Artyku? Dodaj artyku?

Zrozumie? interes klienta. Wywiad z Jarim Airol?, starszym wiceprezesem i szefem dzia?u Izolacji Budowlanych w Grupie Paroc

23-09-2016, 02:00

Grupa Paroc – mi?dzynarodowy producent izolacji z we?ny kamiennej, w naszym kraju reprezentowany przez spó?k? Paroc Polska – kontynuuje strategi? opart? na innowacjach w dziedzinie sprzeda?y, kreowania warto?ci dla klienta oraz customer experience. Nowym szefem dzia?u Izolacji Budowlanych zosta? Jari Airola, wcze?niej mocno zwi?zany z bran?? chemiczn?. By?y Dyrektor Globalnej Jednostki Biznesowej w Huntsman Pigments and Additives opowiada w wywiadzie, jak do?wiadczenie w zarz?dzaniu rozwojem i sprzeda?? w sektorze przemys?owym mo?na przeku? na innowacj? w specyficznej bran?y izolacji.

Zrozumie? interes klienta. Wywiad z Jarim Airol?, starszym wiceprezesem i szefem dzia?u Izolacji Budowlanych w Grupie Paroc

Ze wzgl?du na bogat? znajomo?? bran?y chemicznej, mo?na powiedzie? ?e zna Pan od podszewki biznes zorientowany na odbiorc? przemys?owego. Jak tego typu do?wiadczenia mo?na prze?o?y? na grunt rynku mocno konkurencyjnego, jakim s? izolacje budowlane?

Istnieje wiele przyk?adów bran?, w których produkt to przede wszystkim towar, a dopiero potem artyku? handlowy. Zmusza to do specyficznego, pog??bionego my?lenia o biznesie. W?druj?c w dó? ?ańcucha warto?ci szybko dochodzimy do punktu, w którym dostrzegamy ca?y szereg powodów, dla których klient wybiera nasz produkt kosztem konkurencji. To w?a?nie na tym poziomie – kreowania warto?ci dla klienta – nast?puje kluczowe rozró?nienie pomi?dzy poszczególnymi uczestnikami rynku. W bran?y izolacji jest podobnie. Najwa?niejsze to z klientem wspó?pracowa?. Zna? sposób jego dzia?ania. Produkty i ich zastosowania. S?owem: zrozumie? jego interes. Pozostaj?c zorientowanym na potrzeby klienta, otwartym na innowacje, a tak?e pracuj?c z lud?mi dziel?cymi Twoj? wizj?, mo?na zaj?? naprawd? daleko!

Paroc wypracowa? sobie mocn? pozycj? na rynku nordyckim i w rejonie Morza Ba?tyckiego, w tym w Polsce. Na przestrzeni lat firma zaznaczy?a te? swoj? obecno?? w Europie ?rodkowej i Wschodniej, a tak?e w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii i w krajach Beneluksu. Jakie s?, Pana zdaniem, najwi?ksze atuty Grupy Paroc?

Na wszystkich rynkach, na których operujemy, marka Paroc cieszy si? zaufaniem oraz reputacj? solidnego partnera, za którym stoi szerokie portfolio wysokiej jako?ci produktów. To standard, który widz? wszyscy. Osobi?cie z mark? Paroc uto?samiam te? kultur? opart? na ci?g?ym rozwoju – pracowników, produktów, samego biznesu. Moim zdaniem takie podej?cie jest niezb?dne, aby my?le? o d?ugoterminowym sukcesie.

Bior?c pod uwag? d?ug? histori? sukcesów, sprawdzona marka Paroc pozwoli?a zawi?za? wiele bliskich relacji biznesowych. Nie licz?c segmentu niezale?nych punktów sprzeda?y, kim s? Państwa klienci? Jak nawi?zywa? i piel?gnowa? relacje ze specjalistami, którzy decyduj? o kszta?cie danej inwestycji?

