Artyku? Dodaj artyku?

TOP 10 pytań i odpowiedzi na temat izolacji

10-04-2018, 02:00

Izolacja domu ISOVER

Dobry projekt, poprawny monta?, a przede wszystkim w?a?ciwy wybór materia?ów izolacyjnych ma niebagatelny wp?yw na komfort u?ytkowników. Na ka?dym z tych etapów pojawiaj? si? jednak ró?ne w?tpliwo?ci.

Ewa Bry? in?ynier z Biura Doradztwa Technicznego ISOVER odpowiada na najcz?stsze pytania o izolacj?.

1. Czym warto kierowa? si? przy wyborze produktów do izolacji?

Ewa Bry?, ISOVER: Istotnym parametrem jest warto?? wspó?czynnika przewodzenia ciep?a, któr? deklaruje producent λD (lambda z indeksem D). Im jego warto?? jest ni?sza, tym lepiej, poniewa? materia? jest lepszym izolatorem. Dla efektywno?ci izolacji termicznej wa?ny jest równie? opór cieplny. Oznaczany na etykiecie liter? R z indeksem D – okre?la zdolno?? produktu do powstrzymywania strat ciep?a. Jego warto?? zale?y od lambdy oraz grubo?ci izolacji. Im wy?szy opór cieplny, tym przegroda mo?e lepiej zosta? zaizolowana termicznie. Warto jednak pami?ta?, ?e w?a?ciwo?ci cieplne materia?ów izolacyjnych to nie wszystko. Wybieraj?c materia? izolacyjny powinni?my kierowa? si? dodatkowymi korzy?ciami, jakie mo?e zapewni? we?na mineralna ISOVER takimi jak niepalno??, paroprzepuszczalno?? i przede wszystkim trwa?o??. Odpowiednio dobrana i zamontowana zapewni komfort u?ytkowników na lata.

2. Jakie s? ró?nice mi?dzy we?n? mineraln? szklan? i skaln??

E.B: We?ny mineralne szklane i skalne znajduj? szerokie zastosowanie w wykonywaniu izolacji tak budowlanych, jak i technicznych. Podstawow? ró?nice pomi?dzy dwoma rodzajami we?ny stanowi? surowce, z których s? wytwarzane. We?ny szklane, z uwagi na swoj? spr??ysto??, lekko?? oraz bardzo dobre parametry cieplne znajduje zastosowanie wsz?dzie tam, gdzie izolacja stanowi wype?nienie przestrzeni pomi?dzy elementami konstrukcyjnymi np.? do izolacji dachów sko?nych, lekkiej zabudowy, fasad wentylowanych, poniewa? nie obci??aj? nadmiernie konstrukcji. We?ny skalne, z uwagi na wi?ksz? g?sto??, nie s? zalecane, gdy kluczowa jest redukcja obci??enia izolowanej konstrukcji. Ten rodzaj we?ny sprawdzi si? wsz?dzie tam, gdzie wymagane s? bardzo dobre parametry wytrzyma?o?ciowe. Zarówno we?na skalna, jak i szklana s? niepalne, a o ich izolacyjno?ci termicznej decyduje wspó?czynnik lambda – im mniejszy, tym lepsze w?a?ciwo?ci.?

3. W czym we?na mineralna jest lepsza od innych materia?ów izolacyjnych?

E.B.: Jedn? z wa?niejszych przewag we?ny mineralnej nad innymi materia?ami izolacyjnymi jest niezmienno?? w?a?ciwo?ci. Produkty z we?ny mineralnej nie zmieniaj? swoich wymiarów pod wp?ywem temperatury, nie podlegaj? korozji biologicznej i co najwa?niejsze – nie zmieniaj? swoich w?a?ciwo?ci termoizolacyjnych. Wspó?czynnik przewodzenia ciep?a λ, nawet po kilkudziesi?ciu latach, pozostaje na tym samym poziomie. Potwierdzaj? to niezale?ne badania europejskiego stowarzyszenia EURIMA, które dowodz?, ?e izolacja z we?ny mineralnej zamonotowana w prawid?owy sposób nie zmienia swoich parametrów przez co najmniej 55 lat.

4. Czy we?na mineralna szklana osiada w przegrodzie budowlanej?

E.B.: Nie, we?na mineralna szklana jak i skalna nie osiada w przegrodach. Jest to poparte wieloletnim do?wiadczeniem oraz badaniami przeprowadzonymi w Instytucie Techniki Budowlanej.? Zastosowana jako materia? izolacyjny ?cian dzia?owych, w systemach suchej zabudowy sprawi, ?e b?dziemy cieszyli si? komfortem akustycznym przez wiele lat.

