Artyku? Dodaj artyku?

Sztuka detalu

30-08-2018, 02:00

Dwoje architektów, których wspólnym mianownikiem s? detal i jako??. Agnieszka Kuratczyk i Szymon Tarnowski to duet, tworz?cy na co dzień mark? Tarnowski Division. O inspiracjach, warsztacie twórczym i projekcie pokazowego apartamentu na osiedlu Awangarda opowiedzieli w swoim ?Atelier 1925”, mieszcz?cym si? na warszawskim Mokotowie.

Agnieszka Kuratczyk oraz Szymon Tarnowski, fot. Lidia Skuza
Agnieszka Kuratczyk oraz Szymon Tarnowski
fot. Lidia Skuza

Olga Kisiel-Konopka z OKK!: Sk?d wzi?? si? pomys? na po??czenie sztuki u?ytkowej, pi?knych przedmiotów i projektowania luksusowych wn?trz?

Agnieszka Kuratczyk: Sk?d ten pomys?? On tak naprawd? przyszed? sam. W ci?gu 15 lat wspólnego projektowania wn?trz, cz?sto brakowa?o nam czego?, co nad??a?oby za naszymi wizjami. To po??czenie wzi??o si? z ch?ci uzupe?nienia codziennych potrzeb pi?knem przedmiotów.

Szymon Tarnowski: Mo?na powiedzie?, ?e d??yli?my do estetycznej funkcjonalno?ci.

O.K.K.: Projektowanie wn?trz to nieustanna praca z cz?owiekiem. Wolicie artystyczn? wolno?? czy konkretn? wizj? klienta? Jak wygl?da Wasz proces twórczy?

A.K.: Ka?dy projekt poprzedzony jest uwa?n? rozmow? z klientem po to, aby ws?ucha? si? w jego potrzeby. Zdarza si? tak, ?e ludzie bardzo nam ufaj? i zostawiaj? du?e pole manewru – wówczas mamy mo?liwo?? zaprojektowania wszystkiego od A do Z wed?ug naszej wizji. Ale czy mniej, czy wi?cej jest? w danym projekcie nas - za ka?dym razem jest to szczegó?owa droga omawiania zarówno funkcji, jak i detali, gdzie, we wspólnych rozmowach z klientem, tworzymy przestrzeń, ??cz?c? nasz? wizj? z jego potrzebami. Samym projektem odpowiadamy bardzo dok?adnie na oczekiwania. Ubieramy potrzeby w artystycznie zaprojektowane detale.

SZ.T.: Czasami klient przychodzi bardzo ?wiadomy swoich oczekiwań estetycznych, wtedy uwa?nie go s?uchamy i projektem odpowiadamy na jego potrzeby, a czasami mówi: po prostu twórzcie. My?l?, ?e to jest w?a?nie wolno??. We wszystkich projektach zostawiamy swoj? cz??? a ka?dy z nich jest opracowywany indywidualnie. Nie znosimy powielania i kopiowania rozwi?zań. Je?eli mia?bym powiedzie? o samym procesie twórczym, to jest to tak naprawd? wybranie z projektowej burzy mózgów ró?nych my?li i pomys?ów. Za ka?dym razem jest inaczej. Nie mamy schematu czy rytua?u wchodzenia w proces twórczy. My?l?, ?e to jest w?a?nie warto?? naszego zawodu oraz bliskiej pracy z drugim cz?owiekiem.

O.K.K.: Sk?d czerpiecie inspiracje do swoich projektów? Co jest takim ?ja” Tarnowski Division?

A.K.: My?l?, ?e to krzy?ówka dwóch rzeczy. Pierwsz? z nich jest plastyczno?? wn?trz, które musz? zosta? nasycone, a drug? – funkcjonalno??, pod??aj?ca za potrzebami wspó?czesnego cz?owieka. Projektuj?c dan? przestrzeń nie chcemy, ?eby przesi?k?a ona zamierzch?ym my?leniem o wn?trzach stylowo starych, bo ca?y czas musimy mie? na uwadze to, ?e projektujemy dla ludzi wspó?czesnych.

