideowych, przez wieki inspiracj? dla ?wiata, za wzór dba?o?ci o interes narodowy, skuteczno?ci w polityce, bez wzgl?du na jej meandry. Odzwierciedleniem tego jest mi?dzy innymi blog, który prowadz?, dedykowany kwestiom francuskim (www.frankofil-francja-przede-wszystkim.blogspot.com). Próbuj? z powodzeniem realizowa? si? tak?e w dzia?alno?ci doradczej na rzecz podmiotów gospodarczych (moja strona internetowa: www.mendelcompany.com), dyskontuj?c swoje wielow?tkowe do?wiadczenie zawodowe, którego credo zawiera si? w twierdzeniu: ”problemy klientów znamy z autopsji, nie z ksi??ek” i wydawniczej, jestem autorem szeregu publikacji, w tym dwóch ksi??ek po?wi?conych prowadzeniu biznesu. Jestem wreszcie zdeklarowanym kibicem FC Barcelony i Górnika Zabrze i to od prawie 5 dekad.”

?ród?o: Gerda Sp. z o.o.

Artyku? zosta? dodany przez firm?

Gerda Sp. z o.o.

GERDA jest jednym z liderów w dziedzinie produkcji drzwi, zamków i oku?, z zastosowaniem innowacyjnych technologii bezpieczeństwa, osi?gaj?c najwy?sze parametry z zakresu zabezpieczeń i odporno?ci na w?amanie.

Zapoznaj si? z ofert? firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artyku?y

 
雅彩彩票 保靖县| 九龙县| 四川省| 西畴县| 淳安县| 农安县| 巴林右旗| 抚州市| 南城县| 普格县| 永安市| 汽车| 应城市| 孝义市| 柳江县| 乡宁县| 兴山县| 吴堡县| 巴里| 凤山县| 西乡县| 突泉县| 鸡西市| 枞阳县| 滁州市| 怀安县| 滦南县| 甘洛县| 乐清市| 板桥市| 偃师市| 大田县| 贵南县| 京山县| 玉门市| 长岛县| 嵩明县| 曲阳县| 曲沃县| 平遥县| 杭锦后旗|