5. Jakie zmiany wymagań, w zakresie izolacyjno?ci cieplnej, czekaj? nas od grudnia 2020 roku?

E.B.: Od kilku lat, stopniowo, odbywa si? zaostrzanie przepisów w zakresie maksymalnej warto?ci wspó?czynnika przenikania ciep?a przez dachy, ?ciany, stropy (Uc (max)), potrwa to a? do grudnia 2020 roku – daty granicznej, wprowadzaj?cej nowe wymagania. Zmiany te skutkuj? konieczno?ci? stosowania materia?ów izolacyjnych o lepszych parametrach cieplnych i/lub grubszej warstwy izolacji ni? obecnie, dlatego ?e nowe domy, powstaj?ce od 2021 roku, b?d? ju? musia?y by? energooszcz?dne.

6. Czy domy energooszcz?dne s? du?o dro?sze od tradycyjnych?

E.B.: Na podstawie symulacji zrobionych dla ISOVER przez Krajow? Agencj? Poszanowania Energii, budynek o standardzie 40-45 kWh/(m2rok) energii końcowej to o 9-10% wi?kszy koszt od budynku standardowego, a budynek o standardzie 15-20 kWh/(m2rok) energii końcowej z pomp? ciep?a i kolektorami s?onecznymi to o ok. 16% dro?sza inwestycja. Niemniej jednak mo?na przyj??, ?e dodatkowe koszty zwróc? si? nam w przeci?gu nie wi?cej ni? 10 lat.

7. Co to znaczy, ?e we?na mineralna jest niepalna?

E.B.: Budowlane materia?y niepalne to materia?y charakteryzuj?ce si? klas? reakcji na ogień A1 lub A2-s1, d0. Nie tylko nie maj? one wp?ywu na rozwój po?aru – nie zwi?kszaj? go, nie rozprzestrzeniaj?, nie dymi? i nie kapi?, ale równie? podczas po?aru nie uwalniaj? toksycznych gazów. Co wi?cej, we?na mineralna szklana i skalna ISOVER stanowi ponadto skuteczn? izolacj? ppo?. w systemach suchej zabudowy, w tym. m.in. w ?ciankach dzia?owych, ok?adzinach ?ciennych i sufitowych.

8. Jaka powinna by? grubo?? izolacji w dachu sko?nym?

E.B.: Ca?kowita grubo?? izolacji dachu powinna wynosi? min. 30 cm. Pami?tajmy te?, aby zawsze stosowa? dwie warstwy: po u?o?eniu warstwy podstawowej, mi?dzy krokwiami, dodatkowo zaizolujmy po?a? pod krokwiami, prostopadle do warstwy podstawowej. Dzi?ki takiemu uk?adowi zminimalizujemy wp?yw liniowych mostków termicznych powstaj?cych wzd?u? krokwi, uzyskuj?c efektywniejsz? izolacyjno?? termiczn? przegrody.

9. Czy stosowanie folii paroizolacyjnej w dachu sko?nym jest niezb?dne?

E.B.: Zadaniem folii paroizolacyjnej jest blokada ograniczaj?c? nap?yw pary wodnej do wn?trza przegrody. Para wodna, szczególnie w okresie zimowym, przenika z ogrzewanych pomieszczeń u?ytkowych na zewn?trz. Ze wzgl?du na ni?sz? temperatur? zewn?trzn? zachodzi ryzyko kondensacji (wykroplenia) pary wodnej. Aby temu zapobiec od strony wn?trza nale?y stosowa? szczeln? paroizolacj? na ca?ej powierzchni dachu.

10. Jak poprawi? izolacyjno?? akustyczn? ?ciany mi?dzy pomieszczeniami??

E.B.: Poprawa izolacyjno?ci akustycznej ?ciany zale?y w du?ym stopniu od tego jak? izolacyjno?? wyj?ciow? ma dana przegroda. Im gorsza jest obecna izolacyjno?? danej ?ciany, w tym wi?ksza b?dzie poprawa po zastosowaniu ok?adziny z we?n? ISOVER. Chc?c poprawi? izolacyjno?? akustyczn? ?ciany mi?dzy pomieszczeniami mo?liwe jest wykonanie adaptacji akustycznej w postaci ok?adziny ?ciennej wykonane w lekkiej konstrukcji z p?yt gipsowo-kartonowych na stalowym ruszcie wype?nionym we?n? mineraln? szklan? Aku-P?yta o gr. 50/75/100 mm.

Podobne artyku?y

 
雅彩彩票 西平县| 乐昌市| 普兰店市| 通道| 边坝县| 万山特区| 桐梓县| 淄博市| 普兰店市| 贵港市| 克什克腾旗| 富平县| 静安区| 渭源县| 涟水县| 三亚市| 垣曲县| 新昌县| 梁平县| 昌邑市| 宁明县| 余庆县| 汝阳县| 佛山市| 响水县| 大港区| 永靖县| 祁东县| 顺昌县| 太仓市| 曲麻莱县| 远安县| 扎赉特旗| 合作市| 双城市| 个旧市| 大安市| 炉霍县| 和静县| 特克斯县| 安多县|