Artyku? Dodaj artyku?

Wadliwy materia? na budowie: r?kojmia i odpowiedzialno?ci wykonawcy w ?wietle prawa

22-06-2016, 02:00

Logo SuperdekarzWielu wykonawców zetkn??o si? z sytuacj?, gdy klient-inwestor proponowa? prace budowlane z u?yciem zakupionych ju? materia?ów. Takie przypadki zg?aszali dekarze, uczestnicy programu bran?owego SUPERDEKARZ.? O tym, w jaki sposób wykonawca mo?e unikn?? odpowiedzialno?ci za zakupiony materia? i jego wady, oraz o odpowiedzialno?ci wynikaj?cej z r?kojmi, rozmawiamy z mec. Rafa?em Kufiet? z Kancelarii Prawnej Rafa? Kufieta z Wroc?awia, eksperta portalu superdekarz.pl.

Jaka jest pana generalna rada dla wykonawców, kiedy podejmuj? si? zlecenia, np. k?adzenia dachu?

Przede wszystkim warto zawrze? umow? np. na prace dekarskie, na pi?mie, z wyra?nym w??czeniem do jego tre?ci regulaminu ?wiadczenia us?ug dekarskich. Chodzi o to, by w toku realizacji przedsi?wzi?cia nie by?o mi?dzy stronami w?tpliwo?ci co do zakresu zleconych prac, osoby dokonuj?cej zakupu materia?ów, wreszcie rodzaju wynagrodzenia -? kosztorysowego albo rycza?towego, oraz jego wysoko?ci. Oczywi?cie, umowa o dzie?o zawarta ustnie lub przez faktyczne przyst?pienie do wykonywania robót jest wa?na, niemniej jednak w razie sporu z klientem trudno b?dzie udowodni?, jakie s? konkretnie prawa i obowi?zki stron.?

Jakiego rodzaju s? te umowy?

W zale?no?ci od charakteru wykonywanych czynno?ci przez dekarzy oraz zakresu zleconych prac, w praktyce? zawierane s? typowe umowy sprzeda?y, ograniczaj?ce si? do dostawy b?d? wydania towarów klientowi we wskazanym miejscu, lub bardziej skomplikowane umowy o dzie?o, o remont czy o roboty budowlane. Jednak?e warto jest wiedzie?, ?e przy wszystkich wymienionych typach umów jedn? z podstaw odpowiedzialno?ci za jako?? ?wiadczenia jest ustawowa r?kojmia wynikaj?ca bezpo?rednio z tre?ci ustawy KC, która bywa cz?sto mylona z gwarancj? producenta lub importera.

Zatrzymajmy si? przy umowie o dzie?o…

W zakresie odpowiedzialno?ci za jako?? prac i ich końcowy efekt – dzie?o, znowelizowane ustaw? konsumenck? przepisy KC zawieraj? ogólne odes?anie, zgodnie z którym do odpowiedzialno?ci za wady dzie?a stosuje si? odpowiednio przepisy o r?kojmi przy sprzeda?y. Stronami umowy o dzie?o s? przyjmuj?cy zamówienie – przedsi?biorca budowlany oraz klient - jako zamawiaj?cy. Kontrakt tego typu rodzi zobowi?zanie do wykonania oznaczonego w umowie dzie?a, za? konsumenta obliguje do jego odbioru oraz zap?aty umówionego wynagrodzenia.

Je?eli aktywno?? przedsi?biorcy ogranicza si? wy??cznie do sprzeda?y wyrobów budowlanych np. nylonu dekarskiego, bez us?ugi monta?u po?o?enia, wówczas mamy do czynienia z ?czyst?” umow? sprzeda?y, a nie o dzie?o.

Do której z tych umów odnosi si? r?kojmia?

R?kojmia, jako odr?bny re?im odpowiedzialno?ci za jako??, istnieje zarówno przy umowie sprzeda?y, jak i o dzie?o.? Je?eli wi?c w nabytym materiale do wykonania prac dekarskich ujawni? si? wady, to wtedy odpowiedzialno?? wzgl?dem kupuj?cego z tytu?u r?kojmi ponosi sprzedawca, niezale?nie od tego, czy faktycznie wykonywa? us?ug? monta?u lub naprawy pokrycia dachowego. W takiej sytuacji odpowiedzialno?? sprzedawcy ogranicza si? do wady fizycznej, materia?owej, tkwi?cej w rzeczy wydanej kupuj?cemu. Za wady monta?owe, tj. te powsta?e w toku prac dekarskich, sprzedawca nie odpowiada, gdy? obci??aj? one wykonawc? us?ugi, czyli dzie?a.

Z badań przeprowadzonych przez portal www.superdekarz.pl, zarówno w?ród dekarzy, jak i w?ród osób buduj?cych, wynika, ?e poza dachówk? wi?kszo?? akcesoriów i materia?ów dachowych? wybieranych jest przed wykonawców…. Tym samym staj? si? oni sprzedawcami.

To prawda, w praktyce przedsi?biorcy z bran?y dekarskiej cz??ciej odpowiadaj? z tytu?u r?kojmi za wady dzie?a, a je?eli pracuj? ze swoim materia?em nabytym wcze?niej, np. w hurtowni budowlanej, to ich odpowiedzialno?? obejmuje zarówno b??dy monta?owe, jak i materia?owe, bowiem to oni odpowiadaj?? za materia? przez siebie nabyty. W sytuacji poniesienia kosztów wynikaj?cych z wad materia?owych, np. kosztów zast?pczego wyrobu czy dodatkowej robocizny, wykonawca dzie?a dysponuje roszczeniem tzw. regresowym w stosunku do swojego sprzedawcy, od którego naby? wcze?niej produkty wykorzystywane w pracach dekarskich, obj?tych nast?pnie zg?oszon? przez siebie reklamacj?.