Wypracowana sie? dystrybucyjna to podstawa, któr? uzupe?niaj? nasze w?asne jednostki sprzeda?owe. Obok tego wspó?pracujemy blisko z firmami wykonawczymi, producentami domów prefabrykowanych, wytwórcami elementów monta?owych oraz innymi uczestnikami rynku budowlanego. Oczywi?cie nie mo?na tu te? zapomnie? o bardzo wa?nym segmencie, jaki stanowi? architekci, in?ynierowie czy pracownie projektowe. To oni decyduj? o tak kluczowych kwestiach, jak efektywno?? energetyczna, standard akustyczny czy bezpieczeństwo po?arowe budynków, a wi?c aspektach, w których izolacja odgrywa kluczow? rol?. Zawsze d??ymy do bliskiej wspó?pracy – ch?tnie dzielimy si? nasz? wiedz? i kompetencjami, aby wzmacnia? biznes naszych partnerów. Istnieje wiele sposobów na usprawnianie tego kontaktu. Jedn? z najciekawszych upatruj? w post?puj?cej cyfryzacji oraz nowych technologiach, czyli sferze, od której bran?a budowlana do tej pory raczej stroni?a.

Na jakich celach skupia swoj? uwag? dzia? Izolacji Budowlanych pod nowym dowództwem? W ostatnich latach Paroc zintensyfikowa? dzia?alno?? w obszarze Europy Centralnej – czy wida? dzi? tego efekty?

Skupiamy si? na pog??bieniu wspó?pracy z aktualn? baz? partnerów, nie rezygnuj?c przy tym oczywi?cie z jej sta?ej rozbudowy. Planujemy kontynuowa? nakre?lon? strategi? opart? na ofercie, a ukierunkowan? na klienta. Nasze dzia?ania, podobnie jak sama marka Paroc, odbierane s? pozytywnie przez rynki Europy ?rodkowej – Polsk?, Czechy, S?owacj?, Niemcy, Austri? czy Szwajcari?. Z tego miejsca chcia?bym podzi?kowa? za okazane zaufanie oraz wyrazi? nadziej? na równie owocn? wspó?prac? w przysz?o?ci.

Przed jakimi wyzwaniami stawa? b?d? producenci izolacji w najbli?szych latach? Jak ocenia Pan konkurencyjno?? oferty izolacji budowlanych na tle rynku izolacyjnego ogólnie?

Uwa?am, ?e bran?a budowlana powinna pewnie kontynuowa? obrany przed laty kierunek, jakim jest zrównowa?ony rozwój oraz zwi?kszanie efektywno?ci energetycznej budynków. Na tym polu bran?a izolacyjna ma jeszcze sporo do zaoferowania. We?na kamienna niezmiennie s?u?y? b?dzie za jeden z najlepszych wyborów ze wzgl?du na wysok? skuteczno??, ekologiczno?? oraz bezpieczeństwo po?arowe na poziomie nieosi?galnym dla innych materia?ów izolacyjnych.

?ród?o: Paroc Polska sp. z o.o.

Artyku? zosta? dodany przez firm?

Paroc Polska sp. z o.o.

Grupa Paroc jest mi?dzynarodowym producentem izolacji z kamiennej we?ny mineralnej.

Zapoznaj si? z ofert? firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artyku?y

 
雅彩彩票 泸西县| 山阳县| 衢州市| 遂川县| 五家渠市| 三台县| 阿拉善盟| 甘德县| 项城市| 棋牌| 婺源县| 福泉市| 滦南县| 高唐县| 苍溪县| 陕西省| 蒲城县| 武隆县| 荣昌县| 平和县| 邹城市| 蒲江县| 嘉兴市| 苏尼特左旗| 沛县| 天镇县| 卓尼县| 五华县| 霞浦县| 太白县| 木里| 儋州市| 阿尔山市| 乐陵市| 仪陇县| 永川市| 襄垣县| 金秀| 体育| 鸡泽县| 南郑县|