SZ.T.: I w?a?nie to po??czenie, o którym wspomnia?a Agnieszka, uzyskujemy, projektuj?c na styku funkcji i formy - indywidualne detale. Nasze wn?trza nasycamy przez szczegó?owe ich opracowywanie. Dope?niamy je harmonijnie dobieranymi kolorami.

A.K.: Natomiast je?li chodzi o inspiracje, to, co powiem, b?dzie do?? nieoczekiwane, ale szukamy ich na… cmentarzach.

O.K.K.: Cmentarzach?

A.K.: Tak. Cmentarz gromadzi bardzo odwa?ne formy plastyczne, rze?biarskie. Cz?sto s? to konstrukcje prostolinijne, a czasami monumenty, które nas szokuj?. Zabawa detalem jest tam ponadczasowa a my bardzo chcemy, ?eby nasze wn?trza w?a?nie takie by?y – bez metryki. I mo?na powiedzie?, ?e zale?y nam, aby te przestrzenie by?y te? anty-modne. Nie chcemy si? podoba? wszystkim. Mówi?c o cmentarzach, które inspiruj?, mam na my?li przede wszystkim nekropolie w?oskie, b?d?ce niemal wycieczkami do miasta umar?ych. Najlepsz? cz??ci? wyjazdu na targi do Mediolanu, by? spacer po cmentarzu komunalnym. Odwiedzanie nekropolii to swego rodzaju poszukiwanie w ?ladach, które pozosta?y po ludziach.

O.K.K.: Czy wspomnian? ponadczasowo?? znajdziemy w apartamencie pokazowym, który zaprojektowali?cie na osiedlu Awangarda (Profbud)? Jak wygl?da?a praca przy tej realizacji?

A.K.: W przypadku Awangardy dostali?my pe?n? wolno??. Mieli?my stworzy? co? ponadczasowego, bezkompromisowego i maj?cego swój charakter. To Szymon zdefiniowa? nastrój tego wn?trza. Z jednej strony mo?na powiedzie?, ?e to jest m?ska przestrzeń, a z drugiej strony ja-kobieta buntuj? si? wobec tego stwierdzenia, bo dlaczego mam nie mieszka? w tak intensywnej przestrzeni? To jest bardzo nasycone wn?trze, ale zarówno dla kobiety, jak i m??czyzny. Troch? ciep?e i troch? nonszalanckie. Bardzo luksusowe. Poczuje si? tu dobrze niezale?ny, wolny cz?owiek, który patrzy w swoim ?yciu daleko w przód i nie pod??a za szybko zmieniaj?cymi si? modami.

O.K.K.: Wi?kszo?? Waszych projektów tak w?a?nie wygl?da – to s? projekty dla ludzi zdecydowanych…

SZ.T.: Tak, staramy si?, ?eby uchwyci? wn?trze dla konkretnego cz?owieka. W przypadku Awangardy tak w?a?nie si? sta?o -? to nie jest przestrzeń poprawna, przeci?tna, dla ka?dego – ona jest jaka?. Wchodzimy i wiemy, ?e jeste?my u cz?owieka ciekawego ?ycia, otwartego na odwa?ne decyzje, realizuj?cego swoje konkretne plany zawodowe, czy ?yciowe – tak bym powiedzia? o tym wn?trzu.

O.K.K.: Wró?my jeszcze na chwil? do detalu, o którym wspominali?cie. Czy w apartamencie znalaz?o si? miejsce dla niego? Które elementy zosta?y zaprojektowane w 100% przez Was?

