Artyku? Dodaj artyku?

Wyraziste projekty wszystkim si? op?acaj?

19-11-2018, 01:00

O wroc?awskich trendach deweloperskich, inspiruj?cych materia?ach oraz atrakcyjnym projektowaniu buduj?cym klimat miasta rozmawiamy z Tomaszem Szychlińskim – prezesem wroc?awskiej firmy Toscom Development.

Wyraziste projekty wszystkim si? op?acaj?

Mat. Toscom Development

ArtBrick: Co wyznacza dzi? kierunki? rozwoju polskiej bran?y deweloperskiej?

Tomasz Szychliński: Ogólnie wskaza?bym na ostro?no?? w kalkulacji. Nasz stosunkowo m?ody rynek stara si? goni? zachód, bo wed?ug ró?nych badań do ?redniej europejskiej brakuje nam oko?o 1,5 mln mieszkań. Po galopie ostatnich miesi?cy przysz?a jednak zadyszka, która prze?o?y?a si? na dynamiczny wzrost cen lokali. Wynika on przede wszystkim z wywindowania zarówno cen wykonawstwa, jak i oczekiwań w?a?cicieli gruntów inwestycyjnych. W tej sytuacji przyszli w?a?ciciele mieszkań musz? przygotowa? si? na utrzymanie obecnych zwy?ek cen, natomiast deweloperzy na ograniczenie swojej oferty i skupienie na najbardziej rentownych inwestycjach.

A.: Jak taka sytuacja przek?ada si? na stron? estetyczn? realizowanych projektów?

T.S.: Nie ma tu prostej zale?no?ci, dlatego rynek jak zawsze oferuje ró?norodne rozwi?zania i standardy. Patrz?c z punktu widzenia klienta końcowego, kluczowe pozostaj? wci?? dwa elementy inwestycji: cena i lokalizacja. Z naszych obserwacji wynika jednak, ?e wyraziste, stylowe projekty s? doceniane przez kupuj?cych i ?atwiej je sprzeda? ni? np. porównywaln?, ale niezbyt oryginaln? propozycj? w podobnej lokalizacji. Widzimy, ?e op?aca si? w nawet niewielkim stopniu podnie?? koszt budowy np. elewacji i wykorzysta? ciekawsze materia?y, by potem mie? wi?ksz? gwarancj? zbytu.

A.: Takim ciekawszym materia?em, który cz?sto stosujecie w swoich projektach jest ceg?a. Sk?d ten kierunek?

T.S.: Ceg?a ??czy w sobie kilka kluczowych zalet. Przede wszystkim jest ponadczasowo elegancka, a proces starzenia tylko dodaje jej uroku i klasy. Z drugiej strony jest bardzo trwa?a i ?atwa w utrzymaniu. Podnosi te? warto?? inwestycji zarówno na rynku pierwotnym, jak i podczas odsprzeda?y. Op?aca si? wi?c wszystkim – deweloperom, w?a?cicielom, a po?rednio tak?e ca?emu otoczeniu, podnosz?c jego estetyk? i buduj?c klimat miejsca.

Wyraziste projekty wszystkim si? op?acaj?
Mat. Toscom Development

A.: Jak w ten trend wpisuje si? krajobraz wroc?awski?

T.S.: Wroc?aw jest miastem z wieloma ciekawymi przyk?adami ?ceglanej” tradycji i to nie tylko historycznej, ale tak?e tej nowszej, jak cho?by w przypadku bardzo udanego projektu Galerii Dominikańskiej, nawi?zuj?cej do historycznej zabudowy placu. Ceg?a dobrze wpisuje si? w charakter zarówno zabytkowego centrum, jak i nowszych rejonów. Jest okazj?, by da? odpór monotonnej, masowej architekturze z okresu PRL, którego dziedzictwo procentowo dominuje.

A.: Jaki wi?c powinien by? przepis na nowoczesny i jednocze?nie zgodny z duchem Wroc?awia projekt?

T.S.: Jednym z naszych sposobów uatrakcyjnienia architektonicznego krajobrazu miasta i jednocze?nie wykonania uk?onu w stron? jego historyczno?ci jest neomodernistyczna elewacja z ceg?y klinkierowej. W takich projektach wykorzystujemy dodatkowo portfenetry, czyli okna od posadzki do sufitu. Wizualnie podnosz? rang? budynku, a przy tym zapewniaj? doskona?e do?wietlenie wn?trz. Trzeba te? oczywi?cie pami?ta? o detalach, takich jak np. scalenie dwóch pierwszych kondygnacji czy obicie czó? balkonów blach? nierdzewn?. To na pierwszy rzut oka szczegó?y, które jednak sumuj? si? do ca?o?ciowego efektu.

A.: W jakich barwach widzia?by Pan zatem przysz?o?? wroc?awskiego rynku deweloperskiego?

T.S.: Zdecydowanie w ceglastych. A powa?nie, Wroc?aw to wyj?tkowe miasto rozbudowuj?ce si? nie tylko na zewn?trz, ale tak?e dysponuj?ce wielkimi po?aciami wolnych terenów poprzemys?owych w obr?bie centrum. To szansa na tworzenie przemy?lanej i ambitnej architektury przez realizacj? wieloetapowych inwestycji. Mam nadziej?, ?e b?dzie miejsce na takie projekty i, ?e b?dzie przybywa? przemy?lanych planów zagospodarowania przestrzennego. Powinni?my stawia? na zrównowa?ony rozwój, ale te? odwa?nie podejmowa? trendy, takie jak budowanie w gór?. Wroc?aw jest gotowy na budynki powy?ej 55 m, a metropolitalny charakter przyci?ga.

A.: A co przyniesie deweloperom jutro w zakresie technologii budowlanych?

T.S.: Z wielkim zainteresowaniem i nadziej? patrz? na rozwój prefabrykacji. W Polsce niestety wci?? jeszcze kojarzy si? to z budownictwem z wielkiej p?yty, ale dzisiejsza prefabrykacja to zupe?nie inna bajka. Nieprzypadkowo jest wykorzystywana do tworzenia nowoczesnych apartamentowców w takich miastach jak Nowy Jork czy Londyn. Licz?, ?e w nast?pnych latach tak?e w Polsce powstanie wi?cej firm specjalizuj?cych si? w tej technologii. A wtedy z pewno?ci? zawita ona równie? do Wroc?awia.
A.: Dzi?kujemy za rozmow?

Podobne artyku?y

 
雅彩彩票 惠州市| 金堂县| 丰台区| 富平县| 阜南县| 奎屯市| 隆安县| 枣强县| 龙口市| 白玉县| 赤城县| 宿州市| 慈溪市| 湘阴县| 赤壁市| 德庆县| 南阳市| 吉安县| 宁陵县| 晋中市| 镇康县| 台山市| 扬中市| 吉木乃县| 泽普县| 罗平县| 武夷山市| 隆化县| 云霄县| 阳春市| 桃园县| 龙井市| 遵义县| 裕民县| 吴旗县| 永清县| 沁水县| 泗阳县| 南涧| 南丰县| 裕民县|