?

A zatem mo?liwa jest sytuacja w której odpowiedzialno?? dekarza powstaje wówczas nawet w sytuacji braku jakichkolwiek b??dów monta?owych z jego strony, niemniej jednak ryzyko ujawnienia si? wad fizycznych tkwi?cych w samych wyrobach b?dzie obci??a?o wykonawc? jako pracuj?cego ze swoim materia?em, za którego w?a?ciwy dobór równie? ponosi odpowiedzialno??.

Analizuj?c kwestie odpowiedzialno?ci dekarza, nale?y bra? pod uwag? odpowiedzialno?? osoby trzeciej – gwaranta, najcz??ciej producenta lub importera tych produktów, na które udzielono dobrowolnej gwarancji.

Podsumowuj?c – kiedy wykonawca nie podlega kodeksowej regulacji r?kojmi?

Wyj?tek od surowej odpowiedzialno?ci przedsi?biorcy za wady fizyczne dzie?a wyst?puje wtedy, gdy materia? – wyroby budowlane s?u??ce do wykonania dzie?a – dostarcza sam klient. Przyk?adowo, gdy nieszczelno?? dachu powsta?a z przyczyny tkwi?cej w wyrobie zakupionym bezpo?rednio przez klienta, nale?y przeanalizowa? najpierw, czy owa nieszczelno?? wynika z dostarczonego materia?u, czy raczej z wadliwej jako?ci prac. To dwie ró?ne rzeczy i dekarz uwolni si? od takiej odpowiedzialno?ci, gdy wyka?e, ?e wada tkwi w dostarczonym materiale, a nie ma zwi?zku z wykonanymi przez niego pracami.?

Gdzie tkwi? przys?owiowe pu?apki?

Przedsi?biorca sprzedaj?cy wyroby budowlane oraz trudni?cy si? pracami dekarskimi odpowiada cywilnie na podstawie k.c. za nale?yte wykonanie umowy, w ramach tzw. odpowiedzialno?ci kontraktowej, wynikaj?cej z art. 471 i nast?pnych KC. Oparta jest ona na zasadzie domniemanej winy kontrahenta, a zatem braku nale?ytej staranno?ci wykonawcy przy wykonywaniu umowy. Wykazuj?c jej brak, strona umowy cywilnej mo?e uwolni? si? od odpowiedzialno?ci za szkod? b?d?c? nast?pstwem nierzetelnej realizacji kontraktu.

Inaczej jest w przypadku odpowiedzialno?ci wynikaj?cej z r?kojmi lub gwarancji, która jest obiektywna, niezale?na od winy, cho?by nieumy?lnej, przedsi?biorcy.??Wykonawca prac dekarskich nie mo?e wi?c broni? si? brakiem winy w razie zg?oszenia w pi?mie reklamacyjnym konkretnych wad fizycznych tkwi?cych w zastosowanych wyrobach budowlanych b?d? powsta?ych wskutek nieprawid?owego monta?u. W sytuacji dostarczenia wadliwego towaru lub niefachowego wykonania us?ugi, r?kojmia znacznie u?atwia poszkodowanym dochodzenie roszczeń, poniewa? kwestia winy przedsi?biorcy czy to wykonawcy czy to producenta w ogóle nie ma znaczenia.? Wówczas znaczenie ma tylko fakt ujawnienia si? wady, tkwi?cej w rzeczy sprzedanej, wzgl?dnie w odebranym dziele, w czasie obowi?zywania r?kojmi (dwa lata od wydania wyrobu lub dzie?a).

Który artyku? KC opisuje zasad? odpowiedzialno?ci wynikaj?cej w r?kojmi?

Znowelizowany art. 556 KC, który formu?uje zasad? odpowiedzialno?ci wynikaj?cej z r?kojmi w sposób obiektywny: sprzedawca jest odpowiedzialny wzgl?dem kupuj?cego, je?eli rzecz sprzedana ma wad? fizyczn? lub prawn?. Ta sama regulacja odnosi si? równie? do odpowiedzialno?ci przyjmuj?cego zamówienie w ramach umowy o dzie?o. A zatem w chwili? wykrycia przez kupuj?cego usterek, zwykle korzysta on w pierwszej kolejno?ci z r?kojmi b?d? gwarancji, w ramach której kwestia winy czy wiedzy przedsi?biorcy o wadzie nie ma znaczenia.

Dzi?kujemy za rozmow?!

Podobne artyku?y

 
雅彩彩票 新蔡县| 峨边| 栖霞市| 舟山市| 黄骅市| 凤冈县| 宣城市| 长阳| 苏尼特右旗| 扶风县| 金湖县| 曲松县| 淮南市| 濉溪县| 呼伦贝尔市| 沙洋县| 林周县| 南郑县| 凤凰县| 从江县| 长寿区| 龙州县| 错那县| 德安县| 高雄县| 丹寨县| 九龙城区| 克拉玛依市| 镇安县| 侯马市| 金沙县| 昌黎县| 阳谷县| 张北县| 海伦市| 雷波县| 白沙| 库尔勒市| 和林格尔县| 福清市| 丰台区|