A.K.: ?atwiej b?dzie powiedzie?, co nie jest zaprojektowane przez nas [?miech] – To np. o?wietlenie architektoniczne firmy Kreon - filozofi? tej marki jest projektowanie ?wiat?em wn?trz, za pomoc? minimalistycznych opraw o?wietleniowych, z których usuni?to wszelkie niepotrzebne detale. Kolejna rzecz to ikona designu – krzes?o Eames Lounge Chair – symbol luksusu i dobrego smaku – klasyka sama w sobie, pochodz?ca z 1956 roku. Jeszcze armatura ?azienkowa, w?oskiego producenta Cea, który od 2007 roku wprowadza wiele nowatorskich rozwi?zań, w temacie zwyk?ych baterii ?azienkowych czy kuchennych. Takim elementem, którego nie tworzyli?my jest równie? sofa. Zasadniczo reszta jest stworzona przez nas, m.in. du?y stó? i krzes?a w jadalni, biblioteka, biurko, ?ó?ko i toaletka w sypialni, komplet foteli, umywalka kamienna czy drewniana. Zaprojektowali?my równie? kuchni?, z podwieszon? wysp? kuchenn?, i jej mosi??na zabudow? wysok?, oraz ukryt? kolekcjonersk? winiarni? i spi?ark?.

SZ.T.: Ingerowali?my ju? na etapie projektu budowlanego, by sufit w apartamencie pozosta? surowy, betonowy. Z dba?o?ci? ustawiano szalunki pod strop ?elbetowy, który widoczny jest
w pe?nej okaza?o?ci w cz??ci dziennej. Zale?a?o nam na tej autentycznej surowo?ci, by skontrastowa? j? z dekoracyjnymi gzymsami sufitowymi, wykończonymi w czarnym po?ysku,
z dodatkowymi szklanymi elementami.

A.K.: Przyk?adem takiego detalu, obecnego w apartamencie, jest klamka – a w?a?ciwie pochwyt do drzwi szklanych, które oddzielaj? wej?cie do domu od prywatnej windy. Taki uchwyt – klamka - to dla mnie bardzo osobista rzecz. Cz?owiek, wchodz?c do domu, pierwszy kontakt ma w?a?nie z ni? i za jej pomoc? otwiera swoj? prywatn? przestrzeń – swój skarbiec. Mo?e si? wydawa?, ?e wymy?lili?my zwyk?y prostok?t, ale gdy go dotkniemy, poczujemy detaliczn? prac? r?k ludzkich, prac? cz?owieka, który j? frezowa?, szlifowa?, dopracowywa? z ka?dej strony. Poczujemy energi?, ??cz?c? te wszystkie detale.

SZ.T.: W naszych projektach staramy si? te ma?e rzeczy konsekwentnie dopieszcza?. To jest sens naszej pracy. Przy ca?ym zbiorze architektonicznych elementów równorz?dnie zajmujemy si? bardzo szczegó?owym i indywidualnie opracowywanym, na potrzeby ka?dego projektu -? detalem. To on definiuje charakter wn?trz. Poszerza funkcjonalno?? projektowanych przestrzeni o charakter, tworz?c nieprzemijaj?ce miejsca. Dla nas detal tworzy wn?trze.

Z duetem: Agnieszk? Kuratczyk i Szymonem Tarnowskim, z pracowni architektonicznej Tarnowski Division, rozmawia?a Olga Kisiel-Konopka OKK!

Podobne artyku?y

 
雅彩彩票 通榆县| 东乌| 兴宁市| 县级市| 桓仁| 肇源县| 饶阳县| 留坝县| 黑山县| 上林县| 壶关县| 新津县| 富蕴县| 长春市| 邵武市| 安顺市| 墨玉县| 耿马| 思南县| 钟祥市| 麻阳| 澄迈县| 石屏县| 府谷县| 广安市| 乐安县| 正蓝旗| 海原县| 保靖县| 公主岭市| 泸溪县| 福贡县| 阿荣旗| 海南省| 张家口市| 宁国市| 措美县| 盐边县| 星子县| 上高县| 鄂托克旗|