Artyku? Dodaj artyku?

"Stawiamy na zaspokajanie potrzeb" - wywiad

16-06-2016, 02:00

Logo BetafenceO strategii Betafence oraz sytuacji na rynku ogrodzeń rozmawiamy z Aw? Kubisz, Kierownik Marketingu polskiego oddzia?u firmy.

Nasz? rozmow? chcia?by zacz?? od popularnego ostatnio tematu innowacji. Coraz wi?cej firm upatruje w nich sposobu na wyró?nienie si? na bardzo konkurencyjnych rynkach. Jak to wygl?da w przypadku Betafence?

Awa Kubisz: Mo?na powiedzie?, ?e produkujemy tylko ogrodzenia. Jednak iPhona te? mo?na by nazwa? tylko telefonem, a Coca-Col? - s?odzon? wod?. A jednak te marki sta?y si? ikonami. My równie? wierzymy, ?e mo?emy naszym klientom da? nie tylko fizyczn? ochron?, ale tak?e poczucie bezpieczeństwa czy mo?liwo?? wyró?nienia si?. Jednym ze ?rodków do osi?gni?cia tego celu jest nasza innowacyjno??. Nie tylko produktów, ale tak?e procesów i us?ug.

Jak to wygl?da w przypadku Betafence?

Mogli?my wybra? jedn? z dwóch dróg: pod??a? za trendem lub go prze?amywa?, tworz?c ca?kiem nowe rozwi?zania (innowacje prze?omowe = disruptive innovations). Do tych drugich trzeba jednak wdro?y? w firmie ca?y proces systematycznej innowacyjno?ci. My na tym polu stawiamy dopiero pierwsze kroki. Dlatego przede wszystkim skupiamy si? na wyszukiwaniu trendów i opracowywaniu produktów, które by si? w nie wpisa?y (zaspokoi?y ju? istniej?ce i zidentyfikowane na rynku potrzeby).

Obserwuj?c rynek ogrodzeń mo?na odnie?? wra?enie, ?e w ostatnich latach raczej si? nie zmienia. Czy to s?uszna diagnoza?

Na rynek ogrodzeniowy mo?na spojrze? z perspektywy makro i mikro. Przy spojrzeniu szerokim zmiany nie zachodz? zbyt szybko. Ogrodzenie dalej ma spe?nia? przede wszystkim funkcje ochronne i wygrodzenia terenu. Jednak gdy przyjrzymy si? temu rynkowi z bliska, dostrze?emy wiele mniej lub bardziej wykszta?conych trendów, które dodatkowo ewoluuj? w czasie. Wokó? obiektów wysokiego ryzyka (elektrownie, wi?zienia, rafinerie) ogrodzenie jest ju? tylko jednym z kilku elementów chroni?cych teren (podczas gdy dawniej by?o jedynym). Teraz musi ono równie? zintegrowa? si? z systemem detekcji, monitoringu, barier elektrycznych lub elektronicznych czy centralnego sterowania. Wymusi? to oczywi?cie terroryzm i rosn?ca agresja ró?nych grup ludzi.

?

Czy podobne trendy mo?na zauwa?y? na rynku ogrodzeń posesyjnych?

Oczywi?cie. 30 lat temu wokó? naszych domów królowa?y siatki plecione typu Resitor, czasami równie? wstawiane w ramki (takie pierwsze panele). 20 lat temu pojawi?y si? siatki zgrzewane typu Pantanet, bardziej wytrzyma?e, sztywniejsze i ?atwiejsze w monta?u. Od 10 lat na rynku dominuj? ogrodzenia panelowe, g?ównie z przegi?ciami, czyli nasze Nylofory 3D. Ale 2 ostatnie lata to stopniowy rozwój ogrodzeń horyzontalnych - nasz Horizen. Za rogiem natomiast czeka prawdziwa rewolucja!

Jaka to b?dzie rewolucja?

Mowa o ca?kowitej zmianie zarówno surowca, z jakiego powstaj? obecnie ogrodzenia (stal), jak i technologii jego obrabiania. Mam na my?li aluminium. Jest to metal lekki, ale bardzo wytrzyma?y. Z ?atwo?ci? da si? z niego formowa? przeró?ne kszta?ty. Nie rdzewieje na przeci?ciach. Jedno g?ówne utrudnienie, to wci?? wysoka cena. Jednak z aluminium od kilku lat powstaj? ju? bramy przesuwne i z sukcesem podbijaj? bogatsze rynki Europy Zachodniej. Technologia te? ci?gle jest doskonalona, a ceny systematycznie spadaj?. Wierz?, ?e za kilka lat to w?a?nie oryginalne i eleganckie ogrodzenia aluminiowe b?d? pilnowa?y naszych domów i firm.

?ród?o: Betafence Sp. z o.o.

Artyku? zosta? dodany przez firm?

Betafence Sp. z o.o.

Betafence jest wiod?cym producentem i dostawc? ogrodzeń panelowych i siatek ogrodzeniowych, zarówno dla posesji prywatnych jak i przemys?owych.

Zapoznaj si? z ofert? firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artyku?y

 
雅彩彩票 玉环县| 政和县| 莱芜市| 通海县| 银川市| 柳江县| 花莲市| 仙桃市| 和林格尔县| 景洪市| 准格尔旗| 阿克陶县| 海兴县| 凤城市| 七台河市| 邹城市| 黄平县| 且末县| 房产| 宁陕县| 雷山县| 湖北省| 武平县| 读书| 厦门市| 西吉县| 连州市| 云和县| 巫溪县| 肥西县| 合江县| 白银市| 鹿邑县| 军事| 盐城市| 封开县| 阳泉市| 河津市| 弥渡县| 济阳县| 东光县|