Artyku? Dodaj artyku?

Lighting designer: zawód przysz?o?ci?

01-04-2019, 02:00

Podkre?la charakter obiektu, poprawia nastrój, a nawet... motywuje do pracy. ?wiadomie zaprojektowane o?wietlenie mo?e zdzia?a? cuda. Dlatego architekci coraz cz??ciej decyduj? si? na wspó?prac? z projektantami systemów o?wietleniowych. Jak wygl?da ich wspó?praca? Zapytali?my o to Rados?awa Zachej? - prezesa zarz?du firmy Bright Lights.

Lighting designer: zawód przysz?o?ci?
fot. Luce&Light

- Czym tak w?a?ciwie jest lighting design?

To multidyscyplinarny obszar projektowania zwi?zany zarówno z technik?, estetyk?, kreacj?, a tak?e sztuk?. To projektowanie o?wietlenia sztucznego, które spe?nia za?o?enia funkcjonalne, a jednocze?nie zapewnia walory estetyczne. Jest to zazwyczaj obszar powi?zany z architektur? i urbanistyk?, ale równie? z widowiskiem artystycznym, wyst?puje w teatrze, telewizji i na scenie muzycznej.

- Dlaczego jest ma tak istotny wp?yw na ostateczny kszta?t danej realizacji?

Projektant o?wietlenia dzia?a w dwóch g?ównych obszarach: architekturze i widowisku.

To osoba, która wspó?pracuje z architektem podczas procesu projektowania w celu podkre?lenia walorów budynku i zapewnieniu w?a?ciwej jego funkcjonalno?ci, a tak?e dba o spe?nienie w?a?ciwych norm u?ytkowych w obszarze o?wietlenia. Coraz cz??ciej jest to równie? specjalista zaanga?owany w opracowywanie identyfikacji wizualnej obiektu, zarówno wewn?trz jak i na zewn?trz. Dba o w?a?ciwy wygl?d obiektu w porze nocnej, bierze równie? w opowiadaniu danej historii budynku.

Je?li chodzi o sztuki widowiskowe, projektant o?wietlenia jest bardzo istotny w procesie twórczym, poniewa? ?wiat?o jest doskona?ym narz?dziem wspieraj?cym opowiadanie historii, a jednocze?nie elementem kreuj?cym okre?lony nastrój i wspieraj?cym re?ysera oraz scenografa.

W jakich przestrzeniach taki dedykowany projekt o?wietlenia jest szczególnie po??dany?

Tak naprawd? ?wiadome projektowanie o?wietlenia jest istotne w ka?dym obszarze naszego ?ycia, w naszym domu, kiedy ?wiat?o towarzyszy nam podczas wykonywania codziennych czynno?ci, w sklepie, gdzie potrafi wspiera? sprzeda? i wskazywa? w?a?ciw? drog? ogl?dania produktów oraz w biurze, gdzie wp?ywa na wydajno?? pracowników. Nie nale?y zapomina? równie? o gastronomii, gdzie buduje odpowiedni nastrój, a jednocze?nie czyni potrawy bardziej apetycznymi. W hotelu natomiast wita go?cia, poprawiaj?c jego samopoczucie. Projektowanie o?wietlenia to obszar bardzo szeroki, powi?zany z psychologi?, socjologi? i medycyn?, dlatego te? osoba wykonuj?ca tego typu zawód musi umie? wspó?pracowa? z innymi specjalistami i nie ogranicza? si? do jednej bran?y.

- Jakie s? najnowsze tendencje w projektowaniu o?wietlenia?

O?wietlenie coraz cz??ciej przenika si? z systemami audiowizualnymi: monitorami i ekranami LED. Projektowanie o?wietlenia to nie tylko w?a?ciwe wykorzystanie prostych opraw o?wietleniowych, to teraz zaawansowane systemy wyposa?one w skomplikowane urz?dzenia mechatroniczne ??cz?ce wysokiej jako?ci uk?ady optyczne z doskona?? mechanik?, zapewniaj?c? zautomatyzowany ruch. Tego typu rozwi?zania wykorzystuj? równie? coraz nowocze?niejsze ?ród?a ?wiat?a na przyk?ad laserowe, co powoduje, ?e musz? znale?? si? w r?kach w?a?ciwego specjalisty, który pokieruje ich wykorzystaniem.

Kolejnym trendem jest Human Centric Lighting, które g?osi, ?e ?wiat?o nie s?u?y wy??cznie celom u?ytkowym, czyli orientacji wzrokowej. Okre?lone d?ugo?ci fal, wchodz?ce w sk?ad promieniowania widzialnego wp?ywaj? tak?e na procesy ?yciowe – fizjologiczne cz?owieka. Nasz rytm dobowy i samopoczucie zwi?zane s? ?ci?le z o?wietleniem naturalnym i sztucznym, mo?e wspiera? nasze ?ycie lub mu przeszkadza?, co czyni w?a?ciwe zaprojektowanie takich rozwi?zań szczególnie istotnym.

Podobne artyku?y

 
雅彩彩票 莫力| 鱼台县| 仪陇县| 麟游县| 新田县| 齐齐哈尔市| 平顺县| 凯里市| 奉化市| 威远县| 吴旗县| 台州市| 博白县| 永昌县| 大石桥市| 合川市| 泾阳县| 黔江区| 郯城县| 沂水县| 安庆市| 阳高县| 沙湾县| 元阳县| 县级市| 蓬莱市| 沽源县| 个旧市| 新密市| 安龙县| 平度市| 德州市| 霍城县| 垦利县| 双柏县| 和静县| 福州市| 荣成市| 济宁市| 三明市| 定州市|