Artyku? Dodaj artyku?

?wiat?o ma znaczenie: wywiad z Rados?awem Zachej?, prezesem firmy Bright Lights

19-07-2018, 02:00

W swoich projektach ??czy systemy o?wietleniowe, multimedia, sztuk? i technologie. Tworzy w oparciu o najnowocze?niejsze rozwi?zania. Rados?aw Zacheja, prezes firmy Bright Lights o o?wietleniu wie wszystko. W rozmowie z nami opowiedzia? o swojej fascynacji ?wiat?em, do?wiadczeniu i inspiracjach.

O?wietlenie i systemy multimedialne to Pana pasja. Sk?d zainteresowanie tak? tematyk??

fot. Rados?aw ZachwiejaRados?aw Zacheja: Wszystko zacz??o si? od fotografii. Od najm?odszych lat robi?em zdj?cia i zawsze fascynowa?a mnie interakcja ?wiat?a z ró?nymi elementami. Pó?niej pojawi?a si? muzyka i obraz ruchomy, poch?on??y mnie nowe mo?liwo?ci.? Studiowa?em na Politechnice Warszawskiej na specjalno?ci Techniki Multimedialne, gdzie dopracowa?em zarówno technik?, jak i umiej?tno?? wspó?pracy z artystami. Wszystko co z tym zwi?zane by?o szalenie interesuj?ce. Szybko trafi?em do ?wiata teatru i telewizji, który zafascynowa? mnie ca?kowicie.

Posiada Pan bogate do?wiadczenie w projektowaniu i realizacji architektonicznych systemów o?wietleniowych i multimedialnych. Z jakiej dotychczasowej realizacji jest Pan najbardziej dumny?

R. Z.: Bra?em udzia? w zró?nicowanych projektach, pracuj?c dla wielu firm i klientów, ale na zawsze zapad?a mi w pami?? iluminacja barwna Pa?acu Kultury i Nauki. Realizacja ta by?a dla mnie i mojego zespo?u naprawd? du?ym wyzwaniem zarówno technicznym, jak i logistycznym. Zainstalowany tam system jest naprawd? zaawansowany, a sam budynek - najbardziej rozpoznawalny w Polsce. Po uruchomieniu nowego rozwi?zania, PKiN zmieni? znacz?co swój wizerunek i trafi? ponownie do mediów, jako symbol Warszawy, wyró?niaj?cy si? na mapie miasta.

Sk?d Bright Lights czerpie inspiracje do swoich projektów?

R. Z.: Inspiracje i dobre pomys?y to bardzo wa?ny element naszej pracy. Najwa?niejszym ich ?ród?em jest nasz multidyscyplinarny, zró?nicowany zespó?.? Mamy w dru?ynie zarówno in?ynierów, jak i artystów, a w?ród nich osoby z do?wiadczeniem nabytym w teatrze, telewizji czy podczas ró?nego rodzaju widowisk. Realizacja o?wietlenia efektowego w tych przestrzeniach wymaga szczególnego talentu, cz?sto równie? nietypowych narz?dzi. Kolejne ?ród?o inspiracji to uwa?na obserwacja ?wiata. Pomys?y mo?na znale?? wsz?dzie: podczas koncertu, wizyty w muzeum, na pokazie mody, podgl?daj?c natur?. Wszystko to doskonale ??czy si? z moj? drug? pasj? - podró?owaniem. Najwi?cej pomys?ów przychodzi mi do g?owy w?a?nie podczas poznawania innych kultur i obszarów geograficznych.

Bright Lights zajmuje si? zarówno projektowaniem, jak i pó?niejsz? realizacj? systemów o?wietleniowych i multimedialnych. Jak kierowa? procesem projektowym, aby mie? pewno??, ?e realizacje b?d? wygl?da?y zgodnie z oczekiwaniami?

R. Z.: Podczas projektowania oczywi?cie pos?ugujemy si? ró?nego rodzaju oprogramowaniem do wizualizacji o?wietlenia m.in. 3ds MAX. Za pomoc? tego typu rozwi?zań mo?emy zaprojektowa? ca?y system od strony estetycznej i technicznej, aby mie? pewno?? osi?gni?cia wymaganych parametrów. Dodatkowo u?ywamy te? narz?dzi umo?liwiaj?cych wizualizacj? w ?wiecie wirtualnym, anga?ujemy Virtual Reality i Augmented Reality. Nieod??cznym elementem procesu s? równie? terenowe próby o?wietleniowe w rzeczywistych warunkach.

Jakiego typu oprawy o?wietleniowe i rozwi?zania multimedialne firma wykorzystuje w swoich systemach?

R. Z.: W zale?no?ci od potrzeb stosujemy urz?dzenia typu linie ?wietlne, punkty ?wietlne, ekrany LED (cz?sto o nietypowych kszta?tach), kurtyny LED oraz bardziej konwencjonalne oprawy o?wietleniowe, szczególnie takie, które oferuj? ciekawe mo?liwo?ci kszta?towania wi?zki ?wiat?a, mo?liwo?? zmiany barwy ?wiat?a oraz wprowadzenia ruchu. Interesuj?cym rozwi?zaniem jest projekcja ró?nego rodzaju wzorów albo modny ostatnio mapping.

W jaki sposób takie nowoczesne o?wietlenie wp?ywa na postrzeganie i rozpoznawalno?? obiektu architektonicznego lub danej przestrzeni?

R. Z.: Obecnie prowadzonych jest wiele badań na temat wp?ywu ?wiat?a na nasze ?ycie. Wed?ug nich oddzia?uje ono na nasze samopoczucie, nastrój, tak?e na procesy fizjologiczne. Dlatego bardzo istotne jest dla nas human centric lighting, podej?cie projektowe, w którym to cz?owiek i jego odczucia s? w centrum uwagi. W?a?ciwie zaprojektowany system o?wietleniowy i multimedialny b?dzie wp?ywa? na postrzeganie danego obiektu architektonicznego. Z jego pomoc? mo?na podkre?li? funkcj? budynku, umo?liwi? przekazanie konkretnych informacji, a nawet przyci?gn?? klientów. Multimedialna identyfikacja wizualna to we w?a?ciwych r?kach narz?dzie doskona?e.

Podobne artyku?y

 
雅彩彩票 新田县| 称多县| 蒲城县| 阜新市| 双峰县| 三明市| 武城县| 义乌市| 辉南县| 辛集市| 宁陕县| 尼玛县| 桐乡市| 长宁区| 张家川| 吉林省| 册亨县| 临安市| 弥勒县| 德惠市| 奉贤区| 平顺县| 社旗县| 犍为县| 定西市| 澜沧| 桃园市| 积石山| 公主岭市| 大丰市| 兴和县| 台中市| 彝良县| 韶山市| 蒙阴县| 铁力市| 长海县| 博乐市| 宁德市| 皋兰县| 监利县|